Menu
Město Domažlice
Domažlice

87. schůze ze dne 25. 4. 2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 87. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25.04.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3929 - a) souhlasí s úhradou náhrady za užívání nad rámec svého spoluvlastnického podílu k pozemkům nacházejícím se v areálu dětského dopravního hřiště (pozemků p. č. 2543/11 (zeleň), 2543/12 (zeleň) a 2543/14 (sportoviště) ve výši 16.557 Kč ročně s tím, že z této částky budou odečteny náklady na pravidelnou údržbu zeleně

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3421 pol. 5164 + 49.671 Kč (DDH, nájemné)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 49.671 Kč (rozpočtová rezerva)

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3421 pol. 2111 + 50.199 Kč (DDH - příjem za pravidelnou údržbu)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 50.199 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3930 - bere na vědomí informaci o pokácení zeleně nacházející se v ochranném pásmu plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 4781/72, 2311/18, 2311/8, 2311/29, 2311/36, 2311/34, 2311/1, 2294/3, 2586/1, 2586/36, 2423/46, 2311/2, 2276/1 a 4813/12, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3931 - souhlasí s pořízením a osazením příslušného počtu elektronických rozdělovačů topných nákladů v budově č. p. 84 v Břetislavově ulici v Domažlicích společností Domažlická správa nemovitosti spol. s r. o., a to v rámci hospodářské činnosti města Domažlice(OSM)

 

3932 - nesouhlasí se zřízením sídla pana Milana Novotného, fyzické osoby podnikající, IČ 75464250, v budově čp. 155, jež je součástí pozemku p. č. st. 32 v k. ú. Domažlice, v ulici Spálená, Domažlice(OSM)

 

3933 - bere na vědomí informaci o záměru DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ 73733113 uzavřít dodatek č. 1 se společností EKO-SEPAR, s. r. o., se sídlem Nýřany, Hřbitovní 1214, PSČ 330 23, IČ 47714760 na rozšíření počtu sběrných nádob na tříděný odpad a počtu sběrných míst(OSM)

 

3934 - a) schvaluje podání exekučního návrhu proti společnosti LaZeNa, s. r. o., se sídlem Chodské náměstí 96, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25215892, k vymožení pohledávek dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Domažlicích č. j. EPR 38473/2017-4 ze dne 2. března 2017

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení

c) souhlasí, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice(OSM)

 

3935 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Elišky Krásnohorské 378, Domažlice, IČ 03696154, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 30.000 Kč/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 30.000 Kč (příspěvek LTC - údržba tenisové kurty)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  30.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3936 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3421 pol. 5153 + 45.593 Kč (DDM - plyn)

org. 0239 § 3421 pol. 2324 + 45.593 Kč (příjem náhrad za plyn DDM)(OSM)

 

3937 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3612 pol. 5164 + 6.559 Kč (nájemné za pozemky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  6.559 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3938 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5319 pol. 6122 + 28.435 Kč (PD - Benešova, Erbenova, Mánesova, kamerový bod KB5)

org. 0287 § 3429 pol. 6121 + 120.153 Kč (PD - Střelnice, přístavba ubytovny)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 20.853 Kč (odpočet DPH)

org. 0287 § 4341 pol. 5171 + 13.079 Kč (Azylový dům, oprava kanalizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 140.814 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3939 - a) schvaluje výzvu k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Ivana Sladká, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Bc. Jiří Pivoňka/Ing. Jiří Lahoda

c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov uzavřené dne 23.02.2017 mezi Městem Domažlice a Obcí Postřekov, se sídlem Postřekov 270, PSČ 345 35, IČ 00253685, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3940 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova - č. p. 502 – 504“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova - č. p. 502 – 504“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova - č. p. 502 – 504“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Arch. Martin Březina/Ing. Arch. Václav Matějka

d) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č. p. 595 – 596“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

e) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č. p. 595 – 596“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý

f) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č. p. 595 – 596“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Arch. Martin Březina/Ing. Arch. Václav Matějka

g) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu - č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova - č. p. 255 – 256“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

h) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu - č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova - č. p. 255 – 256“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý

i) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu - č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova - č. p. 255 – 256“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Arch. Martin Březina/Ing. Arch. Václav Matějka

j) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova - č. p. 235 – 236“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

k) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova - č. p. 235 – 236“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý

l) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova - č. p. 235 – 236“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Arch. Martin Březina/Ing. Arch. Václav Matějka(OSM)

 

3941 - a) ruší usnesení č. 3833 c) ze dne 28.03.2017

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – Vybavení objektu“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Arch. Martin Březina/Ing. Arch. Václav Matějka(OSM)

 

3942 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 1590 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez čp./če. - objekt občanské vybavenosti, v Chodské ulici v Domažlicích

Termín splnění: 29.05.2017(OSM)

 

3943 - souhlasí se zasláním návrhu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní společnosti CORPSTAV s. r. o., se sídlem Sokolovská 366/84, Praha 8 dle schváleného jednotného vzoru s odkazem na § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

3944 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení titanzinkového oplechování komína řadového domu B 1.16 (Višňová č. p. 323), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37 Miloslavu Opravilovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Větrná 391, Poběžovice, PSČ 345 22, IČ 13886258 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 6.000 Kč (OZ Bába)

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 6.900 Kč (oplechování komína – ŘD B 1.16 OZ Bába)

org. 0240 § 6399 pol.5362 - 900 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

3945 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování znaleckého posudku kvality plastových oken instalovaných do řadových domů vybudovaných v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37 Vlastimilu Svobodovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Holoubkov 50, Holoubkov, PSČ 338 01, IČ 13855026 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 11.680 Kč (OZ Bába)

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 11.680 Kč (znalecký posudek plastových oken ŘD OZ Bába)(OSM)

 

3946 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj.: 56442/2017-O25 se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene (služebnosti) spočívající v uložení elektrického vedení NN – přípojky ke kamerovému systému do pozemků p. č. 5310/1 a p. č. 5310/5, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5319 pol. 5137 + 13.915 Kč (VB kamera v Masarykově ulici)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 13.915 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3947 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení stavebních úprav bývalého bytu domovníka v 1.PP budovy radnice města na náměstí Míru 1 v Domažlicích na kanceláře a archív společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 § 6171 pol.5171 - 91.927 Kč (stavební úpravy kanceláří)

org. 0264 § 6409 pol.6901 + 91.927 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3948 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 12.04.2017

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2016 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto:

použití zisku ve výši 192.459,91 Kč na úhradu ztráty minulých let

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2017 dle předloženého návrhu tj. výnosy 7.208.122 Kč, náklady 6.978.944 Kč, výsledek hospodaření zisk 229.178 Kč

f) schvaluje plánovanou kalkulaci vyrovnávací platby ve výši 1.298.692 Kč, poskytovanou společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. v roce 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3949 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3950 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto: převod zisku ve výši 20.361 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3951 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní školy praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto:

převod zisku ve výši 965,42 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

3952 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku, ztráty ve výši -980.227,44 Kč příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: úhrada ztráty ve výši 326.742 Kč z rezervního fondu

převod ztráty ve výši 653.485,44 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období(OF)

 

3953 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: převod zisku ve výši 39.000,22 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

3954 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ: 71237666 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

3955 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto:

úhrada ztráty ve výši 4.138,87 Kč z rezervního fondu

převod ztráty ve výši 284.850,67 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období(OF)

 

3956 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 213.073,66 Kč příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 213.073,66 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 129.724,00 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 do fondu investic příspěvkové organizace(OF)

 

3957 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3958 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: převod zisku ve výši 348.629,42 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3959 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3960 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 takto: převod zisku ve výši 213,73 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3961 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 01.05. 2014 mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958 a Daliborem Kubů, dle předloženého návrhu(OF)

 

3962 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 102.304 Kč na pořízení návěsu traktorového ANS 1900(OF)

 

3963 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3964 - a) souhlasí s ponecháním částky 89.000 Kč za prodej traktoru SAME SOLARIS a ramenového nakladače-nosič kontejnerů LIAZ příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice s tím, že částka 89.000 Kč bude příjem fondu investic

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 2123 + 164.000 Kč (DTS Domažlice – příjem z prodeje majetku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 164.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3965 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole inventarizace za rok 2016 u příspěvkových organizací č. j. MeDO-28523/2017-Ka(OF)

 

3966 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 19. dubna 2017

b) - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 10. dubna 2017(OKS)

 

3967 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 23. července až 4. srpna 2017(OKS)

 

3968 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0117 § 2223 pol. 5169 + 7.000 Kč (výuka-dopravní výchova a dopravní soutěž)(OD)

 

3969 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka ve věci určení data jeho úmrtí(OSVZ)

 

3970 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 10.04.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 06.04.2017

 

3971 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.05.2016 s Tomášem Kudrnáčem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kbelnice 11, PSČ 506 01 Jičín, IČ 88886620, jejímž předmětem je vybudování pumptrackové dráhy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3972 - schvaluje vjezd vojenské techniky ve dnech 05.05. - 06.05.2017 na náměstí Míru při příležitosti Oslav osvobození (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)