Menu
Město Domažlice
Domažlice

105. schůze ze dne 05.12.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 105. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 05.12.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4757 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4758 - a) bere na vědomí žádost společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261, ze dne 16.11.2017 o souhlas se soudním nevymáháním dlužných nedoplatků za vyúčtování služeb spojených s bydlením

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261, vymáhat výše uvedené pohledávky soudní cestou

Termín splnění: ihned(OSM)

 

4759 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 36 v ul. Petrovická 257 v Domažlicích ve výši 7.000 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

4760 - schvaluje nové znění „Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek“ a „Domovního řádu“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

4761 - a) schvaluje výjimku z platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice s tím, že žádost o byt pana MUDr. Petra Hubáčka, předsedy představenstva a ředitele Domažlické nemocnice, a. s. nebude zařazena do Evidence žádostí, a zároveň schvaluje zařazení pana MUDr. Petra Hubáčka do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+kk, 2+1 nebo 3+1 ve vlastnictví města Domažlice pro potřeby bydlení ředitele a předsedy představenstva Domažlické nemocnice, a. s.(OSM)

 

4762 - schvaluje přidělení bytu č. 4 nacházejícího se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4763 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit části pozemku p. č. 357/16 a pozemku p. č. kat. 364 (PK), oba v k. ú. Česká Kubice, vymezené situačním plánkem, a část pozemku p. č. 370/1 v k. ú. Starý Spálenec, vymezenou situačním plánkem, vše ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 260/9 v k. ú. Starý Spálenec ve vlastnictví soukromé osoby

Termín splnění: 20.12.2017(OSM)

 

4764 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit část pozemku p. č. 357/3, v k. ú. Česká Kubice, vymezenou situačním plánkem, ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Dolní Folmava ve vlastnictví obce Česká Kubice

Termín splnění: 20.12.2017(OSM)

 

4765 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na p. č. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4766 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlicích“ uzavřené dne 17.08.2017 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 460.309 Kč (Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 460.309 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4767 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na domov se zvláštním režimem Domažlicích“ uzavřené dne 05.06.2016 mezi městem Domažlice a společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 - 114.832 Kč (DZR realizace, Dodatek č.4)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 + 14.978 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 99.854 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4768 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 16.10.2014 jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. 5764/1 v k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 28.02.2018(OSM)

 

4769 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v ul. Žižkova dle předloženého situačního plánku v období od 13.12.2017 do 22.12.2017 za účelem provedení stavby kanalizační přípojky společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49788761(OSM)

 

4770 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4771 - schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Domažlice a spolkem BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Kozinova 45, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 03614549, jejíž předmětem je nabytí stahovacích košů MINIBASKET do vlastnictví města Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4772 - nesouhlasí s umístěním okenních sušáků na prádlo na bytových domech č. p. 235 a 236 v ul.  Kozinova, Domažlice(OSM)

 

4773 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 4357 pol. 5153 + 1.200 Kč (Benešova 99 - plyn)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.200 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4774 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.01.2017 mezi městem Domažlice a organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 48344958, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o nemovitosti - pozemek p. č. st. 875, jehož součástí je budova č. p. 99 v části obce Týnské Předměstí, a pozemku p. č. 2325/3, dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VI. v novém odstavci písm b) zní výše podnájemného nepřekročí částku 40,42 Kč/m2 za měsíc(OSM)

 

4775 - souhlasí s prodloužením lhůty zvláštního užívání veřejného prostranství do 31.12.2022 z důvodu vyhrazení parkovacího místa na veřejném parkovišti - místní komunikaci v ul. Švabinského u čp. 544 v Domažlicích, na p. č. 2311/4, k. ú. Domažlice(OSM)

 

4776 - schvaluje bezúplatné nabytí (přijetí daru) movitého majetku tvořícího vybavení budovy č. p. 209 v ul. Břetislavova v Domažlicích - Dolejší Předměstí do vlastnictví města Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4777 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, formou výběrového řízení s aukcí za minimální kupní cenu ve výši 400.000 Kč, s termínem pro podání přihlášek do 19.01.2018 dle předloženého návrhu, včetně jeho příloh (podmínek výběrového řízení, konceptu smlouvy a přihlášky)

b) ukládá odboru správy majetku připravit podmínky výběrového řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby

Termín splnění: ihned(OSM)

 

4778 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří) označenou dle geometrického plánu č. 4312-1233/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako díl "a" a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, formou výběrového řízení s aukcí

b) ukládá odboru správy majetku připravit podmínky výběrového řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, části pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří) označené dle geometrického plánu č. 4312-1233/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako díl "a" a pozemků p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.01.2018(OSM)

 

4779 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic za účelem vybudování chodníku ze žulové dlažby a návozu okrasného kameniva, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok, s bez inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4780 - doporučuje zastupitelstvu vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4781 - doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě § 10 písmena a), c), a d) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 6/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4782 - doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě § 10 písmena a) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 7/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4783 - ruší zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – ODVODNĚNÍ OBJEKTU PODĚBRADOVA 54“(OSM)

 

4784 - ruší zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č. 3, VOJTĚCHOVA 115“(OSM)

 

4785 - ruší zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č. 9, VOJTĚCHOVA 115“(OSM)

 

4786 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 80/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1737_C_P_DOMA189-DOMA1HR_OK“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen (služebnosti)(OSM)

 

4787 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 2.000.000 Kč (příjem - DML pacht pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 15. 12. 2017(OSM)

 

4788 - mění a doplňuje usnesení č. 4613 ze dne 24.10.2017 takto:

"schvaluje pronájem 10 ks parkovacích automatů, evidovaných v majetku města pod inventárními čísly č. 930103, 930104, 930105, 930106, 930107, 930108, 930109, 930110, 930111 a 930112, DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, Chrastavická 170, Domažlice, IČ 73733113, za cenu 5.125 Kč bez DPH/rok, výpovědní doba se stanoví 3 měsíce, a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

4789 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu jejíž předmětem je souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 5042/1 a 5042/7 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 3453/4 v k. ú. Domažlice“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4790 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/48 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.739.100 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 260/30 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/49, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.12.2017(OSM)

 

4791 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 4357 pol. 5154 + 13.120 Kč (DZR - el. energie)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 13.120 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4792 - mění a doplňuje usnesení č. 4598 ze dne 24.10.2017 takto:

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/193 Horšovský Týn – Domažlice“ s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 72053119 dle nově předloženého návrhu“(OSM)

 

4793 - schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ uzavřené mezi městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 dne 14.09.2016, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4794 - schvaluje uzavření smlouvy mezi DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316, týkající se výběru a zpracování hotovosti z parkovacích automatů dle upraveného návrhu(OF)

 

4795 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5194 + 10.000 Kč (OKS – věcné dary)

org. 0224 § 6171 pol. 5492 - 10.000 Kč (OKS – finanční dary)(OF)

 

4796 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 55.500 Kč (dotace MZe - podpora výsadby dřevin)

org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 55.500 Kč (OŽP - výsadba zpevňujících dřevin)(OF)

 

4797 - schvaluje vyřazení územního plánu včetně změn z evidence majetku v hodnotě 955.510 Kč, vedený pod inv. č. 910029(OF)

 

4798 - bere na vědomí Zprávu o kontrole pokladen MěÚ Domažlice, č.j.: MeDo-82503/2017- Ka ze dne 23.11.2017(OF)

 

4799 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 4.000 Kč (městská policie – DDHM, nákup UPS)

org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 4.000 Kč (městská policie – telekomunikace)(OF)

 

4800 - neschvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy praktické Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 20.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování - 50.000 Kč

Účet 527 – zákonné soc. Náklady - 8.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 78.000 Kč(OF)

 

4801 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4116 ÚZ 14004 + 42.486 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Domažlice)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 ÚZ 14004 + 1.250 Kč (JSDHO Domažlice – materiál, hasiva)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 ÚZ 14004 + 6.836 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 33.600 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5019 ÚZ 14004 + 800 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 pol. 4116 ÚZ 14004 + 2.400 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Havlovice)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 2.400 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky(OF)

 

4802 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 302/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 917.426 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 6329 - 657.794 Kč (TJ Jiskra – Modernizace stadionu Střelnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 657.794 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29.12.2017(OF)

 

4803 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 1.081.101 Kč (dotace – dofinancování sociálních služeb)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 1.081.101 Kč (Městské centrum – financování domova pro seniory)

Termín splnění: 29.12.2017(OF)

 

4804 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13015 + 927.000 Kč (dotace MPSV na výkon sociální práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 + 211.108 Kč (dotace sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 + 52.777 Kč (dotace sociální práce – soc. zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 + 19.000 Kč (dotace sociální práce – zdravotní pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ13015 + 7.000 Kč (dotace sociální práce – náhrady nemoc)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13015 + 50.000 Kč (dotace sociální práce – školení)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 ÚZ13015 + 15.000 Kč (dotace sociální práce – cestovné)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13015 + 100.000 Kč (dotace sociální práce – DDHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 ÚZ13015 + 87.100 Kč (dotace sociální práce – materiál)

org. 0223 § 6171 pol. 5169 ÚZ13015 + 385.015 Kč (dotace sociální práce – služby)

Termín splnění: 29.12.2017

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 211.108 Kč (sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 52.777 Kč (sociální práce – soc. pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 19.000 Kč (sociální práce – zdrav. pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 282.885 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4805 - doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 42052015, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 217.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 1.588.000 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 234.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 26.501 Kč

Termín splnění: 31.12.2017(OF)

 

4806 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2018(OF)

 

4807 - schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-20904-16 o pojištění odpovědnosti, dle předloženého návrhu(OF)

 

4808 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2018 dle předloženého návrhu(OKS)

 

4809 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2016/2017

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2016/2017

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2016/2017(OKS)

 

4810 - nesouhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 79.800 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup elektrického invalidního vozíku(OKS)

 

4811 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle upraveného návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ - dle upraveného návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „7 Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017(OKS)

 

4812 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální) ze dne 22.02.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální) dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté v rozpočtu města na rok 2018

Termín splnění: 13.12.2017(OKS)

 

4813 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017 – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh (v Kč)

MeDO-79692/2017-OKS

MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s.

Mistrovství ČR v přespolním běhu

3900

1200

MeDO-78809/2017-OKS

AC Domažlice, z.s.

Baráž o postup do Extraligy

41900

24600

Celkem

 

 

44900

25800

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 112/2017 ve výši 1.200 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Vrchlického 656, PSČ: 344 01, IČ: 26657031

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 113/2017 ve výši 24.600 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Palackého 215, PSČ: 344 01, IČ: 68782471

Termín splnění: 31. 12. 2017(OKS)

 

4814 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3419 pol. 5229 - 15.700 Kč (Program – Reprezentace města dospělých sport)

org. 0113 § 3421 pol. 5229 + 15.700 Kč (Program – Reprezentace města mládež do 18ti let)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017 – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh

(v Kč)

MeDO-78783/2017-OKS

Gymnázium J. Š. Baara

Republikové finále AŠSK

12639

7100

MeDO-79690/2017-OKS

MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s.

Mistrovství ČR v přespolním běhu

8400

2900

MeDO-79851/2017-OKS

BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

Mezinárodní vánoční turnaj v basketbale

30000

16000

MeDO-80405a/2017-OKS

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s.

Memoriál Milana Hrachovského

3400

1900

MeDO-80405b/2017-OKS

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s.

Satelite Tour 2017

9700

4800

Celkem

 

 

64139

32700

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelových dotací č. 114/2017 – 118/2017 mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a jednotlivých subjekty dle „vzorové smlouvy“ dle návrhu Výboru školství, mládeže a sportu - varianty B

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

4815 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice -Oblast školství, mládeže a sportu ze dne 22.02.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - Oblast školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017(OKS)

 

4816 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 9.300 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)

org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 7.500 Kč (JSDHO Domažlice – pojištění)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 19.800 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5153 + 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – Plyn)(OKS)

 

4817 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5169 - 70.000 Kč (Správa budov – služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 + 10.000 Kč (Správa budov – vodné)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 + 10.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5169 + 50.000 Kč (Personální záležitosti – příspěvky na stravenky)(OKS)

 

4818 - a) schvaluje uzavírku horní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic Chodská, B. Němcové a náměstí Míru až k čp. 1 (budova radnice), za účelem konání „Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije“ od pátku 5. října 16:00 h do soboty 6. října 2018 do 18:00 h, s výjimkou vozidel pořadatelů

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlic na oficiálních tiskopisech při pořádání III. ročníku mistrovství České republiky v disciplíně TFA(OKS)

 

4819 - a) doporučuje zastupitelstvu města zařadit do anketního dotazníku Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2018 následující akce obnovy:

- radnice čp. 1, nám. Míru – repase oken a balkonových dveří směrem do náměstí Míru

- měšťanský dům čp. 42, nám. Míruoprava krovu, repase výkladce včetně vstupních dveří v loubí, lokální oprava omítek a repase oken na severní a západní straně domu

- měšťanský dům čp. 88, Hradská ul. - oprava omítek uliční i dvorní fasády, oprava žaluziového okna včetně nátěru ve štítu do ulice

- měšťanský dům čp. 33, Vodní ul. - oprava krovu, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků

Termín splnění: 31.12.2017

b) ukládá OKS – ÚPP pořídit zpracování aktualizace Programu regenerace MPR Domažlice s výhledem na 5 let (2019 – 2023)

Termín splnění: 31.12.2018(OKS)

 

4820 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ: 344 01, IČ 75006111, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

4821 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4822 - schvaluje uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 09.02.1995 ve znění Dodatků č. 1 – 21 se společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4823 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5136 - 3.000 Kč (knihy, učební pomůcky a tisk)

org. 0230 § 6171 pol. 5166 - 11.680 Kč (konzultační a poradenské služby)

org. 0230 § 6171 pol. 6122 - 14.995 Kč (stroje, přístroje a zařízení)

org. 0230 § 6171 pol. 5172 - 83.005 Kč (programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 6111 + 87.700 Kč (programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 5171 + 15.000 Kč (opravy a udržování)

org. 0230 § 6171 pol. 5122 + 1.860 Kč (podlimitní věcná břemena)

org. 0230 § 6171 pol. 5139 + 8.120 Kč (nákup materiálu)(OICT a GIS)

 

4824 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

4825 - a) doporučuje zastupitelstvu města s účinností od 01.01.2018 stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:

člen rady: 5000 Kč

předseda výboru nebo komise rady: 3000 Kč

člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu: 2000 Kč

člen zastupitelstva: 1500 nebo 1000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměnu za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

Termín splnění: 13.12.2017(tajemnice)

 

4826 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů komisí a zvláštních orgánů obce

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2018 takto:

předseda komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 1100 Kč

člen výboru, komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 350 Kč

Odměny jsou vypláceny měsíčně

Termín splnění: 13.12.2017(tajemnice)

 

4827 - bere na vědomí rezignaci Jaroslavy Mlezivové na člena komise SPOZ ke dni 31.12.2017(tajemnice)

 

4828 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 27.11.2017

b) bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 30.10.2017

 

4829 - schvaluje návrh programu 36. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 13.12.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4830 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Obytná zóna v městské části Havlovice“ uzavřené dne 10.07.2017 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 103.055 Kč (realizace – OZ Havlovice, dodatek č. 3)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 103.055 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4831 - zplnomocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku k zastupování města v soudním řízením vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod spisovou značkou 9 C 141/2017 (žalobce: Česká republika - Ministerstvo obrany)(OSM)

 

4832 - a) neschvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 07.02.2008 mezi městem Domažlice a Robertem Fürstem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Starorolská 137/6, Karlovy Vary - Dvory, PSČ 360 06, IČ 49761901

b) schvaluje záměr pronájmu tubusů a výlepových ploch, poté co budou městu předány, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců(OSM)

 

4833 - a) schvaluje cenovou nabídku Martina Houdka, fyzické osoby podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 na pořízení 16 ks dřevěných zábran a 1 ks dětského stolu na Vánoční trhy, která bude zadána formou objednávky

b) schvaluje návrh rozpočtového opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 5137 + 75.504 Kč (stoly, plůtky ke stánkům)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 13.104 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 62.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 7. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)