Menu
Město Domažlice
Domažlice

64. schůze ze dne 29.9.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 64. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 9. 2008


Rada města v Domažlicích:

2949 - doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.1117/1 k.ú. Česká Kubice    (OSM)

2950 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 5389/1 k.ú. Domažlice    (OSM)

2951 - schvaluje záměr pronajmout zemědělské pozemky č. 1066 (PK) o výměře 6032 m2 a č.1332 (PK) o výměře 9168 m2 k.ú. Domažlice     (OSM)

2952 - schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu hrobového místa a pozemků přiléhajících dle předloženého návrhu s platností od 1. 1. 2009     (OSM)

2953 - a) schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č. 03180041 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0244 pol. 4113 ÚZ 90578 +343.000,- Kč (doplatek dotace SFŽP-skládka Újezd)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +343.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OSM)

2954 - bere na vědomí dopis pana Josefa Kitzbergera týkající se opravy stávající kanalizace v uličce mezi domy čp. 42 a čp. 43 na náměstí Míru     (OSM)

2955 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t a zákazu stání v označené zóně s dopravním omezením – pro vozidlo tovární značky Scania, typu R124LA 4x2NA a registrační značky 2P1 4443, za účelem nepravidelných vjezdů uvedeného vozidla do předmětného úseku silnice II. tř. č. 193 a následného stání uvedeného vozidla na ploše u čerpací stanice PHM Benzina mimo dobu nočního klidu (22:00 – 06:00 hod.) s omezením platnosti povolení dané výjimky do 20.10.2009     (OSM)

2956 - schvaluje podání výpovědi z nájmu pozemkové parcely č. 1859/2, k.ú. Domažlice     (OSM)

2957 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 5 000,- Kč (výkupy pozemků)
org. 252 § 3639 pol. 6121 + 5 000,- Kč (nákup budovy - kiosku)     (OSM)

2958 - bere na vědomí výpověď GE Money Bank, a.s., BBC, Vyskočilova 1422/1, Praha 4-Michle, z nájemní smlouvy, uzavřené dne 24.5.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.5.2002, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2004, dodatku č. 3 ze dne 1.7.2007 a dodatku č. 4 ze dne 16.6.2008     (OSM)

2959 - schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v nemovitosti č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1 v I. a II. nadzemním podlaží na náměstí Míru v Domažlicích pro kancelářské účely    (OSM)

2960 - souhlasí s realizací cyklostezky Regensburg - Plzeň úsek v k.ú. okresu Domažlice, silnice směr Bystřice-Babylon na pozemcích parc.č. 128/30 k.ú. Babylon, p.č. 357/25 k.ú. Česká Kubice a okolních pozemcích parc.č. 128/31, p.č. 128/11, 176, vše k.ú. Babylon, p.č. 357/7, p.č. 357/8, vše k.ú. Česká Kubice    (OSM)

2961 - ukládá OSM jednat o podmínkách smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu do městské brány přes 1. NP budovy čp. 34 na stavební parcele č.196 na náměstí Míru v Domažlicích    (OSM)

2962 - odkládá projednání bodu č. 13 - Návrh rozpočtového opatření – Zimní stadion Domažlice     (OSM)

2963 - mění a doplňuje usnesení č. 2780 ze dne 18. 8. 2008 takto:
"schvaluje pronájem stavební parcely č. 478/7 a pozemkových parcel č. 5502 a 5500, vše v k. ú. Domažlice společnosti MANHATTAN Development a. s. , se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 3/656, IČ 63079224 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s těmito úpravami:
1. do čl. VII se vkládá nový odstavec č. 5 s tímto zněním: "Ustanovení smlouvy se vztahují i na právní vztahy účastníků od 1. 9. 2008 do doby uzavření smlouvy."
2. v čl. III. se doplňuje termín splatnosti poměrné části nájemného na rok 2008 takto: "do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy".
3. odstavec (10) článku IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním: "Nájemce je povinen užívat předmět nájmu řádně a pouze k účelu stanovenému v této smlouvě, je povinen předcházet vzniku škod na předmětu nájmu a na majetku třetích osob, užívat předmět nájmu v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů. V případě porušení povinností nájemce stanovených v tomto odstavci je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč s tím, že ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu."
4. do odstavce (11) článku IV. smlouvy se vkládá věta: "Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci pro tyto účely veškerou nezbytnou součinnost."
5. odstavec (12) článku IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním: "V případě, že nájemce bude užívat předmět nájmu po ukončení doby nájmu a ohledně takového užívání nebude smluvními stranami uzavřena smlouva s podmínkami a výší nájemného v místě a čase obvyklými, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč s tím, že ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu."
6. odstavec (8) článku IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním: "Nájemce se zavazuje, že při převodu nemovitosti popsané v článku I., odst (2) této smlouvy seznámí nového vlastníka této nemovitosti s obsahem této smlouvy s tím, že se rovněž zavazuje nového vlastníka písemně vyzvat k tomu, aby převzal práva a povinnosti nájemce plynoucí z této smlouvy     (OSM)

2964 - bere na vědomí splnění usnesení č. 2722 ze dne 21. 7. 2008 a souhlasí se zasláním předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní ČRS, MO Domažlice     (OSM)

2965 - a) bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 2583/14 k.ú. Domažlice k umístění novinového stánku
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice k umístění novinového stánku     (OSM)

2966 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby – autodílna s bytem Domažlice, Chodská ul. na pozemku stavební parcela č. 342/1, pozemku parcela č. 180/2, 4781/3, 4781/4 v k.ú. Domažlice a ukládá OSM podat nesouhlas z důvodu nevhodného umístění v lokalitě obytné zástavby a historického centra     (OSM)

2967 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Kostelní 93 – kNN“ na pozemkových parcelách č. 4814/52, 4814/50, 4818/6, 4814/46, 4779/6 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003785/001 dle předloženého návrhu     (OSM)

2968 - bere na vědomí informaci týkající se pronájmu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví Města Domažlice v katastrálním území Pasečnice     (OSM)

2969 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o přistoupení k projektu „Cyklocesta Plzeň - Regensburg“ v k.ú. okresu Domažlice ze dne 10. 3. 2005 uzavřené se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení - úseku stavby cyklostezky od silnice III/19367 - Havlovice – Hadrovec I. etapa a úseku účelové komunikace Na podkově od bystřické silnice – Babylon – Pec p. Č.
b) schvaluje rozpočtové opatření na převod finančního příspěvku Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ na úhradu nákladů vyplývající z dodatku č.5 ke smlouvě takto:
org. 0094 § 2219 pol. 5329 +80.000,- Kč (neinv.příspěvek DSO - cyklostezka Plzeň-Regensburg)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 80.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavírané mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, Městem Domažlice a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení - úseku stavby cyklostezky od silnice III/19367 - Havlovice – Hadrovec I. etapa ve výši 66.283,-Kč vč. DPH dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavírané mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, Městem Domažlice a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení - úseku stavby účelové komunikace Na Podkově od bystřické silnice – Babylon – Pec p.Č. ve výši 55.097,-Kč vč. DPH dle předloženého návrhu
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 6349 - 43.620,- Kč ( inv. příspěvek DSO- cyklostezka Plzeň-Regensburg)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +43.620,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OSM-I)

2970 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a AXION BLUE a.s., Horní ul. 1135, Chodov na výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby „I. etapa revitalizace území Zelenov – Část 1. - Odbahnění a rekonstrukce technických objektů na rybníku Zelenov p. č. 569/5 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za výkon projekční a inženýrské činnosti takto:
org. 0426 § 2341 pol. 5171 +34.200,-- (PD Oprava a odbahnění ryb. Zelenov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.200,-- (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2971 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a AXION BLUE a.s., Horní ul. 1135, Chodov na výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby „I. etapa revitalizace území Zelenov – Část 2. - Odbahnění a rekonstrukce technických objektů na rybníku Radošov p. č. 581/1, 581/2 a 581/3 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za výkon projekční a inženýrské činnosti takto:
org. 0425 § 2341 pol. 5171 +30.400,-- (PD Oprava a odbahnění ryb. Radošov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.400,-- (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2972 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a AXION BLUE a.s., Horní ul. 1135, Chodov na výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby „I. etapa revitalizace území Zelenov – Část 3. - Odbahnění a rekonstrukce technických objektů na Strakovském rybníku p. č. 791/1, 791/2 v k. ú. Pasečnice a v k. ú. Havlovice u Domažlice“ dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za výkon projekční a inženýrské činnosti takto:
org. 0427 § 2341 pol. 5171 +36.100,-- (PD Oprava a odbahnění ryb. Strakov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.100,-- (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2973- a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Chrastavická“ firmě Ing. Jan Weber – projektování elektrických zařízení, za cenu 17.850,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za vypracování PD takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 17.850,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 17.850,- Kč (inženýrské sítě)     (OSM-I)

2974 - a) schvaluje projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce (Malý Škarman) vypracovanou firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za vypracování PD takto:
org.0245 § 2219 pol. 6121 +37.500,- Kč (PD- cyklostezka Malý Škarman)
org.0264 § 6409 pol. 6901 - 37.500,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2975 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice na realizaci stavby „Plynofikace sportovního areálu Střelnice v Domažlicích“ dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby „Plynofikace sportovního areálu Střelnice v Domažlicích“ takto:
org. 429 § 3633 pol. 6121 + 322.789,-- Kč (plynofikace sportovního areálu Střelnice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 322.789,-- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2976 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 01/06/ZD mezi městem Domažlice a firmou Šumavaplan spol. s r.o., Krátká 98/III, Sušice na výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby „Domov pro seniory“ dle předloženého návrhu     (OSM-I)

2977 - schvaluje Dodatek č. 3 ke komisionářské smlouvě o provádění správy nemovitostí ze dne 30.3.2006 uzavřené mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1 a Domažlickou správou nemovitostí, s.r.o., Zahradní 513, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS)

2978 - ukládá příspěvkové organizaci Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice použít k úhradě mzdových prostředků ve výši 49.500,- Kč fond odměn příspěvkové organizace, k úhradě odvodů z mezd ve výši 18.315,- Kč rezervní fond příspěvkové organizace    (OKS-ÚŠK)

2979 - schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace MěKBN takto:
snížení účtu 502 – Spotřeba energie o částku 80.000,- Kč
navýšení účtu 501 – Spotřeba materiálu (knihy) o částku 80.000,- Kč     (OKS-ÚŠK)

2980 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny č. 33 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

2981 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2009    (OKS-ÚŠK)

2982 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +329.106,- Kč (dotace na činnost odb.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +329.106,- Kč (činnost odborného lesního hospodáře)    (OF)

2983 - a) bere na vědomí informaci o změně způsobu vymáhání peněžitých pohledávek dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
b) ukládá odboru finančnímu předložit návrh smlouvy o vymáhání pohledávek exekutorským úřadem Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, 339 01 Klatovy    (OF)

2984 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0408 § 3412 pol. 6121 +169.890,- Kč (PD pro stavební povolení – plavecký bazén)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 169.890,- Kč ( investiční rezerva)     (OF)

2985 - bere na vědomí podání výpovědi z mandátní smlouvy pro výkon inženýrské činnosti na stavbě „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ p. Jiřím Krumlem- inženýrská činnost Domažlice dne 29.9. 2008     (OSM-I)

2986 - schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a společností GIA s.r.o. Plzeň na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ dle předloženého návrhu     (OSM-I)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 10. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)