Obsah

93. schůze ze dne 3.8.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 93. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 3. 8. 2009Rada města v Domažlicích:

4376 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4377 - bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 23. 7. 2009     (OF)

4378 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2008 dle předloženého návrhu
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2008 ve výši 1.023.739,27 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 108.036,- Kč (2% z vyplacených mezd), nerozdělený zisk ve výši 915.703,27 Kč
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2008 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

4379 - schvaluje pořízení osobního automobilu typ Škoda YETI 4X4 společností Domažlické městské lesy s.r.o     (OF)

4380 - schvaluje pořízení 2 kusů kontejnerů společností Domažlické městské lesy s.r.o dle předloženého návrhu     (OF)

4381 - bere na vědomí informaci o změně ceny tepla a zálohových plateb od 1. 8. 2009 a nesouhlasí se změnou ceny tepla a zálohových plateb     (OF)

4382 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4383 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4384 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4385 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4386 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4387 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4388 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ul. Michlova – naproti MŠ v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 321.920,-- Kč (oprava chodníku v ul. Michlova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 321.920,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4389 - bere na vědomí žádost ředitelky MŠ na vyrovnání podlahy do jedné třídy v MŠ Poděbradova a ukládá ředitelce použít k financování schválený příspěvek na provoz MŠ poskytnutý z rozpočtu města (účet 511 opravy a udržování)     (OSM)

4390 - schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice Sportovnímu klubu Šumava Domažlice, se sídlem Haltravská ul., 344 01 Domažlice, za účelem provozování sportovní činnosti na dobu neurčitou za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výší (čtyřnásobku) měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4391 - doporučuje zastupitelstvu uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/8 na pozemku - parcele ve zjednodušené evidenci č. 2172, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4392 - doporučuje zastupitelstvu uzavření kupní smlouvy č. Z_S83_12_0000175366 na prodej stavební parcely č. 1538, k.ú. Domažlice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu     (OSM)

4393 - schvaluje uzavření smlouvy zajištění servisu a údržby světelného signalizačního zařízení v Domažlicích mezi Městem Domažlice, DTS Domažlice, p. o., Chrastavická 170, Domažlice a společností ELTODO dopravní systémy, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, dle předloženého návrhu     (OSM)

4394 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 3/2007 ze dne 8.1.2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác spol. s r.o. Domažlice, se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, za cenu dle předložené cenové nabídky ve výši 296.917,00 Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác spol. s r.o. Domažlice, se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Máchova a části ulice Fügnerova za cenu 296.917,00 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OSM)

4395 - neschvaluje zrušení autobusové zastávky v ulici U Nemocnice využívané pro nástup a výstup osob autobusovými linkami č. 400020, 400390,400330, 400191,400100 a 403020 zajišťují dopravní obslužnost domažlického regionu     (OSM)

4396 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3111 pol. 6121 + 260.000,-- Kč (šatny v MŠ Poděbradova )
org. 0245 § 3111 pol. 6121 - 260. 000-- Kč (MŠ Poděbradova, půdní vestavba)     (OSM)

4397 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se havarijního stavu výpusti rybníka Hrubých v k.ú. Draženov a uzavírky silnice II/198 Draženov - Klenčí pod Čerchovem
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGROSTAV a.s., jejímž předmětem je oprava výpusti rybníka Hrubých za cenu 365.710,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2341 pol. 5171 + 460.000,-- Kč (oprava výpusti rybníka Hrubých včetně DZ)
org. 0252 § 3639 pol. 6130 - 386.000,-- Kč (výkupy pozemků)
org. 0287 § 2341 pol. 2222 + 74. 000,- Kč (odpočet DPH - oprava rybníka u Hrubých)      (OSM)

4398 - nesouhlasí s vybudováním přístupového schodiště na pozemku p.č. 2583/2 k.ú. Domažlice před prodejnou ZKD Sušice v Kozinově ul., Domažlice      (OSM)

4399 - nesouhlasí se záměrem společnosti juwi s.r.o. využít pozemky v k.ú. Domažlice pro stavbu fotovoltaické elektrárny jako obec, na jejímž katastrálním území se předmětná stavba nachází     (OSM)

4400 - souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu budovy na stp.č. 1461, Dolejší předměstí, k.ú. Domažlice jako obec, na jejímž katastrálním území se předmětná stavba nachází     (OSM)

4401 - souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu čp. 445, Čerchovská ul., Domažlice jako obec, na jejímž katastrálním území se předmětná stavba nachází     (OSM)

4402 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemkové parcely č. 599/18, k.ú. Domažlice
b) ukládá OSM jednat s p. Halíkem o prodejní ceně     (OSM)

4403 - souhlasí s provedením instalace ventilační štěrbiny v rámci odstranění závad z revize NTL domovní plynovod a plynové spotřebiče č. 52/V-09/PI-M., Vrchlického 656 v Domažlicích dle návrhu Nájemního družstva Domažlice     (OSM)

4404 - souhlasí s umístěním stavby cyklostezky - úsek Domažlice I. etapa - úsek Domažlice - k.ú. Luženičky na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice pč. 2338/6, 2338/4, 2338/1, 4920/1, 2393 (PK), 4937 (PK), 2208 (PK), 2207 (PK), 1996/1 (PK), 1995 (PK), 1994 (PK), 1958/1 (PK), 1958/6 (PK), 4972, 2624/1, 2651 (PK), 274/2, 1358, 274/3, 4804/1, vše k.ú. Domažlice     (OSM)

4405 - schvaluje uzavření dodatku č. I. ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17.7.2007 uzavřené mezi Městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r.o. dle předloženého návrhu (OSM)

4406 - souhlasí s provedením nátěrů venkovních oken a dveří na části budovy čp. 119 na stavební parcele č. 61/1, kterou má od Řádu sv. Augustina v Domažlicích pronajatou Město Domažlice v max. celkové ceně 88 231,- Kč firmou Malířské a natěračské práce, Miroslav Miler, Gorkého nám. 132, 345 01 Horšovský Týn      (OSM)

4407 - a) schvaluje návrh změny místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Nezvalova, Nerudova, Erbenova, Máchova, Tyršova, Fügnerova, Michlova, Ladova, Thomayerova, Vrchlického, Baldovská, Haltravská, Čerchovská, Šumavská, Jindřichova, Císlerova, Jana Roha, Hruškova, Smetanova, Hájkova, Fibichova, Doubova, Dvořákova, Janáčkova, Fibichova, Špillarova, Tylova, Zahradní v rozsahu dle upraveného návrhu.
b) ukládá OSM projednat návrh s výborem pro dopravu     (OSM)

4408 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby :
- „Chodník při silnici II/193 v Havlovicích – II. etapa“, dokumentace pro stavební povolení (DSP) za cenu 113.764,-- Kč včetně DPH
- „Úprava části náměstí Míru před radnicí“, dokumentace pro územní řízení za cenu 32.487,-- Kč včetně DPH
- „Přechod pro chodce v křiž. ulic Fastrova - Poděbradova“ - dokumentace pro územní řízení za cenu 18.802,-- Kč včetně DPH
- „Rekonstrukce ulice Břetislavova“ , dokumentace pro stavební povolení, za cenu 175.049,-- Kč včetně DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0245 § 3639 pol.6121 - 340.102,-- Kč (projektové dokumentace)
org. 0246 § 2212 pol 6121 + 175.049,-- Kč (PD rekonstrukce ul. Břetislavova)
org,.0246 § 2219 pol. 6121 + 18.802,-- Kč (PD přechod pro chodce Poděbradova)
org.0246 § 2219 pol. 6121 + 113.764,-- Kč (PD chodník při silnici II/193 Havlovice–II.etapa)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 32.487,-- (PD úprava náměstí Míru před MěÚ)     (OSM)

4409 - souhlasí s průběžným čerpáním fondu oprav na rok 2009 společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4410 - schvaluje stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene umístění vedení trasy inženýrských sítí nemajících charakter přípojek a určených pro podnikání na nemovitostech ve vlastnictví města nacházejících se v katastrálním území Domažlice a Havlovice u Domažlic takto:
a) za umístění inženýrských sítí (podzemního vedení, vzdušného vedení, v mostních konstrukcích apod.) ve výši 200,- Kč/bm v případě, že šíře ochranného pásma nepřesahuje 2 m, minimálně 1000,-- Kč
b) za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (rozpojovacích skříní, pojistkových skříní, sloupů apod.) s půdorysnými rozměry do 1 m2 a stanoveným ochranným pásmem nepřesahujícím 2 m ve výši 1000,- Kč/ks,
c) za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (stanice energetického zařízení, trafostanic apod.) s půdorysnými rozměry nad 1 m2 ve výši 400,- Kč/m2,minimálně 1000,-- Kč, když pro výčet náhrady se bere v úvahu plocha včetně ochranného pásma, k jednorázovým náhradám se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů     (OSM)

4411 - mění a doplňuje usnesení č. 4372 ze dne 20. 7. 2009 takto:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s. , se sídlem Riegrova 1, 306 25 Plzeň , jejímž předmětem je příprava žádosti a podkladů pro dotaci na čerpání finančních prostředků v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.2 - Rozvojové projekty měst a obcí, pro projekt "Rekonstrukce MKS Domažlice" dle předloženého návrhu     (OSM)

4412 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAFIN projekty a stavby s. r. o., se sídlem v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, na zpracování projektové dokumentace stavby MKS Domažlice - zajištění podkladů pro výběr projektanta za cenu 297 500,-- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0457 § 3319 pol. 6121 + 297 500,-- Kč (rekonstrukce MKS -dokumentace pro výběr)
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 250 000,-- Kč (projektové dokumentace)
org. 0457 § 3319 pol. 2222 + 47 500,-- Kč (odpočet DPH - rekonstrukce MKS)     (OSM)

4413 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v nemovitosti - objektu č.p. 1 "Branka" v Branské ulici v Domažlicích na stavební parcele č. 244, k.ú. Domažlice, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, 120 00 Praha 2, za účelem zřízení poradenského, vzdělávacího a informačního Centra FAZOLE na dobu určitou do 31.7.2011 za cenu 696,- Kč/m2/rok, výše kauce čtyřnásobek měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu     (OSM)

4414 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – Kunešova 502-504“ firmy IZOPLAST a.s., České Budějovice, Hlinsko 36, České Budějovice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – Kunešova 502-504“ s firmou IZOPLAST a.s., České Budějovice, Hlinsko 36, České Budějovice dle předloženého návrhu     (OSM)

4415 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – 17. listopadu 241-242, Domažlice“ firmy IZOPLAST a.s., České Budějovice, Hlinsko 36, České Budějovice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – 17. listopadu 241 – 242, Domažlice “ s firmou IZOPLAST a.s., České Budějovice, Hlinsko 36, České Budějovice dle předloženého návrhu     (OSM)

4416 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci stavby „Rekonstrukce tenisových kurtů – I.etapa, Domažlice“ firmy Sibera systém s.r.o., Obránců Míru 1168, 250 01 Stará Boleslav.
b) ukládá OSM jednat s vítěznou firmou o snížení rozsahu prací    (OSM)

4417 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy o na výkon inženýrské činnosti na stavbě „I. etapa Revitalizace území Zelenov“ firmy Atelier satvebního inženýrství s.r.o. Karlovy Vary
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „I. etapa Revitalizace území Zelenov“ firmy Atelier satvebního inženýrství s.r.o. Karlovy Vary dle předloženého návrhu     (OSM)

4418 - schvaluje odklad termínu předání bytové jednotky č. 9, v ulici Kosmonautů 160 v Domažlicích, a to do 31. 08. 2009     (OSM)

4419 - schvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 1, v budově čp. 54, v ulici Poděbradově v Domažlicích, a to ve výši 10%, a to do doby odstranění technických závad v bytové jednotce     (OSM)

4420 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 411/02, spoluvlastnický podíl ve výši 7417/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnický podíl ve výši 7417/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/02, spoluvlastnickému podílu ve výši 7417/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7417/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích, dle předloženého návrhu      (OSM)

4421 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" zařazení pana Antonína Duchka do Seznamu nejpotřebnějších žadatelů v kategorii bytové jednot.o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 51, III. kategorie, o velikosti 1 + 0, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4422 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" zařazení paní Moniky Horváthové do Seznamu nejpotřebnějších žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4423 - schvaluje v souladu s Čl. IX - Ustanovení o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice přidělení bytové jednotky č. 25, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

4424 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 630 , v ulici Michlově v Domažlicích panu MUDr. Rudolfu Slováčkovi, Csc. s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou, a to po dobu výkonu funkce pro Nemocnici Domažlice    (OSM)

4425 - bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu čp. 427, v ulici Smetanově v Domažlicích     (OSM)

4426 - schvaluje v souladu s Čl. VII - Změna nájemní smlouvy v osobě nájemce "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 3, v budově čp. 392, v ulici Pelnářově v Domažlicích     (OSM)

4427 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou, a to do: 31. 12. 2010     (OSM)

4428 - bere na vědomí přechod nájmu bytové jednotky č. 16, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne 1. 04. 1988     (OSM)

4429 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 17, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, a za podmínky vrácení holobytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

4430 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 14, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4431 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 619/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4432 - a) schvaluje zadání zakázky "Srovnání terénu mezi Vodolenkou a Chrastavickou ulicí v Domažlicích" p. Petrovi Urbanovi, soukromý zemědělec, za cenu 24.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 500.000,- (investiční rezerva)
org. 411 § 4357 pol. 6121 - 500.000,- (pozastávky Domov pro seniory – neuvolněné do 31.12.2009)
c) schvaluje rozpočtové opatření
org. 287 § 2219 pol. 5171 + 100.000,-- Kč (srovnání terénu)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,-- Kč (investiční rezerva)    (OSM)

4433 - schvaluje návrhy vinět vytvořené p. Igorem Šlechtou dle předloženého návrhu     (OKS - ÚŠK)

4434 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 212.775,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, na nákup digitálního projektoru EIKI LC-X85 do kina Čakan a letního kina     (OKS - ÚŠK)

4435 - bere na vědomí, že dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se mění z důvodu platového postupu platový výměr p. Anně Bauerové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1.8.2009     (OKS - ÚŠK)

4436 - ukládá MP v provozovnách, kde po 22:00 hod. hraje reprodukovaná hudba a dochází k rušení nočního klidu důsledně tyto provozovny kontrolovat

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 11. 8. 2009
Poslední aktualizace: 11. 8. 2009 00:00
Autor: