Menu
Město Domažlice
Domažlice

92. schůze ze dne 14.07.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 92. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14.07.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4225 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp.zn. 5Af 38/2014 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

4226 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Havlovice – obytná zóna, kanalizační a vodovodní přípojky“ s Ing. Miroslavem Vondrašem, fyzickou osobou podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 74659804 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 26.500 Kč (PD kanalizační a vodovodní přípojky OZ Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4227 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova" se společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4228 - a) schvaluje zadání zakázky na propojení elektrorozvodných skříní v rámci vybudování přívodu NN ke kamerovému bodu v Kostelní ulici v Domažlicích společnosti GABRIEL PANGRÁC s. r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 43.142 Kč (MKDS – kamera Kostelní ul. - připojení NN)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 43.142 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4229 - souhlasí s likvidací autovraku motorového vozidla FORD Escort, VIN: WF0NXXGCANSP30105 a ukládá Městské policii Domažlice zajistit likvidaci autovraku. Termín splnění do: bez zbytečného odkladu

Termín splnění: ihned(MP)

 

4230 - souhlasí s odtahem autovraku MAZDA, VIN: JMZEC13B2001129910 a ukládá Městské policii Domažlice zajistit odtah autovraku

Termín splnění: ihned (MP)

 

4231 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č.p. 502 - 504“ nabídku Jiřího Hafiče, fyzické osobě podnikající se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12284815 za cenu 68.400 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy výkon inženýrské činnosti na stavbě „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č. p. 502 - 504“ s Jiřím Hafičem, fyzické osobě podnikající se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12284815 dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)