Menu
Město Domažlice
Domažlice

71. schůze ze dne 6. 12. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 71. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 6. 12. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3355 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2759 b) ze dne 28. 6. 2016 do 31. 1. 2017

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

3356 - a) bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 31. 10. 2016

b) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově č.p. 257 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3357 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů o byt v majetku města Domažlice jako žadatelku výhradně o sociální byt(OSM)

 

3358 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 236/8 ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3359 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 144/2 na náměstí Míru, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3360 - a) bere na vědomí žádosti - dodatek k žádosti ze dne 10. 10. 2016, k ev. číslu 2569 ze dne 18. 11. 2016 a doplnění k žádosti ze dne 18. 11. 2016, k ev. číslu 2569 ze dne 22. 11. 2016

b) konstatuje, že nevznikly žádné nové skutečnosti pro projednání žádostí ze dne 18. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (OSM)

 

3361 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3362 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2013 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3363 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3364 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3365 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3366 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3367 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3368 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3369 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3370 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3371 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3372 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3373 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3374 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3375 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3376 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3377 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3378 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3379 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3380 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3381 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3382 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3383 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3384 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3385 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3386 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3387 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3388 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3389 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3390 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3391 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3392 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3393 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3394 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3395 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování žádosti, studie proveditelnosti a zajištění související koordinace při přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu Vzdělávací centrum Knihovna, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 5169 + 181.500 Kč (Vzdělávací centrum knihovna - západní křídlo Pivovar - žádost o dotaci)
org. 0530 § 6399 pol. 5362 -    31.500 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  150.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3396 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o probíhajícím soudním řízení vedeném Okresním soudem Domažlice pod spisovou značkou 7 C 162/2016 ve věci žaloby proti městu Domažlice o určení neexistence věcného břemene

Termín splnění: 14. 12. 2016

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcné břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp. /če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 28. 2. 2017(OSM)

 

3397 - souhlasí se záměrem vybudování kanalizační přípojky k pozemku p. č. 609/1, k. ú. Domažlice pouze za předpokladu vybudování (prodloužení) kanalizačního řadu(OSM)

 

3398 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemků p. č. 3263/1 a p. č. 5018/20, vymezené situačním plánkem, a pozemků p. č. 3263/5, 5018/21, 5018/22, 5018/23, 3265/5, 3149/9, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3399 - nesouhlasí se záměrem stavby „Vestavba sálu na cvičení, Domažlice, Kozinova 305“ dle předložené projektové dokumentace vypracované Jiřím Pavlíkem, Domažlice, IČ 10391118 z 6/2016(OSM)

 

3400 - ruší usnesení č. 2669 b) a usnesení č. 3057 c)(OSM)

 

3401 - mění a doplňuje usnesení č. 3264 ze dne 08.11.2016 takto:

"schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 03.10.2016 mezi městem Domažlice a panem Besimem Ramizim, IČ 26277221, na pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že namísto pana Besima Ramiziho bude počínaje dnem 06.12.2016 nájemcem společnost Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, 346 01 Horšovský Týn - Velké Předměstí, IČ: 03049485"(OSM)

 

3402 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 03.10.2016 mezi městem Domažlice a panem Besimem Ramizim, IČ 26277221, na pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že namísto pana Besima Ramiziho bude počínaje dnem 06.12.2016 nájemcem společnost Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3403 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a společností Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3404 - a) bere na vědomí žádost o souhlas se změnami stavby rodinného domu izolovaného H 1.3 v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích (na pozemcích p.č. 2446/22 a 2464/10, oba v k. ú. Domažlice) a konstatuje, že provedení změn stavby rodinného domu izolovaného dle předložené projektové dokumentace vypracované AW projektovou kanceláří Domažlice, zak. č. 48/2016, nebude považovat za porušení podmínek sjednaných v článku VI. směnné smlouvy uzavřené dne 20. 9. 2016, neboť navrhované změny stavby rodinného domu izolovaného byly předem odsouhlaseny projektantem této stavby Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem a jeho písemný souhlas byl městu Domažlice doložen

b) souhlasí s provedením nového sjezdu na pozemek p.č. 2446/22 v k.ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice - Na Bábě, parcelní číslo 2446/22, izolovaný rodinný dům dle předložené projektové dokumentace vypracované AW projektovou kanceláří Domažlice, zak. č. 48/2016, jejíž investorem je J. S. a odsouhlasené Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem s tím, že veškeré náklady na provedení nového sjezdu budou provedeny investorem stavby a budou dodrženy podmínky navržené odborem správy majetku, provedení nového sjezdu včetně napojení bude v souladu s příslušnými technickými normami(OSM)

 

3405 - a) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova 503 v Domažlicích, pozemku p. č. 2311/14, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP z kapacitních důvodů

b) ukládá odboru správy majetku nechat zpracovat nabídku na zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích stání v ulici Kunešova před bytovým domem č. p. 502

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3406 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (prioritní osa 5) a s realizací projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638, zateplení objektu Domova pro seniory“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Baldovská č. p. 638, zateplení objektu Domova pro seniory“ ve výši min. 6,5 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (prioritní osa 5) a s realizací projektu „Domažlice, Zahradní 518, zateplení objektu klubovny Junák“

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Zahradní 518, zateplení objektu klubovny Junák“ ve výši min. 2 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 14. 12. 2016(OSM)

 

3407 - schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 165.570 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

3408 - a) schvaluje záměr projektu a podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace v rámci programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. Etapa“(OSM)

 

b) ukládá odboru OICT ve spolupráci s MP zadat zpracování podkladů pro projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“ potřebných k podání žádosti o dotaci, k zadání zakázky a k realizaci

Termín splnění: do 20. 1. 2017(OICT)

 

3409 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p.č. 2194/1, 2194/14 a 2190/3, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 12. 2016(OSM)

 

3410 - ukládá odboru správy majetku zahájit jednání se společností Kaufland Česká republika, v.o.s.

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3411 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemku p. č. 4863 a č. 978/1, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za část pozemku p. č. 970/2 ve vlastnictví soukromých osob s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

Termín splnění: 30. 12. 2016(OSM)

 

3412 - a) bere na vědomí informaci o žádosti podané společností Euro Reality Plzeň s. r. o., se sídlem Mariánské Lázně, Ruská 608/52a, IČ 04974638 ze dne 15. 11. 2016 o koupi pozemků p.č. 2311/25, 2294/14 a 2288/2, vše v k. ú. Domažlice

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2294/14, 2311/25 a 4817/1,vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 14. 12. 2016(OSM)

 

3413 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků p. č. 4329/1 a č. 4329/4, oba v k. ú. Domažlice společnosti WW Flora, a. s., se sídlem Pod Kyjovem 347/14, Plzeň, IČ 61499013 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 106.470 Kč

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3414 - a) bere na vědomí dopis ze dne 2. 9. 2016

b) schvaluje zadání zakázky na realizaci odvodnění komunikace v Pelnářově ulici před domem č. p. 453 v Domažlicích na p.č. 4784/2 v k. ú. Domažlice společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, Mochtín, PSČ 339 01, IČ 02877155 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 29.136 Kč (Odvodnění komunikace v Pelnářově ulici před č.p. 453)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 29.136 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3415 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu v pozemku p. č. 2681/7 v k. ú. Domažlice v rámci stavby „Domažlice, Tylova 316, plynovodní přípojka“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

3416 - bere na vědomí žádost spolku AC Domažlice, z.s., Palackého 215, Domažlice a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

3417 - souhlasí se zasláním konceptu darovací smlouvy a konceptu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejichž předmětem je převod vodovodu a části kanalizačního řadu (gravitační kanalizace) vybudovaných v rámci stavby "Domažlice - Prokopa Velikého - kanalizační stoka a vodovodní řad" do vlastnictví města Domažlice a zřízení služebnosti (umístění a provozování vodovodu) k dotčeným pozemkům ve prospěch města Domažlice, dle předložených návrhů(OSM)

 

3418 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnických podílů v rozsahu 6248/48608 na pozemku p. č. st. 1958, v rozsahu 1252/12165 na pozemku p. č. st. 1968, v rozsahu 103135/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1, v rozsahu 89354/143780 na pozemku p. č. st. 3296, v rozsahu 22879/36458 na pozemku p. č. st. 3291, v rozsahu 16203/36458 na pozemku p. č. st. 3290, v rozsahu 6981/257176 na pozemku p. č. st. 2580, v rozsahu 6981/257176 na pozemku p. č. st. 2581, v rozsahu 6981/257176 na pozemku p. č. st. 2582, v rozsahu 3248/57399 na pozemku p. č. st. 2586, v rozsahu 3248/57399 na pozemku p. č. st. 2587, v rozsahu 2664/30353 na pozemku p. č. st. 2588, v rozsahu 2664/30353 na pozemku p. č. st. 2589, v rozsahu 2664/30353 na pozemku p. č. st. 2590, v rozsahu 383/4594 na pozemku p. č. st. 2797, v rozsahu 383/4594 na pozemku p. č. st. 2798, v rozsahu 25425/125098 na pozemku p. č. st. 2613, v rozsahu 25425/125098 na pozemku p. č. st. 2614, v rozsahu 20025/38513 na pozemku p. č. st. 3259, v rozsahu 20025/38513 na pozemku p. č. st. 3260, v rozsahu 7091/12836 na pozemku p. č. st. 3261, v rozsahu 7091/12836 na pozemku p. č. st. 3262, vše v k. ú. Domažlice, Stavebnímu bytovému družstvu Domažlice, se sídlem Domažlice, Masarykova 486, IČ 00040088, za cenu ve výši 802.689 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2017(OSM)

 

3419 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova“ uzavřené dne 5. 1. 2016 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 6121 + 31.460 Kč (okružní křižovatka E. Krásnohorské – Dodatek č. 2)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 31.460 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3420 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o navrhovaném způsobu provedení vyúčtování služeb spojených s užíváním budovy č. p. 638 v ul. Baldovská a budovy č. p. 84 v ul. Břetislavově, obě v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem uzavírání dohod dle příslušných ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, včetně návrhu způsobu výpočtu při poskytování vody, TUV a el. energie, přičemž při poskytování el. energie bude postupováno u budovy č.p. 638 v ul. Baldovská dle varianty 1 a u budovy č.p. 84 v ul. Břetislavova dle varianty 1

b) souhlasí se záměrem rozšíření předmětu smlouvy o nájmu tepelných zařízení o výměníky tepla v budově č.p. 84 v ul. Břetislavova, Domažlice, neboť jedná o zdroj tepla, vyrábějící TUV

c) ukládá příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory zajistit u společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. osazení příslušného počtu indikátorů tepla (IRN) a v budově p. č. 638 v ul. Baldovská, Domažlice a osazení kalorimetru za účelem měření TUV pro budovu č.p. 689 v ul. Prokopa Velikého, Domažlice

Termín splnění: ihned

d) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 72.600 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory na pořízení kalorimetru za účelem měření TUV pro budovu č.p. 689 v ul. Prokopa Velikého, Domažlice

e) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnosti označené č. 108 a 109 nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 638, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice, v ul. Baldovská v Domažlicích - Týnské Předměstí

f) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnosti označené č. 235 a 236 nacházejících se v 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 638, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice, v ul. Baldovská v Domažlicích - Týnské Předměstí(OSM)

 

3421 - schvaluje vyřazení kamerového bodu K19 - Petrovická ul. z evidence majetku v hodnotě 219.828 Kč, vedený pod inv. č. 930089(OF)

 

3422 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice takto:

Účet 558 – náklady z DDHM - 30.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 30.000 Kč(OF)

 

3423 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0117 § 2223 pol. 5169 + 200 Kč (odbor dopravy – dopravní výchova)

Org. 0117 § 2219 pol. 5169 - 200 Kč (odbor dopravy – fond pro výkon rozhodnutí)(OF)

 

3424 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98193 + 264.000,00 Kč (dotace volby do zastupitelstev krajů)

org. 0223 § 6115 pol. 5011 ÚZ 98193 + 20.343,00 Kč (volby do zast.krajů - platy)

org. 0223 § 6115 pol. 5019 ÚZ 98193 + 1.744,00 Kč (volby do zast.krajů - refundace)

org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ 98193 + 162.714,00 Kč (volby do zast.krajů - odměny čl.komisí)

org. 0223 § 6115 pol. 5031 ÚZ 98193 + 5.086,00 Kč (volby do zast.krajů - sociální pojištění)

org. 0223 § 6115 pol. 5032 ÚZ 98193 + 1.831,00 Kč (volby do zast.krajů - zdravotní pojišttění)

org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98193 + 8.119,00 Kč (volby do zast.krajů - materiál)

org. 0223 § 6115 pol. 5161 ÚZ 98193 + 1.698,60 Kč (volby do zast.krajů - poštovné)

org. 0223 § 6115 pol. 5162 ÚZ 98193 + 51,09 Kč (volby do zast.krajů - materiál)

org. 0223 § 6115 pol. 5164 ÚZ 98193 + 13.800,00 Kč (volby do zast.krajů - nájem nebyt.prostor)

org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ 98193 + 3.219,86 Kč (volby do zast.krajů - nákup služeb)

org. 0223 § 6115 pol. 5173 ÚZ 98193 + 188,00 Kč (volby do zast.krajů - cestovné)

org. 0223 § 6115 pol. 5175 ÚZ 98193 + 11.690,00 Kč (volby do zast.krajů - občerstvení)

org. 0230 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98193 + 3.823,00 Kč (volby do zast.krajů - materiál)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ 98193 + 29.692,45 Kč (rozp. rezerva - nevyčerpaná dotace)(OF)

 

3425 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 pol. 4116 ÚZ13013 + 42.270 Kč (Městská policie – dotace úřad práce)

Org. 0222 § 5511 pol. 5011 ÚZ13013 - 5 Kč (MP – dotace úřad práce, platy)

Org. 0222 § 5511 pol. 5031 ÚZ13013 + 13.438 Kč (MP – dotace úřad práce, sociální zabezpečení)

Org. 0222 § 5511 pol. 5032 ÚZ13013 + 4.837 Kč (MP – dotace úřad práce, zdravotní pojištění)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 24.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3426 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 10.000 Kč (Městská policie – opravy a udržování, Škoda Octavia)

Org. 0222 § 5311 pol. 2322 + 10.000 Kč (náhrada od pojišťovny)(OF)

 

3427 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2017(OF)

 

3428 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:

Účet 512 – cestovné - 2.500 Kč

Účet 549 – ostatní náklady z činnosti - 31.500 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM - 20.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 54.000 Kč(OF)

 

3429 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 558 – náklady z DDHM - 20.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 15.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 5.000 Kč

Účet 528 – ostatní soc. služby - 13.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 13.000 Kč(OF)

 

3430 - ukládá odboru finančnímu zpracovat návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatků ze psů

Termín splnění: 31. 12. 2016(OF)

 

3431 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5154 - 115.900 Kč (Správa budov – elektrická energie)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 10.000 Kč (Správa budov – DHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 10.000 Kč (Správa budov – opravy)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 + 600 Kč (Správa budov – vodné)

org. 0223 § 6171 pol. 5166 + 50.000 Kč (Správa budov – právní služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 40.000 Kč (Správa budov – služby, revize)

org. 0223 § 6171 pol. 5179 + 300 Kč (Správa budov – dálniční poplatky zahraniční)

org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 5.000 Kč (Správa budov – tiskoviny) OKS

 

3432 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o historii záměru pořídit prapor města Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 635 ze dne 22. 8. 2001, kterým se schvaluje pořízení praporu města Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 14. 12. 2016(OKS)

 

3433 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2017(OKS)

 

3434 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2015/2016

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2015/2016

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2015/2016(OKS)

 

3435 - souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.164 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školou a mateřskou školu Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizaci, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743(OKS)

 

3436 - bere na vědomí protokol o kontrole čj. ČŠIP – 920/16 – P, kterou provedla Česká školní inspekce v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, dne 21. 9. 2016(OKS)

 

3437 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2017 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem Praha 5 Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ 01440578, dle varianty A s tím, že úhrada bude zařazena do rozpočtu 2017(OKS)

 

3438 - schvaluje prezentaci města Domažlice v regionální televizi ZAK TV s. r. o., se sídlem Plzeň, Prokopova 26, PSČ 326 00, IČ 64835669, v rozsahu 6x pořad „Okénko z měst a obcí“ za cenu 82.500 Kč bez DPH s tím, že úhrada bude zařazena do rozpočtu 2017(OKS)

 

3439 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v časopisech vydávaných vydavatelstvím RF HOBBY, s. r. o., se sídlem Praha 10, Bohdalecká 6/1420, PSČ 101 00, IČ 26155672(OKS)

 

3440 - a) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 146.567,50 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup vertikalizačního zvedáku TRANZIT od společnosti EUROTEC Medical, s. r. o., se sídlem Praha 3, Baranova 1486/18, PSČ 130 00, IČ 27601242

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 97.750 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup sprchovacího lůžka BASIC od společnosti ArjoHuntleigh s. r. o., se sídlem Brno, Hlinky 118, PSČ 603 00, IČ 46962549(OKS)

 

3441 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016 - 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Č. j.

ŽADATEL

NÁVRH

35370/2016-OKS

Basketbal Jiskra Domažlice, z. s.

12500 Kč

73284/2016-OKS

Judo-club Domažlice z. s.

Celkem 41762 Kč

 

Judo-club Do-VC Česká Třebová

3420 Kč

 

Judo-club Do-Olomouc

4065 Kč

 

Judo-club Do-VC Litoměřice

1655 Kč

 

Judo-club Do-VC Kaplice

1280 Kč

 

Judo-club Do-VC Ostrava

5090 Kč

 

Judo-club Do-ČP Jablonec

2045 Kč

 

Judo-club Do-ČP Jablonec

1645 Kč

 

Judo-club Do-ČP Jablonec

2701 Kč

 

Judo-club Do-VC Ústí

1925 Kč

 

Judo-club Do-VC Týna

1015 Kč

 

Judo-club Do-Turnaj Aue

2160 Kč

 

Judo-club Do-VC Cheb

1265 Kč

 

Judo-club Do-VC Prachatice

1662 Kč

 

Judo-club Do-VC Tábor

1215 Kč

 

Judo-club Do-VC Beroun

2030 Kč

 

Judo-club Do-ČP Chomutov

1785 Kč

 

Judo-club Do-VC Kralupy

1598 Kč

 

Judo-club Do-VC Kralupy

1846 Kč

 

Judo-club Do-MČR dorost

3360 Kč

Celkem

 

54262 Kč

 

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016 – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Č. j.

ŽADATEL

POŽADOVANÁ ČÁSTKA

70367/2016-OKS

SK Jiskra Domažlice, z. s.

9400 Kč

70368/2016-OKS

SK Jiskra Domažlice, z. s.

6000 Kč

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 103/2016 ve výši 12.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 104/2016 ve výši 41.762 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016 OKS

 

3442 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016 - 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.

ŽADATEL

NÁVRH

73136/2016/OKS

Judo-club Do z. s.-MČR Jablonec

4156 Kč

 

Judo-club Do z. s.-Mistr.Maďarska

0 Kč

 

Judo-club Do z. s.-KATA Jablonec

1277 Kč

 

Judo-club Do z. s.-MČR veteránů

1148 Kč

 

Judo-club Do z. s.-MČR KATA

1390 Kč

 

Judo-club Do z. s.-Kata Ludres

1440 Kč

 

Judo-club Do z. s.-MČR ml.žactvo

0 Kč

 

Judo-club Do z. s.-MČR ženy

2100 Kč

Celkem

 

11511

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 107/2016 ve výši 11.511 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ 65571331 dlem předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016 OKS

 

3443 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Česká Kubice dle předloženého návrhu

OVÚP

 

3444 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vypracování ÚP Domažlice a poskytování souvisejících konzultací uzavřený mezi Ing. Arch. Petrem Vávrou – studio KAPA, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, IČ 16898401 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0119 § 3635 pol. 6111 + 60.500 Kč (OVÚP - dodatek č. 1, územní plán)

org. 0119 § 3635 pol. 5169 – 50.000 Kč (OVÚP - fond pro výkon rozhodnutí)

org. 0119 § 2169 pol. 2212 + 10.500 Kč (OVÚP - příjmy z pokut) OVÚP

 

3445 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

3446 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci popření otcovství (OSVZ)

 

3447 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 18. 10. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 28. 11. 2016

 

3448 - schvaluje návrh programu 25. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 14. 12. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3449 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ uzavřené dne 14. 9. 2016 mezi Městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 dle upraveného návrhu(OSM)

 

3450 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 - 454.300 Kč (MC – příspěvek na provoz, pečovatelská služba)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 454.300 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4350 pol. 5331 - 2.000 Kč (MC - příspěvek na provoz,domov pro seniory)

org. 0225 § 4356 pol. 5331 + 2.000 Kč (MC - příspěvek na provoz, denní stacionář)

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 42052015, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 120.610 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 1.583.000 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 303.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 25.000 Kč(OF)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 12. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)