Menu
Město Domažlice
Domažlice

66. schůze ze dne 29.10.2008

-

U S N E S E N Í

ze 66. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 10. 2008


Rada města v Domažlicích:

3063 - a) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánoční stromu“ dne 27. 11. 2008 v 16.00 hodin
b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27. 11. 2008 od 13.00 hodin do 20.00 hodin     (OKS-ÚŠK)

3064 - a) schvaluje vypovězení smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené mezi Městem Domažlice a advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 40, uzavřené dne 1.1.2002, a to včetně odvolání všech dosud udělených plných mocí
b) ukládá OKS oslovit AK JUDr. Gallivoda s předložením návrhu na uzavření smlouvy s hodinovou sazbou     (OKS)

3065 - schvaluje uzavření nové Smlouvy o výpůjčce 2008 - 31 s ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, dle předloženého návrhu     (OICT)

3066 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování akce “Rekonstrukce tenisových kurtů“ vlastními prostředky ve výši min. 2,095.704,- Kč z celkové částky 4,191.407,- Kč v případě poskytnutí dotace     (OSM-I)

3067 - mění a doplňuje usnesení č. 3014 b) ze dne 13.10.2008 takto:
"schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., IČ 00524123, dne 23.8.2001 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 dle upraveného návrhu"     (OSM)

3068 - souhlasí s vydáním rozhodnutí, kterým bude povoleno provedení stavby "Dům pro seniory Domažlice - stavební úpravy a přístavba", jejímž investorem je Centrum sociálních služeb Domažlice, Baldovská 583, Domažlice za podmínek stanovených odborem správy majetku s tím, že tento souhlas není souhlasem vlastníka s vydáním rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.     (OSM)

3069 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 0034/22-186/33021/2008 a Dohody o skončení smlouvy ke smlouvě o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 0034/22-186/33021/2008 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako budoucím povinným a InterCorou spol. s r. o. jako budoucím stavebníkem dle předloženého návrhu     (OSM)

3070 - a) schvaluje nabytí daru - finanční částky ve výši 400.000,- Kč pro účely školství od společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25110161 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 3113 pol. 2321 + 400.000,-Kč (přijetí daru)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 400.000,-Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3071 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Karlem Sladkým, podnikajícím pod obchodním jménem Karel Sladký – Pieri, dle předloženého návrhu     (OSM)

3072 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění stavby „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ uzavřené dne 26.8.2008 mezi SÚS Domažlice, p.o. PK, Sadová 324, 344 79 Domažlice a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3073 - bere na vědomí projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č.3 Domažlice – ČOV a kanalizace – část 3C Domažlice – vodovod“ zpracovanou firmou Aqua Procon s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, Praha 7 v měsíci říjnu 2008     (OSM)

3074 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke SOD na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro projekt „Čistá Berounka II.etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice – kanalizace, změna č. 2“ mezi Svazkem obcí Povodí Berounky a projektantem AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno     (OSM)

3075 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke SOD na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro projekt „Čistá Berounka II.etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3C Domažlice – vodovod“ mezi Svazkem obcí Povodí Berounky a projektantem AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno     (OSM)

3076 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely č. 5154/2 k.ú. Domažlice Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň, dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční úplatu ve výši 40.000,- Kč bez DPH.     (OSM)

3077 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn, a.s. dne 15.7.2008 na realizaci stavby „Parkoviště - Mánesova ulice v Domažlicích“, kterým se prodlužuje termín pro dokončení stavby do 31.05.2009, dle předloženého návrhu     (OSM-I)

3078 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel na náměstí Míru, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vozidla továrních značek, typů a registračních značek:
a) Mercedes Benz, Actros 1832, RZ 3P4 55 97
b) Mercedes Benz, Atego 1218 K, RZ 3P2 37 70
na dobu jednoho roku v intervalech: pondělí, úterý, čtvrtek od 07:00-10:00 a 14:00-16:00 hodin z důvodu rozvozu stavebního materiálu na stavby firmě KARPEM a. s., nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342     (OSM-MH)

3079 - schvaluje poplatek ve výši 500,- Kč včetně DPH za službu připojení k elektrické síti na přípojku u kašny na náměstí Míru za každý započatý den záboru veřejného prostranství    (OSM-MH)

3080 - souhlasí s prodloužením lhůty na vyklizení pozemků - pozemkové parcely č. 24/16 a stavební parcely č. 331, k.ú. Babylon manžely Pavlínou a Josefem Schneiderovými do 28.2.2009 za podmínky uzavření dodatku, v případě nevyklizení, o případné sankci 20.000,- Kč za nedodržení termínu vyklizení     (OSM)

3081 - schvaluje uzavření dohody na ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 23.3.2007 mezi Městem Domažlice a Radkou Gaiplovou, podnikající pod označením Radka Gaiplová, na pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice ke dni 31.10.2008 a uzavření této dohody dle předloženého návrhu    (OSM)

3082 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice, Albertu Kundrátovi, podnikajícímu pod označením Albert Kundrát, za účelem umístění novinového stánku na dobu neurčitou za cenu 11.000,- Kč + inflační nárůst, výše kauce 4 násobek měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3083 - schvaluje výpůjčku movitého majetku - interierového vybavení zimního stadionu čp. 291 v ulici U zimního stadionu v Domažlicích společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. , se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ: 25241958, dle přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu    (OSM)

3084 - nesouhlasí s pokácením 4 kusů smrků na p. p. č. 2611/4 na Palackého sídlišti za garážemi    (OSM-MH)

3085 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu borovice v Žižkově ulici před domem čp.33 na p.p.č. 4781/3 v k. ú. Domažlice     (OSM-MH)

3086 - a) nesouhlasí s pokácením 2 kusů borovic na zahradě VI. MŠ v Michlově ulici
b) souhlasí s pokácením 1 kusu borovice na zahradě VI. MŠ v Michlově ulici, která roste blíže u budovy školky     (OSM-MH)

3087 - souhlasí s pokácením túje před okny domu čp. 255 v ulici Kovařovicova v Domažlicích    (OSM-MH)

3088 - a) souhlasí s pokácením 2 kusů bříz ve svahu nad domem čp. 151 v Pískovně v Domažlicích
b) ukládá Domažlickým městským lesům s. r. o. odstranění 2 kusů bříz ve svahu nad domem čp. 151 a provedení případné probírky nebezpečných stromů v Pískovně    (OSM-MH)

3089 - bere na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Revitalizace aleje K Vavřinečku“    (OSM-MH)

3090 - neruší usnesení č.2700 ze dne 21.7.2008, kterým bylo schváleno uzavření dohody vlastníků souvisejících kanalizací a vodovodů o zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace a vodovodu v Ladově ul. v Domažlicích mezi První chodskou stavební společností s.r.o., 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, IČ 14704013 a městem Domažlice     (OSM)

3091 - a) schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na stavbě „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ firma Investtel s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy III za cenu 23.205,-- Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 na provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě na stavbě „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ dle předloženého návrhu     (OSM-I)

3092 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Domažlice jako objednatelem a Františkem Kotekem - KOTMEL, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava střechy objektu garáží v areálu DTS Domažlice p.o., dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol.5901 - 100.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol.5171 + 100.000,- Kč (opravy)     (OSM)

3093 - schvaluje vyřazení PC Pentium III 450, vedený pod inv. č. 10189 v hodnotě 40 690,- Kč, z majetku města     (OSM-MH)

3094 - a) schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rok 2008 v objektu Ubytovny, Kozinova 177, Domažlice, Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice, ve výši 5.612,- Kč
b) schvaluje uzavření dodatku č. 3, k nájemní smlouvě ze dne 22.9.2004 uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2006 , dle předloženého návrhu    (OSM)

3095 - schvaluje převod členských práv k bytové jednotce č. B1, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3096 - neschvaluje doplnění pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek, dle předloženého návrhu     (OSM)

3097 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 8, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3098 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 14, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

3099 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2     (OSM)

3100 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2     (OSM)

3101 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1     (OSM)

3102 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1(2) + 1     (OSM)

3103 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 (2) + 1    (OSM)

3104 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení plynové přípojky v ulici Petrovická u čp. 54 na p. p. č. 1161/1 mimo komunikaci o rozměru 3 x 6 m, v době od 10. 11. 2008 do 20. 11. 2008 s tím, že vlastní práce budou probíhat týden, firmě PROKAT invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice, IČ 25238876     (OSM)

3105 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení kabelového vedení NN v chodníku od TS v ul. Hradská k domu čp. 101 Chodská, na pozemkové parcele č. 4779/8, 4779/9, 4779/15 a 4779/16 k. ú. Domažlice o rozměru 210 m, na dobu od 1. 11. 2008 do 21. 11. 2008, firmě GABRIEL & PANGRÁC, spol. s r.o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576     (OSM)

3106 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3107 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 14, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích s výší nájemného dle evidenčního listu     (OSM)

3108 - schvaluje spolupodílení se na nákladech vložených investic do bytové jednotky č. 5, v budově čp. 254, v ulici 17. listopadu v Domažlicích z hospodářské činnosti města dle návrhu DSN s. r. o.     (OSM)


3109 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytových jednotek 17. listopadu 249, Domažlice, Michlova 613, Domažlice a Michlova 613, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3110 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytových jednotek Petrovická 257/8, Domažlice a Petrovická 257/7, Domažlice , dle předloženého návrhu     (OSM)

3111 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5152/6, 5152/9, 5152/10, 5251/11 a 5152/12, vše k. ú. Domažlice, na nichž se nachází stavby místních komunikací, do vlastnictví Města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5152/7, 5152/2 a 5151,vše k. ú. Domažlice, jenž jsou součástí veřejné zeleně, do vlastnictví Města Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5146/3 a 5146/4, vše k. ú. Domažlice, na nichž se nachází stavby místních komunikací, do vlastnictví Města Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5146/2, a 5146/5,vše k. ú. Domažlice, jenž jsou součástí veřejné zeleně, do vlastnictví Města Domažlice     (OSM)

3112 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Babylon - rozšíření VO na pozemkových parcelách č. 176, 128/17, 128/20, vše v k.ú. Babylon ve prospěch ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IN-50-0500234/1 dle předloženého návrhu    (OSM)

3113 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy č. DAR 12/08 mezi Městem Domažlice jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemkové parcely č. 1038/1, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3114 - schvaluje zřízení věcného břemene a provozování distribuční soustavy v rámci stavby - "Domažlice Na Vavřinci - kNN" na pozemkové parcele č. 3124/3, k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 974/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0003925/2 dle předloženého návrhu     (OSM)

 

3115 - mění a doplňuje usnesení č. 2777 ze dne 18.8.2008 takto: doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem     (OSM)

3116 - schvaluje pronájem zemědělského pozemku č. 1066 (PK) o výměře 6032 m2 panu Václavu Schleissovi – samostatně hospodařící rolník a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 8.7.2008 dle upraveného návrhu    (OSM)

3117 - schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 648/3 o výměře 7392 m2 v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely     (OSM)

3118 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č.5389/1 k.ú. Domažlice Vojtěchu Halíkovi – odtahová služba, za účelem rozšíření živnostenského podnikání na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 20,- Kč/m2/rok, kauce ve výši 1200,- Kč bez inflačního nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)

3119 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice     (OSM-MH)

3120 - schvaluje rozpočtové opatření na zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí fin. prostředků na budoucí stavbu „Rekonstrukce Základní školy Komenského 17, Domažlice“ takto:
org. 245 § 3113 pol. 6121 + 128.000,- Kč (podklady na koordinaci akce „Rekonstrukce ZŠ Komenského 17, Domažlice“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 128.000,- Kč (investiční rezerva)     (OSM-I)

3121 - a) schvaluje vypovězení všech stávajících účinných pojistných smluv, jejichž předmětem je pojištění motorových vozidel v majetku Města Domažlice při zachování sjednaných výpovědních dob ke dni příslušného výročí té, které smlouvy
b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy o sdruženém pojištění souboru vozidel mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 dle předloženého návrhu     (OKS)

3122 - schvaluje smlouvu o dílo č.265/2008/10 mezi městem Domažlice a TECHNOEXPORT a.s. jako zhotovitelem dle předloženého návrhu    (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.
 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 11. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)