Obsah

51. schůze ze dne 23. 10. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 51. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 23. 10. 2012Rada města v Domažlicích:

3013 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 o velikosti 1+1 o užitné ploše 49,70 m2 nacházející se v 1. podlaží budovy č.p. 612 v ulici Michlova v Domažlicích - Týnské Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 4013 v k.ú. Domažlice, a to za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve výši 28.179,- Kč
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 18 o velikosti 2+1 o užitné ploše 53,90 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č.p. 613 v ulici Michlova v Domažlicích - Týnské Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 4014 v k.ú. Domažlice, a to za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve výši 18.746,- Kč (OSM)

3014 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 9 o velikosti 3+1 o užitné ploše 96,30 m2 nacházející se v 3. podlaží budovy č.p. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 316 v k.ú. Domažlice (OSM)

3015 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 12, v budově č.p. 237, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 15.000,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

3016 - schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti příkazní smlouvy na provoz veřejného WC v objektu Hotelu Koruna, ul. Msgre B. Staška 69, Domažlice uzavřené dne 31. 1. 2008 s panem Jiřím Schlägelem ke dni 31. 12. 2012 (OSM)

3017 - bere na vědomí nabídku pana Antonína Berouska – zprostředkovatelská činnost, IČ 88629015 na zajištění a uspořádání stánkového prodeje v době konání Vavřinecké pouti – Chodských slavností (OSM)

3018 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání územního plánu Luženičky (OSM)

3019 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1672/2012 – SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, IČ 70889953, zast. ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou, Denisovo nábřeží 14, PSČ 304 20 Plzeň, na akci zřizované v rámci akce „Rekonstrukce mostů v Havlovicích u Domažlic – SO 01 - Rekonstrukce mostu ev.č. M 01“ dle předloženého návrh
b) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1673/2012 – SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, IČ: 70889953, zast. ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou, Denisovo nábřeží 14, PSČ 304 20 Plzeň, na akci zřizované v rámci akce „Rekonstrukce mostů v Havlovicích u Domažlic – SO 03 - Rekonstrukce mostu ev.č. M 12“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 1685/2012-SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, IČ: 70889953, zast. ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou, Denisovo nábřeží 14, PSČ 304 20 Plzeň, na akci zřizované v rámci akce „Rekonstrukce mostů v Havlovicích u Domažlic – SO 02 - Rekonstrukce mostu ev. č. M 02“ dle předloženého návrhu (OSM)

3020 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky - pozemkové parcely č. 74, 86, 88 a 169 - pozemky ve zjednodušené evidenci (grafický příděl), vše v k.ú. Mračnice
Termín splnění: 26. 11. 2012 (OSM)

3021 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5169 + 3.750,- Kč (ZS – právní pomoc)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 3.750,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

3022 - souhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlé borovice rostoucích na p.p.č. 2423/5 v k.ú. Domažlice u domu čp. Kovařovicova 255 (OSM)

3023 - souhlasí s pokácením 1 kusu túje rostoucí na p.p.č. 2435/5 v k.ú. Domažlice u domu čp. Kovařovicova 256 (OSM)

3024 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu jalovce před vchodem domu čp. Mánesova 537, v k.ú. Domažlice na p.p.č. 2311/11 (OSM)

3025 - souhlasí s pokácením 1 kusu smrku stříbrného před vchodem domu Kunešova čp. 497 v k.ú. Domažlice, p.p.č. 2311/18 (OSM)

3026 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu lípy na p.p.č. 890/2 v k.ú. Domažlice - na Městském hřbitově v Domažlicích u hrobu č. 13, 14, 15 v oddělení 7 z důvodu poškození cizího majetku (OSM)

3027 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu lípy na p.p.č. 890/2 v k.ú. Domažlice - na Městském hřbitově v Domažlicích v oddělení 8 z bezpečnostních důvodů dle předloženého návrhu (OSM)

3028 - schvaluje udělení výjimky z dopravního omezení 7,5 t pro vjezd vozidel TATRA - 2P8 9312, TATRA - DO 61-29, TATRA - DO 63-18, TATRA - DO 63-90, TATRA - DO 65- 38, TATRA - 2P8 9310, IVECO - 5P3 5177, IVECO - 4P3 1764, LIAZ - DO 61-00 a LIAZ - 1P1 0539 společnosti Silnice Horšovský Týn, se sídlem nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn ve dnech od 19. 10. 2012 do 31. 12. 2012 (OSM)

3029 - a) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2586/1 v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
b) schvaluje záměr pronajmout drobné stavby – kolny umístěné na pozemkové parcele č. 2660/37, k.ú. Domažlice přináležící k bytovému domu č.p. 513 v Zahradní ul., Domažlice – Bezděkovské Předměstí
c) schvaluje záměr pronajmout drobnou stavbu – kolnu umístěnou na stavební parcele č.st. 20, k.ú. Domažlice přináležící k bytovému domu č.p. 144 na náměstí Míru, Domažlice – Město
d) schvaluje záměr pronajmout drobné stavby – kolny umístěné na stavební parcele č.st. 571/1, k.ú. Domažlice přináležící k bytovým domům č.p. 59 a 169 v Dukelské ul., Domažlice – Týnské Předměstí
e) schvaluje záměr pronajmout drobnou stavbu – kolnu umístěnou na stavební parcele č.st. 527, k.ú. Domažlice přináležící k bytovému domu č.p. 54 v Poděbradově ul., Domažlice – Týnské Předměstí
f) schvaluje záměr pronajmout drobné stavby – kolny umístěné na stavební parcele č.st. 316, k.ú. Domažlice přináležící k bytovému domu č.p. 222 v Žižkově ul., Domažlice – Bezděkovské Předměstí (OSM)

3030 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se plnění smlouvy o dílo, uzavřené se společností AQE advisors, a.s. (OSM)

3031 - a) schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky Vybudování fotovoltaické výrobny na objektu Základní a mateřské školy Msgre B. Staška 232, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 ve výši 1.041.300,- Kč na zřízení fotovoltaické výrobny a uzavření smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 11. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0493 § 3113 pol. 6451 +1.041.300,- Kč (půjčka ZŠ a MŠ p.o. – fotovoltaická výrobna)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 –1.041.300,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM, OF)

3032 - schvaluje uzavření SOD na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti, mimo zajištění majetkoprávních vztahů mezi městem Domažlice a společnosti Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 102.000,- Kč, dle předloženého návrhu v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ (OSM)

3033 - schvaluje pronájem části reklamní plochy o výměře 30 x 42 cm umístěné před hlavním vchodem hřbitova v Chrastavické ulici v Domažlicích, na pozemkové parcele č. 4841/4 k.ú. Domažlice panu Václavu Wegschmiedovi, se sídlem Jiráskova 106, 345 61 Staňkov, IČ 67086365, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/dm2/rok vč. DPH, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3034 - a) schvaluje zadání zakázky na výrobu a instalaci 2 ks stojanů na kola od pana Zdeňka Kurce, zámečnictví, Domažlice – Kozinova 96, IČ 63501309 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3639 pol. 5137 + 22.320,- Kč (stojany na jízdní kola)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 22.320,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3035 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování vnitřního rozvodu plynu bytového domu v ulici Msgre B Staška č.p. 61 v Domažlicích dle projektové dokumentace zpracované Projektovou kanceláří Pinkas společnosti Plynoma Soukup s.r.o., Prokopa Velikého 652, 344 01 Domažlice, IČ 29156793 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 287 § 3612 pol. 6121 + 29.288,- Kč (plynofikace BD Msgre B. Staška 61 v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 29.288,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3036 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování vícetisků PD RDS „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích “INŽENÝRSKÉ KANCELÁŘI Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, Plzeň, IČ:49789066 dle předložené nabídky.
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 480 § 3636 pol. 6121 + 17.511,- Kč (PD RDS „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 17.511,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3037 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 1. 11. 2012 až 15. 11. 2012 za účelem pokládky sdělovacích kabelů firmou SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČ 44797320 (OSM)

3038 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v budově č.p. 291 v ul. U Zimního stadionu, Domažlice - Hořejší Předměstí, umístěné na stavební parcele č.st. 4359, k.ú. Domažlice, nacházející se v I. NP objektu o celkové výměře 64 m2 panu Pavlovi Mazancovi, Milánská 419, 109 00 Praha 10, IČ 18721460 za účelem zřízení zázemí pro broušení, servis a poskytování služeb pro hráče ledního hokeje, na dobu neurčitou, min. 5 let za cenu 72.000,- Kč bez DPH/rok s inflačním nárůstem (OSM)

3039 - a) bere na vědomížádost Ing. Pavla Forsta o opravu horní části Pelnářovy ulice kolem garáží a dále směrem k polím
b) nesouhlasí s provedením opravy horní části Pelnářovy ulice kolem garáží a dále směrem k polím (OSM)

3040 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599 dle předloženého návrhu (OSM)

3041 - schvaluje vyřazení vodovodních řadů v hodnotě 558.081,- Kč a kanalizačních řadů v hodnotě 149.785,- Kč, dle předloženého návrhu (OF)

3042 - neschvaluje volné bruslení pro veřejnost na zimním stadionu v pátek od 19.00 hodin do 20.30 hodin (OF)

3043 - ukládá jednateli Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. zajistit zpracování znaleckého posudku na prodej vybavení posilovny
Termín splnění: konec listopadu (OF)

3044 - neschvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 300.000,- Kč (OF)

3045 - bere na vědomí žádost jednatele SSZMD ze dne 16. 10. 2012 (OF)

3046 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 221.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice na nákup hudebního nástroje basklarinet Buffet Crapon (OKS)

3047 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 9.000,- Kč (Záležitosti kultury – nákup materiálu)
org. 0115 § 2143 pol. 5229 + 9.000,- Kč (příspěvek - svazek Domažlicko – Evropský den bez aut) (OKS)

3048 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, který se konal dne 4. října 2012 (OKS)

3049 - schvaluje dotisk a tisk nových propagačních materiálů města Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

3050 - a) neschvaluje úhradu mincí Chodských slavností 2012 z org. 0115 Cestovní ruch
b) neschvaluje úhradu mincí zakoupených MKS a předaných městu Domažlice za skladovou cenu v dalších letech (OKS)

3051 - souhlasí s přijetím daru – schodolezu - od dárce: František Šteffl, Horšovský Týn, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS)

3052 - a) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy apod.) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 6.700,- Kč z org. 219 Záležitosti kultury na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
c) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 12. 12. 2012 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

3053 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání cyklu „Hudba u stromečku“ takto:
středa 19. 12. 2012 13.00 – 19.30 hod
čtvrtek 20. 12. 2012 13.00 – 18.00 hod
pátek 21. 12. 2012 10.00 – 20.00 hod
sobota 22. 12. 2012 12.30 – 18.00 hod
neděle 23. 12. 2012 12.30 – 18.00 hod
s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2013 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

3054 - schvaluje konání akce „Město dětem 2013“ dne 31. 5. 2013 od 14.00 hodin (pátek) (OKS)

3055 - schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecké školy Domažlice Josefu Kunešovi dle změněného návrhu s účinností od 1. 11. 2012 (OKS)

3056 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 9. 2012
b) bere na vědomí rezignaci paní Marty Schirové, Palackého 224, Domažlice na členku komise SPOZ
c) schvaluje snížení počtu členů komise SPOZ z 13 na 12 členů (změna 195d) z 18.1.2011)
d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 4. 10. 2012
e) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19. 10. 2012

3057 - a) schvaluje vyřazení GPS navigace - JUNO SB, inv. č. 10304, z majetku města prodejem společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, za cenu 18.312,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 3113 + 18.312,- Kč (příjem z prodeje GPS)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 18.312,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3058 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „rekonstrukce bytu č. 1, Msgre B. Staška 61, Domažlice“ společnosti Vlček – stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 za cenu 454.560,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „rekonstrukce bytu č. 1, Msgre B. Staška 61, Domažlice“ se společností Vlček – stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 dle předloženého návrhu (OSM)

3059 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Personální informační systém“ - část A společnosti ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 7/280, Olomouc IČ 25894978 za cenu 50.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Personální informační systém“ - část A se společností ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 7/280, Olomouc, IČ 25894978 dle předloženého návrhu (OSM)

3060 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Personální informační systém“ - část B společnosti ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové IČ 00529745 za cenu 198.500,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Personální informační systém“ - část B se společností ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové, IČ 00529745 dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 20. 10. 2012
Poslední aktualizace: 20. 10. 2012 00:00
Autor: