Menu
Město Domažlice
Domažlice

85. schůze ze dne 11. 4. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 85. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11.04.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3862 - a) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2759 b) ze dne 28.06.2016 do 31.05.2017

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2859 b) ze dne 16.08.2016 do 31.05.2017

c) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 3643 ze dne 14.02.2017 do 31.05.2017

d) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 3719 ze dne 28.02.2017 do 31.05.2017(OSM)

 

3863 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

3864 - a) bere na vědomí žádost ze dne 21.02.2017 a nesouhlasí s výměnou bytu č. 1 v domě č. p. 54 v Poděbradově ul. v Domažlicích za byty č. 3 a 4 v domě č. p. 54 v Poděbradově ul. v Domažlicích

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. zajistit podřezání obvodového zdiva a příček, provedení nových podlah vč. následného propojení hydroizolací bytového domu č. p. 54, ul. Poděbradova, Domažlice

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

3865 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 15.03.2017

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově č. p. 222 v ul. Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3866 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5192 + 55.159 Kč (soudní výlohy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 55.159 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3867 - a) schvaluje úhradu nákladů za opravu lineárních hlásičů nad ledovou plochou v objektu zimního stadionu v Domažlicích společností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 104 00, IČ 44797320, v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 39.216 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 47.452 Kč (Zimní stadion - oprava lineárních hlásičů)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 8.236 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 39.216 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3868 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.04.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, Praha – Břevnov, PSČ 169 00, IČ 25234277, kterým se prodlužuje doba nájmu do 24.04.2022, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3869 - a) bere na vědomí vyjádření ve věci užívání pozemku p. č. 260/27 v k. ú. Havlovice u Domažlic, ze dne 16.03.2017

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 260/27 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

3870 - a) schvaluje podání výpovědi nájmu částí pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k. ú. Domažlice, pronajatých za účelem umístění vodní dekorace a dotvoření exteriéru budovy čp. 236 v ul. Chrastavická v Domažlicích, dle nájemní smlouvy uzavřené mezi nimi a městem Domažlice dne 13.04.2016, a to výpovědi bez výpovědní doby ve smyslu čl. III. odst. 5. této nájemní smlouvy

b) schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 13.04.2016 s městem Domažlice na pronájem částí pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k. ú. Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

3871 - bere na vědomí splnění usnesení č. 660 c) ze dne 14.04.2015 a usnesení č. 3749 b) ze dne 07.03. 2017(OSM)

 

3872 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4779/1, p. č. 4779/2 a p. č. 4938/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění gastrostanu v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2017 paní Marii Novotné, se sídlem Palackého 203, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 68801424, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3873 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2017 společnosti CHODOVAR spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 107, Chodová Planá, PSČ 348 13, IČ 18252125, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3874 - a) bere na vědomí žádost předsedy Sdružení vlastníků jednotek bytového domu č. p. 135 v ulici 28. října v Domažlicích o provedení opravy chodníku – přístupové cesty k jejich bytovému domu

b) souhlasí s provedením opravy chodníku – přístupové cesty k bytovému domu č. p. 135 v ulici 28. října v Domažlicích s tím, že tato oprava bude provedena na náklady vlastníků tohoto bytového domu(OSM)

 

3875 - bere na vědomí žádost společnosti Euro Reality Plzeň s. r. o., se sídlem Mariánské Lázně, Ruská 608/52, IČ 04974638 o koupi pozemků ze dne 28. 3. 2017 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

3876 - a) bere na vědomí žádost společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice o koupi pozemku v lokalitě průmyslové zóny za kasárny ze dne 20.03.2017

b) bere na vědomí žádost společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice o koupi pozemku v lokalitě průmyslové zóny za kasárny ze dne 15.03.2017

c) ukládá odboru správy majetku zpracovat koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků v lokalitě průmyslové zóny za kasárny v Domažlicích v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2017(OSM)

 

3877 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Baseballové hřiště Domažlice“ s Ing. Eliškou Chrášťanskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Potoční 11, Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16, IČ 05371872 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5169  + 61.300 Kč (PD – dodatečné povolení stavby baseball)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 61.300 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3878 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace na území města Domažlice (včetně části Havlovice) společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +143.990 Kč (deratizace kanalizace Domažlice, Havlovice)
org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   24.990 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 119.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3879 - mění a doplňuje usnesení č. 843 ze dne 26. 5. 2015 takto:

souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to pozemků p. č. 357/19, 369/1 a 143, vše v k. ú. Česká Kubice o celkové výměře 6963 m2 v rámci stavby Česká Kubice - Folmava, Vodovod, kanalizace a ČOV, po dobu jejího provádění, za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech stanovená odborně způsobilou osobou“(OSM)

 

3880 - a) schvaluje úhradu podílu na vypracování projektové dokumentace stavby I/22 průtah městem Domažlice - II. etapa vypracované společností MACÁN PROJEKCE DS s r. o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice, PSČ 339 01, IČ 28057198

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 30.000 Kč (PD - chodník a cyklostezka v Masarykově ulici)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3881 - a) schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky v rámci stavby "Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc. č. 964/4, 640/3" s organizací Střední odborné učiliště, příspěvková organizace, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy s organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, jejíž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - parkoviště, nový způsob odvodnění parkoviště, nové kanalizační stoky a přístupového chodníku k lávce, vybudovaných v rámci staveb "Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc. č. 964/4, 640/3" a "Parkoviště u SOU Domažlice", jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy, s tím, že

1) se město Domažlice nebude podílet na jejím vybudování,

2) do článku IV. bude vložen nový odstavec dle varianty 1 a zároveň se vypouští odst. 2 v čl. X. smlouvy,

3) v článku VI. se do odstavce 1 doplňuje výše smluvních pokut takto: za porušení povinností ad a) ve výši 10.000 Kč, za porušení povinností ad b) ve výši 10.000 Kč, za porušení povinností a ad c) ve výši 10.000 Kč a část ustanovení ad d) se vypouští,

4) znění článku IX. bude dle upravené varianty 2

Termín splnění: 05.05.2017(OSM)

 

3882 - a) ukládá odboru správy majetku ukončit odběry plynu a elektřiny na adrese U nemocnice 358, Domažlice, PSČ 344 01 v nejbližším možném termínu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5153 + 2.000 Kč (plyn U nemocnice 358)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3883 - souhlasí s vyhotovením návrhu směnné smlouvy s družstvem ZOD Mrákov, se sídlem Mrákov 21 dle varianty 1(OSM)

 

3884 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o jednáních o směně pozemků a souhlasí s ukončením těchto jednání a se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3885 - a) bere na vědomí konání akce „43. ročník jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 19.08.2017

b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru od křižovatky náměstí Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 70, 120) k č. p. 51, 135 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „43. ročník jízdy historických vozidel“ dne 19.08.2017 v době od 8:00 do 14:00 pro AMK Domažlice Veteran car club, Havlíčkova 508, Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

3886 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4818/50, k. ú. Domažlice, označenou dle geometrického plánu č. 4144-584/2015 novým parcelním číslem 4818/127, za části pozemku p. č. 1032/5 označené dle geometrického plánu č. 4144-584/2015 novými parcelními čísly 1032/13 a 1032/14, vše v k. ú. Domažlice, v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

Termín splnění: 28.04.2017(OSM)

 

3887 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Vojenský camp v zahradě pod Chodským hradem" v rámci oslav "Osvobození americkou armádou" ve dnech 3.–7. května 2017 Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

3888 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7, 5 t – do ul. Elišky Krásnohorské a Hruškova v Domažlicích pro vozidlo MAN 8.145 LC, RZ: 3SF 6569 – nákladní automobil pro expozici ekologických kotlů a zařízení v době konání Chodských slavností 2017 od 11.08.2017 do 13.08.2017(OSM)

 

3889 - bere na vědomí žádost pana P. K. ze dne 09.03.2017(OSM)

 

3890 - a) schvaluje výpůjčku stavby veřejných WC, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku p. č. 2660/28 v k. ú. Domažlice, v Hruškově ulici v Domažlicích a nebytových prostor veřejného WC – budovy bez č. p./č. e., objektu občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p. č. 1590 v k. ú. Domažlice, v Chodské ulici v Domažlicích na období od 11.08.2017 do 13.08.2017 za účelem provozování veřejných WC a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu

b) schvaluje výpůjčku nebytových prostor veřejného WC – budovy bez č. p./č. e., objektu občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p. č. 1590 v k. ú. Domažlice, v Chodské ulici v Domažlicích na období od 07.07.2017 do 08.07.2017 za účelem provozování veřejných WC a uzavření smlouvy o výpůjčce dle varianty 1(OSM)

 

3891 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to v rámci stavby Protierozní opatření rokle, Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

3892 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se spolkem Tělovýchovná jednota Start Domažlice, z. s., se sídlem Waldhegerova 529, Domažlice, IČ 48342181 a to v rámci stavby Protierozní opatření rokle, Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

3893 - a) schvaluje zadání zakázky na vnitřní zateplení objektu sportovní haly Fügnerova č. p. 647 společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 53.534 Kč (Sportovní hala – vnitřní zateplení)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 9.291 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.243 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3894 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 + 2.203.437 Kč (dotace MŠMT – projekt Šablony ZŠ Komenského 17)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 + 2.203.437 Kč (převod dotace MŠMT – ZŠ Komenského 17)

Termín splnění: 28.04.2017(OF)

 

3895 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 24.03.2017(OF)

 

3896 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 31.900 Kč (městská policie – cestovné)

org. 0222 § 6409 pol. 5901 -  31.900 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3897 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola praktická, Msgre B. Staška 232, Domažlice, č. j.: MeDO-6134/2017-Ka ze dne 08.03.2017

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola praktická, Msgre B. Staška 232, Domažlice přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č. j.: MeDO-6134/2017-Ka

Termín splnění: 30.04.2017(OF)

 

3898 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 303/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017(OKS)

 

3899 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 304/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017(OKS)

 

3900 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 305/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017(OKS)

 

3901 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 306/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.109 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3902 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 307/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídlištěm Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ 344 01, IČ 22661492, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3903 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 308/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Konfederací politických vězňů ČR, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 44/6, PSČ 120 00, okresní pobočka č. 10 Domažlice, se sídlem Kdyně, Rýzmberská 553, PSČ 345 06, IČ 00417581, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3904 - souhlasí s vyřazením traktoru-sběrače-sekačky, inv. č. 2, rok pořízení 2001, pořizovací cena 94.968 Kč, z evidence majetku Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3905 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 16.000 Kč na akci „Sportovec roku 2016“ takto: jednotlivci mládež 500 Kč (4x), jednotlivci dospělí 1.000 Kč (3x), kolektivy mládež 2.000 Kč (2x), kolektivy dospělí 3.000 Kč (2x) a trenér roku 1.000 Kč (1x)(OKS)

 

3906 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 28. března 2017

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 5. dubna 2017(OKS)

 

3907 - doporučuje zastupitelstvu města uložit výboru pro spolupráci s partnerskými městy zahájit jednání o uzavření partnerství mezi městem Domažlice a městem Two Rivers

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

3908 - schvaluje prezentaci města Domažlice formou propagačního DVD vydávaného Svazkem Domažlicko a schvaluje úhradu na výrobu propagačního videomateriálu do výše 8.000 Kč z příspěvku Svazku(OKS)

 

3909 - schvaluje konání akce „Bohemia JazzFest“ dne 15.07.2017 (sobota)(OKS)

 

3910 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 4. června 2017, 2. července 2017 a 6. srpna 2017, vždy od 13:00 do 22:00, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) z důvodu konání akce „Bohemia JazzFest“ od 14. července 2017 od 19:00 do 16. července 2017 do 04:00, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

3911 - a) schvaluje spolupořádání akce OPEN ZUŠ Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkovou organizací a městem Domažlice dne 30. května 2017 na náměstí Míru v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „OPEN ZUŠ“ od 29. května 2017 od 16:00 do 30. května 2017 do 23:00, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

3912 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34, nám. Míru, MPR Domažlice – obnova dvorních fasád včetně klempířských prvků ve výši 18.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 81, Hradská ulice, MPR Domažlice – obnova severní a východní fasády včetně klempířských prvků ve výši 28.000 Kč

Termín splnění: 19.04.2017(OKS)

 

3913 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000 Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na následující akce obnovy:

- na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34, nám. Míru, MPR Domažlice - obnova dvorních fasád včetně klempířských prvků - návrh dotace MK ČR 75.000 Kč

- na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 81, Hradská ulice, MPR Domažlice - obnova severní a východní fasády včetně klempířských prvků - návrh dotace MK ČR 125.000 Kč(OKS)

 

3914 - doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikářský zápis za rok 2015

Termín splnění: 19.04.2017(OKS)

 

3915 - ukládá OKS oslovit město Bělá nad Radbuzou v souvislosti možným odkupem nemovité kulturní památky – bývalé tvrze čp. 66 v Bělé n/R městem Bělá od stávajících majitelů

Termín: 31.05.2017(OKS)

 

3916 - bere na vědomí stížnosti občanů ve věci neoprávněného stání vozidel v zóně zákazu stání, ve věci nezákonného nakládání s majetkem města v souvislosti s vydaným nařízením rady města č. 5/2016 resp. 3/2017 o stání vozidel na místních komunikacích a konstatuje, že nedošlo k porušení nařízení rady města č. 5/2016 resp. 3/2017(tajemnice)

 

3917 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 27.03.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28.03.2017

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR státní památkové péče ze dne 21.03.2017

 

3918 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2017(MP)

 

3919 - schvaluje návrh programu 29. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 19.04.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3920 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7, 5 t – do ul. Havlíčkova, Hradská a Vodní v Domažlicích pro vozidla TATRA T815 – automíchač, RZ: 5P7 2795 a IVECO Trakker – autodomíchávač, RZ: 4P5 1654 – z důvodu dopravy betonu pro stavbu do ul. Vodní č. p. 15, Domažlice dne 20.04.2017(OSM)

 

3921 - souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP/P na veřejném parkovišti v ul. 17. listopadu v Domažlicích, poz. p. č. 2423/5, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP/P(OSM)

 

3922 - doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od smlouvy o dílo na akci „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba“ uzavřené dne 27.08.2015 mezi městem Domažlice a společníky společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ (GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – vedoucí společník a PSJ, a. s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava – společník, zastoupený vedoucím společníkem), doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7, a to na základě čl. III. odst. 2 a čl. XXII. odst. 2 c) uvedené smlouvy o dílo z důvodu bezdůvodného přerušení provádění díla a prodlení s jednotlivými částmi časového harmonogramu

Termín splnění: 19.04.2017(OSM)

 

3923 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5173 - 5.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6112 pol. 5167 + 5.000 Kč (Personální záležitosti – školení zastupitelé)(OKS)

 

3924 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0231 § 6171 pol. 6122 +  160.029 Kč (OICT - vyvolávací systém budova U nemocnice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -   160.029 Kč (investiční rezerva)(OICT a GIS)

 

3925 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171  + 4.356 Kč (oprava kašna - náměstí Míru, vícepráce)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  -  4.356 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3926 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr na stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., dešťová kanalizace ŠA – ŠD“ s Ing. Miroslavem Vondrašem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Baarova 289, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 74659804 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 16.000 Kč (PD BD Domažlice – Kasárna II., dešť. kanalizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)