Obsah

39. schůze ze dne 12. 6. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 39. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 6. 2012Rada města v Domažlicích:

2455 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2456 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 393/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a 3495/12 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální cenou 500.000,- Kč
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2457 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 393/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a p.č. 3495/12 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální cenou 500.000,- Kč
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2458 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 154/6, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 154 a 155 ve výši 6336/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1626 a p. č. 1627 ve výši 6336/87716 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální cenou 580.000,- Kč
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2459 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 12 o velikosti 3+kk o užitné ploše 92,95 m2 nacházející se v 3. podlaží budovy č.p. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 316 v k. ú. Domažlice (OSM)

2460 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 28. 5. 2012 (OSM)

2461 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

2462 - a) bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 256 v ulici Kovařovicova v Domažlicích
b) bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

2463 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2464 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2465 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 65 v Třebnicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2466 - schvaluje podání žaloby na vyklizení bytové jednotky č. 160/9 v ul. Kosmonautů, v Domažlicích z důvodu neplacení nájemného a nevrácení bytové jednotky na základě výzvy (OSM)

2467 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemkové parcely č. 5018/1 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3710-1113/2012 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Domažlice parcelním č. 5018/24 o výměře 26 m2 ve vlastnictví města Domažlice za část stavební parcely č.st. 870 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3636-184/2011 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn parcelním č. 5776 o výměře 18 m2 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 20. 9. 2012 (OSM)

2468 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2338/1, 2338/4, 2338/6, 2402/1, 4803/12, 4803/16, 4804/6, 2398/56, 4804/2, 4938/12 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v rámci stavby „Domažlice, 28. října - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004981/7 dle předloženého návrhu(OSM)

2469 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby plynové a vodovodní přípojky na pozemku p.č. 3800/65, 3800/125 k.ú. Domažlice mezi společností KARPEM a.s., se sídlem náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342 a Městem Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2470 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2012 dle předloženého návrhu
b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 5. 2012 dle předloženého návrhu (OSM)

2471 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část nemovitosti - stavební parcely č. st. 489/1, k.ú. Domažlice vymezenou přiloženým situačním plánem, parkovací místo ve dvorním objektu budovy č.p. 579 v ul. u Nemocnice 579 za cenu 10.000,- Kč za rok (OSM)

2472 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě realizaci stavby "Rekonstrukce povrchů komunikací v Domažlicích“ Jaroslavu Weberovi, Domažlice za cenu 146.600,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org 246 § 2212 pol. 6121 + 146.600,- Kč (rekonstrukce povrchů komunikace -TDI)
org.264 § 6409 pol. 6901 - 146.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2473 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit stavební parcelu č.st. 2840, stavební parcelu č.st. 1971 a části pozemkové parcely č. 2586/34 vymezené geometrickým plánem č. 3668-71/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláří ALLGEO, Ing. Lubor Pekarský, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, a nově označené parcelními č. 2586/46 a 2586/47, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice nacházející se v areálu regulační stanice plynu v ul. Palackého
Termín splnění: 20. 12. 2012 (OSM)

2474 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků - pozemkových parcel č. 3495/12, 3495/11 a stavební parcely č. st. 1326/1, vše v k.ú. Domažlice vymezené situačními plánky (OSM)

2475 - prodlužuje termín splnění usnesení rady města č. 2235 b) ze dne 24. 4. 2012 do 31. 7. 2012 (OSM)

2476 - ruší usnesení rady města č. 2165 ze dne 27. 3. 2012 (OSM)

2477 - prodlužuje termín splnění usnesení rady města č. 2272 ze dne 24. 4. 2012 do 10. 7. 2012 (OSM)

2478 - souhlasí s připojením města Domažlice jako vlastníka zemědělských pozemků v k.ú. Bořice u Domažlic k žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořice u Domažlic (OSM)

2479 - doporučuje zastupitelstvu města převzít stavbu komunikace "Mezinárodní cyklostezka, Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okr. Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úsek Havlovice – Domažlice" do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 20. 9. 2012 (OSM)

2480 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a AGRIMA Draženov a.s., se sídlem Draženov 78, 344 01 Domažlice, IČ 00115436, dne 13. 12. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

2481 - a) schvaluje částku požadovanou městem Domažlice za vzdání se předkupního práva pro účely jednání se společností REMART CZ s.r.o. o uzavření dohody o vzdání se předkupního práva dle usnesení č. 2285 ze dne 15. 5. 2012
b) mění usnesení č. 2285 ze dne 15. 5. 2012 tak, že termín pro uzavření dohody se stanovuje na 31. 7. 2012 (OSM)

2482 - schvaluje uzavření dodatku č. XIX k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, kterým se omezuje předmět nájmu, dle předloženého návrhu (OSM)

2483 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 11. 2011, dle předloženého návrhu (OSM)

2484 - prodlužuje termín splnění usnesení rady města č. 1970 b), c) ze dne 14.2.2012 do 30.9.2012 (OSM)

2485 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 4925/1, k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 200,- Kč/m2
Termín splnění: 20. 9. 2012 (OSM)

2486 - jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Realizace výzvy 06 Integrovaného operačního programu (IOP) – vnitřní integrace úřadu“ ve složení:
členové náhradníci
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
Ing. Ivan Pavle, Jiří Kliment,
Ing. Miroslav Mach, Alena Raisová,
Bc. Petr Vondraš, Ing. Pavel Svatek,
Ing. Vítězslav Brody, Mgr. Karel Štípek (OSM)

2487 - a) schvaluje pořízení projektoru a monitoru do počítačové učebny ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice od společnosti JaFa HS spol. s r.o., Branská 55, Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0422 § 3113 pol. 5137 + 22 923,- Kč (počítač.učebna ZŠ Msgre B. Staška – projektor,monitor)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 22.923,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2488 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se žádosti podané společností RHM, a.s., Projektová a inženýrská akciová společnost, Senovážná 996/6, Praha o vyjádření k záměru pro přípravné projekční práce stavby Demolice objektů bývalé krajské nemocnice Domažlice (OSM)

2489 - a) neschvaluje zadání zakázky na realizaci hřiště pro seniory u DPS Ing. Karlu Kunešovi, Klenčí pod Čerchovem, IČ 61786136
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0484 § 4379 pol. 6121 + 180.146,- Kč (úprava ploch areál DPS – hřiště pro seniory)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 150.122,- Kč (investiční rezerva)
org. 0484 § 6399 pol. 5362 - 30.024,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2490 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2491 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce mostu M 02 v Havlovicích u Domažlic“ s Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 zastoupeným Ing. Janem Kadlecem, vedoucím územního pracoviště PF ČR v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

2492 - a) souhlasí s konáním akce „Jízda historických vozidel“ Veteran car clubu Domažlice dne 25. 8. 2012 od 8:00 hod do 13:00 hod na horní polovině náměstí Míru od č.p. 131 k č.p. 120 v Domažlicích
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru v Domažlicích od č.p. 131 k č.p. 120 dne 25. 8. 2012 od 8:00 hod do 13:00 hod z důvodu konání akce „Jízda historických vozidel“ Veteran car clubu Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotních vozidel (OSM)

2493 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599 s.r.o. za cenu 1.498.924,86 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, Plzeň, IČ 48035599 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 1.798.710,- Kč (rekonstrukce ul. Na Milotově)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.798.710,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2494 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnost na stavbě „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ nabídku Jaroslava Webera, bytem Švabinského 563, Domažlice, IČ 69253307 za cenu 24.200,- Kč
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ s Jaroslavem Weberem, Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 24.200,- Kč (TDI - rekonstrukce ul. Na Milotově)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 24.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2495 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 18. 6. 2012 do 31. 7. 2012, pro druh vozidla – Avia A80-N - nosič kontejnerů - DO 8858, Avia A75-L - valník - DOE 0933, výlučně na náměstí Míru: Tatra 815b - autodomíchávač - 4P5 2510, Tatra AD LCT - autojeřáb - DO 5257, Tatra T815 - autojeřáb - 4P7 5595, Mercedez-Benz - čerpadlo betonu - 1P0 5056, z důvodu zásobování staveniště (OSM)

2496 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a První chodskou stavební společností, spol. s r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 34, IČ 14704013, DIČ CZ14704013, dne 23. 5. 2011, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává bez DPH a výše nákladů uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy je bez DPH
b) bere na vědomí splnění podmínky stanovené v čl. IV odst. 7 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a První chodskou stavební společností, spol. s r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 34, IČ 14704013, DIČ CZ14704013, dne 23. 5. 2011 (OSM)

2497 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce proti společnosti TIME:SERVICE, a.s., se sídlem Tusarova 41, 170 00 Praha, IČ 63999820 k vymožení pohledávek města vyplývajících z rozsudku pro uznání Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 29 C 234/2011-17 ze dne 15. 3. 2012,
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku zastupováním města v příslušném exekučním řízení
c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor v Domažlicích, nám. Míru 40 (OSM)

2498 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Gabriel a Pangrác, s.r.o., IČ 45349576, se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice na provedení pokládky HDPE v ulici JUDr. Žlábka v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 39.285,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0281 § 3631 pol. 6121 + 39.285,- Kč (městský kamerový a inf. systém – JUDr. Žlábka) (OSM)

2499 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zákoně č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 48.000,- Kč (výše odměny vyplacené na DPČ)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 12.000,- Kč (soc.poj. z vyplacené odměny DPČ)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 4.320,- Kč (zdrav.poj. z vyplacené odměny DPČ)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 64.320,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2500 - schvaluje pronájem nemovitostí - objektu občanské vybavenosti č.p. 296 (bývalá družina) umístěného na stavební parcele č. st. 3420, stavební parcely č. st. 3420, pozemkových parcel č. 2404/6 a č. 5141/3, vše v k.ú. Domažlice paní Lindě Birnerové, podnikající pod označením Linda Birnerová, s místem podnikání 345 25 Horšovský Týn - Svinná 9, IČ 75225271, na dobu neurčitou za cenu 800,- Kč/m2 a rok v případě nebytových prostor a 10,- Kč/m2 a rok za přilehlé pozemky, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VII odst. 6 se stanoví termín do 30. 9. 2012 (OSM)

2501 - a) bere na vědomížádost České vojensko - historické společnosti Domažlice Vojtěchova 115, 344 01 Domažlice, IČ 68780052 ze dne 31. 5. 2012
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a Českou vojensko - historickou společností Domažlice se sídlem Vojtěchova 115, 344 01 Domažlice, IČ 68780052, dne 27. 10. 2010 na pronájem části nebytových prostor nacházející se v pravém křídle prvního nadzemního podlaží budovy č.p. 117 (bývalá OVS) v Petrovické ulici v Domažlicích ke dni 30. 6. 2012 a ukládá odboru správy majetku vypracovat návrh této dohody
Termín splnění: příští jednání rady
c) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23, k.ú. Domažlice v Petrovické ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí po jejím předání stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

2502 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti TIOS Plus, s.r.o se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 79, PSČ 344 01, IČ 26395053 na rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva – ozvučení obce Havlovice v rozsahu dle přeložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0433 § 3744 pol. 6121 +16.421,- Kč (Varovný informační sytém – Havlovice-Na Valše)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 –16.421,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

2503 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 4948/36, k.ú. Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 3696-1086/2012 a označené novým parcelním č. 4948/46 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1400,--Kč/m2
Termín splnění: 20. 9. 2012 (OSM)

2504 - a) bere na vědomížádost ze dne 1. 6. 2012
b) souhlasí s vybudováním zpevněné plochy formou zatravňovací dlažby před domy čp. 19 a čp. 35 v ulici Žižkova v rámci „Rekonstrukce ulice Žižkova“ na náklady vlastníků uvedených nemovitostí za podmínky uzavření písemného dohody (OSM)

2505 - a) bere na vědomí předložené doklady dopravce ČSAD autobusy, a.s. Plzeň na zajištění provozu linky MHD v Domažlicích na období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
b) bere na vědomí splnění usnesení č. 1835 c) ze dne 17. 1. 2012
c) ukládá odboru správy majetku připravit podklady pro rozšíření provozu linky MHD k zimnímu stadionu
Termín splnění: 31. 10. 2012
d) schvaluje jízdní řád linky MHD č. 405001 na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 dle předloženého návrhu
e) schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008, na zajištění provozu linky MAD č. 405001 v dohodnuté částce dle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro MHD Domažlice a dohody o poskytnutí dotace na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 v celkové výši 97.384,- Kč/měsíc (OSM)

2506 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009
b) neschvaluje návrh řešení věci dle předloženého situačního náčrtu
c) ukládá odboru správy majetku zjistit stanovisko p. Němce k odkupu části pozemku parc.č. 3732 v k.ú. Domažlice za cenu 1400,-Kč/m2
Termín splnění: 31. 7. 2012 (OSM)

2507 - uděluje souhlas se změnou v osobě nájemce dle nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2003, jejímž předmětem nájmu je byt č. 3.1 ve 3.NP domu č.p. 281 v Petrovické ulici v Domažlicích a schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě, kterým dojde ke změně nájemce (OSM)

2508 - a) schvaluje úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti Ing. Miroslava Vondraše, Domažlice, IČ 74659804, při realizaci stavby „Domažlice – Havlovice, kanalizace a vodovod“ předložené specifikace prací
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 + 27.100,- Kč (Havlovice vod.,kanal. - inženýrská činnost)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 27.100,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2509 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení zpevněné komunikace pro pěší, propojení ulic Vosmíkova a Chodská společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 317.100,- Kč (komunikace pro pěší - propojení Vosmíkova a Chodská ulice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 317.100,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2510 - a) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 287 § 3111 pol.6122 + 277.129,- Kč (vybavení MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 287 § 6399 pol.5362 - 46.188,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 230.941,- Kč (investiční rezerva)
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 287 § 3111 pol.6121 + 30.096,- Kč (oplocení MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 287 § 6399 pol.5362 - 5.016,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 25.080,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2511 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0207 pol. 4116 N32 Z5 ÚZ 33123 + 1.234.922,84 Kč (ZŠ Kom17- EU peníze školám)
org. 0207 pol. 4116 N32 Z1 ÚZ 33123 + 217.927,56 Kč (ZŠ Kom17- SR peníze školám)
org. 0207 § 3113 pol. 5336 N32 Z5 ÚZ 33123 +1.234.922,84 Kč (ZŠ Kom17-čerpání dotace EU )
org. 0207 § 3113 pol. 5336 N32 Z1 ÚZ 33123 + 217.927,56 Kč (ZŠ Kom17 - čerpání dotace SR)
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OF)

2512 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 5229 + 12.131,- Kč (členský příspěvek Sdružení místních samospráv)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 12.131,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

2513 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13008 + 90.600,- Kč (dot. MPSV-doplatek sociálních dávek r.2011)
org. 0227 § 4182 pol. 5410 ÚZ 13008 + 43.600,- Kč (soc.dávky- příspěvek na zvl.pomůcky)
org. 0227 § 4185 pol. 5410 ÚZ 13008 + 47.000,- Kč (soc.dávky- příspěvek na provoz vozidla) (OF)

2514 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 327.776,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 327.776,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

2515 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 2123 + 33.333,- Kč (odvod příjmu z prodeje automobilu DTS Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 33.333,- Kč (investiční rezerva) (OF)

2516 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6171 pol. 2329 + 57.222,- Kč (vratka odvodu a penále - projekt Czech POINT)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 57.222,- Kč ( investiční rezerva) (OF)

2517 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o postoupení pohledávky mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, se sídlem Palackého 230, IČ 71237666 a Městem Domažlice, se sídlem Domažlice náměstí Míru 1, IČ 00253316 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OF)

2518 - doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí o schválení Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice,Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ 00254123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OF)

2519 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ 00254123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OF)

2520 - schvaluje výpověď Smlouvy o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře ze dne 21. 10. 2009, uzavřené mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice a makléřskou firmou INSIA a.s., se sídlem Slezká 20/778, 120 00 Praha 2, zastoupenou Insia KV s.r.o. se sídlem Na Výhledě 324/ 1, 360 17 Karlovy Vary dle předloženého návrhu (OF)

2521 - bere na vědomí Protokol o kontrole příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OF)

2522 - a) bere na vědomížádost společnosti LKL Lucky o odpuštění nájemného v restauraci v objektu zimního stadionu v Domažlicích v letních měsících
b) neschvaluje, aby Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. uzavřela dohodu s nájemcem nebytových prostor v budově č.p. 291 v ulici U zimního stadionu v Domažlicích panem Lubošem Fialou, jednatelem společnosti LKL Lucky, IČO 26358468, se sídlem Nová Pasečnice 7, 344 01 Domažlice, na základě které bude nájemné za užívání předmětu nájmu za období měsíců června 2012 a července 2012 sníženo (OF)

2523 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Meclov, Meclov 137, 345 21 Meclov (OKS)

2524 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Nový Kramolín, Nový Kramolín 13, 344 01 Domažlice (OKS)

2525 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Újezd, Újezd 54, 344 01 Domažlice(OKS)

2526 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Úboč, Úboč 35, 345 12 Úboč (OKS)

2527 - a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro Nakladatelství českého lesa, Vodní 18, 344 01 Domažlice na vydání publikace „Chodská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky okresu Domažlice“ za podmínky nákupu 100 ks knih za výrobní cenu Městem Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 5139 - 25.000,- Kč (Cestovní ruch – propagační materiály)
org. 0115 § 2143 pol. 5229 + 25.000,- Kč (Cestovní ruch – příspěvek na knihu „Chodská pivovarská chasa“) (OKS)

2528 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na nástěnné mapě města Domažlice vydané společností KOMPAKT spol. s r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady (OKS)

2529 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 29.500,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice na provedení sanačních prací v prostorách knihovny (OKS)

2530 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) z důvodu konání akce „Bohemia JazzFest“ od pátku 13. 7. 2012 od 18.00 hod do neděle 15. 7. 2012 do 7.00 hod, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

2531 - schvaluje spolupořádání akce „Den pro zdraví – podané ruce“ pořádané Centrem pro zdravotně postižené, Msgre B. Staška 265, Domažlice dne 20. 9. 2012 v prostorách MKS Domažlice (OKS)

2532 - a) schvaluje spolupořádání akce „Malostranské Chodské slavnosti na Kampě“ dne 3. 8. 2012 v Praze
b) schvaluje vyúčtování nákladů na konání akce ve výši cca 44.000,- Kč na středisku MKS „Akce pro město nezahrnuté do rozpočtu“ (OKS)

2533 - a) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 250.680,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup 2 ks 150 l plynových kotlů Electrolux od firmy DSD Metalic Trade s.r.o., Slovanská 26, Plzeň
b) schvaluje vyřazení 300 l plynového varného kotle GLF 1430, pořízeného v roce 1996 v ceně 172.734,20 Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

2534 - schvaluje úpravu režijního příspěvku v Jeselském zařízení Domažlice, Michlova 565, na výši 70,- Kč/den za děti s trvalým bydlištěm v Domažlicích a 100,- Kč/den za děti s trvalým bydlištěm mimo Domažlice a stravného na výši 40,- Kč/den v Jeselském zařízení Domažlice s účinností od 1. 9. 2012 (OKS)

2535 - souhlasí s prodejem vozidla Ford Tranzit, rok výroby 1995, SPZ DOC 61 – 91, příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu (OKS)

2536 - schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

2537 - doporučuje ZM schválit Zadání územního plánu Domažlice dle předložené přílohy
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OVÚP)

2538 - schvaluje podání výpovědi smlouvy o poskytování služeb přístupu do sítě Internet č. I/32/2009 společnosti Česká síť s.r.o, Boženy Němcové 120, Domažlice 34401 dle předloženého návrhu (OICT)

2539 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 5. 6. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 5. 6. 2012

2540 - a) schvaluje zadání zakázky na zřízení ložnice pro ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232 v Domažlicích společnosti STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice za cenu 125.241,50 Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 150.290Kč (zřízení ložnice pro MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 25.048 Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 125.242 Kč (investiční rezerva) (OSM)

2541 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice - II. etapa" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů společnosti KARPEM a.s, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342 za cenu 1.227.295,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností KARPEM a.s, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342 na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice - II. etapa" dle předloženého návrhu (OSM)

2542 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu "Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa" se společností ZAKOM s.r.o., Roháčova 2285, 397 01 Písek, IČ 25171747 předloženého návrhu (OSM)

2543 - schvaluje návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 20. 6. 2012 dle předloženého návrhu

2544 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se SDRUŽENÍM BABYLON jednajícím vedoucím účastníkem sdružení společností POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468 na realizaci stavby „Odbahnění rybníka Babylon“ dle předloženého návrhu (OSM)

2545 - prodlužuje termín splnění usnesení rady města č. 2234 ze dne 24. 4. 2012 do 10. 7. 2012 (OSM)

2546 - a) bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukce povrchů komunikace v ulici Vrbova v Domažlicích
b) schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky „Oprava komunikace Vrbova v Domažlicích“
c) schvaluje zadání zakázky „Oprava komunikace Vrbova v Domažlicích“ společnosti Silnice HT, a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn IČ 45359164 za cenu 3.551.624,- Kč za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 3.551.624,- Kč (Oprava místní komunikace - Vrbova ul.)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 3.551.624,- Kč (Čistá Berounka)
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 20. 6. 2012
Poslední aktualizace: 20. 6. 2012 00:00
Autor: