Obsah

72. schůze ze dne 25. 6. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 72. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 6. 2013Rada města v Domažlicích:

4227 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0119 § 3635 pol. 5169 + 164.283,- Kč (OVÚP, fond pro výkon rozhodnutí)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 164.283,- Kč (rozpočtová rezerva) (OVÚP)

4228 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

4229 - a) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
d) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 40, v budově čp. 141 v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4230 - bere na vědomí,že došlo k přechodu nájmu u bytové jednotky 252/6 v ul. 17. listopadu v Domažlicích dle § 706, odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

4231 - a) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 282/3 v budově č.p. 282 v Petrovické ul., Domažlice k 30.6.2013
b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v budově č. p. 282 v ul. Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

4232 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích a uzavření příslušné smlouvy o nájmu bytové jednotky, a to za podmínky vrácení bytové jednotky č. 6 v budově čp. 630, v ulici Michlově zpět pronajímateli (OSM)

4233 - a) bere na vědomí žádost manželů o prošetření reklamace souhrnného vyúčtování za rok 2012
b) neukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. opětovně přešetřit vyúčtování spotřebované vody - souhrnného vyúčtování 2012 v bytové jednotce č. 2, v budově čp. 247, v ulici Hruškově v Domažlicích (OSM)

4234 - a) neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. provést kontrolu plísně v bytové jednotce č. 1, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

4235 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/7, 4779/6 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, náměstí Míru 133, Cocker - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007210/3 dle předloženého návrhu (OSM)

4236 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je „Zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci na akci Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“, uzavřené se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, dle předloženého návrhu (OSM)

4237 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je „Zpracování analytické části Strategie rozvoje města Domažlice“, uzavřené se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, dle předloženého návrhu (OSM)

4238 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výsledku jednání se společností Galí Optik s. r. o., Chrastavická 217, Domažlice o převodu kanalizační přípojky PVC 300 do vlastnictví města (OSM)

4239 - souhlasí s umístěním 2 ks společných satelitních antén na stávající stožáry společných antén na střeše bývalých Tereziánských kasáren v Kozinově ul. č. p. 86 v Domažlicích - Hořejší Předměstí, které jsou nemovitou kulturní památkou, a zplnomocňuje Nájemní družstvo GOLEM, družstvo, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, IČ 26360551 k podání žádosti o vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k umístění těchto antén a zastupování města jakožto vlastníka dotčených nemovitostí v tomto správním řízení (OSM)

4240 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, Domažlice IČ 12285447, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na stavbu Tématický okruh „Chodský květ“ úsek U1 a U2 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0487 § 2119 pol. 6121 +168.190,- Kč (PD – Chodský květ úsek U1 a U2)
org. 0487 pol. 4222 + 80.000,- Kč (dotace Plzeňský kraj – Chodský květ úsek U1 a U2)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 88.190,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4241 - a) bere na vědomí oznámení Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, o. s. ze dne 17. 5. 2013 o souhlasu s převodem sportovní haly v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku zaslat Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o. s. koncept kupní smlouvy s těmito úpravami:
- splatnost kupní ceny zůstává dle předloženého návrhu
- v článku III. odst.2 l) se text nahrazuje nově navrhovaným zněním
a s výzvou k doplnění závazků prodávajícího s termínem do 8. 7. 2013
Termín splnění: 1. 7. 2013 (OSM)

4242 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2000 dle předloženého návrhu (OSM)

4243 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 5. 12. 1995 dle předloženého návrhu (OSM)

4244 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1. 10. 1964 dle předloženého návrhu (OSM)

4245 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14. 4. 2003 dle předloženého návrhu (OSM)

4246 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 1993 dle předloženého návrhu (OSM)

4247 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 10. 1996 dle předloženého návrhu (OSM)

4248 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 20. 10. 1980 dle předloženého návrhu (OSM)

4249 - doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 683 ze dne 20. 6. 2012
Termín splnění: 28. 8. 2013 (OSM)

4250 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkové parcely č. 5356/2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se Stavebním bytovým družstvem Domažlice, se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 486, IČ 00040088 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

4251 - a) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce mostu ev.č. M01 v Havlovicích u Domažlic“ s Jaroslavem Weberem, Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.600,- Kč (investiční rezerva )
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 19.600,- Kč (TDI Rekonstrukce mostu MO1) (OSM)

4252 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, Domažlice, IČ 73374792
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 481 § 3313 pol. 6121 + 12.100,- Kč (TDI – Digitalizace kin)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.100,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4253 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce mostu ev.č. M01 v Havlovicích u Domažlic“ nabídku společnosti Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 za cenu 1.167.044,-Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. M01 v Havlovicích u Domažlic“ se společností Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.412.123,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 +1.412.123,- Kč (rekonstrukce mostu MO1)
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

4254 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 5166 + 100.000,- Kč (právní služby-Bohdalecká obchodní s.r.o.)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 100.000,- Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

4255 - a) schvaluje výpůjčku nemovitostí - budovy bez č.p./č.e. - garáž, umístěné na stavební parcele č.st. 483 a stavební parcely č.st. 483, vše v k.ú. Pec, společnosti RTI cz s.r.o., Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň, IČ 25224905 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. XXIII k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. dne 2. 1. 2004 dle předloženého návrhu (OSM)

4256 - mění a doplňuje usnesení č. 4160 ze dne 11. 6. 2 013 takto:
schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1481/13, 1481/14, 1481/15, vše v k.ú. Chrastavice a pozemkových parcel č. 675/3, 812/20, 918/18, 1010/1, 1010/2, 1179, 3740/2, 3740/11, vše v k.ú. Domažlice, spol. MIRABO a.s., se sídlem Milavče 119, PSČ 345 46, IČ 47719621, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. MIRABO a.s. Dne 25. 9. 2003, dle předloženého návrhu“ (OSM)

4257 - mění a doplňuje usnesení č. 4091 ze dne 28. 5. 2013 takto:
schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1057/5, 1405/27, 1462/9, 1896/45, 1905/22, 1905/23, 1905/32, 1908/28, 2019/29, 2019/37, 2019/53, 2045/1, 2045/16, 2045/17, 2063/1, 2068/4, 2094/69, 2094/70, 2170/5, 2170/6, 2225/10, 2225/11, 2293, 2295, 2483/1, 2483/2, 2483/4, 2483/5, 2483/6, 2483/8, 2483/9, 2492/4, 2492/5, 2492/10, 2496/7, 2501/1, 2501/13, 2517/1, 2526/13, 2541/1, 2561/2, vše v k.ú Domažlice, pozemkové parcely a pozemkových parcel č. 8/1, 103, 260/8, 260/16, 343/2, 343/16, 343/25, 376/4,449/21, 449/39, 525/16 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, na dobu neurčitou a pozemkové parcely č. 2094/48 v k.ú. Domažlice, na dobu určitou do 31. 3. 2014, spol. AGRIMA DRAŽENOV a.s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s. Dne 13. 12. 2007, dle předloženého návrhu“ (OSM)

4258 - ukládá odboru správy majetku oslovit uživatele zemědělských pozemků ve vlastnictví města, kteří jsou vedeni ve Veřejném registru půdy - LPIS Ministerstva zemědělství ČR, zda pozemky užívají a zda mají zájem o jejich pronájem
Termín splnění: 15. 7. 2013 (OSM)

4259 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3639 pol. 5169 + 16.940,- Kč (přemístění zeminy – lokalita Na Bábě)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 14.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 2.940,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

4260 - souhlasí s pokácením 2 kusů lip nacházející se na pozemkové parcele č. 890/2 v k. ú. Domažlice - na Městském hřbitově v Domažlicích z bezpečnostních důvodů (OSM)

4261 - souhlasí s pokácením 3 kusů lip nacházejících se na pozemkové parcele č. 4807/26 v k. ú. Domažlice v Kozinově ulici z bezpečnostních důvodů (OSM)

4262 - a) schvaluje proplacení vložených investic do nebytových prostor objektu č. p. 1 v Branské ul., Domažlice (Branka) Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s., Praha ve výši 5.000,- Kč z hospodářské činnosti města
b) bere na vědomí návrh na využití objektu Branky podaný Ing. Josefem Košťálkem, Domažlice dne 12. 6. 2013 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu
c) žádá výbor pro kulturu a cestovní ruch posouzení využití objektu Branky podaný Ing. Josefem Košťálkem, Domažlice (OSM)

4263 - schvaluje pronájem části nebytových prostor nacházející se na střeše domu Kozinova č. p. 235 umístěného na stavební parcele č. st. 3295, vše v k.ú. Domažlice, za účelem zřízení vysílacího bodu bezdrátové sítě společnosti Česká síť s. r. o., B. Němcové 120, Domažlice, IČ 26088983, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s těmito podmínkami:
- do nájmu se stanoví na dobu neurčitou,
- nájemné se stanoví ve výši 5.000,- Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
- nájemné je splatné vždy do 30. dubna toho kterého kalendářního roku
- výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (OSM)

4264 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 634/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby HPD0 Havlovice, 389/5, Kráčmer - vedení NN na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008684/VB/01 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4265 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy části komunikace v ulici Voborníkova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 za cenu 61.051,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 61.051,- Kč (oprava části komunikace v ulici Voborníkova)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 61.051,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4266 - a) schvaluje zadání zakázky na technický dozor investora projektu „Protipovodňová opatření u Petrovické cesty“ Ing. Jitce Kovaříkové, Chodov, IČ 42852706, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 170.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jitkou Kovaříkovou, Chodov, IČ 42852706, jejíž předmětem je zajištění technického dozoru investora projektu „Protipovodňová opatření u Petrovické cesty“, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0459 § 2333 pol. 6121 + 205.700,- Kč (TDI projektu „Protipovodňová opatření u Petrovické cesty“)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 205.700,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4267 - nesouhlasí s umístěním 1 ks reklamní směrovky (Tipsport - sázková kancelář) o rozměrech 60x30 cm na budově č.p. 56 umístěné na stavební parcele č. st. 81, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, společností Tipsport.net a.s., Politických vězňů 156, 266 01 Beroun-centrum, IČ 28471008 (OSM)

4268 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci realizace sloupů s reklamními informačními směrovkami na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

4269 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení rekonstrukce sektoru – vrhu koulí dle varianty b) Antonínu Vlčkovi, fyzické osobě podnikající pod označením Antonín Vlček, Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn, IČ 64350223 za cenu 23.009,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 19.016, - Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 3.993, - Kč (odpočet DPH)
org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 23.009, - Kč (vrh koulí-stavební úpravy) (OSM)

4270 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3612 pol. 5362 + 76.000,- Kč (soudní poplatky)
org. 287 § 3612 pol. 5166 + 110.000,- Kč (právní služby)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 186.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4271 - bere na vědomí dopis místopředsedkyně Nájemního družstva GOLEM, družstva, nám. Míru 1, Domažlice ze dne 28. 5. 2013 a souhlasí se zasláním odpovědi dle upraveného návrhu (OSM)

4272 - schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), Na Pankráci 546/56, Praha 5 v rámci stavby Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“ obj. S03 kanalizační přípojka dle předloženého návrhu (OSM)

4273 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování inženýrských sítí - vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky vysokého napětí na částech pozemkových parcel č. 2327/5, st. 498/35, st. 498/7, 5406, 5406, 5618, 5408/1, 5406 a 5618, vše v k.ú. Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen se společností Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 140 00, IČ 25110161 dle předloženého návrhu (OSM)

4274 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her společnosti BONVER WIN, a. s. za I. čtvrtletí roku 2013 a informaci o zahájeném správním řízení, vedeném Ministerstvem financí ČR se společností BONVER WIN, a. s. (OF)

4275 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

4276 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +333.637,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +333.637,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

4277 - nesouhlasí s prominutím pohledávky ve výši 1.093,- Kč (OF)

4278 - a) bere na vědomížádost p. Karla Šmirkla o záštitu Města Domažlice nad kulturní akcí Domažlický kulturovar 2013
b) neschvaluje zprostředkování výlepu plakátů agenturou Boom
c) neschvaluje bezplatné zapůjčení chemických toalet prostřednictvím DTS Domažlice, příspěvková organizace (OKS)

4279 - a) bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17
b) jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivana Rybára s účinností od 1. 8. 2013 na období 6 let (OKS)

4280 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v časopisu Historický kaleidoskop v rozsahu 1/4 strany za cenu 5.000,- Kč + DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 5139 – 6.050,- Kč (Cestovní ruch – nákup materiálu)
org. 0115 § 2143 pol. 5169 + 6.050,- Kč (Cestovní ruch – prezentace Historický kaleidoskop) (OKS)

4281 - neschvaluje spolupořádání závěrečného happeningu u příležitosti ukončení projektu „Rozvoj občanských znalostí a dovedností žen na Domažlicku“ Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitním centrem FAZOLE a městem Domažlice dne 28. 9. 2013 v prostorách MKS Domažlice (OKS)

4282 - schvaluje platový výměr ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Ing. Kamile Bendové dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2013 (OKS)

4283 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Domažlice a Domem dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 dle předloženého návrhu (OKS)

4284 - schvaluje spolupořádání 8. ročníku akce „Setkání turistů na Čerchově“ při příležitosti 120. založení OKČT Domažlice dne 24. 8. 2013 Klubem českých turistů a městem Domažlice a schvaluje úhradu nákladů spojených s touto akcí ve výši 10.000,- Kč (OKS)

4285 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0110 § 5299 pol. 5169 - 5.000,- Kč (Krizové řízení - služby)
org. 0110 § 5299 pol. 5139 + 5.000,- Kč (Krizové řízení - materiál)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0110 § 5299 pol. 5139 + 7.000,- Kč (Krizové řízení - materiál) (OKS)

4286 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 479.478,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 230 § 6171 pol. 5169 + 479.478,- Kč (nákup ostatních služeb) (OICT)

4287 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28. 5. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 10. 6. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 6. 6. 2013
d) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 17. 6. 2013
e) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17. 6. 2013

4288 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení zemních prací v městském stadionu Na Střelnici Zdeňkovi Černému, Zemní práce, fyzické osobě podnikající pod označením Zdeněk Černý, U Elektrárny 170, 344 01 Domažlice, IČ 41628110 ve výši 15.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.566,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 5.579,- Kč (odpočet DPH)
org. 0287 § 3419 pol. 6122 + 32.145,- Kč (zemní práce, náklady spojené s přerušením realizace - vzduchová trampolína) (OSM)

4289 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920772 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4290 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920878 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4291 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920881 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4292 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920886 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4293 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920904 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4294 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920912 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4295 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120920926 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4296 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920929 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7.10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4297 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920935 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4298 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920938 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4299 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920944 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4300 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920947 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)

4301 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.4120920949 se společností ČEZ Distribuce, a. ., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastoupené Ing. Zdeňkem Burešem dle předloženého návrhu (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 7. 2013
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013 00:00
Autor: