Menu
Město Domažlice
Domažlice

90. schůze ze dne 13. 6. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 90. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.06.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4097 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2759 b) ze dne 28.06.2016 do 31.12.2017

b) neukládá odboru správy majetku ověřit možnost přemístění nádob na odpad pro dům č. p. 74 (ul. Boženy Němcové, Domažlice) do areálu Základní školy Komenského 17

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2859 b) ze dne 16.08.2016 do 31.12.2017

d) ruší usnesení č. 3711 a), b) c) ze dne 28.02.2017

e) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3864 b) ze dne 11.04.2017 do 31.01.2018

f) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4098 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/16 v k. ú. Domažlice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1725_C_P_DOMA80-DOMA1HR_MET“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4099 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na dodávku “Dodávka služebního vozidla pro Městskou policii Domažlice” nabídku společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, se sídlem Podnikatelská 1, PSČ 301 00, IČ 47124652 za cenu 394.607 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Octavia Combi, pořizovaného v rámci veřejné zakázky malého rozsahu “Dodávka služebního vozidla pro Městskou policii Domažlice” se společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, se sídlem Podnikatelská 1, PSČ 301 00, IČ 47124652 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4100 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6129 + 3.944.148 Kč (DZR vybavení objektu)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 655.688 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.288.460 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4101 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zaslání návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bořice u Domažlic a souhlasit s tímto návrhem

Termín splnění: 21.06.2017(OSM)

 

4102 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4103 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení práva stavby, jejíž předmětem je zrušení práva stavby a výhrady souhlasu se zatížením práva stavby k pozemkům p. č. st. 4554, 2446/41 a 2446/75, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2017(OSM)

 

4104 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 3319/12 a č. 5017/2, oba v k. ú. Domažlice, k zemědělskému hospodaření Tělovýchovné jednotě Start Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Waldhegerova 529, IČ 48342181, na dobu neurčitou, za cenu 3.200 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle upraveného návrhu(OSM)

 

4105 - ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly“ realizovanou dle zákona(OSM)

 

4106 - ukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly“

Termín splnění: příští jednání rady města(OSM)

 

4107 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup kancelářských potřeb“ nabídku společnosti ORVEST, s. r. o., se sídlem Plzeň, Koterovská, PSČ 301 00, IČ 25201042 na období od 01.07.2017 do 01.07.2018

b) schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup kancelářských potřeb“ se společností ORVEST, s. r. o., se sídlem Plzeň, Koterovská, PSČ 301 00, IČ 25201042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4108 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 4482, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí) za cenu 3.750.000 Kč za předpokladu, že bude prokázáno splnění podmínky ve zveřejněném záměru a kupující na území města Domažlice již fakticky žije nebo se zaváže na území města bydlet (mít trvalý pobyt)

Termín splnění: 31.08.2017(OSM)

 

4109 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění činnosti administrátora v systému MS 2014+ a činností souvisejících, v rámci dotačních titulů programu IROP při přípravě realizace a realizaci projektu „Kulturní centrum Pivovar – Dostavba Pivovaru“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 204.490 Kč (Kulturní centrum Pivovar – administrace dle dotačních programů)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 35.490 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 169.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4110 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5482 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4111 - neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/10 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění zařízení pro poskytování služeb - stanu s prodejem občerstvení v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2017 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4112 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Obytná zóna v městské části Havlovice" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Obytná zóna v městské části Havlovice" se společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 5.795.900 Kč (realizace – OZ Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.795.900 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4113 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřenou dne 14.12.2015 mezi městem Domažlice, panem Trong Toan Nguyen, IČ 62458850, a paní Thi Than Nguyen, IČ 67963111, na pronájem části nebytových prostor v budově č. p. 223, jež je součástí pozemku p. č. st. 1948 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že nadále bude nájemcem pouze paní Thi Than Nguyen, IČ 67963111(OSM)

 

4114 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Michlova vedle č. p. 612 v Domažlicích, na pozemku p. č. 2311/45, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

4115 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kosmonautů vedle č. p. 160 v Domažlicích, na pozemku p. č. 2423/19, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

4116 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7, 5 t – do ul. Chodská, Hradská, Vodní a Břetislavova v Domažlicích pro vozidlo DAF AE45CE – nákladní automobil, RZ: 5AN 7150, a to z důvodu dopravy kontejneru potřebného při stavebních pracích na objektu č. p. 115 v ul. Vodní v termínu od 20.06.2017 do 30.06.2017(OSM)

 

4117 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů B 1.11 (Višňová č. p. 318), které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 38.410 Kč (oprava fasády balkonu B 1.11 ŘD OZ Na Bábě)

org. 0240 § 6399 pol. 5362 - 5.010 Kč (odpočet DPH)

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 33.400 Kč (OZ Na Bábě)(OSM)

 

4118 - bere na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Oddělení Rozvoj Západ o možnost přemístění transformační stanice v Domažlicích (ve Spálené ul.) na nemovitost ve vlastnictví města a předběžně souhlasí s tím, že za účelem přemístění této stanice mohou být prověřeny některé z dvorních částí objektů ve vlastnictví města v této lokalitě(OSM)

 

4119 - schvaluje záměr dát do výpůjčky část pozemku p. č. 2423/1 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)M

 

4120 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

4121 - a) bere na vědomí dopis JUDr. Lenky Kamišové, advokátky zn. 30/16/L ze dne 24.05.2017 ve věci náhrady za užívání pozemků p. č. 2543/11, p. č. 2543/12 a p. č. 2543/14, vše v k. ú. Domažlice nad rámec spoluvlastnického podílu města a souhlasí se svoláním schůzky v této věci

b) bere na vědomí informaci Mgr. Jiřiny Endrštové, advokátky o průběhu soudního jednání u Okresního soudu v Domažlicích ve věci žaloby o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu a souhlasí se svoláním schůzky v této věci(OSM)

 

4122 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat - pozemky p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941 a části pozemků p. č. 2169 a 2170/1 (poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví) vymezené plánkem a označené novým parcelním číslem 2170/1 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1 a části pozemků p. č. 2170/1 a 2170/15 (poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví) vymezené plánkem a označené novým parcelním číslem 2172/1 (přičemž pozemek p. č. 2172/1 vzniká jako nový pozemek z pozemku p. č. 2172 dle geometrického plánu č. 4242-1260/2016, jež dosud není zapsán v katastru nemovitostí), vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 03.07.2017(OSM)

 

4123 - neschvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120059935 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci projektu Protierozní opatření rokle, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4124 - a) souhlasí v souladu s odst. 7 čl. V. nájemní smlouvy uzavřené dne 21.02.2017 mezi městem Domažlice a organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, příspěvková organizace s provedením terénních úprav pozemku p. č. 5412 v k. ú. Domažlice spočívajících ve zpevnění části tohoto pozemku za účelem zřízení místa pro posezení, a to na náklady této organizace

b) zmocňuje organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958 k zastupování ve správním řízením za účelem vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění pro provedení terénních úprav pozemku p. č. 5412 v k. ú. Domažlice spočívajících ve zpevnění části tohoto pozemku za účelem zřízení místa pro posezení(OSM)

 

4125 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na drcení stavebních sutí

b) schvaluje zadání zakázky na drcení stavebních sutí společnosti ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 s tím, že rozdrcená suť bude použita na zpevnění lesních cest

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 425.920 Kč (drcení stavebních sutí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 425.920 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4126 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování podkladů k výběrovému řízení na realizaci projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“ Stanislavu Harišovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Brněnská 26, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 01324292, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 4.268 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 5.165 Kč (Rozšíření MKDS - kamerový systém, IV. etapa – podklady pro výběrové řízení)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.165 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

4127 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 1.285.470 Kč (Rozšíření MKDS - kamerový systém, IV. etapa - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.285.740 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.06.2017(OSM)

 

4128 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebních úprav na akci „Domažlice, Chodské náměstí - Chodský hrad, stavební úpravy restaurace na informační centrum“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4129 - a) ruší usnesení č. 4048 ze dne 30. května 2017

b) souhlasí s úplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání koncertu skupiny HOP TROP v rámci realizace projektu "DUDÁCI A VLČÍ HLAVY" ve dnech 23.–24. června 2017 (do 11:00 h) Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu za cenu stanovenou dle ceníku za užívání prostor letního kina(OSM)

 

4130 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Obytná zóna v městské části Havlovice“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 57.000 Kč (OZ Havlovice - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 57.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4131 - a) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory uzavřít nové platové výměry dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., s účinností od 1. července 2017

Termín splnění: 30.06.2017

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory zpracovat žádost o dofinancování sociálních služeb v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 - Plzeňský kraj"

Termín splnění: dle termínu stanoveného Plzeňským krajem(OF)

 

4132 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, č.j.: MeDO- 30559/2017-Ka ze dne 10.05.2017

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-30559/2017-Ka

Termín splnění: 31.07.2017(OF)

 

4133 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, č.j.: MeDO-39342/2017-Ka ze dne 24.05.2017(OF)

 

4134 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal 25.05.2017(OF)

 

4135 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2016 – zisku ve výši 104.010.996,83 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2017(OF)

 

4136 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 pol. 4116 ÚZ 14032 + 17.000 Kč (dotace MV – identifikační značení předmětů)

org. 0222 § 5319 pol. 5139 ÚZ 14032 + 5.000 Kč (MP–značení předmětů, materiál)

org. 0222 § 5319 pol. 5137 ÚZ 14032 + 11.000 Kč (MP–značení předmětů, drobný hm. majetek)

org. 0222 § 5319 pol. 5169 ÚZ 14032 + 1.000 Kč (MP–značení předmětů, nákup služeb)

org. 0222 § 5319 pol. 5139 + 2.000 Kč (MP–značení předmětů, vlastní prostředky)

org. 0264 § 6409 pol 5901 - 2.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4137 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole účtování časového rozlišení energií za rok 2016 u příspěvkových organizací(OF)

 

4138 - a) bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, které proběhlo dne 12.06.2017

b) jmenuje na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Lenku Žákovou, s účinností od 11.08.2017(OKS)

 

4139 - schvaluje uzavírku horní části náměstí Míru v Domažlicích (od křižovatky ulic nám. Míru a ul. Chodská a B. Němcové ke křižovatce ulic nám. Míru a ulice Npor. O. Bartoška) za účelem konání akce „Hudba v alejích“ takto:

14.07.2017 od 19:30 do 22:00 hodin

22.07.2017 od 19:30 do 22:00 hodin

16.09.2017 od 16.30 do 19:00 hodin

s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4140 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2017(OKS)

 

4141 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 40.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 40.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy a údržba)(OKS)

 

4142 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 + 100.000 Kč (Personální záležitosti – školení zaměstnanci)(OKS)

 

4143 - zamítá stížnost ze dne 03.05.2017, týkající se vyřízení jeho podnětu ze dne 09.03.2017 ve věci opravy části Thomayerovy ulice ke garážím(místostarosta)

 

4144 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci určení data smrti(OSVZ)

 

4145 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo SWF/09/87 ze dne 25.02.2009 mezi společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 a městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4146 - schvaluje výpověď technické podpory podsystému Městská policie společnosti VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978(OICT a GIS)

 

4147 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 23.05.2017

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 05.06.2017

 

4148 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2017(MP)

 

4149 - schvaluje návrh programu 31. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21.06.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4150 - a) bere na vědomí konání akce „Letní SPORTMÁNIA Plzeňský kraj 2017“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 27.06.2017

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od křižovatky s ul. Branská a Kostelní k dolní městské bráně v úterý 27.06.2017 od 6:00 do 22:00 h za účelem konání akce „Letní SPORTMÁNIA Plzeňský kraj 2017“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

4151 - a) schvaluje proplacení vložených investic do zasklení lodžie bytové jednotky č. 3, v budově č. p. 503, v ulici Kunešova v Domažlicích ve výši 28.000 Kč z hospodářské činnosti města

b) schvaluje proplacení vložených investic do zasklení lodžie bytové jednotky č. 1, v budově č. p. 502, v ulici Kunešova v Domažlicích ve výši 16.562 Kč z hospodářské činnosti města

c) schvaluje proplacení vložených investic do zasklení lodžie bytové jednotky č. 3, v budově č. p. 502, v ulici Kunešova v Domažlicích ve výši 17.000 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

4152 - ukládá DTS Domažlice p. o. poskytnout Nájemnímu družstvu GOLEM, bytové družstvo, Kozinova 86, Domažlice, IČ 26360551, 27 m3 kačírku na provedení dopadových ploch na dětském hřišti v areálu starých tereziánských kasáren v Kozinově ulici v Domažlicích

Termín splnění: do 15 dnů ode dne výzvy(OSM)

 

4153 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na pořízení svahové sekačky SPIDER příspěvkovou organizací DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 354.195 Kč na pořízení svahové sekačky SPIDER(OF)

 

4154 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce parkovacích

míst v ulici Mánesova“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jindřiška Deckerová/Jakub Mráz

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jindřiška Deckerová/Jakub Mráz

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 5.771.142 Kč (Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.771.142 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4155 - ukládá Mgr. Endrštové podat odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/7921/17 ze dne 05.06.2017

Termín splnění: ihned(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)