Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. schůze ze dne 26. 6. 2012

-

U S N E S E N Í

z 40. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 6. 2012Rada města v Domažlicích:

2547 - a) schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se splatností celého dluhu v měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců od 1. 7. 2012 pod ztrátou výhody splátek
b) neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4 v ul. Masarykova č.p. 240 v Domažlicích (OSM)

2548 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

2549 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů (OSM)

2550 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2551 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 40, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře do doby platnosti nové nájemní smlouvy (OSM)

2552 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 42, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2553 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 41, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2554 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 27, v budově čp. 276 v ul. Petrovická v Domažlicích dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby (OSM)

2555 - souhlasí se změnou Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Luženičky předloženou LB MINERALS, s.r.o., pracoviště Poběžovice, dne 13. 6. 2012 v rozsahu dle předloženého návrhu s tím, že budou dodrženy podmínky dané ve Vyjádření ke změnu plánu otvírky, přípravy a dobývání Luženičky vydaném odborem životního prostředí, Městského úřadu Domažlice, č.j. OŽP-185/12-19550/2012/Mar/DS ze dne 24. 5. 2012 (OSM)

2556 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 250.000,- Kč (terénní úpravy cyklostezek)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 250.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2557 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/10, 4779/11 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Vodní 26, Rojt – kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007659/VB1 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2558 - souhlasí s podnájmem části pozemku – pozemkové parcely č. 4779/13 o výměře 10 m2 v k.ú. Domažlice za účelem umístění obslužného stánku panu Mazen Ibrahim, Staňkov, IČ: 88770664 za stejných podmínek, jaké jsou sjednané v předmětné nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Jaroslavem Dolhým, Klenčí pod Čerchovem (OSM)

2559 - a) bere na vědomížádost manželů Škardových, Domažlice
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 493/2 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OSM)

2560 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 261/1, č. 228/7, č. 228/6, č. 260/27, č. 260/28, č. 260/30, č. 260/31, č. 260/10, č. 260/8 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Havlovice, obytná zóna 10 RD – kNN, TS“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.IV-12-0007024/VB1 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2561 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2586/34, 2586/33, 5317, 2586/30, 2615, 2624/1, 2772/2, 2760/4, 2760/8, 4989, 2689/64 v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567 v rámci stavby „rekonstrukce místní sítě Domažlice – Palackého +1 – výměna STL plynovodu a přípojek“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2562 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemkovou parcelu č. 4814/50 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Poděbradova 303, Bautz – kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008095/1/VB dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2563 - mění a doplňuje usnesení č. 2413 ze dne 29. 3. 2012 takto:
a) schvaluje pronájem části nebytových prostor - místnosti č. 200 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, paní Václavě Brettschneiderové, podnikající pod označením Václava Brettschneiderová, za účelem kulturních aktivit (provozování výuky tance pro děti a dospělé) za těchto podmínek:
- doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá
- nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
- rekonstrukce nebytového prostoru v rozsahu dle předloženého rozpočtu a náčrtu bude provedena na náklady nájemce v plné výši s tím, že se nájemce vzdá nároku na vrácení vložených investic spojených s rekonstrukcí
- rekonstrukce přilehlých prostor sociálního zařízení bude provedena na náklad města z jeho hospodářské činnosti
b) souhlasí s přípravou prostor pro osazení samostatných měření sprchovacích koutů v rekonstruovaných sociálních zařízeních na náklady města z jeho hospodářské činnosti a se zahrnutím sprchovacích koutů do předmětu nájmu
c) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zahrnout rekonstrukci sociálního zařízení v 1. a 2. NP budovy č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích v rozsahu dle předloženého rozpočtu a náčrtu do plánu oprav pro rok 2012
Termín splnění: 3. 7. 2012 (OSM)

2564 - a) schvaluje uzavření dohody o podmínkách užívání pozemku dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dohody o podmínkách užívání pozemku dle předloženého návrhu (OSM)

2565 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Domažlice a Českou vojensko - historickou společností Domažlice, Vojtěchova 115, 344 01 Domažlice, IČ 68780052 dne 27. 10. 2010, dle předloženého návrhu (OSM)

2566 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby plynové a vodovodní přípojky v rámci Novostavby rodinného domu na p. p. č. 620/1 v k.ú. Domažlice v pozemku p.č. 5104/1, k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2567 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o., Palackého 230, Domažlice, IČ 71237666, dne 25. 6. 2012, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Domažlice a spol. VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha 6, IČ: 25234277 dle upraveného návrhu s tímto doplněním:
1) připomínka ad 1) se akceptuje,
2) v odstavci 4 článku IV. smlouvy je částka upravuje na výši 1.500,- Kč
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3412 pol. 5219 + 55.000,- Kč (koupaliště Babylon- příspěvek dozor na pláži,provoz WC)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 55.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 50.000,- Kč (koupaliště Babylon – opravy)
org. 0239 § 3412 pol. 5169 + 20.000,- Kč (koupaliště Babylon – nákup služeb)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 70.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ: 71237666 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2012
f) ukládá řediteli Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, p.o., připravit návrh smlouvy o pronájmu pozemku pro umístění reklamního panelu mezi spol. VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha 6, IČ: 25234277 a Ing. Stanislavem Košťálkem, KOREKT reklama, Msgre.B.Staška 62, 344 01 Domažlice, IČ: 42759200, DIČ: CZ-500208233 za stejných podmínek, které byly dány smlouvou o pronájmu plochy (pozemku) pro umístění panelů ze dne 1. 8. 2005
Termín splnění: ihned
g) ukládá řediteli Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, p.o., uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu plochy (pozemku) pro umístění panelů uzavřené dne 1.8.2005 mezi Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o. a Ing. Stanislavem Košťálkem, KOREKT reklama, Msgre.B.Staška 62, 344 01 Domažlice, IČ: 42759200, DIČ: CZ-500208233, a to s účinností ke dni uzavření smlouvy o pronájmu předmětných pozemků mezi společností VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha 6, IČ: 25234277 a Ing. Stanislavem Košťálkem, KOREKT reklama, Msgre.B.Staška 62, 344 01 Domažlice, IČ: 42759200, DIČ: CZ-500208233 dle předchozího usnesení
Termín splnění: ihned (OSM, OF)

2568 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce proti paní Petře Praštilové, podnikající pod označením Petra Praštilová k vymožení pohledávek města vyplývajících z rozsudku pro uznání Okresního soudu v Domažlicích č.j. 12 C 469/2011-43 ze dne 19. 3. 2012
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku zastupováním města v příslušném exekučním řízení
c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor v Domažlicích, nám. Míru 40 (OSM)

2569 - a) ruší usnesení rady města č. 2228 a) ze dne 24. 4. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnosti č. 002 a č. 010 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2570 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování distribučního zařízení - kabelového vedení a trafostanice vybudovaného v rámci Stavby "TOP TANK, přípojka VN, NN a trafostanice" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - Březová, IČ 26403226 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí, s tím že výše jednorázové náhrady se stanoví ve výši 10.000,- Kč (OSM)

2571 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle přeloženého návrhu (OSM)

2572 - a) bere na vědomí žádost pana PB ze dne 14. 6. 2012
b) nesouhlasí s vybudováním parkovacích míst před domem čp. 575 v ulici Žižkova, Domažlice v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Žižkova“ (OSM)

2573 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby kanalizační přípojky na pozemku p.č. 641/8, k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu (OSM)

2574 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Domažlice a BC Wolfs Domažlice o.s., Kovařovicova 255, Domažlice, IČ 69980616 dne 24. 4. 2006 dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VI. smlouvy se stanoví termín 31. 12. 2022 (OSM)

2575 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy části komunikace v ulici Kunešova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ: 26363747 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 64.512,- Kč (oprava části komunikace v ulici Kunešova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 64.512,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2576 - schvaluje podání výpovědi panu Lubošovi Ouřadovi - ABC OVOCE ZELENINA, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 61, PSČ 344 01, IČ 42856841 z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 31. 12. 2001 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 61 na náměstí Míru v Domažlicích v případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou dluhu vůči pronajímateli dle Prohlášení o uznání dluhu a o splátkách ze dne 11. 6. 2012 (OSM)

2577 - a) schvaluje zadání zakázky na poskytování služeb – ověření projektové účetní, k projektu OP LZZ „Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice“ společnosti HZ Plzeň spol. s r.o., Nepomucká 10, 326 00 Plzeň, IČ: 45353417
b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb – ověření projektové účetní, k projektu OP LZZ „Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice“ mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 a HZ Plzeň spol. s r.o., Nepomucká 10, 326 00 Plzeň, IČ: 45353417 dle předloženého návrhu (OSM)

2578 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a spol. VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov, IČ 25234277, DIČ CZ 25234277, dne 24. 4. 2012, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3412 pol. 5219 + 10.000,- Kč (stravovací centrum před koupalištěm Babylon - příspěvek na provoz WC)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2579 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 2483/18, k.ú. Domažlice za účelem stavby rodinného domu koncového jih označeného v projektové dokumentaci D 1.11, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 22. 10. 2012 (OSM)

2580 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Opatření proti vlhkosti, Žižkova 222, Domažlice“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 za cenu 594.037,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opatření proti vlhkosti, Žižkova 222, Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631dle předloženého návrhu (OSM)

2581 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování nového oplocení dětského hřiště v Paroubkově ulici v Domažlicích Zdeňku Kurcovi, Domažlice – Kozinova 96, IČ: 63501309 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3412 pol. 6121 + 125.420,- Kč (oplocení dětského hřiště v ul. Paroubkova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 125.420,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2582 - bere na vědomí námitku ze dne 18. 5. 2012 společnosti PTÁČNÍK – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ (OSM)

2583 - schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ: 00001350 dle předloženého návrhu (OF)

2584 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 pol. 4116 ÚZ 34054 + 155.000,- Kč (příjem dotace MK-Progr. regenerace MPR)
org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ 34054 + 155.000,- Kč (poskytnutí dotace MK vlastníkům v MPR) (OF)

2585 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 18. 6. 2012 (OF)

2586 - bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice o letní odstávce provozu plaveckého bazénu ve dnech 1. 7. 2012 – 22. 7. 2012 (OF)

2587 - bere na vědomí odpracování 7 směn p. Houšky ve funkci strojníka plaveckého bazénu (OF)

2588 - a) ukládá řediteli ZŠ Komenského 17 Domažlice vypovědět uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s.k 31. 12. 2012 a zajistit ve spolupráci s makléřskou firmou INSIA KV s.r.o. převedení pojistných smluv příspěvkové organizace do pojistné smlouvy města
Termín splnění: ihned
b) ukládá řediteli DTS Domažlice, příspěvková organizace vypovědět uzavřenou pojistnou smlouvu s hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.k 31. 12. 2012 a zajistit ve spolupráci s makléřskou firmou INSIA KV s.r.o převedení pojistných smluv příspěvkové organizace do pojistné smlouvy města
Termín splnění: ihned
c) ukládá ředitelům příspěvkových organizací vypovědět pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel
Termín splnění: ihned
d) ukládá vedoucí odboru kancelář starosty vypovědět pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel
Termín splnění: ihned
e) schvaluje sloučení pojištění motorových vozidel města a příspěvkových organizací do jednoho pojištění (OF)

2589 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Tlumačov, Tlumačov 107, 344 01 Domažlice (OKS)

2590 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01 Domažlice (OKS)

2591 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Otov, Otov 56, 345 22 Poběžovice (OKS)

2592 - souhlasí s přijetím daru - upomínkových předmětů v celkové hodnotě 5.555,- Kč od dárce: Pavel Herbrik, nám. Míru 63, 344 01 Domažlice, IČ: 61788082 pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS)

2593 - a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč pro okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu, Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice, na činnost okresní organizace
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0114 § 3900 pol. 5229 + 7.000,- Kč (příspěvek okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu - činnost okresní organizace)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

2594 - doporučuje ZM schválit záměr převzetí zřizovatelské kompetence k Domu dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94, od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OKS)

2595 - a) bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace
b) jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, pí Annu Bauerovou, s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let (OKS)

2596 - a) bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace
b) jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace, p. Josefa Kuneše, s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let (OKS)

2597 - a) bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace
b) jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Martina Tomaiera, s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let (OKS)

2598 - doporučuje ředitelkám Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2012/2013 ve výši 350,- Kč (OKS)

2599 - doporučuje ředitelům Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2012/2013 ve výši 100,- Kč(OKS)

2600 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 21.000,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 20.000,- Kč (JSDH Domažlice - DHM)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 20.000,- Kč (JSDH Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 20.000,- Kč ( JSDH Domažlice - pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5167 + 1.000,- Kč (JSDH Domažlice - školení) (OKS)

2601 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu (tajemnice)

2602 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 5. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 6. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11. 6. 2012
d) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19. 6. 2012

2603 - a) schvaluje projektový záměr Tématický okruh“Chodský květ“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Tématický okruh „Chodský květ“ Plzeňskému kraji v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012
c) schvaluje dofinancování akce ve výši min. 485.000,- Kč
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0487 § 2143 pol. 6121 + 485. 000,- Kč (cyklostezky-projekt Chodský květ-dofinancování akce)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 485. 000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OSM)

2604 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 21. 7. 2011 "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ se společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o., Klatovská 7, Plzeň, IČ 45356815 dle předloženého návrhu (OSM)

2605 - a) ruší usnesení č. 2422 c) ze dne 15. 5. 2012
b) ruší usnesení č. 2542 ze dne 15. 5. 2012
c) rozhodla vyloučit uchazeče ZAKOM s.r.o., Roháčova 2285, 397 01 Písek, IČ 25171747 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek zadavatele
d) schvaluje nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ nabídku společnosti SITEL spol. s r.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 za cenu 1.952.384,30 Kč bez DPH (OSM)

2606 - a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení o veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj služeb e Governmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu" realizovanou dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění uchazeče VERA spol.sr.o., IČ 62587978, Lužná 2, Praha 6 za cenu 2.144.084,50 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VERA spol.sr.o., IČ 62587978, Lužná 2, Praha 6 na veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj služeb e Governmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu" dle předloženého návrhu (OSM)

2607 - a) souhlasí s bezúplatným převodem majetku (37 stůl malý, 17 stůl velký, 133 židlí ze školní jídelny) do vlastnictví města Domažlice od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace
b) ukládá OKS oslovit městské a zájmové organizace s možností darování majetku převedeného do vlastnictví města Domažlice od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace
Termín splnění: ihned (OF, OKS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)