Menu
Město Domažlice
Domažlice

117. schůze ze dne 15.3.2010

-

U S N E S E N Í

ze 117. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 3. 2010Rada města v Domažlicích:

5464 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1479 a 1480, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou dne 18.6.2002, právní účinky vznikly dnem 21.6.2002 (OSM)

5465 - bere na vědomí dopis obyvatelů bytového domu čp. 518, Mánesovy ul., Domažlice a paní Boženy Řepové a odkládá výkon rozhodnutí 5132 a) do doby seznámení se s odborným posudkem zdravotního stavu stromu (OSM)

5466 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1720 ze dne 24. 2. 2010 (OSM)

5467 - a) souhlasí s návrhem vyhlášení přírodní památky Sokolova vyhlídka v k.ú. Babylon a jejího ochranného pásma na části pozemků parcelní číslo 128/11 a 133 dle předloženého návrhu a
b) souhlasí s plánem péče o přírodní památku Sokolova vyhlídka na období 2010-2024 dle předloženého návrhu (OSM)

5468 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1107(PK), 1111(PK), 1133(PK), 1496(PK), 1497(PK), 1500(PK), 1587(PK), 1716(PK), 1717(PK), 1718(PK), 1734(PK), 1736(PK), 1738((PK), 1739/2(PK), 1742/2(PK),1775(PK), 1777(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky (OSM)

5469 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu nemovitostí - stavební parcely č. st. 1649/24 a části pozemků parcel č. kat. ve zjednodušené evidenci č. 2446, 2447 a 4948, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města za stavební parcely č. st. 1649/34, st. 1650/72, st. 1650/73, st. 1650/111, st. 1650/112 a části stavebních parcel č. st. 1649/31, st. 1649/36, st. 1649/40, st. 1649/22, st. 1650/71 a část pozemkové parcely č. 2446/3, vše v k.ú. Domažlice. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné dle předloženého návrhu (OSM)

5470 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu (OSM)

5471 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Cisternová automobilová stříkačka“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
b) jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Cisternová automobilová stříkačka“
1. Ing. Miroslav Mach, 1. Pavel Wolf,
2. Ing. Jiří Bártek, 2. Ing. Zdeněk Housar,
3. Mathauser Miloslav, 3. Mleziva Luboš, S
4. Svoboda Petr, 4. Vrchota Václav,
5. Bc. Michal Hájek, 5. Alena Raisová, (OSM)

5472 - ukládá OSM zajistit opravu stánku – budovy bez č.p./č.e. na st.p. č. 384, k.ú. Babylon v nejnutnějším rozsahu do 10.5.2010 (OSM)

5473 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 8 obce Meclov (OSM)

5474 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Babylon – propoj VN“ na pozemkových parcelách č. 128/16, 134/1, 134/3, 128/17, 128/20, 176, 131/12, 84/1 vše v k. ú. Babylon ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003383/3 dle předloženého návrhu (OSM)

5475 - nedoporučuje ZM schválit záměr odkoupení pozemku p.č. 5310/1 v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice (OSM)

5476 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Domažlice a Jaroslavem Hrubým, podnikajícím pod označením Jaroslav Hrubý s místem podnikání Babylon 90, 344 01 Domažlice, dohodou ke dni 31.3.2010 a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

5477 - mění a doplňuje usnesení č. 5420 ze dne 8. 3.2010 takto:
schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené se Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ: 344 01 dle předloženého návrhu s tím, že výše nájemného se stanoví 452.640,- Kč ročně (OSM)

5478 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28. 2. 2002, na pronájem části pozemkové parcely č. 957/1 k.ú. Domažlice dohodou ke dni 31.3.2010 a uzavření této dohody dle předloženého návrhu (OSM)

5479 - neschvaluje záměr pronajmout 2 ks vývěsních skříní umístěných v podloubí domu čp. 56, ul. Branská, Domažlice společnosti NEXT REALITY.CZ s.r.o., se sídlem Italská 212/5, Praha 2 - Vinohrady, pobočka Plzeň, za účelem zveřejňování propagačních a reklamních materiálů v souladu s předmětem podnikáni společnosti (OSM)

5480 - ukládá OKS odstranit vývěsní skříňky umístěné v podloubí domu čp. 56, ul. Branská, Domažlice (OKS)

5481 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního systému a kanalizačního řadu na částech pozemků - pozemkových parcel č. 4783/5, 4814/1, 4814/6, 4814/42, 4814/51, 4827/1, 4827/10, 4827/11, 4954/1, 4954/2, 5382 k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, dle předloženého návrhu (OSM)

5482 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1483, 1484, 1485, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou dne 9. 4. 2002, právní účinky vznikly dnem 10. 4. 2002 (OSM)

5483 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 2573 a 2574, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou dne 12. 3. 2002, právní účinky vznikly dnem 12. 3. 2002 (OSM)

5484 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76098 ze stavební parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 536 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76098 ze stavební parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5485 - a) bere na vědomí informaci TDI o zajištění stavby "Havlovice, vodovod a kanalizace", která se dotýká nezbytné potřeby provést pokácení stromů pro zajištění této stavby
b) schvaluje pokácení stromů o obvodu kmene ve výšce 1, 3 m, - 1 x bříza - 130 cm, 3 x olše – 75 až 110 cm, 1 x hloh – 85 cm, 1 x javor a 1 x olše – 140 cm, 1 x smrk – 130 cm v lokalitě Havlovice – Valcha na pozemcích v majetku města č. 40/1, 45/, 234/1, 679/1, vše k.ú. Havlovice u Domažlic, z důvodu zajištění stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace" za podmínky náhradní výsadby (OSM)

5486 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě ze dne 23.3.2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice,, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace dle předloženého návrhu na :
- úsek Domažlice – hranice k.ú. Luženičky – změna na projektovou dokumentaci „Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice – hranice k.ú. Luženičky“ za cenu 14.280,--Kč vč. DPH
- úsek Domažlice I. etapa – změna na projektovou dokumentaci „Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice I. etapa“ za cenu 21.420,-Kč vč. DPH
- úsek stezka pro pěší a cyklisty – část Domažlice I. etapa - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby DPS v rozsahu pro výběrové řízení za cenu 87.240,-Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřenou mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, městem Domažlice, jako účastníkem na projektu, a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace
c) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 094 §2219 pol. 6349 + 14.280,- Kč (Svazek Domažlicko - PD Domažlice I. etapa)
org. 094 §2219 pol. 6349 + 21.420,- Kč (Svazek Domažlicko - PD Domažlice - hranice k.ú. Luženičky)
org. 094 §2219 pol. 6349 + 87.240,- Kč (Svazek Domažlicko - PD DPS Domažlice I. etapa)
org. 0264 §6409 pol. 6901 -122.940,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5487 - ruší usnesení č. 5179 z 4. 1. 2010 (OSM)

5488 - a) doporučuje zastupitelstvu ukončit privatizaci bytového fondu města dle Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice - 1. vlna prodeje, které byly schváleny zastupitelstvem města v Domažlicích usnesením č. 404 ze dne 10. 9. 1997 a následně měněny usneseními č. 480 ze dne 22. 4. 1998, č. 333 ze dne 21. 6. 2000, č. 1260 ze dne 22. 2. 2006 , č. 1376 ze dne 21. 6. 2006 , č. 349 ze dne 28. 3. 2007, č. 594 ze dne 29. 8. 2007 a č. 1373 ze dne 15. 4. 2009 s tím, že bytové jednotky označené v době přijetí tohoto usnesení jako volné budou prodány v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice a zbývající bytové jednotky budou zařazeny k prodeji dle Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje
b) doporučuje zastupitelstvu schválit zařazení bytových domů - bytových jednotek do "Seznamu domů pro II. vlnu prodeje", 3. etapa:
Palackého 216, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 216/3
bytová jednotka č. 216/6
Vojtěchova 219, Domažlice - Hořejší Předměstí - bytová jednotka č. 219/4
Dvořákova 440, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 440/8
- bytová jednotka č. 440/9
Dvořákova 442, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 442/4
Hruškova 444, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 444/3
Hruškova 445, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 445/7
Dvořákova 464, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 464/9
Kunešova 500, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 500/8
Kunešova 506, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 506/3
Kunešova 507, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 507/2
Mánesova 530, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 530/4
c) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1110 ze dne 24. 9. 2008
d) doporučuje zastupitelstvu schválit odstoupení od smlouvy (jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 507/2, spoluvlastnického podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnického podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích) (OSM)

5489 - a) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.11 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.12 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice Ia uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.13 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
d) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.14 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
e) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.15 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
f) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.21 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
g) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.22 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
h) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.23 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
ch) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.24 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
i) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.11 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
j) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.12 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
k) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.13 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
l) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.14 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
m) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.15 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
n) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.21 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
o) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.22 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
p) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.23 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
q) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.24 společnosti Společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu(OSM)

5490 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 1.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.23 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.22 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.21 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.26 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
g) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.22 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.21 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
i) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.25 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

5491 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 2291/3 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3354-95/2008 parcelním č. 4392 o výměře 14 m2 za cenu 11.400,- Kč a uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu (OSM)

5492 - bere na vědomí informaci OSM o stavu přípravy projektové dokumentace zřízení přechodu pro chodce v ulici Poděbradova, Domažlice (OSM)

5493 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování plynárenského zařízení a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4804/6, 4804/2, 4938/12, 4803/12, 4803/16, 4803/14 a 2327/5 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5494 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 2473/1, 2473/2, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480 a 4959 vše parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5495 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 3 v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 12. 2015 (OSM)

5496 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 12 v ulici 17. listopadu 237 v Domažlicích, neboť se nejedná o závady, které podstatně zhoršují podmínky užívání bytu (OSM)

5497 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení (OSM)

5498 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v ulici Třebnice 65, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5499 - schvaluje v souladu s Čl. II - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5500 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1 (OSM)

5501 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 4 v ul. Petrovická 258, Domažlice (OSM)

5502 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 3 v ul. 17. listopadu 244, Domažlice (OSM)

5503 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv op nájmu bytů v majetku města Domažlice „ přidělení bytové jednotky č. 27, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5504 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv op nájmu bytů v majetku města Domažlice „ přidělení bytové jednotky č. 35, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

5505 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích za podmínky vrácení obývané jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice do 30 dnů ode dne uzavření nové nájemní smlouvy s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5506 - schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu, zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (OSM)

5507 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 608.600,- Kč ÚZ98116 (příjem dotace na sociální služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 454.179,- Kč ÚZ98116 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 454.179,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org 0229 § 6171 pol. 5031 + 113.545,- Kč ÚZ 98116 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 113.545,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 40.876,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 40.876,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 608.600,- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

5508 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 529.414,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 395.085,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 395.085,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 98.771,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 98.771,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 35.558,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 35.558,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vl. zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 529.414- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

5509 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5510 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5511 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5512 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- Domov pro seniory za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5513 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městské knihovny B.Němcové Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5514 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Plaveckého bazénu a ubytovny, příspěvkové organizace za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5515 - ukládá OF zpracovat metodiku pro účtování s ohledem na rozdílnost účetních postupů města, příspěvkových organizací a s.r.o. (OF)

5516 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 +500.000,- Kč (DTS účet 518 – ostatní služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace DTS Domažlice za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

5517 - ukládá ředitelce příspěvkové organizace MŠ Domažlice připravit ve spolupráci s OSM podklady pro výběrové řízení na vybavení třídy v Poděbradově ulici (OKS - ÚŠK)

5518 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne, který proběhl dne 3. 3. 2010 v Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace (OKS - ÚŠK)

5519 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5520 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Meclov, Meclov 130, 345 21 Meclov (OKS - ÚŠK)

5521 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně (OKS - ÚŠK)

5522 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Semněvice, Semněvice 34, 346 01 Horšovský Týn (OKS - ÚŠK)

5523 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Spáňov, Spáňov 17, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5524 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Stráž, Stráž 4, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5525 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Tlumačov, Tlumačov 107, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5526 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Újezd, Újezd 54, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5527 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Únějovice, Únějovice 30, 345 43 Koloveč (OKS - ÚŠK)

5528 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Vlkanov, Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice (OKS - ÚŠK)

5529 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Zahořany, Zahořany 7, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5530 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 3 děti navštěvující MŠ Mrákov a 2 žáky navštěvující ZŠ Mrákov (OKS - ÚŠK)

5531 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 3 žáky navštěvující ZŠ Poběžovice (OKS - ÚŠK)

5532 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci únoru 2010
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci únoru 2010 (OKS - ÚŠK)

5533 - ukládá řediteli ZŠ Domažlice Msgre B. Staška 232 Mgr. Petru Jansovi připravit ve spolupráci s OSM podklady pro výběrové řízení na pořízení kondenzačního kotle (OKS - ÚŠK)

5534 - a) bere na vědomí návrh ředitelky MŠ Anny Bauerové na řešení odstranění nedostatků návrh kontroly KHS Plzeň
b) ukládá OSM zajistit realizaci úprav dle změněného návrhu v období letních prázdnin (OKS - ÚŠK)

5535 - mění a doplňuje usnesení č. 5435 z 8.3.2010 takto:
schvaluje poskytnutí peněžitých darů ve výši 24.000,- Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec roku 2009“ takto: jednotlivci mládež 500,- Kč (4x), jednotlivci dospělí 1000,- Kč (6x), kolektivy mládež 3.000,- Kč (3x), kolektivy dospělí 5.000,- Kč (1x), Síň slávy 2.000,- (1x) (OKS - ÚŠK)

5536 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5537 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5538 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 821.632,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 500.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 800.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 950.000,- Kč (OSM)

5539 - a) schvaluje zadání zakázky "Odbagrování meze u kurtů Jiskra Domažlice" firmě Šabatka s.r.o. 3, Ke Kotlářce 8/292, 150 00 Praha 5
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 452 § 3419 pol. 6121 + 25.000,- Kč (odbagrování u tenisových kurtů)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 25.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5540 - a) rozhodla vyloučit ŠEBEK INTEBO, Jírovská 320, Zvole u Prahy 252 45, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
b) rozhodla vyloučit SAMAS ČR spol.s r.o. Krouna 322, 539 43 Krouna z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5541 - a) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování zadávací dokumentace na akci "Plavecký bazén Domažlice - Stavební úpravy a přístavba"
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování zadávací dokumentace na akci „Plavecký bazén Domažlice - Stavební úpravy a přístavba" společnosti Šumavaplan s.r.o., Projekční středisko, Krátká 98/III, 342 01 Sušice za cenu 2.000.000,- Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 2.000.000,- Kč (PB - stav. úpravy a rozšíření)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.000.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5542 - ukládá Mgr. Endrštové provést rozbor činnost nakládání s majetkem města v bytových družstvech, kde je podíl města(schvalování v RM, ZM) (OF)

5543 - ukládá OSM objednat výrobu plastové desky s nápisem:
Kámen z Appelplatzu koncentračního tábora Flossenbürg. Věnováno památce 149 občanů Domažlic vězněných nacisty v KL Flossenbürg v létech 1940-1942 (OSM)

5544 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2010 dle předloženého návrhu (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 3. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)