Obsah

65. schůze ze dne 19. 3. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 65. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 19. 3. 2013


Rada města v Domažlicích:
 
3741 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3742 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3743 - bere na vědomí, že na základě trvalého opuštění došlo dle § 708 Občanského zákoníku k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově č.p. 159 v ulici Kosmonautů v Domažlicích z původních nájemců na nového nájemníka (OSM)

3744 - schvaluje „Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

3745 - a) schvaluje ponechání v „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3746 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3747 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3748 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 237 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3749 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3750 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 596 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3751 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 14, v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3752 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3753 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3754 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3 v ul. Msgre B. Staška č.p. 56 v Domažlicích (OSM)

3755 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 23, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

3756 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 24/9, 152 v k.ú. Babylon ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Babylon, 70, parc.č. 77, Daněk - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008447 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3757 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na převod pozemkové parcely 3800/128 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 27. 3. 2013
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o převod pozemkové parcely č. 3800/128 k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OSM)

3758 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele 2267/2 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3759 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4814/69, k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky panu Nedžatu Kabašimu, podnikajícímu pod označením Nedžat Kabaši, se sídlem 346 01 Mířkov - Křakov, Nový dvůr 36, IČ 74628852, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se stanoví jako doba určitá, a to od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2015, to vše za podmínky, že pan Nedžat Kabaši nejpozději v den podpisu této smlouvy uhradí dlužné nájemné z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi ním jako nájemcem a městem Domažlice jako pronajímatelem dne 19. 11. 2012 ve výši 784,- Kč (OSM)

3760 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky společnosti JK invest s.r.o., Tovární 75, Domažlice, IČ 29113687 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3761 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sběrných nádob mezi společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

3762 - bere na vědomí informaci o pokácení stromu – topolu bílého na parcele č. 4796/1, k.ú. Domažlice v Hruškově ulici v Domažlicích (OSM)

3763 - souhlasí s pokácením 3 kusů bříz a 1 kusu vrby na zahradě Mateřské školy na Palackého sídlišti na pozemkové parcele č. 2586/37 v k. ú. Domažlice (OSM)

3764 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů lip v Chrastavické ulici na pozemkových parcelách č. 4841/4 a 4841/10 v k.ú. Domažlice (OSM)

3765 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů bříz a 1 kusu borovice u domu č.p. 200 v Palackého ul., Domažlice na pozemkové parcele č. 2586/29 v k.ú. Domažlice (OSM)

3766 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu stříbrného smrku u domu č.p. 255 v ul. Kovařovicova, Domažlice na pozemkové parcele č. 2423/5 v k.ú. Domažlice (OSM)

3767 - souhlasí s pokácením 1 kusu višně u domu č.p. 528 v Michlově ul., Domažlice na pozemkové parcele č. 2294/3 v k.ú. Domažlice (OSM)

3768 - ukládá odboru správy majetku zajistit odborný posudek na možné řešení záchrany 4 ks lip na Chodském náměstí v Domažlicích na pozemkové parcele č. 4779/8, k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3769 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích - náměstí Míru, ul. Msgre B. Staška a do ulice B. Němcové v Domažlicích týkající se zákazu vjezdu nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje stanovené dopravní značení, pro vozidla - nákladní vůz valníkový VOLVO SPZ 1P8 8955, autojeřáb IFA ADK 70 SPZ DO 34-00, traktor ZETOR 6718 SPZ DO 22-67, přívěs traktorový T3,5P SZP DO12-29, a to na dobu od 20. 4. 2013 do 20. 5. 2013 (OSM)

3770 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 635/1, 635/5, 635/64, 635/72, 615/1, 625, 630/1, 638/4, 635/53, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkové parcele č. 4807/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Plzeňským krajem, IČ 70890366, se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18, PSČ 301 00, zastoupeným organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, DIČ CZ72053119, se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13, dle předloženého návrhu (OSM)

3771 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s paní MVDr. Lindou Birnerovou, podnikající pod označením MVDr. Linda Birnerová, s místem podnikání 345 25 Horšovský Týn - Svinná 9, IČ 75225271, dne 31. 8. 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

3772 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit pro jednání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2
Termín splnění: 27. 3. 2013
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, označenou dle geometrické plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly st. 415, st. 416 a 369/7, vše v k.ú. Česká Kubice
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, označenou dle geometrické plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly st. 417, st. 418 a 369/8, vše v k.ú. Česká Kubice
d) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, vymezenou přiloženým situačním plánem
Termín splnění pro záměry: 8. 4. 2013 (OSM)

3773 - nesouhlasí s umístěním oplocení na pozemku - stavební parcele č. st. 401/1, k.ú. Domažlice společností TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy - Vary - Březová, IČ 26403226 (OSM)

3774 - schvaluje zadání zakázky na zhotovení plovoucího mola na rybník Babylon společnosti Truhlářství Karel Houdek, Němčice 49, Kdyně, IČ 61152731, a to velikosti základního rozměru mola 8x10m v celkové ceně 136.160,- Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2013, ve kterém bude tato investiční akce zahrnuta (OSM)

3775 - schvaluje zadání zakázky na zhotovení ocelové konstrukce pro skákací můstky plovoucího mola na rybník Babylon společnosti Zámečnictví Zdeněk Kurc, Kozinova 96, Domažlice, IČ 63501309 v celkové ceně 71.500,- Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2013, ve kterém bude tato investiční akce zahrnuta (OSM)

3776 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. st. 478/7 a pozemkových parcel č. 5500 a č. 5502, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 8. 4. 2013 (OSM)

3777 - schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 2490/9, k.ú. Domažlice, jehož územní rozsah je dán geometrickým plánem vyhotoveným dne 31. 5. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, číslo plánu 3718-1130/201, a to za jednorázovou úhradu ve výši 5 tis. Kč na dobu neurčitou a uzavření příslušné smlouvy (OSM)

3778 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích - pozemkových parcel č. 2490/ a č. 2464/9, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

3779 - a) ruší usnesení č. 3637 ze dne 11. 2. 2013
b) schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a to v rámci stavby plynárenského zařízení Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“ - SO 05 STL ŘAD PE 90 a SO 06 STL PŘÍPOJKA dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (OSM)

3780 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3666 b) ze dne 19. 2. 2013
b) ruší usnesení č. 3666 a) ze dne 19. 2. 2013
c) schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, číslo smlouvy 9413000314/154016 pro stavbu STL plynovodu a přípojek v obytné zóně v Havlovicích se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí na Labem, IČ 27295567 dle předloženého návrhu (OSM)

3781 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ 70994234 dle předloženého návrhu (OSM)

3782 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her firmy Bonver Win, a.s. (OF)

3783 - schvaluje změnu otevírací doby plaveckého bazénu pro veřejnost od 1. 4. 2013 dle předloženého návrhu (OF)

3784 - schvaluje Směrnici k provádění úprav otevírací doby pro veřejnost na plaveckém bazénu v Domažlicích dle předloženého návrhu (OF)

3785 - a) schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 465.554,78 Kč dle předloženého návrhu
c) schvaluje odpis pohledávek na místním poplatku za komunální odpad v celkové výši 25.440,07 Kč dle předloženého návrhu
d) schvaluje odpis pohledávky za školné MŠ Domažlice ve výši 600,- Kč
e) schvaluje odpis přeplatku na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 37,96 Kč
f) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2012 dle předloženého návrhu (OF)

3786 - schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5700000660, dle předloženého návrhu (OF)

3787 - ruší usnesení č. 3681 ze dne 19. 2. 2013 (OF)

3788 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – reprezentace v dl.mistrovských soutěžích)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 - 200.000,- Kč (grant – sport dospělí)
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – sport mládeže)
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – podpora významných počinů)
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 – 50.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 – účet 501-spotřeba materiálu)
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 450.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 – účet 54x-ostatní náklady)
g) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0200 § 3111 pol. 5331 +30.000,- Kč (Mateřská škola – účet 513-náklady na reprezentaci)
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 700 pol. 1361 + 2.000.000,- Kč (příjmy ze správních poplatků)
ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0363 § 6409 pol. 3129 + 651.000,- Kč (příjem dotace Č.Berounka)
i) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0821 § 6399 pol. 5362 - 2.760.000,- Kč (nadměrný odpočet DPH)
j) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Domažlice na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 296.340.600,- Kč, výdaji ve výši 310.875.970,- Kč, financováním dočerpání již schváleného úvěru ze dne 12. 12. 2012 ve výši 14.535.370,- Kč, s výší investiční rezervy 119.641.450,- Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
k) doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu ve výši 111.308.640,- Kč na financování investičních akcí dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 4. 2013
l) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 976.059,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OF)

3789 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OF)

3790 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, ve výši 191.850,- Kč na dofinancování fotovoltaické výrobny (OF)

3791 - bere na vědomí Dohodu o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi Městským kulturním střediskem v Domažlicích, Městskou knihovnou Boženy Němcové Domažlice a Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkovou organizací (OKS)

3792 - bere na vědomí náměty ředitele MKS v Domažlicích Mgr. Kamila Jindřicha na nové projekty v oblasti cestovního ruchu a rozšíření kulturní nabídky v Domažlicích v roce 2013 (OKS)

3793 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 13. března 2013 (OKS)

3794 - schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefa Kuneše dle přeloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2013 (OKS)

3795 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP – 148/13 - P ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola a mateřské škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dne 19. 2. 2013 (OKS)

3796 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů ve výši 28.000,- Kč na akci „Sportovec roku 2012“ takto: jednotlivci mládež 500,- Kč (4x), jednotlivci dospělí 1000,- Kč (3x), kolektivy mládež 2000,- Kč (4x), kolektivy dospělí 3000,- Kč (5x) (OKS)

3797 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění kapitoly II. 7 Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012 – 2015
Termín splnění: 28. 3. 2013 (OSVZ)

3798 - vydává Nařízení č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov, dle předloženého návrhu (OŽP)

3799 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2013 (MP)

3800 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 7. 3. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6. 3. 2013

3801 - schvaluje návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27. 3. 2013 dle upraveného návrhu(tajemnice)

3802 - a) schvaluje projektový záměr na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS v rámci akce Tématický okruh“Chodský květ“ úsek U1 a U2
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na vypracování kompletní projektové dokumentace v rámci akce Tématický okruh „Chodský květ“ - úsek U1 a U2 do Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013 (OSM)

3803 - souhlasí s kácením dvojkmenu břízy bradavičnaté a trojkmenu javoru klenu nacházející se na parcele č. 5141/3 z důvodu zajištění vybudování propojení dvora starých kasáren Kozinova č.p. 297, Domažlice stavební par. č. st. 450/3 se zahradou domku 28. října č.p. 296 pozemkové parcely č. 2406/6 a 5141/3, vše v k.ú. Domažlice v rozsahu dle předložené žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les (OSM)

3804 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 980/5, k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem
Termín splnění: 8. 4. 2013 (OSM)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Vytvořeno: 26. 3. 2013
Poslední aktualizace: 26. 3. 2013 00:00
Autor: