Obsah

25. schůze ze dne 11. 8. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 25. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11. 8. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1146 - vyhovuje podané námitce stěžovatele společnosti MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., Pražská 810/16, 102 21 Praha Hostivař, IČ 26385759 pouze v tom rozsahu, ve kterém stěžovatel požaduje jasnou a konkrétní specifikaci důvodu, který vedl zadavatele k rozhodnutí, že nebyl schopen zajistit transparentnost zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“(OSM)

 

1147 - schvaluje výpůjčku stavby veřejných WC, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku p. č. 2660/28 k. ú. Domažlice, v Hruškově ul., Domažlice - Bezděkovské Předm., paní Evě Červeňákové, Domažlice, na období od 14. 8. do 16. 8. 2015 za účelem provozování veřejného WC a uzavření smlouvy o výpůjčce(OSM)

 

1148 - nevyhovuje podané námitce stěžovatele Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 ze dne 7. 8. 2015 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

1149 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S1093/15 týkající se stavby Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“ - SO 05 PLYNOVODNÍ STL ŘAD PE 90 s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119, dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 14. 8. 2015
Poslední aktualizace: 14. 8. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna