Obsah

80. schůze ze dne 16.3.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 80. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 16. 3. 2009
Rada města v Domažlicích:

3651 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí tvořících stavbu skládky, tj. zpevněné plochy tvořící vlastní skládku na pozemku ppč. 2567/12 a 2567/4 v k.ú. Domažlice, včetně jejího příslušenství, dvou přístřešků POT/AL na skládce pevných paliv Havlovice - staveb technické vybavenosti na pozemku stpč. 3316 a 3317 v k.ú. Domažlice, asfaltové plochy tvořící příjezdovou komunikaci na pozemku ppč. 2567/18 v k.ú. Domažlice a pozemku ppč. 108/4 v k.ú. Havlovice u Domažlic a záchytné jímky - jiné stavby na pozemku stpč. 152 v k.ú. Havlovice u Domažlic mezi městem Domažlice a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle předloženého návrhu       (OSM)

3652 - a) ruší usnesení č. 2435 b) ze dne 26.5.2008
b) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice na zadávání veřejné zakázky na opravu chodníku Švabinského ulici - etapa I a II
c) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v Domažlicích, Švabinského ul." - I. etapa firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 345.986,- Kč vč. DPH
d) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v Domažlicích, Švabinského ul. - II. etapa" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 109.971,- Kč vč. DPH      (OSM)

3653 - bere na vědomí informaci o krocích podniknutých ve věci úpravy pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice a stanovuje termín pro doložení statického posouzení současného stavu a návrhu konkrétních úprav do 30.4.2009, ukládá OSM o této lhůtě informovat pana Němce, a pro případ marného uplynutí uvedené lhůty ukládá Mgr. Endrštové podat žalobu na vyklizení pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice     (OSM)

3654 - souhlasí s pokácením 4 kusů borovic před domem čp. 215 na Palackého sídlišti p. p. č. 2586/1 v katastrálním území Domažlice.     (OSM)

3655 - trvá na svém usnesení č. 3384 ze dne 5. 01. 2009.     (OSM)

3656 - souhlasí s prodejem ryb na náměstí Míru před budovou MěÚ v Domažlicích ve dnech: 18. a 25. března, 1., 8., 15., 22. a 29. dubna, 14. a 21. října, 4., 18. a 25. listopadu, 2., 9., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. a 30 prosince r. 2009 na ploše 15 m2 a 2 parkovací místa pro Městské lesy Domažlice     (OSM)

3657 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nového "lamposteru" na sloup VO č. 133 - ul. Prokopa Velikého (JOKA Koberce-lina)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, IČ 49761904 dle předloženého návrhu     (OSM)

3658 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové za r. 2008 v prodejně smíšeného zboží čp. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatou od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 1.3.2007 ve znění dodatku č. I. a II.      (OSM)

3659 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za r. 2008 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.5.2001     (OSM)

3660 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 22. 5. 2001, uzavřené mezi Městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Havlovice na pronájem nemovitosti - objektu kuželníku na stavební parcele č. 123, k.ú. Havlovice, kterým se mění termín předkládání ročního přehledu příjmů a výdajů, a to vždy do 31.3. následujícího roku     (OSM)

3661 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4384/125098 ze stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 545 a 546 ve Švabinského ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4384/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4192/125098 ze stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 545 a 546 ve Švabinského ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4192/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4216/125098 ze stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 545 a 546 ve Švabinského ul., Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4216/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3662 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ze stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 8082/154032 ze stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8082/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3663 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76112 ze stpč. 2610, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 542 ve Švabinského ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76112 ke stpč. 2610, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3664 - schvaluje uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce digitálních dat mapy katastrálního území obce Havlovice u Domažlice, vč. části Havlovice-Valcha, uzavřené s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem za zpracování – aktualizace projektové v rozsahu pro vydání stavebního povolení stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace“ dle předloženého návrhu     (OSM)

3665 - a) schvaluje zadání zakázky firmě PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem na aktualizaci projektové v rozsahu pro vydání stavebního povolení stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace“ za cenu ve výši 71.400,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem na aktualizaci projektové v rozsahu pro vydání stavebního povolení stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace“ dle předloženého návrhu za cena 71. 400,- Kč vč. DPH.
c) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 71.400,- Kč - projektová dokumentace
org. 0413 § 2321 pol. 6121 + 71.400,- Kč - Havlovice, vodovod a kanalizace     (OSM)

3666 - doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o zajištění administrace dotace na CzechPOINT ve znění dle předloženého návrhu s obcemi: Babylon, Bělá nad Radbuzou, Brnířov, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Luženičky, Mezholezy, Milavče, Mnichov, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Nevolice, Nová Ves, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Spáňov, Srbice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Vlkanov, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov     (OSM)

3667 - schvaluje nenavýšení nájemného za užívání nemovitostí na rok 2009 ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst za rok 2008. Toto usnesení se vztahuje i na podnajímatele městských nemovitostí     (OSM)

3668 - bere na vědomí žádost paní Věry Rejžkové a trvá na svém usnesení č. 2924 ze dne 15. 09. 2008, kterým zrušila usnesení č. 2558 ze dne 30. 08. 2004     (OSM)

3669 - bere na vědomí Zápis z jednání ze dne 6. 3. 2009 a ukládá DSN spol. s r. o. osadit byt elektrickým kotlem     (OSM)

3670 - bere na vědomí odmítnutí navrhovaných variant b) i varianty a), týkající se výměny bytů     (OSM)

3671 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Miloslavem Millerem dne 1. 11. 2005 dle předloženého návrhu     (OF)

3672 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Janem Bendou dne 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu     (OF)

3673 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j.OF-2223/09-6375/2009, provedené u příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice    (OF)

3674 – a) ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly formou doplatků
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice uhradit škodu, která vznikla této příspěvkové organizaci porušením jeho povinností (vyplacení příplatků strojníkům nad rámec zákonných povinností)
c) schvaluje zaslání výzvy k nápravě nedostatků v plnění povinností ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle upraveného návrhu
d) schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2009      (OF)

3675 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2008     (OF)

3676 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2009 dle předloženého návrhu     (OF)

3677 - schvaluje , aby poplatky za rezervaci úvěru a úroky z úvěru, poskytnutého na financování investiční akce Domov pro seniory Domažlice, byly do doby uvedení investice do užívání zahrnovány do pořizovací ceny dlouhodobého majetku Domova pro seniory     (OF)

3678 - a) ruší usnesení č. 3304 z 8.12. 2008, kterým byla schválena Dohoda o správě majetkových hodnot mezi Městem Domažlice a Nájemním družstvem Domažlice, družstvo
b) schvaluje uzavření Dohody o správě majetkových hodnot mezi Městem Domažlice a Nájemním družstvem Domažlice, družstvo se sídlem Domažlice, Náměstí Míru 1, IČ:25239724 dle předloženého návrhu     (OF)

3679 - seznámila se s předloženými výkazy společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, spol. s r.o. k 31.12.2008 a ukládá OF pokračovat v podrobné kontrole     (OF)

3680 - ukládá OF připravit ekonomickou rozvahu pro posouzení možného prodeje DSN spol. s r. o.     (OF)

3681 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, v měsíci únoru a březnu 2009.     (OKS - ÚŠK)

3682 - a) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 28. 11. 2009 od 16.00 hodin
b) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ v termínu 19. 12. 2009 – 23. 12. 2009     (OKS - ÚŠK)

3683 - ukládá OKS – ÚŠK zrealizovat ve spolupráci s o.p.s. Dětství bez úrazů akci „Úraz není náhoda“     (OKS - ÚŠK)

3684 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ ve čtvrtek 30. 4. 2009 od 15.00 hodin do 20.00 hodin     (OKS - ÚŠK)

3685- schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2009 od 6.00 hodin do 20.00 hodin.    (OKS - ÚŠK)

3686 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2009 na 2 děti navštěvující Mateřskou školu Mrákov a 1 žáka navštěvujícího Základní školu Mrákov     (OKS - ÚŠK)

3687 - ukládá OSM - ÚI podat žádost na financování projektu „Mlýny v Domažlicích, na Domažlicku a vodní kanál Teplé Bystřice“ do 3. výzvy programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 - Dispoziční fond     (OSM - ÚI, OKS - ÚŠK)

3688 - schvaluje vyřazení počítače, vedeného pod inventárním číslem 007 v hodnotě 54.668,- Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice     (OKS - ÚŠK)

3689 - bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Domažlice, odloučeného pracoviště Benešova 282, ve dnech 9. - 14. dubna 2009     (OKS - ÚŠK)

3690 - a) schvaluje umístění trubky HDPE v Petrovické ulici
b) ukládá OSM zajistit projektovou dokumentaci a koordinaci prací     (OICT)

3691 - schvaluje vypovězení Dohody o bezhotovostní úhradě poštovného při hromadném podání zásilek č. 302-18 uzavřené mezi Českou poštou, s.p., odštěpný závod Západní Čechy, IČ 47114993 a Městem Domažlice, IČ 00253316 dne 27. dubna 1997 z důvodu nepotřebnosti.     (OKS)

3692 - stanovuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 n) pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností jako vnitřní směrnici 1/2009      (tajemnice)

3693 - mění a doplňuje usnesení č. 3589 ze dne 2.3.2009 takto :
„schvaluje kácení dřevin pro zajištění stavby Havlovice, vodovod a kanalizace na parcelách v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 707/1, 707/4, 80/4, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 89/24, 89/26, 81/5 a 81/7, dále v k.ú. Domažlice č. 2835 (PK), 5141/1 (PK), 5141/2 (PK), 2571 (PK), p. p. č. 4961/1 (KN) a p. p. č. 2571/2 (KN), 4961/2 v rozsahu dle předložené žádosti.     (OSM)

3694 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3113 pol. 6121 + 4.787,-- Kč (ZŠ Komenského -podklady)
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 4.787,-- Kč (projektová dokumentace) (OSM)

3695 - ukládá DTS příspěvková organizace:
a) osadit dopravní značení do ulice Palackého dle předloženého plánku
b) udržovat travnaté plochy v ZUŠ, MKS (letní kino), všechny MŠ a jeslích      (OSM)

3696 - souhlasí se záměrem Základní školy Domažlice, Komenského 17, na navýšení kapacity školní družiny ze stávajících 120 žáků na 150 žáků od 1. 9. 2009     (OKS - ÚŠK)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 3. 2009
Poslední aktualizace: 27. 3. 2009 00:00
Autor: