Obsah

59. schůze ze dne 22. 1. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 59. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 1. 2013Rada města v Domažlicích:

3510 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3273 c) ze dne 4. 12. 2012 do 30. 3. 2013 (OSM)
b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3511 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 2108/62549 ze stavební parcely č. st. 2613 a st. 2614, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 2108/62549 ze stavebních parcel č. st. 2613 a st. 2614, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OSM)

3512 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 1 o velikosti 4+1 o užitné ploše 97,70 m2 nacházející se v 1. podlaží budovy č. p. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3307 v k. ú. Domažlice (OSM)

3513 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 6, v budově č.p. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích ve výši 74.476,10 Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

3514 - souhlasí se zařazením žádosti ze dne 5. 9. 2005 do evidence žadatelů o umístění do DPS vzhledem k nejasnému vysvětlení Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, Čl. 7, ze kterého nevyplývá pro žadatele do DPS povinnost každoroční aktualizace žádosti, která vyplývá z Čl. II, odst. 5 „Zásad“ (OSM)

3515 - a) schvaluje ponechání v „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
d) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

3516 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3517 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3518 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 34, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3519 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 14, v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3520 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3521 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 54 v ulici Poděbradova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3522 - a) vyhodnotila I. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 161 a č.p. 162 ve výši 3846/137499 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1639 a st. 1640 ve výši 3846/137499 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 161 a č.p. 162 ve výši 3846/134799 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1639 a st. 1640 ve výši 3846/134799 v Domažlicích, Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 450.000,- Kč
Termín splnění: 11. 2 2013 (OSM)

3523 - a) vyhodnotila I. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 562 a č.p. 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 2931 a st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 562 a č.p. 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 2931 a st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 765.000,- Kč
Termín splnění: 11. 2 2013 (OSM)

3524 - a) vyhodnotila II. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 299/5676 v Domažlicích, Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 299/5676 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 688.500,- Kč
Termín splnění: 11. 2. 2013 (OSM)

3525 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3739/2010 ze dne 26. 4. 2010 uzavřené s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou na Projekt „Domažlice – Havlovice, kanalizace“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4465/2010 ze dne 25. 6. 2010 uzavřené s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou na Projekt „Domažlice – Havlovice, vodovod“ dle předloženého návrhu (OSM)

3526 - schvaluje uzavření dodatku č. XXII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, dle předloženého návrhu (OSM)

3527 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Hydrogeologický vrt HV 01“ se společností Stavební geologie – Geosan s.r.o., Karlovotýnská 49, 252 16 Nučice, IČ 44684631 dle předloženého návrhu (OSM)

3528 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o splatnosti odměny „Hydrogeologický vrt HV 01“ se společností GPL – INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05, IČ 26070766 dle předloženého návrhu (OSM)

3529 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích - rekonstrukce komunikace a chodníků, s Ing. Jaroslavem Rojtem - projekční kancelář, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu, když cena díla se stanoví ve výši 58.800,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích - rekonstrukce kanalizace, se společností Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předloženého návrhu, když cena díla se stanoví ve výši 43.650,- Kč bez DPH (OSM)

3530 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013" a s realizací projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích – II. etapa“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích - II. etapa“ ve výši 3,3 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 15. 2. 2013 (OSM)

3531 - doporučuje zastupitelstvu schválit „Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 1. 2013 (OSM)

3532 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích dne 29. 1. 2013 pro vozidla IVECO 2P8 2340, Tatra - jeřáb DO 52 77, DAF 1AJ 4723 (OSM)

3533 - schvaluje uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

3534 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření plánovací smlouvy jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení stavby Příjezdová komunikace k rodinnému domu na pozemcích č. 3541/6, 3500/2, 3502/11, 5043/2, vše v k.ú. Domažlice s tímto doplněním:
1. nová veřejná infrastruktura bude vybudována s finančním podílem města, který bude činit 180.000,- Kč bez DPH
2. závazky žadatele z plánovací smlouvy budou zajištěny smluvní pokutou, která se stanoví ve výši 150.000,- Kč
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3535 - a) bere na vědomížádost o vyjmutí sklepních prostor z evidenčního listu k bytové jednotce č. 56/2 v ul. Branská, Domažlice
b) souhlasí, aby předmětem nájmu dle nájemních smluv o nájmu bytových jednotek v budově č.p. 56 v ul. Branské, Domažlice - Město nadále nebyly sklepní prostory nacházející se v této budově, pokud s takovou změnou předmětu nájmu bude souhlasit nájemce příslušné bytové jednotky (OSM)

3536 - a) schvaluje podání ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2010, č.j. 18 Co 75/2010-255,
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou zastupováním města v řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2010, č.j. 18 Co 75/2010-255 před Ústavním soudem ČR (OSM)

3537 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013" a s realizací projektu “Revitalizace sídliště Kozinovo pole“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Revitalizace sídliště Kozinovo pole“ ve výši 16,8 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 15. 2. 2013 (OSM)

3538 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu - II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti Ptáčník- Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 ve výši 1.331.367,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu – II. etapa“ dle předloženého návrhu (OSM)

3539 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemkových parcel č. 2660/25, 2660/13, 2660/1 k.ú. Domažlice vymezené geometrický plánem č. 3826-1294/2010 ve vlastnictví města a části parcel č. 5636 (původní č.st. 1649/43), č. st. 1649/41 v k.ú. Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 3479-1080/2010 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3540 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 604/5 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3541 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního a vodovodního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – stavební parcele č.st. 23 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3542 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního a vodovodního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – stavební parcele č.st. 194 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3543 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního a vodovodního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – stavební parcele č.st. 184 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3544 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 2221/18 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3545 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 4923/1 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Českým rybářský svazem, MO Domažlice, IČ 18230971 dle předloženého návrhu (OSM)

3546 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 4923/1, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (OSM)

3547 - schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti příkazní smlouvy na provoz veřejného WC v objektu Obchodního centra, ul. Spálená 157, Domažlice uzavřené dne 18. 4. 2008 s panem Vladimírem Dujčákem – obchodní centrum, s místem podnikání Postřekov 307 IČ 12285137 ke dni 31. 1. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

3548 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu Obchodního centra se společností D-Na-Corp s.r.o., se sídlem Spálená 157, Domažlice IČ 25201107 dle předloženého návrhu (OSM)

3549 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části stavební parcely č.st. 113/1 k.ú. Domažlice označené dle geometrického plánu č. 3806-389/2012 vyhotoveného společností Agroreal CZ s.r.o., provozovna Domažlice, Vodní 11 parcelním č.st. 113/5 k.ú. Domažlice společnosti ČEZ Distribuce a.s. Se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu, kupní cena se stanoví ve výši 87.980,- Kč
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3550 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 1. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

3551 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit darování nemovitostí - budovy bez č.p./č.e., průmyslového objektu, umístěné na stavebních parcelách č. st. 498/4 a st. 498/5, stavební parcely č. st. 498/5, pozemkové parcely č. 5507, 5508 a stavby STL průmyslového plynovodu DN 150 bývalého pivovaru uloženého v pozemkových parcelách č. 5507 a 5508, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňskému kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 70 89 03 66 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí nemovitostí - pozemkových parcel č. 615/3, 615/4, 635/60, 635/61, 635/62 , 635/63, 635/65, 635/66, 635/67, 635/69, 635/70, 635/71 a 635/73, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice, a to darem z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 70 89 03 66 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3552 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2438/20, vymezené situačním plánkem a pozemkové parcely č. 2438/21, vše v k.ú. Domažlice, o celkové výměře 74 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské účely a části pozemkové parcely č. 2438/20, vymezené situačním plánkem, o výměře 12 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok za účelem umístění přístřešku, na dobu neurčitou, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3553 - a) schvaluje výzvu v jednacím řízením s uveřejněním k veřejné zakázce „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ zadané podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení s uveřejněním na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ ve složení:
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach, Ing. Vítězslav Brody,
2. Mgr. Kamil Jindřich, Růžena Vondrašová,
3. Michal Karolyi, Miroslav Černý,
4. Mgr. Karel Štípek, Ing. Pavlína Fišerová,
5. Bc. Michal Hájek, Králová Lenka (OSM)

3554 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 342, 485, 1563, vše v k.ú. Újezd u Domažlic společnosti AGRIMA Draženov a.s., se sídlem Draženov 78, 344 01 Domažlice, IČ 00115436, nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha/rok, a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13. 12. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

3555 - a) schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008, na zajištění provozu linky MAD dle předloženého jízdního řádu na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v dohodnuté částce dle Předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro MHD Domažlice a dohody o poskytnutí dotace na rok 2013 v celkové výši 1.221.205,- Kč, tj. 101.767,- Kč/měsíc
b) schvaluje zachování ceny jízdného pro přepravu osob pro rok 2013 na lince městské autobusové dopravy č. 405001 MHD Domažlice v rozsahu dle schváleného ceníku roku 2012 (OSM)

3556 - a) schvaluje zadání zakázky v rámci akce Tématický okruh „Chodský květ“ - zhotovení vybavenosti Karlu Houdkovi - Truhlářství Houdek, Němčice 49, 345 06 Kdyně IČ 61152731 ve výši 248.760,- Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na akci: Tématický okruh Chodský květ – oprava polní cesty pod Vavřincem
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a společností Ptáčník - Dopravní stavby, s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice IČ 26363747 ve výši 642.354,80 Kč bez DPH, na akci: Tématický okruh Chodský květ – oprava polní cesty pod Vavřincem dle předloženého návrhu
d) rozhodla, že smlouva o dílo na realizaci zakázky "Tématický okruh Chodský květ – oprava polní cesty pod Vavřincem" nabývá účinnosti dnem, kdy budou schváleny finanční prostředky na její realizaci v rozpočtu města v roce 2013 (OSM)

3557 - ukládá jednateli společnosti SSZMD s.r.o. zapracovat jednotlivé varianty navýšení mzdových nákladů do Finančního plánu společnosti na rok 2013
Termín splnění: 26. 2. 2012 (OF)

3558 - bere na vědomí dopis občanského sdružení Domažlická NHL, Npor. O. Bartoška 15, 344 01 Domažlice ze dne 20. 12. 2012 (OF)

3559 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly organizační složky Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, č.j. OF-6369/12-52476/2012/Kr ze dne 14. 12. 2012 (OF)

3560 - výkon usnesení pozastaven starostou města dle § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

3561 - schvaluje změnu otevírací doby malého bazénu pro plavání veřejnosti dle předloženého návrhu (OF)

3562 - schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 34420 Domažlice, IČ 00253316 a společností RENOMIA, a.s. , se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ 48391301 dle předloženého návrhu (OF)

3563 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 24/10/LCD ze dne 11. 3. 2010, uzavíraný mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 15. 2. 2013 (OF)

3564 - bere na vědomí rezignaci Ing. Jitky Heřmanové na výkon funkce předsedy Nájemního družstva Domažlice ke dni 31. 1. 2013 (OF)

3565 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0100 pol. 4121 - 306.834,- Kč (neinv. přijaté tranfery od obcí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 306.834,- Kč (investiční rezerva)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0281 pol. 4222 - 1.100.800,- Kč (dotace PK – kamerový systém II.etapa)
org. 0281 § 5311 pol. 6121 - 1.100.800,- Kč (kamerový systém II. etapa)
Termín splnění: 31. 1. 2013
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0478 pol. 4222 - 8.380,80 Kč (dotace PK – hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0478 § 3412 pol. 6121 - 8.380,80 Kč (hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 3319 pol. 5329 + 155,- Kč (neinv. příspěvek DSO Domažlicko)
org. 0095 § 3722 pol. 5329 - 69,- Kč (neinv. příspěvek DSO Lazce)
org. 0410 § 2321 pol. 5329 + 110.861,- Kč ZJ 026 (neinv. příspěvek DSO Povodí Berounky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 110.947,- Kč (rozpočtová rezerva)
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6402 pol. 5366 ÚZ 13235 + 326.604,- Kč (finanční vypořádání dotací se SR)
org. 0471 § 6402 pol. 5366 - 7. 754,- Kč (FV – dotace PK metropolitní síť )
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 318.850,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

3566 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4116 ÚZ 29021 + 68.913,65 Kč (neinv.dot. Mze na úroky z úvěru Havlovice)
org. 0413 § 2321 pol. 5141 ÚZ 29021 + 68.913,65 Kč (úroky z úvěru Havlovice kanal.- z dotace)
org. 0413 § 2321 pol. 5141 + 44.343,57 Kč (úroky z úvěru Havlovice kanal. - vl. prostř.)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 44.343,57 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

3567 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice takto:
účet 501 - spotřeba materiálu - 447.000,- Kč
účet 502 - spotřeba energie +570.000,- Kč
účet 511 - opravy a udržování + 17.000,- Kč
účet 512 - cestovné + 3.000,- Kč
účet 518 - ostatní služby - 456.000,- Kč
účet 525 - jiné sociální pojištění + 57.000,- Kč
účet 527 - zákonné soc.náklady - 21.000,- Kč
účet 528 - jiné sociální náklady - 85.000,- Kč
účt.skup.53x - daně a poplatky + 68.000,- Kč
účt.skup.54x - ostatní náklady + 40.000,- Kč
účet 551 - odpisy - 27.000,- Kč
účet 558 - náklady z drobného dl.majetku +281.000,- Kč (OF)

3568 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5011 - 589,- Kč (jesle - platy)
org. 0212 § 3539 pol. 5424 + 589,- Kč (jesle - náhrady mezd v době nemoci)
org. 0212 § 3539 pol. 5021 - 344,- Kč (jesle - OON - dohody)
org. 0212 § 3539 pol. 5031 + 252,- Kč (jesle - sociální pojištění)
org. 0212 § 3539 pol. 5032 + 92,- Kč (jesle - zdravotní pojištění) (OF, OKS)

3569 - a) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech spojených se soutěží „Dívka Šumavy“ pořádanou sdružením Krása v srdci, o.s., Částkova 20, 326 00 Plzeň
b) ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 částku 25.000,- Kč pro sdružení Krása v srdci, o.s., Částkova 20, 326 00 Plzeň na pokrytí části nákladů na realizaci VIII. ročníku soutěže „Dívka Šumavy“
Termín splnění 31. 1. 2013 (OKS)

3570 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP – 1021/12 - P ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dne 29. 10. 2012 (OKS)

3571 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 58 Domažlice, IČ: 483 44 117 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 dle předloženého/ změněného návrhu (OKS)

3572 - a) bere na vědomížádost sdružení Westmusic o.s. o vyjádření k době ukončení festivalu Chodrockfest
b) souhlasí s prodložením festivalu Chodrockfest do neděle 11.8.2013 do 22.00 hodin (OKS)

3573 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 5169 - 14.560,- Kč (cestovní ruch – nákup služeb)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 + 14.560,- Kč (cestovní ruch – příspěvky) (OKS)

3574 - a) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Díly
b) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Draženov
c) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Hradiště
d) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Chrastavice
e) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Chodov
f) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Kanice
g) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s městysem Koloveč
h) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Libkov
i) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Milavče
j) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Pasečnice
k) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Pec
l) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Pelechy
m) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Postřekov
n) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Stráž
o) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Spáňov
p) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Trhanov
q) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Újezd
r) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Únějovice
s) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Všepadly
t) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Vlkanov
u) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Zahořany
v) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Ždánov
w) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Pařezov
x) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Všeruby
y) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Loučim (OICT a GIS)


3575 - a) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Mutěnín
b) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Pocinovice
c) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Nevolice
d) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Mezholezy
e) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Babylon
f) schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP s obcí Česká Kubice (OICT a GIS)

3576 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2012 (MP)

3577 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 3. 1. 2013
b) bere na vědomí zápisy z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 8. 10. 2012 a 21. 1. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 1. 2013

3578 - schvaluje návrh programu 25. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 30. 1. 2013 dle upraveného návrhu (tajemnice)

3579 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5151 - 5.800,- Kč (JSDH Domažlice - voda)
org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 5.800,- Kč (JSDH Domažlice - zásahy) (OKS)

3580 - doporučuje ZM schválit převzetí činností vymezených § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovaných příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94, IČ: 65571886 zřizovanou Plzeňským krajem do zřizovatelské kompetence města Domažlice formou dohody ke dni 1.7.2013 s tím, že převzaté činností bude od 1.7.2013 vykonávat městem Domažlice nově zřízená organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Termín splnění: 1. 7. 2013 (OKS)

3581 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a to v rámci stavby plynárenského zařízení Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“ - SO 05 STL ŘAD PE 90 a SO 06 STL PŘÍPOJKA, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

3582 - schvaluje uzavření smlouvy o omezeném užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Oblastní správy JIH,středisko výroby Domažlice, a to v rámci stavby plynárenského zařízení Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“ - SO 05 STL ŘAD PE 90 a SO 06 STL PŘÍPOJKA, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

3583 - a) ruší č. 1024 ze dne 19. 7. 2011 ve znění usnesení č. 3203 ze dne 20. 11. 2012
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2190/3, 2190/6,2190/7, 2190/8, 2190/9, 2190/10, 2194/1, 2194/3, 2194/16, 2194/23, 2194/25, 2446/1, 2446/11, 2446/24, 2446/28, 2446/29, 2446/39, 2446/40, 2446/41, 2446/42, 2446/43, 2446/44, 2446/45, 2446/47, 2446/48, 2446/49, 2446/50, 2446/51, 2446/52, 2446/53, 2446/54, 2446/55, 2446/56, 2446/57, 2446/58, 2446/59, 2446/60, 2446/61, 2446/62, 2446/63, 2464/5, 2483/2, 2483/11, 2483/12, 2483/13, 2483/14, 2483/15, 2483/16, 2483/17, 2483/18, 2483/19, 2483/20, 2490/2, 2490/3, 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, 2490/18, 2490/19, 2490/20, 2490/21, 2490/22, 2490/23, 2490/24, 2490/40, 2490/41, 2490/43, 2490/45, 2492/2, 2492/12, 4948/11, 4948/14, 4948/21, 4948/22, 5389/1, 5389/2, 5389/3, 5634, 5713, 4948/28, 4948/26, 4948/29, 4948/4, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004819/1 dle předloženého návrhu (OSM)

V Domažlicích dne 25. 1. 2013

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 14. 2. 2013
Poslední aktualizace: 14. 2. 2013 00:00
Autor: