Menu
Město Domažlice
Domažlice

128. schůze ze dne 12.7.2010

-

U S N E S E N Í

ze 128. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 7. 2010Rada města v Domažlicích:

6035 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6036 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu rodinného domu čp. 71, Havlovice na stavební parcele č. 120 k.ú. Havlovice u Domažlic jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

6037 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 1 Obce Luženičky (OSM)

6038 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 2373/1, 4922/1, 4922/2 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001961/001 dle předloženého návrhu (OSM)

6039 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 140/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na společných částech budovy čp. 140 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na stavební parcele 1575, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/22359 na stavební parcele č. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6040 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - stavební parcele č. 3/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

6041 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - pozemkových parcelách č. 3/9 a 3/14 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

6042 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 461/17 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

6043 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s darováním bytové jednotky č. 10 v domě čp. 543, Švabinského ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 447/12174 na stavební parcele č. st. 2611 a st. 2612, k.ú. Domažlice, spoluvlastnického podílu ve výši 447/12174 na společných částech domu čp. 543 a 544, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

6044 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy silnice III/1903 – ulice Havlíčkova v Domažlicích“ za cenu 166.100,- bez DPH, tj. 199.320,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení dle předloženého návrhu s tím, že termín předání dokumentace a termín podání žádosti o vydání stavebního povolení se stanoví nejpozději do 30. července 2010
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 199.320,- Kč (PD DSP„Stavební úpravy silnice III/1903 – ulice Havlíčkova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 199.320,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6045 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s., se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, dne 9. 11. 2009 na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu(OSM)

6046 - a) bere na vědomí stanovisko výběrové komise o vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Jiskra Domažlice - hala, změna vytápění a ohřevu vody“, kterou je podle výběrové komise nabídka společnosti PLYNOMA spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice s cenou díla 996.261,- Kč bez DPH (OSM)
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o úvěru mezi Městem Domažlice jako věřitelem a organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., jako dlužníkem dle předloženého návrhu (na základě které by Město Domažlice poskytlo sdružení TJ Jiskra Domažlice úvěr do výše 1.195.513,- Kč za účelem financování rekonstrukce sportovní haly TJ Jiskra Domažlice spočívající ve změně způsobu vytápění sportovní haly a ohřevu vody v ní) s tím, že v článku III. odst. 1) se termín vrácení půjčky stanoví do 23.5.2023, v článku III. odst. 2) se roční výše úroků stanoví 3% (OF)
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, dne 18. 1. 2010, kterým by část B čl. III. odst. 2 této smlouvy byl doplněn o poslední ustanovení písm. d) v tomto znění:
„d) Část kupní ceny ve výši odpovídající souhrnu finančních prostředků poskytnutých kupujícím prodávajícímu formou úvěrů (včetně úroků z nich) k úhradě nákladů na provádění udržovacích prací, oprav většího rozsahu, rekonstrukcí a investic do předmětu koupě v období do uzavření této smlouvy, oproti částce ve stejné výši představující závazek prodávajícího vůči kupujícímu k vrácení částek těchto úvěrů a úroků z nich dle samostatných smluv o úvěru“ (OSM)

6047 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „ZŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 - změna vytápění a ohřevu vody“ firmy Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, za cenu 506.590,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „ZŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 - změna vytápění a ohřevu vody“ dle předloženého návrhu s firmou Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice (OSM)

6048 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování podkladů pro rekonstrukci kotelen v objektu čp. 169 Školní ul. a v objektu čp. 579 ul. U nemocnice" p. Ing. Pavlovi Cenefelsovi
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3634 pol.5171 + 8.400,- Kč (podklady pro rekonstrukci kotelen)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 8.400,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6049 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Zahradní - II.etapa“ firmy Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn za cenu 1.869.927,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Zahradní - II.etapa“ dle předloženého návrhu s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn (OSM)

6050 - mění a doplňuje usnesení č. 3127 ze dne 10. 11. 2008:
souhlasí s vybudováním a provozováním stavby "Naučné stezky a stezky pro cyklisty" na pozemcích p.č. 9/26, 128/17, 84/1, 125/1, 189/1, 128/11, 128/30, 84/11 vše k.ú. Babylon a 1449/1 v k.ú. Česká Kubice dle technické dokumentace schválené odborem výstavby a ÚP MěÚ Domažlice a to podobu udržitelnosti projektu tj. od zahájení realizace projektu a dalších pěti let od jeho ukončení za podmínky, že umístění informačních tabulí i znění textu na nich umístěných, odsouhlasí správce lesního majetku města Domažlice Domažlické městské lesy, spol. s r.o. a stavba naučné stezky bude umístěna mimo stávající manipulační plochu spol. Domažlické městské lesy, spol. s r.o. (OSM)

6051 - schvaluje záměr pronajmout pozemkové parcely č. 648/1, 532/4 a 532/2, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic (OSM)

6052 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 200.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 241 § 3639 pol. 5169 + 200.000,- Kč (geom.plány, výpisy z KN, věcná břemena)(OSM)

6053 - schvaluje záměr pronajmout pozemek - pozemkovou parcelu č. 274/3 a část pozemkové parcely č. 274/2, obě v k.ú. Domažlice, na nichž se nachází stavba tenisových kurtů (OSM)

6054 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dodávce na vybavení třídy MŠ Poděbradova v Domažlicích firmy MAKRA K Loužce 131, 267 16 Vysoký Újezd za cenu 143.474,16 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy na dodávku na vybavení třídy MŠ Poděbradova v Domažlicích s firmou MAKRA K Loužce 131, 267 16 Vysoký Újezd dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 465 § 3111 pol. 5137 + 172.169,- Kč (vybavení MŠ Poděbradova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 172.169,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6055 - a) schvaluje nabídku na realizaci akce "Rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích" firmy TENNIS Zlín a.s., Šternberská 300, Zlín za cenu 1.215.278,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích" s firmou TENNIS Zlín a.s., Šternberská 300, Zlín dle předloženého návrhu (OSM)

6056 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce "Oprava chodníku v ul. Palackého v Domažlicích" firmy Swietelsky stavební s.r.o., Cihlářská 511, Domažlice za cenu 565.791,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Oprava chodníku v ul. Palackého v Domažlicích" s firmou Swietelsky stavební s.r.o., Cihlářská 511, Domažlice dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 678.949,- Kč (oprava chodníku v ul. Palackého)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 678.949,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6057 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce "Veřejné osvětlení a varovný informační systém VISO - Hanův park" firmy GABRIEL a PANGRÁC , spol.sr.o., Školní 112, 344 20 Domažlice za cenu 500.167,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Veřejné osvětlení a varovný informační systém VISO - Hanův park, - SO 01" s firmou GABRIEL a PANGRÁC , spol.sr.o., Školní 112, 344 20 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 189.990,- Kč (VO a VISO - Hanův park - SO 1)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 189.990,- Kč (investiční rezerva)
d) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 410.211,- Kč (VO a VISO - Hanův park - SO 2)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 410.211,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6058 - provedla přezkoumání ceny bytové jednotky č. 140/2 v ulici 28. října, Domažlice a souhlasí s předloženou kalkulací kupní ceny bytové jednotky (OSM)

6059 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkových parcel č. 969/3 a 4864/2 obě k.ú. Domažlice o celkové výměře 15 m2, k umístění plechové garáže na dobu neurčitou za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši 300,- Kč a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu (OSM)

6060 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky společnosti Bartoň a Hajšman, s.r.o., se sídlem Zborovská 37, 301 00 Plzeň, na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Domažlice Kozinova ulice - Cyklostezka pod mostem 193024 (II/193)“ za cenu 41 040,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Bartoň a Hajšman, s.r.o., se sídlem Zborovská 37, 301 00 Plzeň, na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Domažlice Kozinova ulice - Cyklostezka pod mostem 193024 (II/193)“ dle upraveného návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 41.040,- Kč (PD „Domažlice Kozinova ulice - Cyklostezka pod mostem 193024 (II/193)“
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 41.040,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6061 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky společnosti Bartoň a Hajšman, s.r.o., se sídlem Zborovská 37, 301 00 Plzeň, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy místních komunikací a úpravy dopravního značení v ulicích Thomayerova a Vrchlického v Domažlicích“ za cenu 75.200,- Kč bez DPH, tj. 90.240,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společnosti Bartoň a Hajšman, s.r.o., se sídlem Zborovská 37, 301 00 Plzeň, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy místních komunikací a úpravy dopravního značení v ulicích Thomayerova a Vrchlického v Domažlicích“dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 90.240,- Kč (PD „Stavební úpravy ulic Thomayerova a Vrchlického)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 90.240,- Kč ( investiční rezerva) (OSM)

6062 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 423 § 3745 pol. 5169 + 6.830,- Kč (revitalizace aleje k Vavřinečku - zhotovení pamětní desky)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 6.830,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6063 - ruší usnesení č. 4671 c) ze dne 29. 9. 2009 (OSM)

6064 - bere na vědomí dopis Jitky Švagrové ze dne 25. 6. 2010 (OSM)

6065 - a) bere na vědomí konání „Jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 21. 8. 2010
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru v Domažlicích od věže k Sokolskému domu dne 21. 8. 2010 od 8.00 do 13.00 hod. z důvodu konání „Jízdy historických vozidel“ Veteran car clubu Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel (OSM)

6066 - souhlasí s pokácením suchých stromů v ulici Mánesova u č.p. 539 - 1 kus borovice, Švabinského u č.p. 563 - 1 kus stříbrného smrku a 1 kus okrasné jabloně v zahradě Chodského hradu v Domažlicích (OSM)

6067 - a) bere na vědomí informace o dotace na zateplení veřejných budov z programu zelená úsporám
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace (povinných příloh) pro program zelená úsporám na realizaci akcí "MŠ Zahradní Domažlice - zateplení" s termínem do 9. 8. 2010 a "MŠ Michlova Domažlice - zateplení" s termínem do 19. 7. 2010 společnosti AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice
c) neschvaluje nabídku společnosti Všeobecná obchodní společnost, s.r.o., Jungmannovo náměstí 763/3, Praha 1 pro zajištění expertních činností v oblasti přípravy projektových žádostí o dotace
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 473 § 3111 pol. 6121 + 94 800,- Kč (MŠ Zahradní - PD zateplení)
org. 473 § 3111 pol. 6121 + 94 800,- Kč (MŠ Michlova - PD zateplení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 189.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6068 - mění a doplňuje usnesení č. 5862 ze dne 24. 5. 2010 takto:
schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu a přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 86 v ulici Kozinova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6069 - souhlasí s tím, aby dluh ve výši 30.180,- Kč s příslušenstvím z titulu nedoplatku ceny bytu č. 7 umístěného v budově č.p. 446 v ulici Dvořákova v Domažlicích sjednané ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky byl hrazen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši alespoň 2.515,- Kč, přičemž splátkami by byla umořována nejprve jistina 30.180,- Kč a po jejím úplném uhrazení pak úrok z prodlení, za podmínky, že dlužník svůj dluh uzná a shora uvedené uznání dluhu společně se splátkovým kalendářem bude vyhotoveno ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti (OSM)

6070 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0810 § 6402 pol. 2222 + 19.392,- Kč (příjem z fin. vypořádání SPOD 2009)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 19.392,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6071 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 352.856,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 352.856,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

6072 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98071 + 239.600,-- Kč (dotace na volby do PS Parlamentu)
Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 74.697,14 Kč (rozpočtová rezerva)
Org. 0223 § 6114 pol. 5161 ÚZ 98071 + 3.157,80 Kč (volby PS - služby pošt)
Org. 0223 § 6114 pol. 5139 ÚZ 98071 + 10.219,86 Kč (volby PS - materiál)
Org. 0223 § 6114 pol. 5175 ÚZ 98071 + 13.969,-- Kč (volby PS - občerstvení)
Org. 0223 § 6114 pol. 5164 ÚZ 98071 + 8.300,-- Kč (volby PS - pronájem nebytových prostor)
Org. 0223 § 6114 pol. 5169 ÚZ 98071 + 11.679,60 Kč (volby PS - nákup služeb)
Org. 0223 § 6114 pol. 5152 ÚZ 98071 + 515,60 Kč (volby PS - teplo)
Org. 0223 § 6114 pol. 5154 ÚZ 98071 + 384,38 Kč (volby PS - el.energie)
Org. 0223 § 6114 pol. 5173 ÚZ 98071 + 168,-- Kč (volby PS - cestovné)
Org. 0223 § 6114 pol. 5021 ÚZ 98071 + 180.377,-- Kč (volby PS - dohody o prov.práce, odměny čl. komisí)
Org. 0223 § 6114 pol. 5011 ÚZ 98071 + 51.907,-- Kč (volby PS - refundace mezd zaměstnanců)
Org. 0223 § 6114 pol. 5031 ÚZ 98071 + 12.977,-- Kč (volby PS - pojistné na soc. zabezpečení)
Org. 0223 § 6114 pol. 5032 ÚZ 98071 + 17.730,-- Kč (volby PS - pojistné na zdrav.pojištění)
Org. 0223 § 6114 pol. 5162 ÚZ 98071 + 235,-- Kč (volby PS - telefony)
Org. 0223 § 6114 pol. 5156 ÚZ 98071 + 2.677,50 Kč (volby PS - pohonné hmoty) (OF)

6073 - a) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 95.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Města Domažlice Mateřské školy Domažlice na nákup dětských šaten (35.000,- Kč) a vybavení kuchyně - pořízení nerezového dvojdřezu, myčky nádobí a elektrické trouby (celkem 60.000,- Kč) do odloučeného pracoviště Poděbradova 53 s tím, že pořízený majetek bude odepisován 5 roků.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0200 § 3111 pol. 5331 + 150.000,- Kč (příspěvek MŠ – vybavení třídy Poděbradova)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 150.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
c) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace takto:
účet 501 – spotřeba materiálu + 150.000,- Kč (vybavení třídy Poděbradova) (OF, OKS - ÚŠK)

6074 - ukládá řediteli Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, v souvislosti s usnesením ZM č. 1971 z 30. 6. 2010 (schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině školy), zajistit tyto záležitosti: zajistit změnu zápisu ve školském rejstříku, zajistit změnu zápisu v obchodním rejstříku, ve spolupráci s OSM zajistit stavební úpravy školy a vybavení tříd a kuchyně, zajistit financování provozu MŠ, provést zápis dětí do MŠ a zajistit personální obsazení, zpracovat žádost pro KÚ PK OŠMS o změnu závazných ukazatelů organizace (limit pracovníků, mzdové prostředky) (OKS - ÚŠK)

6075 - a) schvaluje nabytí daru – finanční částky 3.000,- Kč na vydání knihy Evropan z Domažlic od České lékařské komory, Školní 111, 344 01 Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje nabytí daru – finanční částky 10.000,- Kč na vydání knihy Evropan z Domažlic od Ing. Jaromíra Sichrovského a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
c) schvaluje nabytí daru – finanční částky 10.000,- Kč na vydání knihy Evropan z Domažlic od Antonína Sichrovského a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
d) schvaluje nabytí daru – finanční částky 6.000,- Kč na vydání knihy Evropan z Domažlic od JUDr. Františka Steidla a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
e) schvaluje nabytí daru – finanční částky 10.000,- Kč na vydání knihy Evropan z Domažlic od MUDr. Radmily Růžičkové – Pflugové a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 115 § 3319 pol. 2321 + 39.000,- Kč (přijetí neivn. daru)
org. 115 § 3319 pol. 5169 + 39.000,- Kč (použití daru - kniha Evropan z Domažlic) (OKS - ÚŠK)

6076 - a) schvaluje uzavření dohody mezi Městem Domažlice, nám Míru 1, 344 20 Domažlice a Muzeem Chodska, Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 115 § 3319 pol. 2111 + 20.000,- Kč (příspěvek Muzea Chodska)
org. 115 § 3319 pol. 5169 + 20.000,- Kč (použití příspěvku - knihy Evropan z Domažlic) (OKS - ÚŠK)

6077 - a) schvaluje spolupořádání 4. ročníku akce „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 11. 11. 2010 v prostorách MKS Domažlice
b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 10 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, čp. 50 a čp. 49 ve čtvrtek 11. 11. 2010 od 7.00 do 18.00 hodin pro organizátory akce „Od vzdělání k zaměstnání“ (OKS - ÚŠK)

6078 - neschvaluje prezentaci města Domažlice formou realizace internetové stránky v rámci webového portálu www.cyklotoulkytv.cz od firmy TPMC s.r.o. - PUBLIC TV Zahradní 2/173, 326 00 Plzeň za cenu 3.000,- Kč + DPH pro rok 2010 a měsíční poplatek 350,- Kč + DPH pro rok 2011 (OKS - ÚŠK)

6079 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí petici pro zřízení samostatného právního subjektu MŠ Poděbradova 53, Domažlice
b) doporučuje ZM uložit OKS - ÚŠK přípravu podkladů pro možné zřízení příspěvkové organizace tak, aby od 1. 9. 2011 mohla tato příspěvková organizace fungovat
c) doporučuje ZM rozhodnutí o zřízení p.o. MŠ Poděbradova 53 Domažlice ponechat na novém zastupitelstvu města (OKS - ÚŠK)

6080 - schvaluje zaslání dopisu společnosti Bohdalecká obchodní s.r.o. v záležitosti kupní smlouvy z 15. 2. 2007 dle předloženého návrhu (OSM)

6081 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na zajištění dodávky a montáže vybavení kuchyně budovy Domova pro seniory v Domažlicích
b) schvaluje zadání zakázky firmě DSD METALIC Trade s.r.o., se sídlem Karlova 5, 301 21 Plzeň na dodávku a montáž vybavení kuchyně budovy Domova pro seniory v Domažlicích za cenu do výše 2,275.984,- Kč vč. DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vybavení s firmou DSD METALIC Trade s.r.o., se sídlem Karlova 5, 301 21 Plzeň na dodávku a montáž vybavení kuchyně budovy Domova pro seniory v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

6082 - rozhodla vyloučit společnost FENESTRA CZ, spol. s r.o. Praha 10, Vršovice, Litevská 1174/8 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6083 - rozhodla vyloučit společnost STAFIKO stav s.r.o. Domažlice, Hořejší Předměstí, Petrovická 283 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6084 - rozhodla vyloučit společnost Karel Trněný Meclov 188 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6085 - rozhodla vyloučit společnost SLÁDEK - STAVBY s.r.o. Tlučná, Hlavní 777 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6086 - bere na vědomí námitku společnosti STEPAN - BAUER s.r.o., Horšovský Týn, Malé Předměstí, Masarykova 288 proti rozhodnutí o veřejné zakázce "Výměna oken bytových domů Domažlice" a rozhodla o tom, že námitce vyhovuje (OSM)

6087 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 „Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ s firmou Held& Francke CZ s.r.o., se sídlem Husova 685/17, 370 05 České Budějovice dle předloženého návrhu (OSM)

6088 - schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení č.
Z_S24_12_8120025250 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 dle předloženého návrhu (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 7. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)