Obsah

88. schůze ze dne 8.6.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 88. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 6. 2009Rada města v Domažlicích:

4103 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4104 - ruší usnesení č. 4032 ze dne 25.5.2009     (OSM)

4105 - schvaluje pronájem části zídky domu čp. 61 v ulici Msgre B. Staška umístěné na stavební parcele č. st. 473/1, k.ú. Domažlice Vlastimilu Harvillovi, podnikajícímu pod označením Vlastimil Harvilla, s místem podnikání Sytno 70, PSČ 349 01, IČ: 61129887 za účelem umístění vývěsní skříňky na dobu neurčitou za cenu 3.725,- Kč/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši 2.000,- Kč a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu     (OSM)

4106 - schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o., se sídlem Baldovská 538, 344 01 Domažlice, IČ 75007754, dle předloženého návrhu     (OSM)

4107 - nesouhlasí s provedením terénních prací na pozemkové parcele č. 4835 k.ú. Domažlice (účelová komunikace) dle předloženého návrhu     (OSM)

4108 - schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a TJ Jiskra Domažlice o.s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123 dne 23.8.2001 dle předloženého návrhu     (OSM)

4109 - nedoporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 1186 ze dne 19.11. 2008 takto: "schvaluje prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy dle nově předloženého návrhu"     (OSM)

4110 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce staveb vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby "Novostavba Nemocnice" v Domažlicích s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ 70890366 jako půjčitelem dle předloženého návrhu     (OSM)

4111 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ 70890366 jako budoucím dárcem, na základě které Město Domažlice následně nabude stavby vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby "Novostavba Nemocnice" v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

4112 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č.5152/6, 5152/9, 5152/10, 5152/11 a 5152/12 v k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4113 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4784/2 k.ú. Domažlice za účelem vjezdu a údržby na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 20,- Kč/m2/rok, kauce ve výši čtyřměsíčního nájemného, s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu.     (OSM)

4114 - schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice o zadávání zakázek na koupi nové tunelové myčky na nádobí do školní kuchyně v ZŠ Komenského 17, Domažlice     (OSM)

4115 - bere na vědomí výpověď společnosti České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3 z nájemní smlouvy, uzavřené s městem Domažlice dne 3.7.2001 ve znění dodatku č. I. a II. na pronájem části nebytových prostor - půdního prostoru v budově čp. 1 na st.p.č. 141 na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

4116 - bere na vědomí výpověď Obce Babylon z nájemní smlouvy, uzavřené s městem Domažlice dne 2.5.2003 ve znění dodatku č. I. na pronájem části pozemkové parcely č. 84/1, k.ú. Babylon     (OSM)

4117 - mění a doplňuje usnesení usnesení č. 3975 ze dne 25.5.2009 :
schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby Domažlice - Rohova ulice, Obnova NTP + přípojky na pozemkových parcelách č. 4814/2, 4814/3 v k.ú. Domažlice ve prospěch ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, Plzeň, IČ 26412527 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví ve výši 200,- Kč/bm     (OSM)

4118 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje stavební parcely č. 1538, k.ú. Domažlice     (OSM)

4119 - neukládá odboru správy majetku připravit návrh kupní smlouvy na prodej nemovitostí - částí pozemků, které přímo zasahují do vodní plochy a hráze rybníka, vedených ve zjednodušené evidenci parc.č. 2867/1 PK, parc.č.2867/2 PK, parc.č. 2867/3 PK, parc.č.2868 PK, parc.č. 4997 PK, parc.č. 2848 PK a parc.č. 2864 PK vše v k.ú. Domažlice, a to v souladu s usnesením zastupitelstva č. 560 ze dne 29. 8. 2007     (OSM)

4120 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 72/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4121 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - stavební parcele č. 26/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4122 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 718 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4123 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - pozemkových parcelách č. 21/3 a 449/14 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4124 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - pozemkových parcelách č. 3/1, 3/3, 3/4, 21/1, 660/1, a 709/15 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4125 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/43 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4126 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/42 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene , dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4127 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/41 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku    (OSM)

4128 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/40 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4129 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/4 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4130 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 449/36 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4131 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 22/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4132 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 631/3 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4133 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - stavební parcele č. 47/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4134 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci pod p. č. 2689/1 PK v k.ú. Domažlice    (OSM)

4135 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice za účelem umístění prodejního novinového stánku     (OSM)

4136 - schvaluje podání výpovědi z pojistné smlouvy č. 6245358964 uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna a.s. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - C traktoru Favero Snow rabbit 3     (OSM)

4137 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „I. etapa revitalizace území Zelenov“.     (OSM)

4138 - jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na stavební práce „I. etapa revitalizace území Zelenov“ ve složení:
členové:                                      náhradníci:
Ing. Kavan Antonín,                    Alena Raisová,
Ing. Miroslav Vondraš,               Hejhal Vlastimil,
JUDr. Zdeněk Novák,                  Ing. Milena Vlčková,
Ing. František Ruterle,                 Ing. Miroslav Mach,
Bc. Michal Hájek,                          Ing. Pavel Faschinbauer     (OSM)

4139 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě s firmou ZPČ Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 na zajištění přeložky plynovodního řadu v rámci stavby obytné zóny Na Bábě dle předloženého návrhu     (OSM)

4140 - souhlasí s uzavírkou místní komunikace na dolní části Náměstí Míru v prostoru od MKS č.p. 51 k čp. 137, náměstí Míru, dne 24.7.2009 od 6. 00 do 24.00 za účelem pořádání veřejné hudební produkce společností NMT Consulting s. r. o., se sídlem Cihlářská 520, Domažlice, IČ 26372525     (OSM)

4141 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy na akci „Cyklostezky v okrese Domažlice“ dle předloženého návrhu.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0456 § 2143 pol. 2324 + 40.012,-- Kč (příspěvek - dispoziční fond EU, cyklostezky v okrese Domažlice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 39.984,-- Kč (rozpočtová rezerva – vlastní prostředky)
org. 0456 § 2143 pol. 5169 + 79.996,-- Kč (brožura cyklostezky v okrese Domažlice)     (OSM-I)

4142 - schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy na akci „Údržba lyžařských běžeckých stop Čerchov“ dle předloženého návrhu     (OSM-I)

4143 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy na akci „Mlýny na Domažlicku“ dle předloženého návrhu.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0456 § 2143 pol. 2324 + 72.296,-- Kč (příspěvek - dispoziční fond EU, Mlýny na Domažlicku)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 72.296,-- Kč (rozpočtová rezerva – vlastní prostředky)
org. 0456 § 2143 pol. 5169 + 144.592,-- Kč (propagace Mlýny na Domažlicku)    (OSM-I)

4144 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad na spolufinancování akce „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích CZ.1.14/1.5.00/03.00798“ dle předloženého návrhu     (OSM)

4145 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy na akci „Značení cyklostezek v okrese Domažlice“ dle předloženého návrhu.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0456 § 2219 pol. 2324 + 42.056,-- Kč (příspěvek - dispoziční fond EU, značení cyklostezek)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 7.168,-- Kč (rozpočtová rezerva – vlastní prostředky)
org. 0456 § 2219 pol. 5169 + 49.224,-- Kč ( značení cyklostezek v okrese Domažlice)     (OSM-I)

4146 - a) schvaluje uzavření dodatku č.7 ke smlouvě ze dne 23.3.2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, o přistoupení k projektu stavby „Cyklocesta Plzeň-Regensburg v k.ú. okresu Domažlice“, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace provedení stavby - úseku cyklostezky „Hadrovec I. etapa“ za cenu 25.882,50 vč. DPH dle předloženého návrhu.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřenou mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, městem Domažlice, jako účastníkem na projektu, a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby - úseku stavby cyklostezky „Hadrovec I. etapa“ za cenu 25.882,50 vč. DPH dle předloženého návrhu.
c) schvaluje rozpočtové opatření
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 25.883,00,-- Kč (projektové dokumentace)
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 25.883,00,-- Kč (Svazek Domažlicko)     (OSM)

4147 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 19/09/BS o podmínkách zřízení stavby „Domažlice – Havlovice, vodovod a kanalizace“ mezi městem a Správou a údržbou silnic Domažlice, p.o. Plzeňského kraje, se sídlem Sadová 324, 34401 Domažlice, IČ 00073679 dle předloženého návrhu.     (OSM)

4148 - a) bere na vědomí zadání zakázky firmě Ing. Miroslav Vondraš - vodohospodářská kancelář, se sídlem Baarova 329, 34401 Domažlice na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a zajištění výkonu inženýrské činnosti stavby „Havlovice – odpadní kanál z rybníku Ovčárna“ za cenu 18.600,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 18.600,-- Kč (Projektová dokumentace)
org. 0262 § 2333 pol. 6121 + 18.600,-- Kč (Inženýrské sítě - odpadní kanál z rybníku Ovčárna)     (OSM)

4149 - a) doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí žádosti družstva Bytové družstvo STATUA centrum, Pod Všemi Svatými 13, Plzeň o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí směnné a společnosti STATUA AURA a. s., Pod Všemi Svatými 13, Plzeň o koupi pozemků a souhlasit s navrhovaným řešením majetkoprávního vypořádání k pozemků dotčeným rozestavěnými stavbami bytových domů v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje stavební parcely č. 4374, k.ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu a stavební parcely č. 1649/53, k.ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu po nabytí této parcely do svého vlastnictví
c) doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí žádost družstva Bytové družstvo STATUA centrum, Pod Všemi Svatými 13, Plzeň o připravení kupní smlouvy na převod kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice a souhlasit s navrhovaným převodem za podmínky zajištění přístupu k tomuto řadu za účelem provádění jeho oprav a údržby     (OSM)

4150 - souhlasí s provedením změny stavby Bytový dům, počet bytů 36 v Petrovické ul.,Domažlice spočívající v umístěním parkovacích míst a komunikace na pozemku č. 5495 dle předloženého návrh s tím, že stavební práce spojené s touto změnou budou provedeny na náklady investora stravy a po městu nebude požadována žádná úhrada nákladů vynaložených v souvislosti s touto stavbou      OSM)

4151 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 90.000,-- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0287 § 3419 pol. 6121 + 90.000,-- Kč (majetek města - hřiště) (OSM)

4152 - a) bere na vědomí záznam o výběru nejvhodnější nabídky podle vnitřní směrnice města Domažlice na zpracování kompletní žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského 17, Domažlice“
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského 17, Domažlice“ s firmou Evakta projekt spol. sr.o., Hradisko 882, Luhačovice dle předloženého návrhu.
c) schvaluje rozpočtové opatření
org. 443 § 3113 pol. 6121 + 95.000,-- Kč (žádost o dotaci - ZŠ Komenského 17)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 95.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4153 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – Dukelská 59 a 169, Domažlice“ firmy Pavel Decker, tesařství, pokrývačství, dřevostavby, Radonice 68, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – Dukelská 59 a 169, Domažlice“ s firmou Pavel Decker, tesařství, pokrývačství, dřevostavby, Radonice 68, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4154 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce živičné střechy, Švabinského 564, Domažlice“ firmy Dolanský a Kotek, Dubského 387, Strakonice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce živičné střechy, Švabinského 564, Domažlice“ s firmou Dolanský a Kotek, Dubského 387, Strakonice dle upraveného návrhu     (OSM)

4155 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 56.854,-- Kč (výměna oken v MŠ Poděbradova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 56.854,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OSM)

4156 - schvaluje uzavření dohody mezi Městem Domažlice, společností Allwindoor s.r.o., Horní Lán 1200/13 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, která řeší právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže nemovitosti č.p. 53 v Poděbradově ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

4157 - souhlasí se zasláním návrhu souhlasného prohlášení mezi Městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, na jehož základě město vydrželo právo odpovídající věcnému břemeni umístění a provozování vodovodu a kanalizace, provádění údržby, oprav a dalších úprav nezbytných k zajištění plynulého zásobování vodou a odvádění odpadních dešťových vod dle předloženého návrhu     (OSM)

4158 - schvaluje záměr dát do výpůjčky nemovitosti - pozemkové parcely č. 28/3, 50/2, 5155, 5605, 5419, 4796/1, 4800/1, 4800/2, 4800/3, 4800/4, 4977/6 , 4781/18, vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

4159 - ruší usnesení č. 3747 ze dne 6. 4. 2009     (OSM)

4160 - ukládá OSM objednat rozšíření projektu stavby cyklostezky od ul E. Krásnohorské k restauraci U Kocoura v Domažlicích     (OSM)

4161 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1,500.000,- Kč do 31. 12. 2009     (OSM)

4162 - souhlasí s podnájmem (užitím plochy) prostoru v areálu Městského stadionu Střelnice na zábradlí atletického stadionu, fotbalového tréninkového hřiště a na pletivo tenisových kurtů a volejbalového hřiště TJ Jiskra Domažlice k umístění reklamních ploch v rozsahu dle předložené žádosti do 31. 12. 2009     (OSM)

4163 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Prahy 1, Těšnov 17 a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 a Městem Domažlice na zajištění stavby Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny dle předloženého návrhu     (OSM)

4164 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou ZPČ Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 na převod vlastnické právo k plynárenskému zařízení vybudovanému v rámci stavby Obytné zóny na Bábě v Domažlicích     (OSM)

4165 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 12, v budově čp. 163, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, ve výši 1 390,-- Kč      (OSM)

4166 - bere na vědomí přechod nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

4167 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Změna v osobě nájemce "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 4, v budově čp. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

4168 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bezbariérové bytové jednotky č. 2, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 476, v ulici Škroupově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4169 - neschvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 0, v budově čp. 579, v ulici U Nemocnice v Domažlicích z důvodu předělání prostoru pro úřad     (OSM)

4170 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, II. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 406, v ulici Pelnářově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu A a to za podmínky, že bude bytová jednotka č. 5, v budově čp. 393, v ulici Pelnářově v Domažlicích vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

4171 - schvaluje výjimku ze "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, a to v Čl. II - Žádost o přidělení bytu a zařazuje nezl. pana PK, do "Evidence žadatelů o přidělení bytu"     (OSM)

4172 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 15, I. kategorie, o velikosti 2 + 0, v budově čp. 257, v ulici Pelnářově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4173 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 12, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 276 B, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého evidenčního listu, a to za podmínky splnění podmínek "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury".     (OSM)

4174 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 50, III. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4175 - neschvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 51, III. kategorie, o velikosti 1 + 0, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4176 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 42, IV. kategorie, o velikosti 1 + 0, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4177 - schvaluje v souladu s Čl. V - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 61, III. kategorie, o velikosti 2 + 0, v budově čp. 141 , v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

4178 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky zvláštního určení č. D 2, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4179 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 22. 5. 2009.     (OF)

4180 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 pol. 4232 + 195.047,70 Kč (dotace EIB na úroky z úvěru Domov pro seniory)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 + 195.047,70 Kč (hrazené úroky z úvěru Domov pro seniory)     (OF)

4181 - bere na vědomí žádost ZUŠ o navýšení rozpočtu s tím, že se k žádosti vrátí ve III. čtvrtletí     (OKS - ÚŠK)

4182 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Bohemia JazzFest“ od úterý dne 14. 7. 2009 od 6.00 hodin do středy 15. 7. 2009 do 02.00 hodin     (OKS - ÚŠK)

4183 - podporuje realizaci projektu AKTIV SPORT o.s., Česká Kubice 105, na rekonstrukci starého průmyslového objektu v průmyslové zóně města Domažlice na sportovně – rekreační zařízení vybavenosti pro cestovní ruch - krytou pistolovou střelnici     (OKS - ÚŠK)

4184 - a) ukládá OSM vypsat výběrové řízení na zpracovatele PD na stavební povolení obytné zóny Na Bábě v rozsahu komunikace, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody el., slaboproud-spoje-podklady, rozvody VO, POV, BOZP, sadové úpravy, typový projekt rodinného domu, včetně podání a vyřízení žádosti o stavebního povolení
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 1 mil. Kč (projektová dokumentace)
org. 0446 § 3612 pol. 6121 + 1 mil. Kč (PD - obytná zóna Na Bábě)     (OSM)

4185 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0292 pol. 4213 + 5.912.991,-- Kč (dotace na akci Odbahnění rybníka Babylon)
org. 0292 § 2341 pol. 6121 + 5.912.991,-- Kč (Odbahnění rybníka Babylon)      (OF)

4186 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0448 pol. 4213 + 4.319.999,-- Kč (dotace na akci Revitalizace území Zelenov)
org. 0448 § 2341 pol. 6121 + 4.319.999,-- Kč (Revitalizace území Zelenov)      (OF)

4187 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4221 + 7.534.400,-- Kč (dotace od Svazku Domažlicko- cyklostezka Bystřice)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 7.534.400,-- Kč (Svazek Domažlicko- realizace cyklostezky Bystřice)     (OF)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 15. 6. 2009
Poslední aktualizace: 15. 6. 2009 00:00
Autor: