Menu
Město Domažlice
Domažlice

72. schůze ze dne 20. 12. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 72. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 20. 12. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3451 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3452 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 235/2 ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3453 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 5, Baldovská 638, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3454 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky jednotky č. 9, ul. 17. listopadu 241, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3455 - ukládá odboru správy majetku předložit na schůzi rady města návrh nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 k. ú. Domažlice, a budovy bez čp. / če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, na Chodském náměstí v Domažlicích, Městskému kulturnímu středisku v Domažlicích, příspěvkové organizaci, IČ 00073865

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3456 - a) ruší usnesení č. 3278 a) ze dne 8. 11. 2016

b) souhlasí se zasláním konceptu smlouvy o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je závazek smluvních stran za sjednaných podmínek prodat části pozemků nacházející se v lokalitě průmyslové zóny za kasárny v Domažlicích, společnosti BRANDAU Czech Republic s. r. o., se sídlem Srbice 19, Koloveč dle upraveného návrhu a varianty 2 s tím, že sankce se stanoví ve výši 50.000 Kč a 50.000 Kč(OSM)

 

3457 - bere na vědomí informaci o jednání ve věci projednání návrhu provedení odpojení lokálního zdroje tepla Kunešova 507 od soustavy CZT konaného dne 17. 10. 2016 se zástupci Společenství vlastníků jednotek, Kunešova 507(OSM)

 

3458 - souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby "Dostavba výrobní a skladovací haly, ul. U Pískovny, Domažlice", jejíž investorem je společnost MP Group Logistics Center s. r. o., vypracovanou společností RotaGroup s. r. o., se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4(OSM)

 

3459 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 2221/21 a 2225/6, oba v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům(OSM)

 

3460 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL-20160223-321-2 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených dodávek plynu) ze dne 23. 2. 2016 se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60193492, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3461 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Závěrkovému listu č. EL-20160526-431-2 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny) ze dne 26. 5. 2016 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3462 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Závěrkovému listu č. PL-20150312-100-2 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených dodávek plynu) ze dne 12. 3. 2015 se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60193492, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3463 - souhlasí s podáním návrhu města Domažlice jako oprávněného na zastavení exekuce vedené JUDr. Jitkou Wolfovou - Exekutorským úřadem Plzeň – město pod sp. zn. 106 EX 733/05 za předpokladu, že náklady exekuce v případě zastavení exekuce nepřesáhnou částku 500 Kč + DPH, a pověřuje odbor správy majetku podáním takového návrhu na zastavení exekuce(OSM)

 

3464 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 6. 2. 2017(OSM)

 

3465 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. Babylon, a uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 620.000 Kč

Termín splnění: 28. 2. 2017(OSM)

 

3466 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o záměru realizace akce "I/26 Česká Kubice, oprava mostu ev. č. 26-041 - DSP" popsané v projektové dokumentaci vyhotovené společností Woring s. r. o., Plzeň, datum 11/2016, jejíž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR(OSM)

 

3467 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2004, na pronájem části pozemku p. č. 5050/1 v k. ú. Domažlice dohodou ke dni 31.12.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5050/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

3468 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.03.2015 mezi městem Domažlice a společností Risastor s. r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, IČ 29124948, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3469 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování „Věcného záměru rozvoje vzdělávání v MŠ na území města Domažlice“, ve výši 84.700 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3299 pol. 5169 + 84.700 Kč (MŠ - příprava projektu)
org. 0261 § 6409 pol. 5901   – 84.700 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3470 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307, dle předloženého návrhu

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0505 § 3113 pol. 5171 + 77.100 Kč (TDI - oprava školní kuchyně ZŠ Komenského17)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 77.100 Kč  (investiční rezerva)(OSM)

 

3471 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Rekonstrukce střech na bytových domech v Domažlicích" se společností ANS – STŘECHA s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 25236164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3472 - schvaluje Dohodu o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 1. 10. 2012 pro nákup elektřiny dle předloženého návrhu(OSM)

 

3473 - schvaluje Dohodu o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 1. 10. 2012 pro nákup plynu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3474 - schvaluje ukončení příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a společností D-Na-Corp s. r. o., se sídlem Spálená 157, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25201107, dne 1. 2. 2013, na zajišťování bezplatného provozu WC v objektu Obchodního centra, Spálená 157, Domažlice a to jako WC přístupných pro veřejnost, dohodou ke dni 31. 12. 2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

3475 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zajištění správy objektu bývalé tiskárny - budovy č p. 358, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p. č. st. 489/3, a objektu garáže umístěné na pozemcích p. č. st. 489/3 a p. č. 2333/3, oba v k. ú. Domažlice a o návrhu majetkoprávního vypořádání k této stavbě(OSM)

 

3476 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Domažlice – řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ uzavřené dne 4. 10. 2016 mezi Městem Domažlice a Ing. Jitkou Kovaříkovou fyzickou osobou podnikající, se sídlem Chodov 194, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu

b) ukládá odboru správy majetku zahájit jednání o převodu vlastnického práva ke stavbám vodních děl (melioračních kanálů) nacházejících se v lokalitě za zimním stadionem a v průmyslové a obytné zóně za kasárnami v Domažlicích

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3477 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Zubřina – stabilizace koryta toku v ulici Hruškova“ uzavřené dne 24. 8. 2016 mezi Městem Domažlice a Ing. Michaelou Tanczošovou fyzickou osobou podnikající, se sídlem Masarykova 246, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 03861082, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3478 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o Rozhodnutí vydaném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice č. j. V-4828//2016-401 ze dne 5. 12. 2016, kterým byl povolen vklad práva stavby tribuny do katastru nemovitostí a zamítnut vklad práva stavby parkoviště do katastru nemovitostí a nesouhlasí s podáním žaloby ke Krajskému soudu v Plzni proti tomuto rozhodnutí městem Domažlice

b) ukládá odboru správy majetku zaslat Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, z. s. dopis o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Plzni v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: ihned (OSM)

 

3479 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr podat část pozemku p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění 6. 2. 2017 OSM

 

3480 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016 mezi městem Domažlice a společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. se sídlem Reigrova 1, Plzeň, PSČ 306 25, IČ25245091, jejíž předmětem je realizace akce „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016 mezi městem Domažlice a společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., se sídlem Reigrova 1, Plzeň, PSČ 306 25, IČ25245091, jejíž předmětem je realizace akce „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3481 - a) souhlasí se záměrem napojení pozemku p. č. 1024/2 v k. ú. Domažlice, na stávající vodovod a s umístěním vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 4818/50 a 4818/125, oba v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že po předložení projektové dokumentace budou stanoveny podmínky pro provedení stavby přípojky a uzavřena příslušná smlouva o právu provést stavbu

b) souhlasí se záměrem napojení pozemku p. č. 1024/2 v k. ú. Domažlice, na stávající kanalizační stoku a s umístěním kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 4818/50 a 4818/125, oba v k. ú. Domažlice pouze za předpokladu vybudování (prodloužení) kanalizačního řadu (tak, aby provedení kanalizační přípojky bylo v souladu s ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) s tím, že po předložení projektové dokumentace budou stanoveny podmínky pro provedení stavby přípojky a uzavřena příslušná smlouva o právu provést stavbu(OSM)

 

3482 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výměna protipožárních dveří a dvířek rozvaděče v Domově pro seniory, Břetislavova č. p. 84, Domažlice“ uzavřené dne 2. 11. 2016 mezi Městem Domažlice a společností HASIČ SERVIS spol. s r. o., se sídlem Beranových 675, 339 01 Praha 18, IČ: 25061879 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4351 pol. 6121  - 20.010 Kč (Penzion Břetislavova 84 -  protipožární výplně otvorů)
org. 0287 § 6399 pol. 5362  + 2.610 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +17.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3483 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domem dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Město, Hradská 94, PSČ 344 01, IČ 71295178, dne 01.07.2013, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3484 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí dopis právní zástupkyně J. K. JUDr. Lenky Kamišové, advokátky ze dne 28.11.2016 a informaci odboru správy majetku o průběhu a výsledku jednání s J. K. o prodeji spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1 a p. č. 4956/4 v k. ú. Domažlice (kdy město učinilo návrh kupní smlouvy, který J. K. odmítl přijmout), a konstatuje, že uvedenou záležitost považuje odmítnutím návrhu kupní smlouvy ze strany J. K. za ukončenou

Termín splnění: 25. 1. 2017(OSM)

 

3485 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 117.128 Kč (oprava UV lampa plavecký bazén)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 117.128 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3486 - a) schvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávky města Domažlice (nároku na náhradu škody) vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 14.7.2015 č.j. 8 T 38/2015-989,

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení,

c) souhlasí, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice(OF)

 

3487 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +329.542 Kč (dotace na činnost odb. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +329.542 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3488 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 92.500 Kč (dotace Mze - podpora výsadby dřevin)

org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 92.500 Kč (výsadba zpevňujících dřevin)(OF)

 

3489 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org.0220 pol. 4116 ÚZ14004 + 26.528 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Domažlice)

org.0221 pol. 4116 ÚZ14004 + 400 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Havlovice)

org. 0221 § 5512 pol. 5137 ÚZ14004 + 400 Kč (JSDHO Havlovice – dot. GŘ HZS, DDHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5019 ÚZ14004 + 5.608 Kč (JSDHO Domažlice – dot. GŘ HZS, refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 ÚZ14004 + 20.920 Kč (JSDHO Domažlice – dot. GŘ HZS, DDHM)(OF)

 

3490 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 2142 + 5.796 Kč (příjem dividenda za rok 2015 - UNIPETROL a.s.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.796 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3491 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5194 + 30.000 Kč (Městská policie – věcné dary, prevence)

org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 30.000 Kč (Městská policie – školení)(OF)

 

3492 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 3.000 Kč

Účet 527 – zákonné sociální náklady + 3.000 Kč(OF)

 

3493 - a) nesouhlasí s ponecháním částky 101.694,02 Kč za prodej předmětů ze zrušené tiskárny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 § 3319 pol. 2123 + 101.694 Kč (MKS Domažlice – příjem z prodeje majetku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 101.694 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3494 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 504 – spotřeba zboží + 65.000 Kč

Účet 521 – mzdové náklady - 48.000 Kč

Účet 524 – sociální a zdravotní pojištění - 16.000 Kč

Účet 53x – daně + 1.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 12.000 Kč

Účet 672 – výnosy, vyúčt. akce pro město + 14.000 Kč(OF)

 

3495 - a) schvaluje odpis pohledávek na nájemném ve výši 185.049 Kč dle předloženého návrhu

b) nesouhlasí s podáním návrhu města Domažlice jako oprávněného na zastavení exekucí vedených JUDr. V. Flajšhansovou, Exekutorský úřad Plzeň-sever pod sp.zn. 121 EX 4932/09, 121 EX 7999/08

c) neschvaluje odpis pohledávek na poplatcích a úrocích z prodlení ve výši 109.373 Kč dle předloženého návrhu

d) neschvaluje odpis pohledávek na nákladech soudních řízení ve výši 16.028,50 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje převedení přeplatků z vyúčtování služeb a nájemného do výnosů ve výši 9.102 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

3496 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 450.000 Kč (DTS – příspěvek na provoz,účet 511 – opravy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 450.000 Kč ( rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto: účet 511 – opravy a udržování + 450.000 Kč(OF)

 

3497 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška takto:

Účet 502 – spotřeba energie - 96.928 Kč

Účet 518 – nákup služeb + 96.928 Kč(OF)

 

3498 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ 13011 + 25.000 Kč (náhrady v době nemoci - OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13011 - 25.000 Kč (platy zaměstnanců OSPOD)(OF)

 

3499 - schvaluje toto rozpočtových opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5167 - 1.500 Kč (OICT - služby školení a vzdělávání)

org. 0230 § 6171 pol. 6111 - 60.000 Kč (OICT - programové vybavení,dl.majetek)

org. 0230 § 6171 pol. 5172 + 50.000 Kč (OICT - programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 11.500 Kč (OICT - nákup ostatních služeb)(OICT)

 

3500 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl v době „Vánočního jarmarku“ ve dnech 17. - 23. 12. 2016, uzavíranou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, IČ 00537772, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3501 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce Diecézní charity Plzeň „Zahájení Tříkrálové sbírky“ v sobotu 7. ledna 2017 od 9.00 hodin do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

3502 - souhlasí s vyřazením Monitoru 17 „Hyundai“, inventární číslo 105M, pořízeného v roce 2003 v pořizovací ceně 14.703 Kč a PC Intel, inventární číslo 903, pořízeného v roce 2009 v pořizovací ceně 15.569 Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OKS)

 

3503 - souhlasí s vyřazením kopírovacího rámu BACHER REPRO 2000, inventární číslo 1672, pořízeného v roce 1999 v pořizovací ceně 24.400 Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích(OKS)

 

3504 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- 2x demonstrační souprava na fyziku, inv. č. 1444 a 1445, rok pořízení 1988, pořizovací cena á 10.360 Kč

- kopírovací stroj CANON IR 1020, inv. č. 5716, rok pořízení 2012, pořizovací cena 13.552 Kč

- kopírovací stroj TOSHIBA 1360, inv. č. 5231, rok pořízení 2002, pořizovací cena 35.915,60 Kč

z evidence majetku Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3505 - a) bere na vědomí informaci ředitele Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefa Kuneše, o nepotřebném majetku:

- motorová sekačka s pojezdem BDR 85154, rok pořízení 2005, pořizovací cena 25.900 Kč

- křovinořez, rok pořízení 2006, pořizovací cena 14.990 Kč

b) ukládá řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi nabídnout nepotřebný majetek příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem a organizačním složkám zřizovaným městem Domažlice, popř. jiným osobám k prodeji

Termín splnění: 31. 3. 2017(OKS)

 

3506 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- soubor majetku inv. č. IM 6 – myčka nádobí M 1002, rok pořízení 1997, pořizovací cena 135.627 Kč

- soubor majetku inv. č. IM 29 – Laser tiskárna HP, rok pořízení 2010, pořizovací cena 8.007 Kč

Tiskárna Canon, rok pořízení 2010, pořizovací cena 5.251 Kč

PC Triline Profi, rok pořízení 2010, pořizovací cena 20.785 Kč

- soubor majetku inv. č. IM 48 – Kanc.židle CALYPSO, rok poř. 2010, pořizovací cena 2.121,51 Kč

Peč. křeslo pojízdné, rok poř. 2010,pořizovací cena 13.912,71 Kč

Peč. křeslo pojízdné, rok poř. 2010 pořizovací cena 13.912,71 Kč

- Software kuchyně, rok pořízení 2000, pořizovací cena 12.495 Kč

- Software kuchyně, rok pořízení 2000, pořizovací cena 19.635 Kč

- Software kuchyně, rok pořízení 2000, pořizovací cena 16.422 Kč

- Software EMA, rok pořízení 2000, pořizovací cena 10.620,75 Kč

- Software DPH, rok pořízení 2000, pořizovací cena 19.650 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

3507 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2017(OKS)

 

3508 - schvaluje platový výměr Bc. Kateřině Bauerové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2017(OKS)

 

3509 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 30.000 Kč (Správa budov – teplo)

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 15.000 Kč (Správa budov – plyn)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 20.000 Kč (Správa budov – pohonné hmoty)

org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 10.000 Kč (Správa budov – opravy)

org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 50.000 Kč (Správa budov – služby, revize)

org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 5.000 Kč (Správa budov – tiskoviny)(OKS)

 

3510 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/017 mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316 a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3511 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 6.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5154 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – elektřina)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 36.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)(OKS)

 

3512 - schvaluje uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 9.2.1995 ve znění Dodatků č. 1 – 20 mezi společností VERA, spol. s r. o., se sídlem  Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 a městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3513 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci schválení právního jednání(OSVZ)

 

3514 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 11. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12. 12. 2016

 

3515 - zařazuje Zprávu kontrolního výboru o dodržování zákonnosti Programů (grantů) pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2015 na program zasedání zastupitelstva

 

3516 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2016(MP)

 

3517 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 na zpracování zadávací projektové dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky na stavbu „Dostavba Pivovaru“ ve výši 147.620 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 147.620 Kč (Kulturní centrum Pivovar - úprava PD)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 25.620 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 122.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3518 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2017 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a.s. takto:

a) cena vodného: 35,15 Kč bez DPH /m3

b) cena stočného: 31,70 Kč bez DPH/m3(OF)

 

3519 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi Městem Domažlice a společností Lesní stavby s. r. o., se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 35.232 Kč (spojovací chodník 28. října – dodatek č.2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 35.232 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 12. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)