Obsah

90. schůze ze dne 22.6.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 90. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 6. 2009Rada města v Domažlicích:

4196 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 431 § 3419 pol. 5169 + 198,-- Kč (zimní a letní údržbu lyžařských tratí)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 198,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4197 - a) schvaluje uzavření dodatku č.8 ke smlouvě ze dne 23.3.2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, o přistoupení k projektu stavby „Cyklocesta Plzeň-Regensburg v k.ú. okresu Domažlice“, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace provedení stavby - úsek účelové komunikace Na Podkově (od bystřické silnice) – Babylon – Pec pod Čerchovem dle předloženého návrhu.
b) schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, městem Domažlice, jako účastníkem na projektu, a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby - úseku účelové komunikace Na Podkově (od bystřické silnice) – Babylon – Pec p.Čerchovem za cenu 70.507,50 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu.
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 70.507,50 Kč (projektové dokumentace)
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 70.507,50 Kč (Svazek Domažlicko)     (OSM)

4198 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Kovařovicova ul. - rekonstrukce NN“ na pozemkových parcelách č. 2438/23, 2438/22, 2438/7, 2438/20 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003447/3 dle předloženého návrhu     (OSM)

4199 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti 2351/11, 4921 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000855/001 předloženého návrhu     (OSM)

4200 - schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „ Domažlice – Havlovice, vodovod a kanalizace vypracované společností CHVAK Domažlice, a.s. na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 15.4.2009 dle předloženého návrhu.     (OSM)

4201 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 264 §6409 pol. 6901 - 2.231,25 Kč (investiční rezerva)
org. 401 §3412 pol. 5169 + 2.231,25 Kč (ZS – právní pomoc)     (OSM)

4202 - ruší výběrové řízení na realizaci akce „Opatření proti vlhkosti – Poděbradova 54, Domažlice“     (OSM)

4203 - a) ruší usnesení č. 4055 a,b,c) z 87. schůze rady města Domažlice
b) ukládá DSN zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vstupů – 17. listopadu 249-250 a 253-254, Domažlice“ podle vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007     (OSM)

4204 - schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120008451 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Domažlice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ.: 27232425, Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro zajištění stavby „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ dle předloženého návrhu    (OSM)

4205 - souhlasí s projektovou dokumentací stavby Parkoviště Heldovna v Domažlicích, vyhotovené Projekční kanceláří Rojt, Vodní 27, Domažlice     (OSM)

4206 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby "STL plynovod Domažlice - ul. Prokopa Velikého" na pozemkových parcelách č. 1027/2, 1027/3, 1027/5, 4818/50, 4818/57, 4857/2 k.ú. Domažlice ve prospěch ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 26412527 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle upraveného návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví ve výši 200,- Kč/bm     (OSM)

4207 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby "STL plynovod Domažlice - ul. Thomayerova, Benešova, hřiště, Hánův park, U Nemocnice (Propojení STL systémů RS 1, RS 2, RS 4)" na pozemkových parcelách č. 2322/3, 2327/5, 2330, 2338/1, 2338/5, 4803/16, 4954/3, 5582 k.ú. Domažlice ve prospěch ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 26412527 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle upraveného návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví ve výši 200,- Kč/bm    (OSM)

4208 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 3. 2006 mezi Městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, IČ 073 865 dle předloženého návrhu     (OSM)

4209 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 3. 2006 mezi Městem Domažlice a Základní školou Domažlice, Komenského 17, se sídlem Komenského 17, 344 31 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu     (OSM)

4210 - schvaluje uzavření dodatku č. IV k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 3. 2006 ve znění dodatku č. I, II a III mezi Městem Domažlice a Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 dle předloženého návrhu     (OSM)

4211 - pověřuje pana Mgr. Martina Tomaiera, ředitele Praktické školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice k zastupování města Domažlice při jednání ve správním řízení vedeném Městem Domažlice, Komisí pro projednávání přestupků ve věci přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů     (OSM)

4212 - a) ruší usnesení č. 1451, kterým se schvaluje záměr pronájmu nemovitosti, památkově chráněného objektu - budovy č.p. 87, Hořejší Předměstí na stavební parcele č. 441 (vily na Střelnici) za účelem provedení celkové rekonstrukce nemovitosti na zřízení restaurace a bytové jednotky a provozování této restaurace.
b) bere na vědomí informaci OSM o možnosti spolufinancování rekonstrukce objektu - budovy č.p. 87 na stavební parcele č. 441, Hořejší předměstí, Domažlice prostřednictvím dotačních titulů ROP NUTS II Jihozápad a jejím možném využití a ukládá OSM za součinnosti předsedů výborů předložit návrh na nové využití tohoto objektu     (OSM)

4213 - a) souhlasí s provedením osazení termoregulačních hlavic a poměrových měřičů tepla v objektu č. p. 40 na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o., Domažlice provést osazení termoregulačních hlavic a poměrových měřičů tepla v objektu č. p. 40 na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že tyto práce budou financovány v rámci hospodářské činnosti     (OSM)

4214 - a) schvaluje rozpočtové opatření
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 29.750,00 Kč (projektová dokumentace)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 29.750,00 Kč (inženýrské sítě – PD VO Mánesova - Thomayerova)
b) bere na vědomí zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Domažlice – veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro MKIS v ulicích Mánesova – Thomayerova firmě MV Projekt Klatovy, s.r.o. , se sídlem Krameriova 177, 339 01 Klatovy za cenu 29.750,00,- Kč vč. DPH.     (OSM)

4215 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.3.2006, uzavřené mezi Městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městskými lesy Domažlice dohodou k 30.6.2009 a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4216 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.8.2004, uzavřené mezi Městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městskými lesy Domažlice dohodou k 30.6.2009 a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4217 - schvaluje uzavření dodatku č. VIII k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 2004, uzavřené mezi Městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r.o. dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 4.014.611,- Kč ročně, a je splatné do 31. 12. toho kterého roku     (OSM)

4218 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76112 ze st. p. č. 2610, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 542 ve Švabinského ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6486/76112 ke st. p. č. 2610, k.ú. Domažlice.     (OSM)

4219 - a) bere na vědomí zadání zakázky firmě JHprojekt, s.r.o., se sídlem Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy - Ing. Jaroslav Havlík, na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení umístění optických trubek v ulici Petrovická za cenu 17.190,50 Kč vč. DPH.
b) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 17.191,-- Kč (projektová dokumentace)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 17.191,-- Kč (MKIS – Petrovická ulice)     (OSM)

4220 - nesouhlasí s umístěním automatu na pamětní mince na pozemkové parcele č. 4779/8, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4221 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na služby „Provádění kontrol a čištění spalinových cest“ firmy Václav Suchý kominík, Vrbova 415, Domažlice.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na na služby „Provádění kontrol a čištění spalinových cest“ s firmou Václav Suchý kominík, Vrbova 415, Domažlice dle předloženého návrhu.     (OSM)

4222 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na zpracování zadávací dokumentace na akci „Odbahnění rybníka Babylon“ firmy Provod inženýrská společnost, s.r.o. Hrnčířská 12, Ústí nad Labem
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování zadávací dokumentace na akci „Odbahnění rybníka Babylon“ firmy Provod inženýrská společnost, s.r.o. Hrnčířská 12, Ústí nad Labem     (OSM)

4223 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Domažlice, ZŠ Komenského 17 – oprava sociálního zařízení“ firmy Vlček stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na na realizaci stavby „Domažlice, ZŠ Komenského 17 – oprava sociálního zařízení“ firmy Vlček stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 482.991,-- Kč (WC rekonstrukce – ZŠ Komenského)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 482.991,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4224 - souhlasí se záměrem provedením plynofikace budovy České spořitelny a.s., ul. Msgre B. Staška 264 v Domažlicích dle předložené situace plynovodu      (OSM)

4225 - schvaluje domovní řád nájemního družstva Golem, náměstí Míru 1, Domažlice, pro budovu čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích - 39 bytových jednotek, dle předloženého návrhu     (OSM)

4226 - souhlasí s přístavbou dřevěného patra za účelem spacího lůžka v bytové jednotce č. 3 A, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu, a to za podmínky úhrady všech nákladů nájemcem, a za podmínky uzavření dohody, kterou se vzdá práva nároku na úhradu nákladů v případě ukončení či zániku nájmu     (OSM)

4227 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/3, spoluvlastnický podíl ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4228 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. A 1, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4229 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4230 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 7, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4231 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 9, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, Domažlice, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let    (OSM)

4232 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 1, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, Domažlice, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4233 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 2, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4234 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 3, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4235 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 4, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4236 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 5, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4237 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4238 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 8, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4239 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. C 9, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4240 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky zvláštního určení - č. D 1 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4241 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky zvláštního určení - č. D 3 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4242 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. D 4, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4243 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. D 5, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let    (OSM)

4244 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. D 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4245 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0433 pol. 4213 + 211.794,-- Kč (dotace varovný a informační systém obyvatelstva)
Org. 0433 § 3744 pol. 6121 + 211.794,-- Kč (realizace akce varovný a informační systém obyvatelstva)     (OSM)

4246 - schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 62.578,- Kč na pořízení majetku – Citroen Berlingo     (OF)

4247 - schvaluje na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění platový výměr řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle varianty II upraveného návrhu s účinností od 1. 6. 2009     (OF)

4248 - schvaluje na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění platový výměr řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice panu Jiřímu Houškovi dle upraveného návrhu s účinností od 1. 6. 2009     (OF)

4249 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 76.100,-- Kč (Plavecký bazén – účet 521 - mzdové náklady, 524 – zákonné sociální pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 76.100,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)

4250 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol.5213 + 500.000,-- Kč (zimní stadion - transfer, el. energie)
org. 0261 § 6409 pol.5901 - 500.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OF)

4251 - bere na vědomí plnění usnesení rady města č. 3680, týkající se posouzení možného prodeje DSN s.r.o.     (OF)

4252 - a) bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci květnu 2009
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci květnu 2009     (OKS - ÚŠK)

4253 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Jiřině Holoubkové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4254 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4255 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru p. Anně Bauerové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4256 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Luboši Kuboňovi, pověřenému zastupováním ředitele příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1.6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4257- schvaluje změnu platového výměru Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 5. 2009     (OKS - ÚŠK)

4258 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4259 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru p. Ivaně Sauerové, ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4260 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4261 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené zastupováním ředitelky příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4262 - schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., změnu platového výměru Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4263 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 54.458,-- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup rehabilitační kompenzační pohybové pomůcky – trenažéru THERA-TRAINER     (OKS - ÚŠK)

4264 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 16.000,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 16.000,-- Kč (příspěvek TJ Jiskra Domažlice - rozmetadlo)     (OKS - ÚŠK)

4265 - schvaluje plat Mgr. Petru Jansovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, PO, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 7. 2009.     (OKS - ÚŠK)

4266 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 46.872,-- Kč (Městská knihovna-účet č.521-mzdové náklady, účet č. 524 - zákonné sociální pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 46.872,-- Kč (rozpočtová rezerva)    (OF, OKS - ÚŠK)

4267 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5111 + 57.961,-- Kč (jesle – platy zaměstnanců)
org. 0212 § 3539 pol. 5031 + 14.490,-- Kč (jesle – odvody soc.pojištění)
org. 0212 § 3539 pol. 5032 +   5.216,-- Kč (jesle – odvody zdrav.pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 77.667,-- Kč (rozpočtová rezerva)    (OF, OKS - ÚŠK)

4268 - a) bere na vědomí nabídku firmy Piranu Group s.r.o., Lipová 2049, 345 01 Sokolov na prezentaci města Domažlice formou dárkových tašek
b) neschvaluje zakoupení dárkových tašek velikosti formátu A 4 se znakem města Domažlice z org. 0115     (OKS - ÚŠK)

4269 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4270 - bere na vědomí plnění usnesení č. 4031 z 85. schůze RM     (OCIT a GIS)

4271 - mění a doplňuje usnesení RM č. 4042 ze dne 25.5.2009 takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 59.262,-- Kč (aktualizace projektová dokumentace)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 39.508,-- Kč (rekonstrukce ulice Tovární)

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 19.754,-- Kč (rekonstrukce ulice Srnova)   (OSM)


4272 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5171 + 7,2 tis. Kč (SDH Havlovice - opravy a udržování)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 7,2 tis. Kč (rozpočtová rezerva)     (OKS)

4273 - souhlasí s podáním žádosti na Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni o bezplatný převod vyřazeného automobilu Volkswagen Transporter     (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 6. 2009
Poslední aktualizace: 30. 6. 2009 00:00
Autor: