Obsah

98. schůze ze dne 29.9.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 98. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 9. 2009Rada města v Domažlicích:

4637 - schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu "Rekonstrukce městského kulturního střediska Domažlice" mezi Městem Domažlice jako realizátorem a žadatelem o poskytnutí dotace a Městským kulturním střediskem Domažlice, p. o. dle předloženého návrhu     (OSM)

4638 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ulice Sukova v Domažlicích“ - projekt pro územní řízení a stavební povolení za cenu 119.000,-- vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ulice Sukova v Domažlicích“, dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 119.000,- Kč (Projektová dokumentace)
org,.0246 § 2219 pol. 6121 + 119.000,- Kč (PD DUR/DSP rekonstrukce ul. Sukova)     (OSM)

4639 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, na provedení opravy hájovny - Babylon č. p. 23 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 95.604,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 1039 pol. 5171 + 104.451,- Kč (oprava hájovny - Babylon č. p. 23)
org. 0287 § 1039 pol. 5362 - 8.847,- Kč (odpočet DPH)     (OSM)

4640 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, na provedení opravy hájovny - Babylon č. p. 34 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 207.495,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 1039 pol. 5171 + 226.169,- Kč (oprava hájovny - Babylon č. p. 34)
org. 0287 § 1039 pol. 5362 - 18.674,- Kč (odpočet DPH)     (OSM)

4641 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, na provedení opravy hájovny - Česká Kubice č.p. 9 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 372.357,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 1039 pol. 5362 + 412.013,- Kč (oprava hájovny - Česká Kubce č. p. 9)
org. 0287 § 1039 pol. 5362 - 39.656,- Kč (odpočet DPH)     (OSM)

4642 - schvaluje pro zajištění stavby protipovodňových opatření akce „Domažlice - zkapacitnění Zubřiny“ provést pokácení 3 ks stromů JAVOR o průměru kmene 50, 70 a 90 cm, které zasahují do budoucí stavby opěrných zdí vodního toku Zubřiny na pozemku ppč.4791/1, k.ú. Domažlice     (OSM)

4643 - mění a doplňuje usnesení č. 3511 ze dne 16. 2. 2009 takto:
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, dle nově předloženého návrhu a se zachováním pevné doby pro volné bruslení a to: Út, Čt 17-18,30, Ne 14-15,30     (OSM)

4644 - schvaluje pronájem nemovitostí – parcel ve zjednodušené evidenci č. 3072, 3062/1, 3075, 5010, vše v k.ú. Domažlice občanskému sdružení Zvonice Vavřinec o. s., se sídlem Díly 16, Domažlice, na dobu určitou 30 let za účelem umístění a provozování Zvonice na Vavřinci za nájemné ve výši 1,- Kč/ rok a bez kauce     (OSM)

4645 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na pronájem parcel ve zjednodušené evidenci č. 3072, 3062/1, 3075, 5010, vše v k. ú. Domažlice s občanským sdružením Zvonice Vavřinec o. s., se sídlem Díly 16, Domažlice, dle upraveného návrhu a uzavření nájemní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí nájemní     (OSM)

4646 - doporučuje ZM schválit prodej části parcely 3348/8 v k.ú. Domažlice, označenou GP č. 3351-54/2009 parcelním č. 4393 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 400,-- Kč/m2     (OSM)

4647 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování komunikačního zařízení v rámci stavby „J-093-2-1650, Domažlice, Baarova, rekonstrukce, ČEZ“ na pozemkových parcelách č. 4813/12, pč. 2361/3, pč.2373/1, pč. 4921, pč. 4922/1 a pč. 2385/22 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle usnesení č. 4410 z 93. RM dne 3. 8. 2009 tj. 200,- Kč/bm a 1.000 Kč/1ks rozvaděče s půdorysným rozměrem do 1 m2     (OSM)

4648 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 38.231,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 280 § 3231 pol. 5171 +38.231,- Kč (ZUŠ – opravy dle nájemní smlouvy)     (OSM)

4649 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod komunikacemi a chodníky v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/22, 4807/23, 4807/24, 4807/25, 4807/27, 4807/28, 4807/31, 4807/32, 4807/33, 4807/34, 4807/36, 4807/38, 4807/39, 4807/40, 4807/41, 4807/43, 4807/48, 4807/49, 4807/51, 4807/54, 4807/56, 4807/58, 4807/61, 4807/62, 4807/66, 4807/67, 4807/72 vše k.ú. Domažlice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy      (OSM)

4650 - mění a doplňuje usnesení č. 4390 ze dne 3. 9. 2009 takto:
"schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice Sportovnímu klubu Šumava Domažlice, se sídlem Haltravská ul., 344 01 Domažlice, za účelem provozování sportovní činnosti na dobu neurčitou za cenu 10,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu" s tím, že v čl. IV odst. 9 se doplňuje částka 5.000,- Kč     (OSM)

4651 - mění a doplňuje usnesení č. 4331 ze dne 20. 7. 2009 takto:
"schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 8. 8. 1990, s právním nástupcem nájemce Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, s tím, že nájemné se sjednává s DPH, dle nově předloženého návrhu"     (OSM)

4652 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě ze dne 23. 3. 2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, o přistoupení k projektu stavby „Cyklocesta Plzeň-Regensburg v k.ú. okresu Domažlice“, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Cyklostezka – úsek od silnice III/19367 – Hadrovec 2.etapa vč. aquaduktu,“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, Městem Domažlice, jako účastníkem na projektu, a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení stavby - „Cyklostezka -úsek od silnice III/19367 – Hadrovec 2.etapa vč. aquaduktu,“ za cenu 99.960,--Kč dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 99.960,- Kč (projektová dokumentace)
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 99.960,- Kč (Svazek Domažlicko)     (OSM)

4653 - ukládá DTS Domažlice, p.o. odstranit pařezy v aleji k Vavřinečku v rozsahu dle předloženého návrhu     (OSM)

4654 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice na provedení přeložky a zřízení veřejného osvětlení v koordinaci se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. v Havlovicích za celkovou cenu 113.347,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, na provedení přeložky a zřízení veřejného osvětlení v koordinaci se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. v Havlovicích dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření
org.264 § 6409 pol. 6901 – 93.628,-- Kč (Investiční rezerva)
org.264 § 6409 pol. 6901 – 19.719,-- Kč (Investiční rezerva)
org.262 § 3631 pol. 6121 + 93.628,-- Kč (veřejné osvětlení Havlovice)
org. 262 § 3631pol. 5171 + 19.719,-- Kč (oprava VO Havlovice)     (OSM)

4655 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3836 c) ze dne 27.4.2009
b) schvaluje seznam chodníků, tj. částí komunikací sloužících výhradně pro pohyb chodců ve městě Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4656 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláře č. 207 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, pobočka Plzeň, Hruškova 8, Plzeň, za účelem výkonu předmětu podnikání nájemce na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/m2/rok, výše kauce čtyřnásobek měsíčního nájmu
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, pobočka Plzeň, Hruškova 8, Plzeň, na pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláře č. 207 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích dle upraveného návrhu     (OSM)

4657 - schvaluje záměr pronajmout tyto nebytové prostory v nemovitosti č.p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú, Domažlice, ve II. nadzemním podlaží na náměstí Míru v Domažlicích:
kanceláře č. 203 o výměře 26,52 m2 a č. 209 o výměře 24,77 m2 - pouze společně,
kanceláře č. 204o výměře 24,6 m2 a č. 208 o výměře 20,7 m2 - pouze společně,
sklad č. 205 o výměře 3,4 m2,
kancelář č. 200 o výměře 103,89 m2 - společně s trezorovnou o výměře 8,64 m2
místnost č. 401 o výměře 16,56 m2
místnost č. 402 o výměře 3,41 m2
místnost č. 405 o výměře 8,91 m2
místnost č. 403 o výměře 5,1 m2
místnost č. 407 o výměře 4,9 m2
kancelář č. 404 o výměře 19,51 m2
kancelář č. 406 o výměře 24,86 m2     (OSM)

4658 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2005 ve znění dodatku č. 1 a 2 uzavřené mezi Městem Domažlice a Josefem Sladkým, dle předloženého návrhu     (OSM)

4659 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 28.4. 2000 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 uzavřené mezi Městem Domažlice a Tomášem Strejcem, dle předloženého návrhu     (OSM)

4660 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.9.2008 uzavřené mezi Městem Domažlice a Českým svazem ochránců přírody 22/07 - základní organizace, Libosváry 19, 346 01 Horšovský Týn, dle předloženého návrhu     (OSM)

4661 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 2. 2009 uzavřené mezi Městem Domažlice a Mgr. Bohdanou Heroldovou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4662 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2005 ve znění dodatku č. 1 a 2 uzavřené mezi Městem Domažlice a Okresní hospodářskou komorou Domažlice, náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

4663 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 uzavřené mezi Městem Domažlice a JUDr. Janem Gallivodou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4664 - bere na vědomí výpověď pana Petra Nováka z podnájemní smlouvy uzavřené mezi Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice p.o. na pronájem nemovitosti - budovy ubytovny Střelnice na stavební parcele č. 3280, k.ú. Domažlice     (OSM)

4665 - souhlasí s umístěním 1 ks nové reklamní směrovky na sloup VO č. 174 - ul. Masarykova v Domažlicích (CHVAK Domažlice)     (OSM)

4666 - schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle předloženého návrhu     (OSM)

4667 - a) schvaluje zakoupení břevna na kouli na Městský stadion Střelnice v ceně 6.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 6.000,- Kč (TJ JISKRA - břevno na kouli)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 6.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4668 - schvaluje darování movitých věcí - herních prvků - 2 ks branek na házenou 2x3 m, sloupů na volejbal včetně sítí a 2 ks basketbalových desek, které město získalo darem od společnosti KARIM, spol. s r.o., Hulín, občanskému sdružení Sídliště Šumava, o.s., Čerchovská 488, Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4669 - schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2. 1. 2004 ve znění platných dodatků s Domažlickými městskými lesy, spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

4670 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemků p.č. 2660/4 a 2660/40 vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 2660/42 k.ú. Domažlice     (OSM)

4671 - a) bere na vědomí doporučení ČVÚT - Ústavu soudního znalectví v dopravě Praha k přijetí opatření na zajištění bezpečnosti provozu v křižovatce ulic Břetislavova – Havlíčkova – U Elektrárny
b) neschvaluje pokácení 1 ks stromu lípy o obvodu kmene 1,9 m na pozemkové parcele č. 4781/17, k.ú. Domažlice z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v křižovatce ulic Břetislavova – Havlíčkova – U Elektrárny
c) ukládá OSM a DTS, p.o. zajistit po předchozím projednání s DI PČR Domažlice zřízení vodorovného dopravního značení v křižovatce ulic Břetislavova – Havlíčkova – U Elektrárny dle návrhu ČVÚT - Ústavu soudního znalectví v dopravě Praha     (OSM)

4672 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice na doplnění 2 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Bezručova a 1 ks stožár VO v ulici Nezvalova za celkovou cenu 102.023,- Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, na realizaci stavebních prací - doplnění veřejného osvětlení v části ulic Bezručova a Nezvalova, dle předloženého návrhu     (OSM)

4673 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování dokumentace „Domažlice-ulice Boženy Němcové – návrh technického řešení stavebních úprav“, za cenu 41.650,- Kč vč. DPH), termín předání do 30. 11. 2009
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 41.650,-- Kč (Projektová dokumentace)
org,.0246 § 2212 pol. 6121 + 41.650,-- Kč (Místní komunikace - Návrh technického řešení rekonstrukce ul. Boženy Němcové)     (OSM)

4674 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Petr Beneš, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, na zajištění odbahnění rybníka Hrubých v k.ú. Draženov za cenu 200.000,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
0264 § 6409 pol. 6901 – 168.068,- Kč (Investiční rezerva)
0287 § 2341 pol. 5171 + 200.000,- Kč (odbahnění rybníka Hrubých)
0287 § 2341 pol. 5362 – 31.932,- Kč (odpočet DPH)     (OSM)

4675 - a) bere na vědomí zprávu OSM o postupu prací a o zjištěných závadách při realizaci díla „Oprava výpusti rybníka Hrubých“
b) pověřuje starostu města k odmítnutí převzetí díla s poukazem na vady díla a vyzvání dodavatele k provedení díla dle projektové dokumentace
c) neschvaluje prodloužení termínu předání díla do 1. 10. 2009     (OSM)

4676 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice zařazení paní Jany Žákové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 16, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4677 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice zařazení paní Evy Machalové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4678 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice zařazení paní Markovičové Ibóly do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (2)
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice"přidělení bytové jednotky č. 30, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4679 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice zařazení paní Evy Štichové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice zařazení paní Miloslavy Poklopové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (2)
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice"přidělení bytové jednotky č. 7, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu      (OSM)

4680 - a) ruší usnesení č. 2718 ze dne 21. 07. 2008 a usnesení č. 3495 ze dne 2. 02. 2009, kterým byla přidělena bytová jednotka č. 10, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích
b) ukládá bytové komisi předložit radě města vhodný návrh na přidělení bytové jednotky manželům Luskovým     (OSM)

4681 - a) bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice o stížnosti nájemců bytového domu čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích
b) schvaluje výpověď z nájmu bytové jednotky č. 10, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích v souladu s § 711 občanského zákoníku     (OSM)

4682 - schvaluje v souladu s Čl. IX - Ustanovení o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytu č. 6, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích    (OSM)

4683 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 10, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4684 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 8, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku, s tím, že podnájemce bytové jednotky bude vybrán Městem Domažlice     (OSM)

4685 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 19 v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 12. 2010     (OSM)

4686 - a) schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení paní Mileny Trnkové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 5, v budově čp. 244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

4687 - schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení paní Evy Barborkové do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2     (OSM)

4688 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

4689 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 2. 9. 2009     (OF)

4690 - schvaluje na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu    (OF)

4691 - schvaluje cenu za skladování vystěhovaných věcí nájemníků ve skladových prostorách Školní ul. 169 Domažlice ve výši 15,- Kč + platná sazba DPH za každý započtený den    (OF)

4692 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 §5311 pol. 5011 - 32.000,- Kč (městská policie - platy)
org. 0222 §5311 pol. 5134 + 22.000,- Kč (městská policie - oděvy, obuv)
org. 0222 §5311 pol. 5424 + 10.000,- Kč (městská policie - náhrady mezd v době nemoci)
org. 0222 §5311 pol. 5137 - 4.000,- Kč (městská policie - drobný dl. hmotný majetek)
org. 0222 §5311 pol. 5173 + 4.000,- Kč (městská policie - cestovné)     (OF)

4693 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0238 pol. 2420 + 90.000,- Kč (splátka půjčky MCT CZ)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 90.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OF)

4694 - schvaluje vydání 5.000 ks prospektu „Bezpečně z Domažlic na Babylon i k mohylám“ z org. 0115 Cestovní ruch     (OKS - ÚŠK)

4695 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, v měsíci září 2009     (OKS - ÚŠK)

4696 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5031 – 9.500,- Kč (jesle - sociální pojištění)
org. 0212 § 3539 pol. 5021 + 9.500,- Kč (jesle - ostatní osobní výdaje)
org. 0212 § 3539 pol. 5151 – 500,- Kč (jesle - studená voda)
org. 0212 § 3539 pol. 5154 – 4.120,- Kč (jesle - el. energie)
org. 0212 § 3539 pol. 5424 + 2.140,- Kč (jesle - náhrady v době nemoci)
org. 0212 § 3539 pol. 5139 + 2.480,- Kč (jesle - spotřeba materiálu)    (OKS - ÚŠK)

4697 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 86.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - příspěvek MKS)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 86.000,- Kč (MKS - informační systém)    (OKS - ÚŠK)

4698 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Domažlice takto:
účet 501 – spotřeba materiálu - 71.100,- Kč
účet 502 – spotřeba energií + 35.000,- Kč
účet 511 – opravy a udržování + 8.000,- Kč
účt.skup.54 – ostatní náklady + 12.000,- Kč
účt.skup.55 – odpisy + 16.100,- Kč     (OKS - ÚŠK)

4699 - neschvaluje spolupořádání prezentace knihy Marie Revai „Pozdní vyznání“ dne 20.10. 2009 v Galerii bratří Špillarů      (OKS - ÚŠK)

4700 - pověřuje pana Bc. Lukáše Minaříka, DiS., pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice, zastupováním města Domažlice při jednání týkajících se pana VP a v ostatních případech, kdy soud rozhodne svým usnesením, že opatrovníkem bude město Domažlice     (OSVZ)

4701 - pověřuje pana Bc. Lukáše Minaříka, DiS., pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice, zastupováním města Domažlice při jednání týkajících se pana JB a v ostatních případech, kdy soud rozhodne svým usnesením, že opatrovníkem bude město Domažlice     (OSVZ)

4702 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 1, náměstí Míru v Domažlicích ze dne 1. 09. 1992 dohodou k 30.9.2009
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 1, na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2009     (tajemnice MěÚ+OSM)

4703 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 220 par. 5512, pol. 5019 - 5.000,- Kč (refundace)
org. 220 par. 5512, pol. 5132 - 12.000,- Kč (ochranné pomůcky)
org. 220 par. 5512, pol. 5171 + 17.000,- Kč (opravy)     (OKS)

4704 - doporučuje ZM schválit seznam domů - 2. etapa II.vlny privatizace do Zásad prodeje bytů v majetku města - II. vlna dle upraveného návrhu     (místostarosta Wolf)

4705 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2009     (MP)

4706 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na automatický závlahový systém pro dva tenisové kurty v areálu Střelnice v Domažlicích s firmou IRIMON spol. s r.o., závlahové systémy, Rožmberská 1272, Praha 9 za cenu 188.310,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 452 § 3419 pol. 6121 + 188.310,- Kč (tenisové kurty - zavlažování)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 188.310,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4707 - schvaluje uzavření Dodatku č, 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 2. 2009 na akci „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností Domažlice“ s firmou Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, dle přiloženého návrhu     (OSM)

4708 - souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu objektu garáže umístěné na pozemkové parcele č. 2382/15, k.ú. Domažlice v Domažlicích, Týnské Předměstí jako obec, na jejímž katastrálním území se předmětná stavba nachází     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 10. 2009
Poslední aktualizace: 15. 10. 2009 00:00
Autor: