Obsah

20. schůze ze dne 11.06.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 20. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11.06.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

740 - schvaluje předložený program schůze

 

741 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d) ze dne 18.04.2016 do 31.12.2019

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4075 c) ze dne 30.05.2017 do 31.12.2019

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 369 b) ze dne 19.02.2019 do 30.11.2019

d) ruší usnesení č. 516 ze dne 02.04.2019

e) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

742 - schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

743 - a) bere na vědomí odvolání ze dne 22.05.2019 proti rozhodnutí rady města o vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) ruší usnesení č. 638 ze dne 14.05.2019(OSM)

 

744 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 258/9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

745 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/6 (B2), ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

746 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 255/8, ul. Kovařovicova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

747 - neschvaluje v souladu s Čl. II.7 a) zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

748 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním nemovitostí nacházejících se na vrcholu Čerchova, a to budovy bez čp/če, stavby technického vybavení na pozemku p. č. st. 234, vyhlídkové terasy na pozemcích p. č. 375/11 a 375/12 a dalších staveb (oplocení na pozemcích p. č. 375/15, 375/16), vše k. ú. Dolní Folmava, budovy bez čp/če, garáže na pozemku p. č. st. 483, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 486, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 488, budovy bez čp/če, stavby technického vybavení na pozemku p. č. st. 490 a oplocení na pozemcích p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/22, vše v k. ú. Pec

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním nemovitostí nacházejících se v lokalitě Bystřice, a to budovy č. p. 1 (bývalé vojenská posádka) na pozemku p. č. st. 91, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 97, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 202, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 203, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 204, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 205, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 206, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 207, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 208 a oplocení na pozemcích p. č. 500/2, 500/3, 500/4, 507/3, 793/3, 512, vše v k. ú. Dolní Folmava

c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním nemovitostí nacházejících se v lokalitě Malinové hory, a to budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 218, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 219 a oplocení na pozemku p. č. 737/5, k. ú. Dolní Folmava

Termín splnění: 19.06.2019(OSM)

 

749 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 00524123, v roce 2018 na části Městského stadionu Střelnice v Domažlicích v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 24.08.2018, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

750 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených LTC Domažlice, z. s. , Elišky Krásnohorské 378, Domažlice, IČ 03696154, v roce 2018 na pozemku p. č. 274/3 s tenisovými kurty v k. ú. Domažlice v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2017, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

751 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě uzavřené dne 19.02.2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019(OSM)

 

752 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřenou dne 24.08.2018 mezi městem Domažlice a společností JR Personal GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Münchener Straẞe 94, 85051 Ingolstadt, na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 61, jež je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že nadále bude nájemcem JR Personal GmbH, odštěpný závod, se sídlem Msgre B. Staška 61, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 07825242(OSM)

 

753 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0236 § 3632 pol. 2324 + 39.500 Kč (MMR – příspěvky na sociální pohřby)

org. 0236 § 3632 pol. 5811 + 39.500 Kč (obstarávání pohřbů)(OSM)

 

754 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2490/2, k. ú. Domažlice za cenu 536.450 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2019(OSM)

 

755 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13, dle situačního plánku označené jako část "B" k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

756 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27.05.2013 na pronájem částí pozemků p. č. 2585/13 a p. č. st. 1074, oba v k. ú. Domažlice, a to dohodou ke dni 31.07.2019 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje pronájem částí pozemků p. č. st. 1074 a p. č. 2585/13, oba v k. ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označených jako část "E" za účelem umístění kůlny, na dobu neurčitou od 01.08.2019, za cenu 20 Kč/ m2/rok, s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

757 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o projednávání návrhu územního plánu Česká Kubice(OSM)

 

758 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 06.11.2018 mezi městem Domažlice a společností Stavby - Štaif, s. r. o., se sídlem Pod vysokou 434, Zruč-Senec, PSČ 330 08, IČ 45349576 na realizaci díla „Oprava fasády nádvoří rajské zahrady Augustiniánského kláštera v Domažlicích“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

759 - ukládá odboru správy majetku vyzvat Nájemní družstvo GOLEM, bytové družstvo, se sídlem Kozinova 86, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 26360551, jakožto vypůjčitele dle smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem Domažlice dne 02.09.2008 k odevzdání vyklizeného předmětu výpůjčky - části pozemku p. č. 5536, nově označeného p. č. 5536/1 v k. ú. Domažlice s tím, že termín předání pozemku se stanoví do 31.08.2019

Termín splnění: 30.06.2019(OSM)

 

760 - a) bere na vědomí konání akce „SPORTMÁNIE ROADSHOW 2019“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 25.06.2019

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru, Domažlice od budovy radnice čp. 1 k čp. 35 v úterý 25.06.2019 od 6.30 h do 20.00 h, a to za účelem konání akce „SPORTMÁNIE ROADSHOW 2019“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

761 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro společnost Ameri Prague, s. r. o. – na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo MERCEDES-BENZ – autobus - dálkový, RZ: 4AT 3252 povolená hmotnost 24 000 kg v termínech 04.07.2019 v odpoledních hodinách a 05.07.2019 v ranních hodinách(OSM)

 

762 - schvaluje uzavření smlouvy o vlastnictví, správě a údržbě silniční vegetace č. 1805/22-1777/33210/2019 s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, jejíž předmět je přenechání k dočasnému užívání plochy silniční vegetace ve středovém ostrově okružní křižovatky silnice I/22 (u zimního stadionu) dle předloženého návrhu(OSM)

 

763 a) ruší usnesení č. 671 ze dne 14.05.2019

b) souhlasí s uzavírkou části náměstí Míru od budovy ČSOB č. p. 4 k budově MKS č. p. 51 v čase od 13:00 h do 21:00 h dne 07.07.2019, 04.08.2019 a 01.09.2019 za účelem konání akce Hudba na náměstí; povolen vjezd vozidel Městského kulturního střediska v Domažlicích, technického a organizačního zajištění a účinkujících s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému

c) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od křižovatky ulic nám. Míru a ul. Chodská
a B. Němcové ke křižovatce ulic nám. Míru a ulice Npor. O. Bartoška dne 21.06.2019 od 19:30 h do 22:30 h, 12.07.2019 od 19:30 h do 22:30 h, 20.07.2019 od 19:30 h do 22:30 h, 23.08.2019 od 19:30 h do 22:30 h a 06.09.2019 od 17:30 h do 20:30 h za účelem konání akce Hudba v alejích; povolen vjezd vozidel Městského kulturního střediska v Domažlicích, technického a organizačního zajištění a účinkujících s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému

d) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od budovy radnice č. p. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova dne 12.07.2019 od 18:00 h a 13.07.2019 do 24:00 h za účelem konání akce Bohemia Jazzfest; povolen vjezd vozidel Městského kulturního střediska v Domažlicích, technického a organizačního zajištění a účinkujících s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

764 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění elektronického požárního systému v budově MKS Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60/25, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 v celkové ceně 78.891,50 Kč bez DPH dle předložených nabídek

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 95.459 Kč (doplnění EPS MKS)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 16.567 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 78.892 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

765 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Transformační stanice pro plavecký bazén v Domažlicích“ Ing. Janu Veberovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 72279923 dle předložené nabídky v celkové částce 54.450 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 54.450 Kč (PD - PB transformační stanice)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 9.450 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

766 a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, Branská ulice č. p. 56, stavební úpravy a půdní vestavba“ uzavřené dne 10.09.2018 s Vladimírem Švarcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Mlýnec, Postřekov, PSČ 345 35, IČ 18720811 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 30.391 Kč (Branská 56, stavební úpravy a půdní vestavba - realizace, Dodatek č. 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.391 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

767 - souhlasí s použitím finančních prostředků fondu investic příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, Domažlice na překlenutí časového nesouladu mezi splatností faktur a příjmem finančních prostředků na běžný účet organizace(OF)

 

768 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 200.000 Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2019)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 200.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2019)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 10.000 Kč (dotace PK – turistický průvodce Domažlice,vítejte..)

org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 10.000 Kč (MKS - dotace turistický průvodce)

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 30.000 Kč (dotace PK – Sochařské sympozium a Hudba pod hradem)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 30.000 Kč (MKS - Sochařské sympozium a Hudba pod hradem)

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 70.000 Kč (dotace MK Chodské slavnosti 2019)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ 34070 + 70.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2019)(OF)

 

769 - schvaluje vyřazení majetku - kopírka T.A. 2650 DCC Color, inventární číslo 10239, pořízena v roce 2008, v pořizovací ceně 156.555 Kč z evidence majetku města Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

770 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta, se sídlem v Rakovníku, PSČ 269 01, číslo osvědčení ČAK 11279 zastupováním města Domažlice v rámci daňové exekuce vedené proti povinnému Finančním úřadem pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, zejména k přihlášení pohledávek města Domažlice do dražby konané v rámci daňové exekuce(OF)

 

771 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

772 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu(OF)

 

773 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OF)

 

774 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Mateřská škola
Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu(OF)

 

775 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu(OF)

 

776 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OF)

 

777 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu(OF)

 

778 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 dle předloženého návrhu(OF)

 

779 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ: 71294121 dle předloženého návrhu(OF)

 

780 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu(OF)

 

781 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu(OF)

 

782 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu(OF)

 

783 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu(OF)

 

784 - a) schvaluje Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Dodatek k Dohodě o stanovení individuálních cen, uzavřený mezi městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

785 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2018

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2018 – zisku ve výši 77.425.209,17 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2019(OF)

 

786 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 338 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ZRUŠENÍ organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, IČ 71237666, se sídlem Domažlice, Palackého čp. 230, PSČ 34401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 660, a to ke dni 30.09.2019 s tím, že majetek, práva a závazky zrušované organizace s výjimkou právních vztahů uvedených níže pod písm. a) a b) přecházejí na zřizovatele (město Domažlice)

a) Práva a povinnosti zrušované organizace z pracovněprávních vztahů, které ke dni 30.09.2019 nezaniknou, přecházejí uplynutím dne 30.09.2019 na přejímajícího zaměstnavatele - společnost Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401

b) Práva a povinnosti zrušované příspěvkové organizace jakožto půjčitele ze smluv o výpůjčce, které ke dni 30.09.2019 nezaniknou a jejichž předmětem je výpůjčka kabin v budovách tvořících součásti pozemků p.č.st. 88/1 a p.č.st. 88/2 v k.ú. Babylon, přecházejí uplynutím dne 30.09.2019 na společnost Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401

Termín splnění: 30.09.2019(OF)

 

787 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 43.439 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup stolního počítače iMac21,5“i3 3,6GHz/8G/256/CZ/NUM/TRC(OKS)

 

788 - schvaluje Dodatek č. 1 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

789 - schvaluje uzavření soudního smíru v řízení o odstranění vad díla vedeném u Okresního soudu Domažlice pod sp. zn. 3C 87/2013 na základě žaloby města Domažlice proti DSP Domažlickému stavebnímu podniku s. r. o. dle předloženého návrhu(OSM)

 

790 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 06.05.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 27.05.2019

 

791 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2019(MP)

 

792 - schvaluje návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 19.06.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

793 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 291, 292/1, 292/3, 293 a 667, vše v k. ú. Spáňov za cenu 191.880 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 191.880 Kč (výkupy pozemků)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 191.880 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

794 - a) schvaluje zadání zakázky dodání a montáž vrat, vrátek a chybějícího vyplnění mezi vrátky a vraty oplocení řadového domu B 1.18 (Višňová č. p. 325), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, panu Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63501309 ve výši 37.475 Kč bez DPH,

b) schvaluje zadání zakázky dodání a montáž betonových stříšek soklu oplocení řadového domu B 1.18 (Višňová č. p. 325), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, společnosti DOZAPO s. r. o., se sídlem Slovanská 406/11, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 26390965 ve výši 9.011 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 56.248 Kč (OZ Na Bábě – oplocení ŘD B 1.18)

org. 0240 § 6399 pol. 5362 - 9.762 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 46.486 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

795 - a) schvaluje zadání zakázky na připojení kotelny v Břetislavově ulici č. p. 84 v Domažlicích ke stávajícímu centrálnímu dispečinku na kotelně Švabinského společnosti SCREENTECH s. r. o., se sídlem Heyrovského 481/33, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 03835685 dle předložené cenové nabídky v celkové výši 30.491 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 §3639 pol.5171 +36.894 Kč (kotelna Břetislavova 84 – připojení k dispečinku)

org. 0287 §6399 pol.5362 - 6.403 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 §6409 pol.6901 - 30.491 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

796 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3419 pol. 2324 + 25.000 Kč (Příjem akce Sportovec roku – DSO Domažlicko)

org. 0219 § 3419 pol. 5169 + 25.000 Kč (Záležitosti kultury – akce Sportovec roku, nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 2111 + 30.720 Kč (Oslavy svobody – příjem z poskytnutých služeb)

org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 30.720 Kč (Záležitosti kultury – nákup služeb)(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 6. 2019
Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná