Obsah

40. schůze ze dne 21.01.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 40. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 21.01.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1554 - schvaluje upravený program schůze

 

1555 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 12, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

1556 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 612/18, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1557 - bere na vědomí žádost ze dne 20.11.2019 a nesouhlasí se změnou v osobě nájemce předmětného bytu(OSM)

 

1558 - schvaluje zadání zakázky na doplnění dveří do šaten a sprch v budově plaveckého bazénu v Domažlicích fyzické osobě podnikající Janu Pachlovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 10054031, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za doplnění dveří v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve celkové výši 64.050 Kč bez DPH(OSM)

 

1559 - schvaluje zadání zakázky na výměnu tepelných výměníků do budovy plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti GREEN LION spol. s r. o., se sídlem Jasenná 8, Praha 9, PSČ 193 00, IČ 25056107, v rozsahu dle předložených cenových nabídek, a úhradu nákladů za výměnu v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve celkové výši 53.181 Kč bez DPH(OSM)

 

1560 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5747 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem a uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 07.11.2013, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 2976/1 a části pozemku p. č. 5747, oba v k. ú. Domažlice, kterým bude změněn předmět nájmu (rozšířen o další nově zveřejněnou část pozemku) a změněno nájemné(OSM)

 

1561 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/8 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1562 - a) souhlasí s vyřazením bytu č. 2 v domě č. p. 62 na náměstí Míru v Domažlicích z bytového fondu města Domažlice ke dni 31.01.2020

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zajistit vydání rozhodnutí o změně v užívání, na základě kterého budou prostory bytu č. 2 v domě č. p. 62 na náměstí Míru v Domažlicích nově užívány jako kancelář, klubovna a sklad

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1563 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/63, k. ú. Domažlice za cenu 758.400 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2020(OSM)

 

1564 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení práva stavby rodinného domu váznoucího na pozemku p. č. 2483/12, k. ú. Domažlice, zrušení smlouvy o zřízení práva a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 17.09.2018 a uzavření smlouvy o zrušení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p.č. 2483/12, k. ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.02.2020(OSM)

 

1565 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.05.2018, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2483/17, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 6 měsíců

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1566 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 403/1 a část pozemku p. č. 711/20 označenou geometrickým plánem č. 397-1309/2019 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. novým parcelním č. 711/21, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 600 Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1567 - doporučuje zastupitelstvu schválit úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12.12.2008 na dobu od 01.01.2020 do 13.06.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.01.2020(OSM)

 

1568 - souhlasí s podáním podnětu k provedení přezkumného řízení správního rozhodnutí vydaného odborem výstavby Městského úřadu Staňkov dne 16.07.2019 pod č. j.: CJ 1262/2019/SÚ, spis. zn.: 1541/2018/SÚ, kterým byl schválen stavební záměr na stavbu rodinného domu s garáží, domovního vodovodu, domovního rozvodu splaškové a dešťové kanalizace, akumulační nádrže a vsakovací jímky na dešťovou vodu vsakovací jímky na dešťovou vodu u vjezdu, zemního elektrického kabelu a zpevněných plocha na pozemku p. č. 1018/12, k. ú. Domažlice ve smyslu § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

1569 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel s komoditní burzou PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 27865444 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dohody o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů s komoditní burzou PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 27865444 dle předloženého návrhu

c) souhlasí s udělením plné moci JUDr. Zdeňkovi Novákovi a Vendule Faloutové k oprávnění přístupu do Systému PARC komoditní burzy PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a. s. v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1570 - bere na vědomí informaci o konání opakované dražby pozemku p.  č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Územní pracoviště Plzeň (OSM)

 

1571 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

1572 - bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice“ realizovanou v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejíž zadavatelem bude organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ 73733113(OSM)

 

1573 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ uzavřené dne 17.10.2018 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, PSČ 340 22, Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1574 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.05.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1575 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.05.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1576 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0100 pol. 4121 – 53.500 Kč (přijaté transfery od obcí - r. 2019)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 53.500 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5329 - 11.958,28 Kč (přísp. DSO Domažlicko – bus Čerchov)

org. 0094 § 3319 pol. 5329 - 1.085,00 Kč (čl. příspěvek DSO Domažlicko)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 13.043,28 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1577 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Statutu sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.01.2020(OKS)

 

1578 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 335/2019, 8 P a Nc 487/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník(OSVZ)

 

1579 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020 – 2024 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Realizační plán na rok 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.01.2020(OSVZ)

 

1580 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 09.12.2019

 

1581 - schvaluje návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 29.01.2020 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

1582 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na realizaci odstranění staveb v oblasti Čerchov, Malinová hora, Bystřice za cenu 99.220 Kč s DPH Ing. Zbyňkem Wolfem, s fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na vykonání činnosti autorského dozoru odstranění staveb v oblasti Čerchov, Malinová hora, Bystřice za cenu 20.000 Kč bez DPH s Ing. Zbyňkem Wolfem, s fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené cenové nabídky(OSM)

 

1583 - schvaluje navýšení roční výše sazby nájemného od 01.04.2020 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 2,8 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 67,66 Kč/m2/měsíčně (resp. 42,30 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou(OSM)

 

1584 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o postoupení pohledávek s těmito podstatnými náležitostmi:

1) Postupitelem bude město Domažlice a postupníkem ...

2) Postoupeny budou pohledávky města Domažlice vůči …, a to pohledávky podle následujících exekučních titulů:

- pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Domažlicích dne 13.03.2002 pod č.j. Ro 127/2002-13,

- pravomocného a vykonatelného rozsudku vydaného Okresním soudem v Domažlicích dne 16.08.2002 pod č.j. 6 C 88/2002-11,

- pravomocného a vykonatelného usnesení vydaného Okresním soudem v Domažlicích dne 09.02.2004 pod č.j. E 756/2003-31,

- pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Domažlicích dne 19.12.2003 pod č.j. Ro 1173/2003-5,

- pravomocného a vykonatelného usnesení vydaného Okresním soudem v Domažlicích dne 07.08.2003 pod č.j. E 756/2003-7,

- pravomocného a vykonatelného příkazu vydaného Městským úřadem Domažlice, odborem pro projednávání přestupků dne 16.6.2016 pod č.j. MeDO-37653/2016-Kub;

3) Všechny pohledávky uvedené pod bodem 2) budou postoupeny včetně veškerého příslušenství, které tvoří poplatky z prodlení, úroky z prodlení, náklady nalézacího řízení, náklady oprávněného v exekučním řízení;

4) Minimální výše úplaty za postoupení všech pohledávek podle odst. 2 s příslušenstvím podle odst. 3 bude činit 150.000 Kč a bude splatná na účet města Domažlice číslo 104594982/0300 do 15 dnů od uzavření smlouvy o postoupení pohledávek.

Termín splnění: 17.02.2020(OF)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 


Vytvořeno: 27. 1. 2020
Poslední aktualizace: 27. 1. 2020 09:57
Autor: Hana Pokorná