Obsah

63. schůze ze dne 5. 3. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 63. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 5. 3. 2013Rada města v Domažlicích:

3697 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města
b) ruší usnesení č. 2825 a 2826 ze dne 28. 8. 2012
c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3271 a), b) do 30. 4. 2013 (OSM)

3698 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5 v ul. Vodní č.p. 17 v Domažlicích s tím, že nebudou-li uhrazeny veškeré pohledávky vzniklé z předchozího nájemního vztahu spojeného s užíváním bytové jednotky č. 540/1 v Zahradní ul., Domažlice, nebude prodloužena platnost nájemní smlouvy o užívání bytové jednotky č. 5 ve Vodní ul. 17, Domažlice na období od 1. 8. 2013 (OSM)

3699 - a) schvaluje vyřazení objektu č. 230/1 v ul. Palackého v Domažlicích z bytového fondu města k 1. 3. 2013
b) schvaluje vyřazení objektu č. 224/1 v ul. Palackého v Domažlicích z bytového fondu města k 1. 3. 2013
c) ukládá odboru správy majetku připravit návrh dodatku nájemní smlouvy mezi městem Domažlice a Mateřskou školou Domažlice, kterým bude rozšířen předmět nájmu o objekt č.p. 224/1 umístěný na stavební parcele č. st. 2325, k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OSM)

3700 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 245 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3701 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 115/4 v ul. Vojtěchova v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

3702 - a) doporučuje zastupitelstvu vyhradit si rozhodnutí k záležitosti týkající se zřízení věcného břemene umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemkové parcely č. 2449/11, k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800-298/2012 parcelním č. st. 4473 ve prospěch města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na části pozemkové parcely č. 2446/11 v k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800-298/2012 parcelním č. st. 4473, kterým je dán také územní rozsah tohoto věcného břemene, ve prospěch města Domažlice, a to bezplatně a na dobu neurčitou
c) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 2446/11 v k.ú. Domažlice nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného dne 13. 12. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Horšovský Týn, číslo plánu 3800-298/2012 parcelním č. st. 4473 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 800,- Kč/m2
d) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 800,-Kč/m2
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3703 - mění a doplňuje usnesení č. 3379 ze dne 18. 12. 2012 takto:
"schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, IČ 26206803, dne 1. 7. 1998, dle nově předloženého návrhu" (OSM)

3704 - a) bere na vědomí vyjádření Jana Hodana podané dne 2. 2. 2013
b) souhlasí se zasláním odpovědi dle upraveného návrhu (OSM)

3705 - bere na vědomí splnění usnesení č. 3091 b) ze dne 6. 11. 2012 (OSM)

3706 - bere na vědomí stížnost podanou občany bydlícími v ulicích Vrbova, Baarova a Maškova v Domažlicích na hluk z provozu společnosti proHeq (CZ) s.r.o. dne 22. 1. 2013 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

3707 - bere na vědomí splnění usnesení č. 3593 b) ze dne 5. 2. 2013 (OSM)

3708 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 jakožto oprávněným, kterým se v jeho prospěch zřizuje právo zřídit a provozovat na pozemkové parcele č. 3728/3, k.ú. Domažlice vedení VN, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3814-114/2010 ze dne 6. 11. 2012, zhotoveným Ing. Allanem Zípkem, Radlická 36, Praha 5, dle předloženého návrhu (OSM)

3709 - a) schvaluje zadávací dokumentaci „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ ve složení:
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach Ing. Vítězslav Brody
2. Mgr. Kamil Jindřich Růžena Vondrašová
3. Michal Karolyi Miroslav Černý
4. Mgr. Karel Štípek Ing. Pavlína Fišerová
5. Bc. Michal Hájek Králová Lenka (OSM)

3710 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice – MŠ Michlova čp. 565, MŠ Zahradní čp. 471 – zateplení objektu“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku „Domažlice – MŠ Michlova čp. 565, MŠ Zahradní čp. 471 – zateplení objektu“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek Lenka Králová
Marie Homolková Jiří Pivoňka
Ing. Miroslav Mach Ing. Ivana Sladká
Jakub Mráz Jiří Pivoňka
Ing. Pavlína Fišerová Jakub Hinterholzinger (OSM)

3711 - schvaluje zadání zakázky na provedení kamerového průzkumu komínového tělesa v budově Kláštera, B. Němcové 119, Domažlice firmou Václav Suchý – KOMINICTVÍ, Vrbova 415, 344 01 Domažlice, IČ 16738586 dle předložené cenové nabídky (OSM)

3712 - a) ruší usnesení č. 1898 a) ze dne 31. 1. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout části pozemků - pozemkové parcely č. 215, stavební parcely č.st. 378 a stavební parcely č.st. 379, vymezené situačním plánkem, a pozemkovou parcelu č. 4796/2, vše k.ú. Domažlice, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění drobných staveb (OSM)

3713 - trvá na doplnění přípisu Nájemního družstva GOLEM, družstva ve věci uvedení údajů požadovaných v dopise č.j. MeDO-1090/2013 ze dne 8. 1. 2013 rozhodných pro další rozhodnutí ve věci užívání půdních prostor v budově č.p. 86 v Kozinově ul., Domažlice a ukládá odboru správy majetku písemně vyzvat Nájemní družstvo GOLEM, družstvo k tomuto doplnění
Termín splnění: 12. 3. 2013 (OSM)

3714 - a) ruší usnesení č. 3430 ze dne 18.12.2012
b) schvaluje pronájem budov - kůlen, nezapsaných v katastru nemovitostí, umístěných na pozemku stavební parcele č. st. 316 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3715 - a) ruší usnesení č. 3431 ze dne 18.12.2012
b) schvaluje pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 150 k.ú. Domažlice s příslušenstvím a části stavební parcely parc.č.st. 316 k.ú. Domažlice s příslušenstvím, dle geodetického zaměření označené jako část "A", o celkové výměře 813 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3716 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Retoping atletické dráhy na městském stadionu v Domažlicích“ nabídku společnosti Pragosport a.s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha – Střešovice, IČ 18628010 za cenu 1.351.332,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Retoping atletické dráhy na městském stadionu v Domažlicích“ se společností Pragosport a.s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha – Střešovice, IČ 18628010 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schválen rozpočet města na rok 2013, přičemž finanční prostředky odpovídající ceně díla dle této smlouvy v něm budou zahrnuty (OSM)

3717 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení se společností RWE GasNet s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ 27295567 zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 05 Brno, IČ 37935311, Martinem Böhmem dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,- Kč bez DPH (OSM)

3718 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemkovou parcelu č. 2689/56 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, zahrady, parc.č.2689/31 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007221/002 dle předloženého návrhu (OSM)

3719 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 4956/15, 4807/1, 4908/4, 4818/22, 4818/23, 4818/33, 4818/34, 4841/1, 4841/3, 2395/2, 4813/3, 4813/7, 4818/40, 4781/1, 4781/7, 4781/29, 4977/1 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Plzeňským krajem, IČ 70890366, se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18, PSČ 301 00, zastoupeným organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Plzeň – Jižní předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13 dle předloženého návrhu (OSM)

3720 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o podání žádosti o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odstavce 1 písm. f) zákona č. 172/1992 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění (OSM)

3721 - ruší usnesení č. 3359 ze dne 18. 12. 2012(OSM)

3722 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – do ul. Jiráskova v Domažlicích v termínu od 7. 3. 2013 do 10. 6. 2013 pro vozidla: Mercedes Benz Atteco 2P7 4605, Iveco Daily PMB 3832, Renault Midlum 5P3 9386, nákladní přívěs 2P7 6582, Renault Mascott 2P0 8632, jeřáb AV 14 - Tatra PMA 6999, Tatra sklápěč PSA 0395, LIAZ sklápěč 3P6 5997, Jeřáb P00 0412, Tahač 1P9 5276, Přívěs PJ 7682 (OSM)

3723 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009,
b) schvaluje úpravu žalobního petitu v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009 v tom smyslu, že horní hrana svahu na pozemku parc.č. 3732 bude v části pozemku vyznačené v přiloženém plánku žlutou barvou začínat až na hranici této žlutě vyznačené části (hranici, která je blíže pozemku p.č. 5159/2) dle upraveného návrhu,
c) pověřuje odbor správy majetku zajištěním doplnění geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu 3422-1246/2009 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. o přesné určení hranice žlutě vyznačené části pozemku, tzn. hranice která je blíže pozemku p.č. 5159/2 (stanovením jednotlivých bodů) (OSM)

3724 - schvaluje pronájem části budovy č.p. 214, umístěné na pozemku - stavební parcele č.st. 1523, k.ú. Domažlice, v ul. Jindřichova v Domažlicích, Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace, Zahradní 471, Domažlice, IČ 75006111, na dobu neurčitou, výše nájemného se stanoví v celkové výši 16,70 Kč/rok, bez inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3725 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum, Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ 73733148 dne 20.6.2007 dle předloženého návrhu (OSM)

3726 - a) schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120033437 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČ 24729035 dle předloženého návrhu
b) ukládá odboru správy majetku zajistit výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby komunikace a uložení jednotlivých inženýrských sítí k navrhovaným parcelám ve Vrbově ulici v Domažlicích
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

3727 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 s Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, kterým se poskytuje příspěvek ve výši 330.930,- Kč, dle předloženého návrhu s tím, že příspěvek bude schválen v rozpočtu 2013
Termín splnění: 3. 4. 2013 (OSM)

3728 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zadání zakázky na zpracování PD pro provádění stavby na Rekonstrukci MKS a budovy radnice
b) schvaluje zadání zakázky společnosti MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721 na zpracování PD pro provádění stavby Rekonstrukce MKS Domažlice a budovy radnice za cenu 852.000,- Kč bez DPH za podmínky uzavření příslušné smlouvy o dílo (OSM)

3729 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, č.j. MeDO-7947/2013-Kr ze dne 20. 2. 2013
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-7947/2013-Kr
Termín splnění: 31. 3. 2013 (OF)

3730 - schvaluje doplnění ceníku služeb sauny příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle upraveného návrhu(OF)

3731 - bere na vědomí upravený finanční plán společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. na rok 2013 (OF)

3732 - schvaluje položkový plán oprav hospodářské činnosti na rok 2013 dle předloženého návrhu (OF)

3733 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 22. února 2013
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, který se konal dne 27. února 2013 (OKS)

3734 - souhlasí s přijetím daru – 4 ks obrazů pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS)

3735 - schvaluje vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17 s termínem podávání přihlášek do 15.4.2013; náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (OKS)

3736 - doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu města Domažlice formou „Grantů“ pro organizace a jednotlivce působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly, apod.), organizace a jednotlivce působící v oblasti kultury, zájmové činnosti, pomoci zdravotně postiženým, organizace a jednotlivce působící v oblasti práce s dětmi a mládeží (např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení), organizace a jednotlivce působících v oblasti ostatních zájmových a vzdělávacích činností, apod. (OKS)

3737 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 0504943018 na úrazové pojištění členů výjezdové jednotky SDH Domažlice - část Havlovice mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

3738 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy č. 0504943018 na úrazové pojištění členů výjezdové jednotky SDH Domažlice - část Havlovice mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

3739 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 19. 2. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 26. 2. 2013

3740 - jmenuje členem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace paní Mgr. Hanu Ratzovou za Ing. Pavla Honzíka, který je v pracovní neschopnosti (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 3. 2013
Poslední aktualizace: 15. 3. 2013 00:00
Autor: