Obsah

4. schůze ze dne 9. 12. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 4 schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 12. 2014


Rada města v Domažlicích:

136 - a) ruší usnesení č. 3714, 3715 ze dne 05.03.2013
b) ruší usnesení č. 6226, 6227 ze dne 16. 9. 2014
c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města     (OSM)

137 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 56/3 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích     (OSM)

138 - neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 248/2 v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

139 - souhlasí se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2005, jejíž předmětem je užívání bytové jednotky č. 8 nacházející se v budově č. p. 115 v ulici Vojtěchově v Domažlicích, a schvaluje uzavření příslušného dodatku ke smlouvě     (OSM)

140 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/24 (C10) v ulici Petrovická v Domažlicích za předpokladu, že budou splněny podmínky NV č. 146/2003 Sb., v platném znění     (OSM)

141 - ukládá odboru správy majetku zaslat odpověď na žádost pana Fryjeho o pokácení lípy na Městském hřbitově s vysvětlením, že výše uvedená problematika je zapracována v projektové dokumentaci na komplexní revitalizaci stromů na hřbitově a samotná realizace proběhne dle dotačních možností v letech 2015 - 2016
Termín splnění: 31. 12. 2014     (OSM)

142 - a) ruší usnesení č. 6357 ze dne 14. 10. 2014
b) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.1999, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014 a uzavření dohody dle předloženého návrhu     (OSM)

143 - a) schvaluje změny jízdního řádu městské autobusové dopravy v Domažlicích na lince 405001 s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předložené varianty A
b) schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008 v rozsahu dle předloženého jízdního řádu na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
c) schvaluje uzavření dohody o úhradě ztráty na rok 2015 s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611 dle předloženého návrhu ve výši 1.316.171 Kč
d) schvaluje zachování ceny jízdného pro přepravu osob pro rok 2015 na lince městské autobusové dopravy č. 405001 MAD Domažlice v rozsahu dle schváleného ceníku s platností od 1. 1. 2008 a vypuštění věty z 3. odstavce Přeprava zdarma - poslanci a senátoři ČR, soudci Ústavního soudu (průkaz ÚS)     (OSM)

144 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Domažlice a společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761, jejímž předmětem je právo provést a provozovat stavbu na pozemku parc. č. 4294/7, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

145 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kanalizační a plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3800/70, 3800/71, 3800/131, 3800/132 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Skladovací haly firmy CRS - Czechia s. r. o. Domažlice, p. č. 3670/6, 15, 16 se společností DPH - Domažlice Property Holdings s. r. o., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 03157385 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)     (OSM)

146 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/56 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, zahrádky, parc. č. 2689/32 - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 dle předloženého návrhu     (OSM)

147 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování provozního řádu k ovzduší společnosti Naturchem s. r. o., IČ 27504379, Ledečská 3015, 58001 Havlíčkův Brod ve výši 8.830 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0485 § 3723 pol. 5169 + 10.685 Kč (kompostárna – provozní řád)
org. 0261 § 6409 pol. 5109 - 10.685 Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

148 - doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 1328, jehož součástí je dům č. p. 392 v ul. Pelnářova, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, a pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice, na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OSM)

149 - nesouhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. p. č. 4779/9 v k. ú. Domažlice, která je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu     (OSM)

150 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“ zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 11304 Praha, IČ 45272956
b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Pojištění majetku pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené“ dle předloženého návrhu se společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 11304 Praha, IČ 45272956
c) schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Pojištění vozidel pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené“ dle předloženého návrhu se společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 11304 Praha, IČ 45272956
d) schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Pojištění odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené“ dle předloženého návrhu se společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 11304 Praha, IČ 45272956     (OSM)

151 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 6089 d) ze dne 19. 8. 2014
b) ukládá odboru správy majetku jednat s podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 o úpravách návrhu pachtovní smlouvy, jejíž předmětem je užívání pozemku p. č. 2138/11, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Klenčí pod Čerchovem (pozemek pod sjezdovkou Sádek)
Termín splnění: 31. 12. 2014     (OSM)

152 - a) ruší usnesení č. 6154 ze dne 02.09.2014
b) schvaluje záměr propachtovat části pozemku p. č. 2311/2, k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem     (OSM)

153 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v ul. Kozinova u domu č. p. 154 v termínu od 15. 12. 2014 až 19. 12. 2014 za účelem výstavby plynové přípojky společností VEToP, spol. s r. o., Vodní 375, 345 61 Staňkov, IČO 48363383     (OSM)

154 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II Jihozápad – prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ a s realizací projektu „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do výše nákladů 5,1 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 17. 12. 2014     (OSM)

155 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2249/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2233/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2254, k. ú. Domažlice za cenu 13.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2231/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2237/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2236/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
g) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2252/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2228/1, k. ú. Domažlice za cenu 9.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2243/1, k. ú. Domažlice za cenu 11.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
i) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2230/1, k. ú. Domažlice za cenu 9.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2015     (OSM)

156 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 1537/11, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2014     (OSM)

157 - schvaluje uzavření dodatku č. XXVIII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 02.01.2004, kterým se mění výše nájmu na r. 2014 a omezuje se předmět nájmu, dle předloženého návrhu     (OSM)

158 - a) schvaluje záměr dát pozemek p. č. 2503/4 - vodní plocha (součástí je stavba rybníka Jezero nezapsaná v katastru nemovitostí), a pozemky p. č. 2503/2, 2505/3, 2505/11, 2505/5, 2505/6, 2514/2, 2503/5, 2505/13, 2505/10, 2514/7, 2514/3, vše v k. ú. Domažlice, do výpůjčky společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994
b) neschvaluje záměr pronajmout rybník Jezero, jež je součástí pozemku p. č. 2503/4, k. ú. Domažlice, Českému rybářskému svazu, místní organizace, se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 18230971, za účelem užívání rybníka k výkonu rybářského práva členů Českého rybářského svazu     (OSM)

159 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dne 13. 12. 2007, dle předloženého návrhu     (OSM)

160 - neschvaluje zadání zakázky na zpracování PD na osazení bezpečnostního odrazového zrcadla v ulici Npor. O. Bartoška společnosti Ptáčník – Dopravní stavby, s. r. o.,Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747, dle předložené nabídky     (OSM)

161 - schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Kováříkem, Újezd - Petrovice 6, PSČ 344 01, IČ 73731609, dne 26.09.2013, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu     (OSM)

162 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1418/2014 - SML ohledně umístění stavby výústního objektu pro přepad z tůně zřizované v rámci akce „Park na Dolejším Předměstí“s Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OSM)

163 - nesouhlasí s převodem části pozemku p. č. 4804/4 (vymezené v příloze žádosti) v k. ú. Domažlice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví pana Pavla Říhy, Čerchovská 492, Domažlice)     (OSM)

164 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2013 dle předloženého návrhu     (OSM)

165 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

166 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

167 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

168 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

169 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

170 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

171 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

172 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

173 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

174 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

175 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

176 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

177 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

178 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu     (OSM)

179 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

180 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

181 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

182 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

183 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

184 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

185 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

186 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

187 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

188 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

189 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

190 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

191 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

192 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001le předloženého návrhu     (OSM)

193 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

194 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

195 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

196 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

197 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ a „Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“ uzavřené dne 15. 8. 2014 mezi městem Domažlice a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599 dle předloženého návrhu     (OSM)

198 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se podkladů k projektové dokumentaci DÚR a DSP na provedení stavby přístupového chodníku před domem č.p. 156 v Jindřichově ulici v Domažlicích
b) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit dopravní řešení v Jindřichově ulici u č.p. 156 v Domažlicích
Termín splnění: 31. 3. 2015     (OSM)

199 - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 4. 2014 „Chodník u č.p. 156, Jindřichova ulice v Domažlicích“ se společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předloženého návrhu     (OSM)

200 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 11.707 Kč (výkup pozemků a budovy č.p.224 - dražba)
org. 0239 § 2219 pol. 5166 + 11.707 Kč (pravidelné prohlídky mostů)     (OSM)

201 - bere na vědomí informaci o doručení žádosti Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha o vrácení staveb do vlastnictví ČR-MO a žádost o zřízení věcného břemene (služebností stezky, cesty a užívacího práva) ve smyslu § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, včetně zaslání konceptu příslušné smlouvy k vyjádření ze dne 20. 11. 2014     (OSM)

202 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi p. č. 2501/4, 2501/10, 2501/11, 2514/1, 2514/5, 2514/6, 2514/12, 4946/3 a části pozemků p. č. 2526/16, 2526/20, 2526/21, nově označených dle geometrického plánu č. 4030-1216/2014 parcelními čísly p. č. 2526/25, 2526/26, vše v k. ú. Domažlice za cenu 212.368,00 Kč celkem, uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 2. 2015     (OSM)

203 - a) bere na vědomí informaci o podáních nájemců bytového domu č. p. 235 v Kozinově ul. v Domažlicích ze dne 26. 10. 2014 a ze dne 17. 11. 2014
b) bere na vědomí vyjádření ze dne 18. 11. 2014 ve věci podání nájemců bytového domu č. p. 235 v Kozinově ul. v Domažlicích ze dne 17. 11. 2014     (OSM, OKS)

204 - schvaluje, aby nájemci bytu č. 17 v domě Kozinova 235 v Domažlicích bylo zasláno sdělení, že z její strany nebyl dodržen čl. 2 odst. 3 nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 16. 6. 2010 mezi ní jakožto nájemcem a městem Domažlice jakožto pronajímatelem a smlouva nebude dále prodloužena     (OSM)

205 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 3631 pol. 5154 + 100.000 Kč (el. energie - veřejné osvětlení)     (OSM)

206 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a to v rámci stavby plynárenského zařízení pro stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II“ (STL plynovod a přípojky pro 7 BD) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní     (OSM)

207 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor budovy Městského centra sociálně rehabilitačních služeb-domov pro seniory č. p. 689 v ul. Prokopa Velikého, Domažlice - Týnské Předměstí, jež je součástí pozemku p, č. st. 4419, k. ú. Domažlice (prostory rehabilitace nacházející se ve II. patře budovy o celkové výměře 119 m2) Bc. Janu Brichcínovi, Domažlice, IČ 73714895, za účelem provozování rehabilitačních služeb a masáží na dobu 3 let, s výší nájemného 105,00 Kč/m2/měsíc (s inflační doložkou) a uzavření příslušné podnájemní smlouvy za předpokladu, že s podnájmem prostor vydá souhlas poskytovatel dotace ROP NUTS II JIHOZÁPAD     (OSM)

208 - a) bere na vědomí obnovení nájmu částí pozemků p.č. 4942/1, p.č. 2170/2, p.č. 2185/4 a p.č. 2186, vše v k. ú. Domažlice, dle smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14. 6. 2013 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, s místem podnikání Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s § 2230 odst. 1 nového občanského zákoníku
b) bere na vědomí obnovení nájmu pozemku p.č. 2094/48 k. ú. Domažlice, dle smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13. 12. 2007 mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s § 2230 odst. 1 nového občanského zákoníku     (OSM)

209 - doporučuje zastupitelstvu změnit a doplnit usnesení č. 1231 b), takto:
schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů na financování realizace projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“ v rámci rozpočtu města Domažlice“     (OSM)

210 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ45356815 neodstranil, tzn. opravu opadané omítky stropu garáže v bytovém domě H1.1, ozn. v PD pod č. 1.05 a opravu nedostatečně uchycených veškerých svítidel v 1.NP bytového domu H1.1 panu Martinovi Houdkovi podnikajícímu jako fyzická osoba pod označením Martin Houdek s místem podnikání Němčice 34, 345 06 Kdyně, IČ73687804 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 - 15.530,00 Kč (OZ Bába)
org. 240 § 3612 pol. 5171 + 17.859,50 Kč (opravy - bytový dům H 1.1 OZ Bába)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 2.329,50 Kč (odpočet DPH)     (OSM)

211 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání basketbalového koše na asfaltové hřiště v Michlově ulici v Domažlicích společnosti KARIM Europe s. r. o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ 29304865 dle předloženého návrhu s tím, že si město Domažlice jakožto objednatel provede položku montáž vč. výkopu a betonování patky vlastními prostředky na základě dodaných návodů na montáž
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3421 pol. 6121 + 27.500 Kč (basketbalový koš – Michlova)
org. 252 § 3639 pol. 6121 - 27.500 Kč (výkup pozemků a budovy čp.224 – dražba)     (OSM)

212 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 404/4 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 404, 410, 411 v ulici Masarykova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na společných částech budovy č. p. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na stavebních parcelách p. č. st. 1390/1, st. 1390/2 a st. 1390/3, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 530.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 440/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 439, 440, 441 v ulici Dvořákova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na společných částech budovy č. p. 439, 440, 441 a spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na stavebních parcelách p. č. st. 1483, st. 1484 a st. 1485, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 394/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
d) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 394/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 3941 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
e) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/1 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
Termín splnění: 31. 12. 2014     (OSM)

213 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, č.j. MeDO-48545/2014-Kras ze dne 29. 9. 2014
b) ukládá paní Šárce Strnadové, pověřené vedením příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j.: MeDO-48545/2014-Kras
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OF)

214 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, č.j.: MeDO-50671/2014-Kras ze dne 10. 10. 2014     (OF)

215 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, č.j.: MeDO-48577/2014-Kras ze dne 29. 9. 2014
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j.: MeDO-48577/2014-Kras
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OF)

216 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her společnosti BONVER WIN, a. s. a informaci o probíhajícím správním řízení vedeném Ministerstvem financí ČR se společností BONVER WIN, a. s.
Termín splnění: 17. 12. 2014     (OF)

217 - schvaluje Dodatek č. 1 k metodice pro odepisování majetku příspěvkových organizací města Domažlice dle předloženého návrhu     (OF)

218 - ukládá ředitelům příspěvkových organizací města Domažlice zajistit účtování o odpisech majetku v souladu se schváleným Dodatkem č. 1 k metodice pro odepisování majetku
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OF)

219 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 14.200 Kč (městská policie – nákup služeb)
org. 0222 § 5311 pol. 5424 - 10.200 Kč (městská policie – náhrada mezd v době nemoci)
org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 2.000 Kč (městská policie – telekomunikace)
org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 2.000 Kč (městská policie – školení)
org. 0222 § 5311 pol. 5137 - 15.200 Kč (městská policie – drobný dl. hmotný majetek)
org. 0222 § 5311 pol 5194 + 15.200 Kč (městská policie – věcné dary)(OF)

220 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230 takto:
Účet 528 – Jiné sociální náklady + 80.000 Kč
Účet 527 – Zákonné sociální náklady - 80.000 Kč
b) neschvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230 takto:
Účet 502 – Spotřeba energií - 32.000 Kč
Účet 512 – Cestovné + 2.000 Kč
Účet 558 – Náklady na drobný dl. majetek +10.000 Kč
Účet 501 – Spotřeba materiálu +20.000 Kč     (OF)

221 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 dle upraveného návrhu
Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2015     (OF)

222 - neschvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a. s. takto:
a) cena vodného: 38,75 Kč bez DPH/m3
b) cena stočného: 29,36 Kč bez DPH/m3     (OF)

223 - pověřuje starostu města projednat se společností Chodské vodárny a kanalizace a. s. přepracování plánu obnovy infrastrukturního majetku a jeho odsouhlasení s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí     (OF)

224 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1098/13/5642, uzavřený mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.12. 2014
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
pol. 8124 + 374.112 Kč (splátka jistiny – úvěr zateplení ZŠ a MŠ)
pol. 8115 + 374.112 Kč (změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech)     (OF)

225 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru, uzavřenou mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014     (OF)

226 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF)

227 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:
účet 501 – Spotřeba materiálu - 90.000 Kč
účet 518 – Ostatní služby + 90.000 Kč     (OF)

228 - a) souhlasí s prodejem 2 ks posilovacích strojů značky Kettler, pořízených v roce 2006 Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkovou organizací, Správě sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za cenu 5.100 Kč
b) ukládá Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, odvod příjmu z prodeje 2 ks posilovacích strojů značky Kettler do rozpočtu města
Termín splnění: 31. 1. 2015     (OF, OKS)

229 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Městského kulturního střediska v Domažlicích takto:
účet 501 – Spotřeba materiálu - 97.000 Kč
účet 502 – Spotřeba energie + 140.000 Kč
účet 504 – Spotřeba zboží (MIC) + 28.000 Kč
účet 511 – Opravy a udržování - 171.000 Kč
účet 512 – Cestovné + 51.500 Kč
účet 518 – Ostatní služby + 1.379.861 Kč
účet 525 – Ostatní sociální pojištění + 16.000 Kč
účet 527 – Zákonné sociální náklady + 12.000 Kč
účet 53 – Daně + 1.500 Kč
účet 54,56 – Ostatní náklady, Finanční náklady - 4.000 Kč
účet 551 – Odpisy + 36.000 Kč
účet 558 – Náklady z DDM + 32.000 Kč
účet 60 – Tržby + 1.159,000 Kč
účet 6xx – Dotace – Plzeňský kraj, MK + 100.000 Kč
účet 6xx – Dotace – EU + 11.061 Kč
účet 672 – Vyúčtování „Akce pro město“ + 154.800 Kč     (OF, OKS)

230 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, takto:
účet 54x, 55x - Ostatní finanční náklady - 15.000 Kč
účet 518 - Ostatní služby - 53.000 Kč
účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku + 15.000 Kč
účet 501 - Spotřeba materiálu + 50.000 Kč
účet 512 - Cestovné + 3.000 Kč     (OF, OKS)

231 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, takto:
účet 54x,56x - Ostatní finanční náklady - 10.000 Kč
účet 511 - Opravy a udržování + 10.000 Kč     (OF, OKS)

232 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice takto:
účet 60x – Tržby za vlastní výkony + 12.079 Kč
účet 521 – Mzdové náklady + 9.014 Kč
účet 524 – Zákonné sociální pojištění + 3.065 Kč     (OF, OKS)

233 - souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Domažlice, Komenského 17     (OF, OKS)

234 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z investičního fondu Základní školy Domažlice, Komenského 17, na pořízení plynového kotle o objemu 370 l do školní jídelny     (OKS)

235 - schvaluje vyřazení stroje UNIPAR, pořízeného v roce 2003 v pořizovací ceně 116.025 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17     (OKS)

236 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z investičního fondu Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, na pořízení víceúčelového kopírovacího stroje CANON iR 3225e     (OKS)

237 - bere na vědomí informaci o podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovny Boženy Němcové Domažlice, se sídlem B. Němcové 118, 344 58 Domažlice, IČ 48344117, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) pro rok 2015 na projekt: Nákup a zprovoznění www katalogu OPAC2,0 (Carmen) a zahájení výpůjček e-knih (žádáno o 73.000 Kč)     (OKS)

238 - bere na vědomí žádost Diecézní charity Plzeň o finanční podporu provozu sociálních služeb DCHP v roce 2015 z rozpočtu města Domažlice     (OKS)

239 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2015     (OKS)

240 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5229 - 8.700 Kč (kultura - příspěvky)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 8.700 Kč (kultura - nákup služeb)     (OKS)

241 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 154.851 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 154.851 Kč (příspěvek na provoz MKS – vyúčtování akcí pro město,
účet 518 – nákup služeb)     (OKS)

242 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/015 mezi Městem Domažlice, nám. Míru, 344 20 Domažlice IČ 00253316 a DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice IČ 73733113 dle předloženého návrhu     (OKS)

243 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Adresa

Částka (v Kč)

Akce

JUDO-CLUB Domažlice

Maškova 318, Domažlice

18.390 Kč

Reprezentace města na mistrovstvích

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

5.000 Kč

Republikové finále CORNY SŠ atletického poháru

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice

2.000 Kč

Republikové finále v přespolním běhu

Celkem

 

25.390 Kč

 

Termín splnění: 17. 12. 2014     (OKS)

244 - schvaluje prezentaci města Domažlice v regionální televizi ZAK TV s. r. o., Prokopova 26, 326 00 Plzeň – město, IČ 64835669, v roce 2015 za cenu 75.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu     (OKS)

245 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 7000 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 8000 Kč (JSDHO Domažlice – ochran. pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 17000 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5162 - 6000 Kč ( JSDHO Domažlice – O2 )
org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 5000 Kč ( JSDHO Domažlice – pojištění členů)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 16000 Kč ( JSDHO Domažlice – opravy a údržba )
org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 59000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)     (OKS)

246 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 5137 + 33.580,00 Kč (drobný hmotný dlouhodobý majetek)
org. 0230 § 6171 pol. 6122 + 71.559,40 Kč (stroje, přístroje a zařízení)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -105 139,40 Kč (investiční rezerva)     (OICT a GIS)

247 - a) neschvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 a městem Domažlice dle předloženého návrhu
b) ukládá vedoucímu OICT a GIS projednat s SÚS PK smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK vzhledem k tomu, že se jedná o připojení objektu PK – SOU
Termín splněn: 31. 12. 2014     (OICT a GIS)

248 - pověřuje Jitku Gruberovou, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je Město Domažlice oprávněno a povinno jakožto účastník řízení vedeného před Okresním soudem v Domažlicích ve věci změny omezení svéprávnosti a jmenování a odvolání opatrovníka     (OSVZ)

249 - souhlasí se zasláním výstrahy nájemci provozovny Snack Bar v Branské ul. č. 56, dle předloženého návrhu     (místostarosta Novák, OKS)

250 - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se ruší OZV č. 3/1993, č. 9/1993, č. 5/1994, č. 9/1994 a č. 1/2003 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2015     (tajemnice)

251 - schvaluje příspěvek na úpravu zevnějšku na reprezentaci při slavnostních akcích v obřadní síni nebo jiných prostorách členům SPOZ, kteří zastupují město, ve výši 100 Kč/měsíc za podmínky min. 1 účasti/měsíc do konce volebního období     (tajemnice)

252 - a) ruší usnesení č. 55 d) ze dne 11. 11. 2014
b) zřizuje dle § 122 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 9 člennou komisi pro regeneraci MPR a státní památkovou péči
c) bere na vědomí rezignaci Ing. Františka Kroce na předsedu komise pro regeneraci MPR a státní památkovou péči     (tajemnice)

253 - a) jmenuje předsedou komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Zdeňka Procházku, Domažlice
b) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Ing. Františka Kroce, Domažlice
c) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Mgr. Petra Kauska, Poběžovice
d) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Stanislava Plešmída, DiS.,Plzeň     (tajemnice)

254 - a) doporučuje zastupitelstvu zvolit předsedou výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Jana Anderleho, Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Ing. Martina Janovce, Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Petra Skalu, Domažlice
e) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Karla Štípka, Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Romana Kalouse, Domažlice
g) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Václava Hrušku, Domažlice
h) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Martina Pangráce, Domažlice
ch) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Olgu Votavovou, Domažlice
i) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Pavla Voldána, Domažlice
j) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Josefa Kříže, Domažlice
k) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Hynka Šindeláře, Domažlice
l) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Jana Látku ml., Domažlice
m) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Sokola, Domažlice
n) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru školství, mládeže a sportu Ing. Vítězslava Fronka, Domažlice
Termín splnění: 17. 12. 2014     (tajemnice)

255 - a) doporučuje zastupitelstvu zvolit předsedou výboru pro kulturu a cestovní ruch Vlastimila Konrádyho, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Janu Hruškovou, Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Josefa Stočese, Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Štěpána Thomayera, Domažlice
e) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Zdeňka Peroutku, Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Jaroslavu Kauckou, Domažlice
g) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Igora Šlechtu, Domažlice
h) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Josefa Kuneše, Domažlice
ch) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Bc. Lenku Schirovou, Domažlice
Termín splnění: 17. 12. 2014     (tajemnice)

256 - a) doporučuje zastupitelstvu zvolit předsedou výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Zdeňka Procházku, Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Václava Kozinu, Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Romana Kalouse, Domažlice
e) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Igora Šlechtu, Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy JUDr. Miroslava Vokáče, Domažlice
g) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Štěpána Thomayera, Domažlice
h) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Vlastimila Konrádyho, Domažlice
ch) doporučuje zastupitelstvu zvolit členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Janu Láskovou, Domažlice
Termín splnění: 17. 12. 2014     (tajemnice)

257 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 11. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 2. 12. 2014

258 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2014     (MP)

259 - schvaluje návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 17. 12. 2014 dle upraveného návrhu     (tajemnice)

260 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 ve výši 150.000 Kč na akci “CYKLOTRASA CT 3 V KÚ DOMAŽLICE, VYBUDOVÁNÍ ÚSEKU CYKLOSTEZKY POD GARÁŽEMI – TANKOVÁ CESTA“
b) schvaluje zadání zakázky společnosti PTÁČNÍK – Dopravní stavby s. r. o. Cihlářská 552, Domažlice IČ 26363747, DIČ CZ26363747 na vybudování asfaltového povrchu cyklostezky č. 3 Pod garážemi – Tanková cesta v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 299.941 Kč bez DPH
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0487 pol. 4222 + 150.000 Kč (dotace PK-cyklotrasa CT3 Pod garážemi – Tanková cesta)
org. 0487 § 2219 pol. 6121 + 362.929 Kč (realizace cyklotrasa CT3 Pod garážemi – Tanková cesta)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 212.929 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

261 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. BE 7/2014 uzavřené mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0431 pol. 4122 + 20.000 Kč (dotace PK – úprava běžeckých stop Čerchov, Capartice)
org. 0431 § 3419 pol. 5169 + 20.000 Kč (úprava běžeckých stop Čerchov, Capartice)     (OSM)

262 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, Mgr. Karlu Šípkovi, dle přeloženého návrhu     (OKS)

263 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanovi Rybárovi, dle předloženého návrhu     (OKS)

264 - schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, paní Anně Bauerové, dle předloženého návrhu     (OKS)

265 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu     (OKS)

266 - schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu     (OKS)

267 - schvaluje odměnu Šárce Strnadové, pověřené vedením Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu     (OKS)

268 - schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu     (OKS)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
16.12.2014

Vytvořeno: 17. 12. 2014
Poslední aktualizace: 17. 12. 2014 00:00
Autor: