Obsah

18. schůze ze dne 14.05.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 18. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14.05.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

635 - schvaluje upravený program schůze

 

636 bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

637 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 1 nacházející se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

638 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

639 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 141 v ul. Masarykova v Domažlicích(OSM)

 

640 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

641 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 62/1, ul. náměstí Míru, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

642 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu byt č. 253/6, ul. 17.listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

643 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba RD Domažlice“ vypracovanou Ing. Vlastou Kůtovou, opatřenou datem 04/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 30.10.2018 (OSM)

 

644 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 2382/30 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 2382/29 v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2019(OSM)

 

645 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o konání výběrového řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny a. s., a to pozemku p.  č. st. 416, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 264, Hořejší předměstí, ul. Msgre B. Staška, Domažlice, vyhlášené společností GLADYS AUCTION, a. s., V Olšinách 2300/75, Praha z pověření společnosti Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha

Termín splnění: 22.05.2019(OSM)

 

646 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Michlova mezi vchody čp. 627 a 628 v Domažlicích, na pozemku p. č.2311/43, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

647 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 17.07.2009 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Bohumilou Černou, se sídlem Babylon, PSČ 344 01, IČ 10331409 jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

648 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění prodejního stánku paní Markétě Frančové, se sídlem Milavče, PSČ 344 01, IČ 08142599 na dobu neurčitou od 01.06.2019, za cenu 12.634 Kč/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

649 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby (kůlny), která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 54 v ulici Poděbradova, Domažlice - Týnské Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

650 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 773/2, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 3762/5, oba v k. ú. Domažlice (Masarykova 141)(OSM)

 

651 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 684/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejších staveb – kůlny, které jsou součástí pozemku p. č. st. 684/1 v k. ú. Domažlice, a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytových domech č. p. 68 v ulici Břetislavova a č. p. 49 v ulici Tovární, Domažlice - Dolejší Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

652 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 201/1 v k. ú. Domažlice (Vodní 17), vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

653 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p. č. 2660/6, vymezené situačním plánkem, a pozemek p. č. 2659/2, oba v k. ú. Domažlice (Hruškova 247)(OSM)

 

654 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p. č. st. 1074, vymezené situačním plánkem, a pozemek p. č. 2585/13, oba v k. ú. Domažlice (Vojtěchova 115)(OSM)

 

655 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p. č. st. 872/1, vymezené situačním plánkem, a část pozemku p. č. 2586/1, vymezenou situačním plánkem, oba v k. ú. Domažlice (Kozinova 97)(OSM)

 

656 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p. č. 2598/3, vymezené situačním plánkem, a pozemek p. č. 2598/4, oba v k. ú. Domažlice (Kozinova 125)(OSM)

 

657 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat pozemek p. č. 2398/9 v k. ú. Domažlice (28. října 325) (OSM)

 

658 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 1193, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 2319/1, oba v k. ú. Domažlice (Mánesova 204)(OSM)

 

659 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby – kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 61 v ulici Msgre B. Staška, Domažlice - Hořejší Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

660 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 468/1, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 315, oba v k. ú. Domažlice

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby – kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 468/1 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 56 v ulici Msgre B. Staška, Domažlice - Hořejší Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

661 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 70/2, vymezenou situačním plánkem, pozemky p. č. st. 70/3 a st. 71/1 a pozemky p. č. 5498 a 5499, vše v k. ú. Domažlice (Školní 169)(OSM)

 

662 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 20 v k. ú. Domažlice (náměstí Míru 144), vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

663 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemků p. č. st. 32 a p. č. 423/2, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejších staveb – kůlny, přístřešky, které jsou součástí pozemku p. č. 423/2 v k. ú. Domažlice, a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 155 v ulici Spálená, Domažlice - Město, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

664 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č. 435/3, oba v k. ú. Domažlice, a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytových domech č. p. 59 a 169 v ulici Dukelská, Domažlice – Týnské Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

665 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 91 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby – kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 91 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 61 na náměstí Míru, Domažlice - Město, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

666 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 95 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 95 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 62 na náměstí Míru, Domažlice - Město, vymezené situačním plánkem

c) schvaluje záměr pronajmout části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 62, jež je součástí pozemku p. č. st. 95 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích a určené k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 62 na náměstí Míru, Domažlice – Město(OSM)

 

667 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. 2660/37 v k. ú. Domažlice (Zahradní 513), vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

668 schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p. č. 2675/1 v k. ú. Domažlice (Škroupova 476), vymezené situačním plánkem(OSM)

 

669 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci realizace výstavby dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "Parkoviště u SOU Domažlice", která souvisí se stavbou "Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc. č. 946/4, 640/3", dle plánovací smlouvy uzavřené dne 16.05.2017 mezi městem Domažlice a organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083

b) schvaluje prominutí dluhu ve výši 10.000 Kč odpovídajícího smluvní pokutě za porušení povinnosti Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083 jakožto žadatele dokončit ve sjednaném termínu stavby veřejné a dopravní infrastruktury dle odst. 1b) článku VI. plánovací smlouvy uzavřené dne 16.05.2017 mezi městem Domažlice a touto organizací

c) bere zpět svůj souhlas s provedením stavby kanalizační přípojky, jež měla být vybudována v rámci stavby "Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc. č. 946/4, 640/3", a to v souladu s odst. 5 čl. II. smlouvy o právu provést stavbu uzavřené 07.06.2017 mezi městem Domažlice a organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083(OSM)

 

670 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajících přístřešků na popelnice u domu č. p. 219, 220 ve Vojtěchově ul. (využívaných též bytovými domy č. p. 205, 206 v Palackého ul. a 221, 222 ve Vojtěchově ul.), Domažlice a klepače na koberce (umístěného u těchto přístřešků) a úpravu plochy pro osazení kontejneru na odpad, pořízení a osazení 3 ks nových kontejnerů na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019(OSM)

 

671 - a) souhlasí s uzavírkou části náměstí Míru od budovy ČSOB č. p. 4 k budově MKS č. p. 51 v čase od 13:00 do 21:00 hodin dne 07.07.2019, 04.08.2019 a 01.09.2019 za účelem konání akce Hudba na náměstí

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Chodská a Boženy Němcové ke křižovatce ulic nám. Míru a ulice Npor. O. Bartoška dne 21.06.2019 od 19:30 do 22:30 hodin, 12.07.2019 od 19:30 do 22:30 hodin, 20.07.2019 od 19:30 do 22:30 hodin, 23.08.2019 od 19:30 do 22:30 hodin a 06.09.2019 od 17:30 do 20:30 hodin za účelem konání akce Hudba v alejích

c) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od budovy radnice č. p. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova dne 12.07.2019 od 18:00 hodin a 13.07.2019 do 24:00 hodin za účelem konání akce Bohemia Jazzfest(OSM)

 

672 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum v 1. a ve 2. NP" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01, IČ 47917601 ve výši 955.613 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum v 1. a ve 2. NP" se společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o , se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01, IČ 47917601 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0535 § 4376 pol. 6122 + 239.314 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum)

org. 0535 § 4376 pol. 5137 + 916.978 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum)

org. 0535 § 6399 pol. 5362 - 200.679 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 955.613 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2019(OSM)

 

673 - souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku města – pořízení kuchyňského koutu v budově hájenky Česká Kubice čp. 9 společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OF)

 

674 - doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru č 2019006419, na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 38.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování akce Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C2.11, C2.12, C2.13, C2.14, C2.15, C2.21, C2.22, C2.23 a C2.24 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2019(OF)

 

675 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

676 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2019 – 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.05.2019(OF)

 

677 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5192 ÚZ 29008 - 328.947 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5192 ÚZ 29008 + 328.947 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

678 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 15. dubna 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 23. dubna 2019

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 26. dubna 2019

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 29. dubna 2019(OKS)

 

679 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 69.480 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost-celoroční činnost“)

org. 0114 §3392 pol. 5229 + 69.480 Kč (č. 2 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost-jednotlivé projekty“)

org. 0114 §3429 pol. 5229 – 7.100 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost-celoroční činnost“)

org. 0114 §3316 pol. 5229 + 7.100 Kč (č. 4 ,,Publikační a vydavatelské činnost místních subjektů“)

org. 0114 §3429 pol. 5229 – 6.860 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost-celoroční činnost“)

org. 0114 §3319 pol. 5229 + 6.860 Kč (č. 5 ,, Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“)

Termín splnění: 31.05.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „č. 1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

SDH Havlovice

20.000

20.000

Hasičský bál, dětský maškarní bál, MDŽ, letní posezení občanů s hudbou, Halloween

Zdeňka Bohmannová

21.760

21.760

Činnost spolku na rok 2019

Klub českých turistů-odbor Domažlice

14.400

14.400

Roční činnost KČT: Májová vycházka rodičů s dětmi, setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

Městská rada seniorů města Domažlice

35.000

35.000

Celoroční činnost MRS

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

47.500

20.000

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

TJ Sokol Domažlice

6.400

6.400

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2019

CB klub Domažlice

27.000

15.000

Podpora radioamaterské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

Pěvecký sbor Čerchovan

84.000

84.000

Celoroční činnost pěveckého sboru

Celkem

256.060

216.560

 

 

Termín splnění: 31.08.2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „č. 2 – Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Základní organizace ČZS Domažlice

45.000

42.930

Okresní výstava zahrádkářů s mezinárodní účastí

Klub českých turistů-odbor Domažlice

27.200

25.910

Česká studánka – odemykání a zamykání

Miroslav Soukup

39.920

5.710

Křest nového CD skupiny ZASTODESET

Pěvecký sbor Čerchovan

88.000

84.930

Koncert W. A. Mozart - Requiem

Celkem

200.120

159.480

 

Termín splnění: 31.08.2019

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „č. 4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Chodsko žije !

50.000

44.300

Chodský Černý Petr

Zdeněk Vyšohlíd

12.800

12.800

Publikace Být v obraze a být obrazem Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

Celkem

62.800

57.100

 

Termín splnění: 31.08.2019

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „č. 5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Chodsko žije!

50.000

36.760

Velká válka

Domažlický dějepis z.s.

24.000

20.000

Kostelní zdi vyprávějí

Celkem

74.000

56.760

 

Termín splnění: 31.08.2019

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „č. 3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

V+K, z.s.

59.000

29.400

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

Westmusic s.r.o.

80.000

20.410

Chodrockfest 2019

Mgr. Miloš Novotný

34.000

30.190

Jazzový Baldov

Celkem

173.000

80.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.10.2019(OKS)

 

680 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4349 pol. 5229 – 12.000 Kč (dotační program č.6 Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019-registrované sociální služby)

org. 0112 § 4379 pol. 5229 + 12.000 Kč (dotační program č. 7 Program pro poskytování dotací sociální oblast-sociálně zájmová oblast 2019)

Termín splnění: 31.05.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „ č. 6 – ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019 -registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Centrum pro zdravotně post.Plz.Kr.

25.000

20.000

Činnost CZP Domažlice v roce 2019- udržení kvality života zdrav. Postižených a seniorů

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

120.000

Archa, Fontána a Plus-služby pro děti, rodiny a osoby v krizové situaci

UCHO, z.s.

112.800

30.000

Zajištění provozu sociální služby

Network East – West

120.000

50.000

Centrum Jana-terénní program a odborné soc. poradenství pro ženy ohrožené prostitucí a uživatele návykových látek

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

264.000

160.000

Podpora terénní pečovatelské služby

MCT CZ - Josef Holý

432.818

30.000

Regionální sociální služba Rané péče

SNN v ČR, z.s., PC Domažlice , p.s.

60.000

28.000

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením

Celkem žádáno

1.364.618

438.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 7. ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast – sociálně zájmová oblast 2019“dle předloženého návrhu zpracované do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Svaz nesl.a nedosl. Osob v ČR, z.s.

12.160

7.000

Celoroční činnost Základní org. Domažlice, p.s.

SONS Domažlice

25.000

6.000

Podpora celoroční činnosti

DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň

6.000

3.000

Preventivně výchovné víkendové pobyty + zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu v roce 2019

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.MO Domažlice

25.000

18.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní org.

33.000

12.000

Postupné odstraňování diskriminace za života tělesně postižených a jejich integrace do běžného života

Svaz postižených civilizačními chorobami

61.200

12.000

Činnost spolku na rok 2019

Oblastní spolek Čes.červ. Kříže

62.000

34.000

Zajištění činnosti během roku

Celkem žádáno

224.360

92.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.10.2019(OKS)

 

681 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3421 pol. 5229 - 35.800 Kč („Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“)

org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 35.800 Kč (,,Podpora významných počinů)

Termín splnění: 31.05.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek ČČK

9.500

9.400

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

10.000

10.000

Maškarní karneval

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

10.000

5.200

Slavnost světel

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

6.000

4.800

Dobrodružství na míru- Den otevřené klubovny

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

13.000

13.000

Cesta na Xapatan- Memoriál Lucinky Mrvíkové

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

6.000

4.800

Mikulášská nadílka

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

13.000

10.000

98. ročník Chodské třicítky

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

9.500

7.000

42. ročník Memoriálu Matěje Mauera

Celkem

77.000

64.200

 

Termín splnění: 31.08.2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

250.000

90.900

Chodská 1500

LTC Domažlice

30.000

19.500

Celostátní turnaj - 61. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Velosport Domažlice

40.000

24.400

Závod v cyklobiatlonu horských kol velká cena Domažlic MTBB, 3. ročník

Velosport Domažlice

40.000

22.700

Cyklistický závod horských kol ,, MTB Čerchov”, 12. ročník

SK Sněhaři Domažlice

33.000

13.200

18. ročník Lyžařský přejezd z Gibachtu do Capartic memoriál Josefa Janovce

Mílaři Domažlice

162.200

98.900

12. ročník Hvězdné házení na Chodsku a 10. ročník Memoriálu Jana Mazance

Mílaři Domažlice

22.000

16.200

3. ročník Běh Zelenovským údolím

Celkem

577.200

285.800

 

Termín splnění : 31.08.2019

 

d) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu ,,Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

Velosport Domažlice

40.000

Akce se neuskuteční

Mílaři Domažlice

27.000

Akce svým zaměřením nesplňuje podmínky vyhlášeného dotačního programu

Termín splnění: 31.08.2019

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

70.000

69.000

Centrum volného času 2019

Sídliště Šumava, z. s.

30.000

29.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště Sídliště Šumava

SK Sněhaři Do, z. s.

5.000

2.000

Úprava běžeckých stop pro veřejnost

Celkem

105.000

100.000

 

 

Termín splnění: 31.08.2019

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

70.000

36.000

Atletika dospělých- jednotlivci

HC Domažlice, z.s.

292.500

94.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2019

LTC Domažlice, z.s.

83.000

34.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

Volejbal Domažlice, z.s.

110.000

67.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal Domažlice, z.s.

Wolfs Domažlice, z.s.

95.800

34.000

Baseball, softball - dospělí

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

230.200

153.000

Sportovní činnost „B“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2019

SK Jiskra Domažlice-tenis

39000

20000

Podpora sportovní činnosti- stolní tenis

TJ Sokol Domažlic-šachy

43.800

19.000

Činnost oddílu dospělých šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2019

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

139.000

50.000

Systematická sportovní příprava, účast v atletických soutěžích všech typů

SK Jiskra Domažlice - florbal

70.000

25.000

Podpora dospělých sport a tělovýchova

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

56.000

18.000

Podpora sportovní činnosti dospělých ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice

Celkem

1.229.300

550.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh. částka

(v Kč)

Název projektu

MCT CZ z.s.

126.000

92.000

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

AC Domažlice, atletický oddíl

245.000

218.000

Atletika dětí a mládeže

LTC Domažlice, z.s.

188.000

136.000

 

 

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Sportovní klub Jiskra Domažlice- krasobruslení

346.070

219.000

Celoroční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Dolez z. s.

110.000

110.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

HC Domažlice, z.s.

1.953.000

1.308.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2019

Dance Group A&D Domažlice, z.s.

175.100

175.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež

Volejbal Domažlice, z.s.

155.000

100.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice, z.s.

TJ Sokol Domažlice, oddíl šachy

111.400

82.000

Činnost oddílu mládeže šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2019

TJ Sokol Domažlice, oddíl gymnastiky

235.000

195.000

Roční činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Domažlice

Wolfs Domažlice, z.s.

181.100

117.000

Baseball-mládež

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

305.000

255.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

942.100

757.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2019

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl plavání

802.000

500.000

pouze pro grant ,, podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova v roce 2019” oddílu plaveckých sportů

Sportovní klub Samuraj Domažlice, z.s.

215.000

134.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl florbal

195.000

122.000

Sportovní činnost dětí a mládeže oddílu florbalu

SK Jiskra Domažlice-stolní tenis

73.000

67.000

Podpora sportovní činnosti-stolní tenis-mládež

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

345.175

207.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu, organizování sportovních akcí

Judo-club Domažlice, z.s.

152.000

77.000

Podpora tréninků juda pro děti a mládež do 18 let v roce 2019

Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s.

207.500

129.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Celkem

7.062.445

5.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J.Š. Baara

8.857

7.000

Kvalifikace na Republikové finále AŠSK ve volejbalu

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

20.000

4.500

Republikové setkání Soptíků

BASKETBAL Jiskra Domažlice

14.000

13.000

Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbale

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

4.000

2.500

Velká cena Prahy 2019- stolní tenis

 

 

 

 

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

6.800

7.000

MČR dorostu stol.tenis

Celkem

53.657

34.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

ch) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019 dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - Linz

9.800

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - Hodonín

6.300

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

Termín splnění: 31.08.2019 OKS

i) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

85.000

71.000

1. liga mužů

Volejbal Domažlice, z.s.

150.000

150.000

2. liga mužů ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice, z.s.

289.000

204.000

Baseball- 1. liga

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

1.619.500

1.299.000

Sportovní činnost „A“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2019- dlouhodobá reprezentace města

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolní tenis

69.000

56.000

Sportovní činnost A mužstva, stolní tenis

Sportovní klub jiskra Domažlice, z.s. - florbal

157.000

62.000

Sportovní činnost mužstva A oddíl florbalu

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

177.000

158.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouhodobých mistrovských soutěžích spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.- A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

Celkem

2.546.500

2.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2019

j) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.10.2019(OKS)

 

682 - doporučuje zastupitelstvu města pověřit výbor pro věci sociální, výbor pro kulturu a cestovní ruch, výbor školství, mládeže a sportu, kontrolní a finanční k posouzení věcné správnosti vyúčtování dotací předložených příjemci v jednotlivých dotačních projektech

Termín splnění: průběžně – do konce volebního období(tajemnice)

 

683 a) schvaluje přijetí dotace ve výši 60.000 Kč na financování projektu ,,Oslavy třicet let bez totality v Domažlicích“

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. K112/19 o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč mezi městem Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Plzeňským Krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0555 pol. 4122 + 60.000 Kč (Dotace PK – Oslavy třiceti let bez totality)

org. 0219 § 3399 pol. 5169 - 15.000 Kč (Záležitosti kultury – Oslavy 30.výročí listopadu 1989)

org. 0555 § 3399 pol. 5169 + 75.000 Kč (Nákup služeb – Oslavy třiceti let bez totality)(OKS)

 

684 - vydává nařízení města Domažlice č. 1/2019, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Domažlice - Horšovský Týn dle předloženého návrhu(OŽP)

 

685 - a) pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů člena zastupitelstva města pana Ing. Pavla Faschingbauera,

b) stanovuje ve smyslu § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika i jiný člen zastupitelstva pan Ing. Pavel Faschingbauer(tajemnice)

 

686 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 02.05.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 29.04.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.04.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 13.05.2019

e) bere na vědomí rezignaci člena komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Davida Rácze

 

687 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2019(MP)

 

688 - schvaluje návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22.05.2019 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

689 - a) schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Novostavba Mateřské školy, Petrovická ulice, Domažlice“, z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci 15. výzvy, vyhlášené MAS Český les, z. s.

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování žádosti, dokumentu „Podklad pro hodnocení“ a zajištění související koordinace při přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu „Novostavba Mateřské školy, Petrovická ul., Domažlice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzvy č. 15 vyhlášené místní akční skupinou MAS Český les, z. s., ve výši 151.250 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121        + 151.250 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – žádost o dotaci)
org. 0536 § 6399 pol. 5362        -    26.250 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901        - 125.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 


Vytvořeno: 20. 5. 2019
Poslední aktualizace: 20. 5. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná