Menu
Město Domažlice
Domažlice

51. schůze ze dne 18. 4. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 51. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18. 4. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2377 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 nacházející se v budově čp. 49, v ulici Tovární v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

2378 - a) schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 6, v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 14.450 Kč z hospodářské činnosti města

b) schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 6, v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 8.500 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

2379 - a) bere na vědomí žádost paní o vyjmutí sklepních prostor z evidenčního listu k bytové jednotce č. 1 v ul. Vojtěchova čp. 68, Domažlice

b) souhlasí, aby předmětem nájmu dle nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1 v budově č. p. 68 v ul. Břetislavova, Domažlice uzavřené dne 01.04.1981 nadále nebyl sklepní prostor nacházející se v této budově(OSM)

 

2380 - a) vyhodnotila 4. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 65/1 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 65/1 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 410.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2381 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., IČ 26324261, jejímž předmětem je pronájem tepelných zařízení ve vlastnictví města Domažlice, kterým bude rozšířen předmět nájmu o tepelné zařízení - kotelnu v budově č. p. 638, stavbě občanského vybavení, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2382 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit záměr prodat nemovitý majetek č. 42/2014

b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek p. č. 2446/45 dle předloženého návrhu s uvedením minimální kupní ceny ve výši 3.750.000 Kč, neboť městu Domažlice byla doručena první a jediná nabídka na koupi těchto nemovitostí od doby prvního zveřejnění záměru (od 24. 5. 2013) a nabízená cena je vyšší než cena pořizovací. Neobydlená nemovitost má zbytečné náklady na provoz. Při prodeji nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří je provize zpravidla sjednávána ve výši 3 - 5 %

Termín splnění: 9. 5. 2016(OSM)

 

2383 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit ve prospěch města Domažlice věcné břemeno (pozemkovou služebnost) umístit a provozovat kabelové vedení NN - přípojku ke kamerovému systému vybudovanou v rámci stavby Domažlice - rozšíření kamerového a informačního systému v ul. Masarykova v pozemku p. č. 5310/5 v k. ú. Domažlice a schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj.: 560609/2016-O25 se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226, dle předloženého návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 281 § 5319 pol. 6121 + 12.100 Kč (VB kamera v Masarykově ulici)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.100 Kč (investiční rezerva),

za předpokladu, že bude zastupitelstvem města zřízeno věcné břemeno (pozemková služebnost) umístit a provozovat kabelové vedení NN - přípojku ke kamerovému systému(OSM)

 

2384 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování návrhu akustického řešení velkého sálu Městského kulturního střediska v Domažlicích společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 za cenu 18.150 Kč včetně DPH v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 18.150 Kč (MKS – akustické stavební úpravy, studie)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 3.150 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2385 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na akci „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 za cenu 229.537 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 229.537 Kč (MKS – stavební úpravy - PD)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 39.837 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 189.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2386 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení roční revize na dětských hřištích v Hánově parku, v ulici Paroubkova (u soudu), Palackého (u plav. bazénu), v Havlovicích a u rybníka Babylon společnosti A-Z SPORTSERVIS s. r. o., se sídlem Křížkova 521/4, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 25244019 za cenu10.170 Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 239 § 3421 pol. 5169 + 12.306 Kč (revize herních prvků dětských hřišť)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.306 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2387 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie architektonického řešení balkónů včetně přístupu ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích, dále propojení galerie velkého sálu s prostorem bývalého loutkového divadla, prověření požárně bezpečnostního řešení a zpracování případných úprav již schváleného řešení stavby společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 za cenu 22.022 Kč včetně DPH v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 22.022 Kč (MKS – stavební úpravy – studie)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 3.822 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2388 - bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu č. p. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích o výstavbu parkoviště na pozemcích č. 2423/14, 2423/23 a 2423/34 v ulici 17. listopadu v Domažlicích ze dne 11. 4. 2016(OSM)

 

2389 - souhlasí s tím, aby se nájem pozemku p. č. 2094/48 k. ú. Domažlice, dle smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13. 12. 2007 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, obnovil v souladu s § 2230 odst. 1 nového občanského zákoníku(OSM)

 

2390 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0476 § 6171 pol. 5169 + 33.880 Kč (Výzva IOP 22 – žádost o dotaci)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2391 - souhlasí s tím, aby se nájem části nebytových prostor v budově čp. 117 v ulici Petrovická v Domažlicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 23.05.2011 mezi městem Domažlice a spol. První chodská stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 34, IČ 14704013, obnovil v souladu s § 2230 odst. 1 nového občanského zákoníku(OSM)

 

2392 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování žádosti, dokumentu „Podklad pro hodnocení“ a zajištění související koordinace při přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu Revitalizace bytových domů v Domažlicích, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 193.600 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu, a to z Hospodářské činnosti města Domažlice(OSM)

 

2393 - ukládá odboru správy majetku vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby: Klášter Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2394 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2016 paní Lence Harantové Štarmanové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Masarykova 189, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 04185901, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že příspěvek na provoz sociálního zařízení se stanoví ve výši 1.000 Kč(OSM)

 

2395 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4779/1, p. č. 4779/2 a p. č. 4938/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění gastrostanu v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2016 paní Marii Novotné, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, Palackého 203, IČ 68801424, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že příspěvek na provoz sociálního zařízení se stanoví ve výši 1.000 Kč(OSM)

 

2396 - bere na vědomí žádost společností EURO AGENCY service s. r. o., IČ 26366053, a AGARICUS s. r. o., IČ 45358664, ze dne 12.04.2016(OSM)

 

2397 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést běžné udržovací práce v rozsahu: u mostu M03 oprava poškozeného nátěru zábradlí a nosníků, u mostu M04 provést ošetření a protikorozní nátěr nosníků, u mostu M07 výspravu trhlin betonových sloupků pod nátěrem opravit beton na podhledu krajního trámu a římsy, u mostu M08 vyčistit koryto vodoteče od nečistot a naplavenin, u mostu M11 vyčistit mostní otvor od bahna zmenšující průtočný profil, opravit beton říms přespárování kamenného zdiva spodní stavby, u lávky L04 provést výspravu povrchu mostovky, nátěr zábradlí, kotvících prvků, opravu nosné konstrukce, sanaci železobetonové mostovky, opravu povrchu chodníků v nájezdech, u lávku L07 provést protikorozní ošetření ocelových nosníků, nátěr celého zábradlí a chrániček cizího zařízení, očištění mostovky od mechu a vegetace, u lávky L11 provést vyčištění naplavenin podél opěr lávky, přespárování a dozdění spodní stavby, nátěr ocelových nosníků, nový povrch mostovky, opravu nájezdů na lávku, nový nátěr zábradlí, u lávky L12 vyčištění prostoru pod lávkou, odstranění naplavenin a bahna, u lávky L13 vyčištění mostních otvorů od naplavenin listů z koryta vodoteče, oprava a nový nátěr zábradlí, u lávky L - 14 očistit mostovku, provést protikorozní ochrana v otvorech po montážních tyčích

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2398 - a) ukládá odboru správy majetku předložit na příští jednání rady města podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu M - 04 Domažlice - u plaveckého bazénu

Termín splnění: 3. 5. 2016

b) ukládá odboru správy majetku předložit na příští jednání rady města podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu M - 08 Domažlice - u hasičů

Termín splnění: 3. 5. 2016

c) ukládá odboru správy majetku předložit na příští jednání rady města návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na opravu lávky L - 01 Havlovice s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle nabídky ze dne 2. 7. 2014

Termín splnění: 3. 5. 2016

d) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na provedení rekonstrukce lávky L - 03 Domažlice - u plaveckého bazénu

Termín splnění: 31. 5. 2016

e) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na provedení demolice lávky L - 05 Domažlice

Termín splnění: 31. 5. 2016

f) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na provedení rekonstrukce lávky L - 12 Domažlice - u Elektrárny

Termín splnění: 31. 5. 2016

g) ukládá odboru správy majetku předložit na příští jednání rady města návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na opravu lávky L - 13 Domažlice - u Všech svatých s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle nabídky ze dne 2. 7. 2014

Termín splnění: 3. 5. 2016

h) ukládá odboru správy majetku předložit na příští jednání rady města návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na opravu lávky L - 07 Domažlice - Na Ostrůvku 1. s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle nabídky ze dne 2. 7. 2014

Termín splnění: 3. 5. 2016(OSM)

 

2399 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2403/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, 28. října, 2293, Trněný - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2400 - souhlasí v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 9. nájemní smlouvy uzavřené dne 01.08.2011 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a panem Janem Březinou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem, Vančurova 230, 346 01 Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45381143 jakožto nájemcem, s provedením oprav budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 384 k. ú. Babylon, tak jak je popsáno v žádosti nájemce ze dne 30.03.2016, a to na jeho náklady(OSM)

 

2401 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky(OSM)

 

2402 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 2585/13 a p. č. st. 1074, dle geodetického zaměření označených jako část "A", za účelem umístění kůlny, za těchto podmínek:

a) doba je sjednána jako doba neurčitá,

b) nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok,

c) s inflačním nárůstem,

a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2403 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 4296/1, 4319/12 a 4322, vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 02.07.2015 mezi městem Domažlice a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2404 - neschvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 26.1.2016 č.j. 56 Co 500/2015-137(OSM)

 

2405 - bere na vědomí informaci o schůzkách konaných dne 14. 3. 2016 a 6. 4. 2016 ve věci nabídky převodu objektu bývalé vodárny(OSM)

 

2406 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. Babylon, a uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 40, která stojí na pozemku p. č. st. 114 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 490.000 Kč

Termín splnění: 5. 7. 2016(OSM)

 

2407 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 134/1, 134/2, 173/1 a část pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánem, vše v k. ú. Babylon

Termín splnění: 9. 5. 2016(OSM)

 

2408 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/15, 1592/17, 1592/18 a 1592/21, vše v k. ú. Pec, společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994(OSM)

 

2409 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích“ nabídku Jiřího Rataje, Ak. mal., fyzické osoby podnikající, se sídlem Losiná 96, PSČ 33204, IČ 64872211 za cenu 311.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jan Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích“ s Jiřím Ratajem, Ak. mal., fyzickou osobou podnikající se sídlem Losiná 96, PSČ 332 04, IČ 64872211 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 pol. 4116 + 279.900 Kč (dotace MK -freska, pivovar)

org. 0434 § 3322 pol. 5171 + 357.650 Kč (freska - pivovar)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 46.650 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2410 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Střelnice, budova čp. 87 - Výměna krytiny a oprava komínů“ nabídku společnosti ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 124, IČ 25236164 za cenu 387.808 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Střelnice, budova čp. 87 - Výměna krytiny a oprava komínů“ se společností ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 124, IČ 25236164 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0450 pol. 4116 + 349.030 Kč (Dotace MK – Střelnice budova čp.87)

org. 0450 § 3322 pol. 5171 + 469.248 Kč (Střelnice – budova čp.87- výměna krytiny a oprava komínů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 120.218 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2411 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na stavební práce „Malinová hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky“ realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění, zadanou společností Domažlické městské lesy spol. s. r. o.(OSM)

 

2412 - a) ruší usnesení č. 2345 ze dne 5. 4. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4819/1, vymezenou situačním plánem, za části pozemků p. č. 4861 a č. 966/6 v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice, s tím, že výměna směňovaných pozemků bude shodná

Termín splnění: 15. 5. 2016

c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4819/1, vymezenou situačním plánem, v k. ú. Domažlice(OSM)

 

2413 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 1119 c) ze dne 21. 7. 2015(OSM)

 

2414 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kůlnu poř. č. 7, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2415 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4122 + 7.105.241 Kč (dotace na sociální služby – Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 2.973.670 Kč (převod dotace Městské centrum – domov pro seniory)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 3.422.247 Kč (převod dotace Městské centrum – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 132.842 Kč (převod dotace Městské centrum – denní stacionář)

org. 0222 § 4359 pol. 5336 + 576.482 Kč (převod dotace Městské centrum – odlehčovací služby)

Termín splnění: 30. 4. 2016(OF)

 

2416 - a) souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy Komenského 17, Domažlice spočívajícím ve výměně zdroje ohřevu TUV nájemcem – příspěvkovou organizací Základní škola Domažlice, Komenského 17, IČ 253316

b) souhlasí s odepisováním provedeného technického zhodnocení budovy Komenského 17, Domažlice spočívajícím ve výměně zdroje ohřevu TUV nájemcem - příspěvkovou organizací Základní škola Domažlice Komenského 17, IČ 253316

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0207 § 3113 pol. 6351 + 217.797 Kč (ZŠ Komenského 17 – fond investic)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 217.797 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2417 - bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. ČŠIP – 44/16-P, kterou provedla Česká školní inspekce v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, dne 18. 1. 2016(OKS)

 

2418 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 30. března 2016

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb –domově pro seniory, který se konal dne 6. dubna 2016

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 7. dubna 2016

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 11. dubna 2016

e) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 11. dubna 2016(OKS)

 

2419 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 303/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.109 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2420 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 304/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídlištěm Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ 344 01, IČ 22661492, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2421 - neschvaluje uzavření darovací smlouvy č. 201/2016 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Nadačním fondem GAUDEAMUS, se sídlem Cheb, Nerudova 7, PSČ 350 40, IČ 25228633, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2422 - schvaluje vyjádření pro Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek, o. s., se sídlem Domažlice, Komenského 4, PSČ 344 01, IČ 26996350 dle předloženého návrhu(OKS)

 

2423 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2016 od 7.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

2424 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS Český les, z. s., se sídlem Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, PSČ 348 01, IČ 26679973 ve výši 300.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 401/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 300.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MAS Český les, z. s., se sídlem Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, PSČ 348 01, IČ 26679973 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 5. 2016

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 300.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0219 § 3113 pol. 5622 + 300.000 Kč (MAS Český les – návratná finanční výpomoc)

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS Český les, z. s., se sídlem Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, PSČ 348 01, IČ 26679973(OKS)

 

2425 - schvaluje prodejní cenu publikace Sborník příspěvků z konference k výročí 750 let královského města Domažlice ve výši 90 Kč(OKS)

 

2426 - bere na vědomí návrh výboru školství, mládeže a sportu na rozdělení finančních částek z rozpočtu města na 8 programů a zařazuje návrh na program zasedání zastupitelstva(OKS)

 

2427 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 135, nám. Míru, MPR Domažlice – oprava severní (dvorní) fasády včetně opravy oken na jižní a severní straně, ve výši 70.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016 - na akci obnovy kulturní památky – měšťanský dům čp. 86, Hradská ul., MPR Domažlice - výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a oprava krovu, ve výši 110.000

Termín splnění: 27. 4. 2016

c) bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000 Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016 na následující akce obnovy:

- oprava severní (dvorní) fasády včetně opravy oken na jižní a severní straně - návrh státní dotace MK ČR 70.000 Kč

- měšťanský dům čp. 86, Hradská ul., MPR Domažlice - výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a oprava krovu - návrh státní dotace MK ČR 130.000 Kč(OKS)

 

2428 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Mrákov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2429 - nevyhovuje námitce č. 1 uplatněné dne 7. 3. 2016(OVÚP)

 

2430 - vydává územní opatření o stavební uzávěře jako opatření obecné povahy č. 1/2016 města Domažlice, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra, kterou se zakazuje stavební činnost na pozemcích, které nejsou nebo je nelze přímo napojit na veřejně přístupnou pozemní komunikaci a pro stavby, u kterých se bude řešit nakládání s odpadními vodami, a které nelze napojit či nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2431 - vydává územní opatření o stavební uzávěře jako opatření obecné povahy č. 2/2016 města Domažlice, kterou se zakazuje stavební činnost týkající se staveb ubytovacích zařízení v celém katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2432 - vydává územní opatření o stavební uzávěře jako opatření obecné povahy č. 3/2016 města Domažlice, kterým se vyhlašuje úplná stavební uzávěra na lokality 1 a 2 v k. ú. Havlovice u Domažlic a na lokality č. 3 až 16 v k. ú. Domažlice, pro které bude v navrhovaném územním plánu Domažlice stanovena podmínka pro rozhodování v území „dohoda o parcelaci“ a „územní studie“, dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2433 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako účastníka řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci ustanovení opatrovníka(OSVZ)

 

2434 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer, a. s., IČ 63077639, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 na 4 + 111 ASPI základ licencí s cenou 29.599 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2435 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 3. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise konané dne 11. 4. 2016

c) bere na vědomí zápis z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 8. 3., 31. 3. a 12. 4. 2016

 

2436 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2016(MP)

 

2437 - schvaluje návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27. 4. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2438 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/143780 na pozemku p. č. st. 3296 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.387 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2016(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)