Obsah

63. schůze ze dne 15.9.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 63. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 9. 2008Rada města v Domažlicích:

2893 - schvaluje rozpočtové opatření na provoz svazku obcí Povodí Berounky na rok 2008 takto:
org. 0410 § 2321 pol. 5329 + 106.014,- Kč (neinvestiční příspěvek do DSO)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 106.014,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OSM-I)

2894 - a) bere na vědomí žádost odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje o vyjádření k užívání autobusových zastávek v ulici Poděbradova autobusy zvláštní linkové dopravy č. 409006 firmy Tur Bus s.r.o., zajišťující přepravu zaměstnanců firmy UVEX ČR s.r.o. na trase Domažlice – Kdyně – Nýrsko a zpět
b) souhlasí s užíváním autobusových zastávek v ulici Poděbradově, Domažlice autobusy zvláštní linkové dopravy č. 409006 firmy Tur Bus s. r. o. zajišťující přepravu zaměstnanců firmy UVEX ČR s.r.o. na trase Domažlice – Kdyně – Nýrsko za podmínek stanovených nájemcem areálu autobusového nádraží ČSAD autobusy Plzeň a.s., tj. že nástupní zastávka bude č. 14 a výstup osob prováděn na zastávce č. 6 v areálu autobusového nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích     (OSM-I)

2895 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD SP na akci „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy a přístavba“ firmy Šumavaplan s.r.o., Újezd 19/409, Malá Strana, Praha
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Šumavaplan s.r.o., Újezd 19/409, Malá Strana, Praha na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy a přístavba“ dle předloženého návrhu za cenu 2.169.890 Kč vč. DPH     (OSM-I)

2896 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007 v případě nákupu nákladního automobilu – hákový nosič kontejnerů DTS Domažlice, příspěvková organizace
b) souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na pořízení nákladního automobilu - hákový nosič kontejnerů od UNITRUCK s.r.o., se sídlem Kroměříž, Na Sádkách 1935, PSČ 767 01, IČ 27746453, za částku 225.000,- Kč a 35.880,- EUR a souhlasí s tím, že sjednání podmínek a uzavření kupní smlouvy je v kompetenci DTS Domažlice, příspěvková organizace     (OSM-I)

2897 - a) schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí č. 3/2007 zadání zakázky zpracování projektové dokumentace ve smyslu vyhl. 503/2006 Sb. v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a dodávka stavby „Cyklostezka Havlovice - Domažlice – veřejné osvětlení – propojení s ulicí Hruškova“ firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, IČ 45349576
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, IČ 45349576, jejímž předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve smyslu vyhl. 503/2006 Sb. v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a dodávka stavby Cyklostezka Havlovice - Domažlice – veřejné osvětlení – propojení s ulicí Hruškova dle předloženého návrhu s tím, že cena díla celkem činí 243.355,- Kč včetně DPH, když cena PD činí 26.500,- Kč bez DPH a cena za realizaci stavby činí 178.000,- Kč bez DPH
c) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0262 § 3631 pol. 6121 - 216.645,- Kč (VO Hruškova ul. - cyklostezka)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 216.645,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OSM-I)

2898 - souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemkové parcele č. 2311/18 v k.ú. Domažlice v rámci stavby Parkoviště v Mánesově ul., Domažlice v tomto rozsahu: 3 ks jeřáb ptačí - obvod kmene 59 cm, 1 ks keř zlatý déšť na ploše 2 m2     (OSM-I)

2899 - schvaluje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků takto:
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 415.213,- Kč (MŠ - herní prvky)
org. 287 § 3421 pol. 6121 - 415.213,- Kč (hřiště u okresu)     (OSM-I)

2900 - mění a doplňuje usnesení rady města č. 2774 ze dne 18. 8. 2008 takto:
"schvaluje uzavření mandátní smlouvy o obstarání prodeje bytových jednotek v rámci 2. vlny prodeje s Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ: 26324261 dle předloženého návrhu s tím, že odměna dle čl. III. se stanoví ve výši 4.500,- Kč za každou uzavřenou smlouvu o převodu jednotky"    (OSM)

2901 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 2 obce Mrákov     (OSM)

2902 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 4 obce Zahořany     (OSM)

2903 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 4779/4 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle předloženého návrhu     (OSM)

2904 - odkládá projednání bodu č. 12 - Žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 1117/1 k.ú. Česká Kubice na příští schůzi rady města     (OSM)

2905 - nesouhlasí s připravovanou akcí „solární elektrárna Meclov – Mračnice“ umístěné na pozemcích sousedících s pozemkem č. 169 (GP), k.ú. Mračnice     (OSM)

2906 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 054C08/30 s Pozemkovým fondem ČR ve prospěch Města Domažlice na právo zřízení a údržby hráze na malé vodní nádrži včetně požárního odběru a práva vstupu a vjezdu na pozemek stavební parcela č. 4355 o výměře 67 m2 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2907 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.47/7 o výměře 58 m2, k.ú. Babylon do vlastnictví manželům PhDr. Ivě Kumperové a Mgr. Františku Kumperovi dle předloženého návrhu za cenu 3350,-Kč     (OSM)

2908 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 302 v nemovitosti č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích Českému svazu ochránců přírody, Libosváry 19, 346 01 Horšovský Týn, IČ 48342220 za účelem zřízení informačního centra Ekocentrum Taurus a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2909 - schvaluje pronájem části stavební parcely č. 2976/2, k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou za cenu 5,- Kč/m2/rok panu Jiřímu Janáčkovi a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2910 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení nemovitosti - budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti postavené na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon za cenu 5 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2911 - ruší usnesení rady města č. 2117 ze dne 3.3.2008     (OSM)

2912 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o převod pozemku p.č. 4253/8 a pozemku č. kat. 4255/1 (PK), vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky    (OSM)

2913 - bere na vědomí záznam z jednání konaného dne 15.8.2008 v Havlíčkově ul. v Domažlicích    (OSM)

2914 - nesouhlasí s pokácením smrku na p.p.č.2586/2 na Palackého sídlišti za domem čp.226 a 227 Kozinova ul.     (OSM-MH)

2915 - nesouhlasí s pokácením smrku na p.p.č. 2403 na sídlišti 28. října před domem čp. 133, k.ú. Domažlice     (OSM-MH)

2916 - nesouhlasí s pokácením smrku na p.p.č. 2403 na sídlišti 28. října před domem čp. 136, k. ú. Domažlice     (OSM-MH)

2917 - a) souhlasí s pokácením smrku pichlavého na p.p.č. 2685 v ulici Dvořákova u domu čp. 457 a 458 k. ú. Domažlice
b) nesouhlasí s pokácením břízy bradavičnaté a osiky topol na p.p.č.2685 v ulici Dvořákova u domu čp. 457 a 458 k. ú. Domažlice     (OSM-MH)

2918 - souhlasí s pokácením 2 kusů smrků na p.p.č. 2403 na sídlišti 28. října před domem čp. 140 v k. ú. Domažlice OSM-MH

2919 - a) schvaluje podání žaloby na úhradu dlužného nájemného proti nájemci a pověřuje Mgr. Endrštovou k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení
b) schvaluje podání výpovědí z nájmu částí pozemků pč. 525/1, pč. 525/8 a pč. 657/, k.ú. Domažlice    (OSM)

2920 - neschvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4779/1 před bytovým domem č. p. 128 a části pozemkové parcely č. 4779/13 před domem č. p. 140 na náměstí Míru k. ú. Domažlice za účelem umístění předzahrádky     (OSM)

2921 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se společností TLM s. r. o., se sídlem Praha, ul. 5. května 1640/65, 140 21 Praha, IČ 26317273 a smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím a k pozemkům a o postoupení práv ze smlouvy o dílo se společností TLM s. r. o., se sídlem Praha, ul. 5. května 1640/65, 140 21 Praha, IČ 26317273 dle předloženého návrhu     (OSM)

2922 - doporučuje zastupitelstvu města:
a) zrušit usnesení č. 977 b) ze dne 28.5.2008
b) schválit přijetí nabídky přímého prodeje nepotřebného vojenského objektu Domažlice - posádkové cvičiště Vavřinec za celkovou kupní cenu 3,642.300,- Kč podanou Ministerstvem obrany ČR a schválit koupi p.č. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1, 2798/1,2799,2800/1,2806,2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877,2878,2879,2880,2882,2884,2885,2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926, 3001,3002, vše k.ú. Domažlice dle této nabídky     (OSM)

2923 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Úprava připojení obce Babylon na přeložku silnice I/26 “ a provedením této stavby na pozemcích p.č. 128/11, 128/16, 128/17, 128/20,1 28/30, 128/31 a 176 vše k.ú. Babylon za podmínky, že investor stavby ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR v rámci přípravy stavby v majetkoprávním projednání uzavře s vlastníkem nemovitostí kupní smlouvu na trvalý zábor pozemků a nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemků a to na část, která bude stavbou dotčena     (OSM)

2924 - ruší usnesení č. 2558 ze dne 30. 8. 2004     (OSM)

2925 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytové jednotky č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání mezi původním nájemcem bytové jednotky a novým nájemcem bytové jednotky o případné úhradě vložených investic     (OSM)

2926 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytové jednotky č. 22, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání mezi původním nájemcem bytové jednotky a novým nájemcem bytové jednotky o případné úhradě vložených investic     (OSM)

2927 - bere na vědomí sdělení Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ohledně stížnosti SVJ Dvořákova 439     (OSM)

2928 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 394, v ulici Pelnářově v Domažlicích     (OSM)

2929 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 159, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

2930 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu, Domažlice     (OSM)

2931 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytové jednotky č.4, v budově čp. 448, v ulici Doubově, Domažlice     (OSM)

2932 - ponechává v platnosti usnesení č. 2721 ze dne 21. 07. 2008 o přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, v ulici na náměstí Míru v Domažlicích a to za podmínky, že ke dni podpisu nájemní smlouvy budou uhrazeny všechny pohledávky za užívání předmětné bytové jednotky, a to v termínu do 26.9.2008    (OSM)

2933 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 28. 8. 2008
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2008
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2008 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

2934 - a) jmenuje hlavní inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2008 v tomto složení:
Předseda: Ing. Pavel Faschingbauer
Členové: Jaroslav Bauer (náhradník Heřmanová, Mrázek, Brody)
Ing. Milena Vlčková
Ing. Alena Kučerová
Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje harmonogram inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2008 dle předloženého návrhu
c) ukládá hlavní inventarizační komisi provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města Domažlice v roce 2008 dle schváleného harmonogramu     (OF)

2935 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 §3412 pol. 2123 + 24.735,- Kč (odvod příspěvkové organizace Plavecký bazén)
org. 0264 §6409 pol. 6901 + 24.735,- Kč (navýšení investiční rezervy)     (OF)

2936 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 +13.043.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +13.043.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)     (OF)

2937 - neschvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice takto: snížení účtu 501 – spotřeba materiálu o částku 90.000,- Kč, navýšení účtu 511- opravy a udržování o částku 90.000,- Kč, snížení účtu 521 – mzdové náklady o částku 10.000,- Kč, navýšení účtu 551 – odpisy o částku 10.000,- Kč     (OF)

2938 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6121 - 131.169,- Kč (vybavení zim. stadionu)
org. 0402 § 3412 pol. 5169 + 16.350,- Kč (ostraha zim. stadionu)
org. 0402 § 3412 pol. 6121 + 114.819,- Kč (zabezpečení zim.stadionu)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0260 § 3412 pol.6121 - 682.541,- Kč (vybavení zim. stadionu)
org.0260 § 3412 pol.5213 + 682.541,- Kč (transfery zim. stadionu s.r.o.)     (OSM)

2939 - doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh zadání změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice    (OVÚP)

2940 - neschvaluje finanční podporu pro občanské sdružení Pohádkové království na vydání pohádkové knihy „Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba“    (OKS-ÚŠK)

2941 - neschvaluje finanční podporu pro p. Tomáše Kaase na start na mistrovství světa v silovém trojboji a benchpressu v Lauchhammeru ve dnech 2. - 5. října 2008     (OKS-ÚŠK)

2942 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 §3539 pol.5011 + 22.222,- Kč (jesle - platy zaměstnanců)
org. 0212 §3539 pol.5021 + 5.778,- Kč (jesle - navýšení sociální pojištění)
org. 0212 §3539 pol.5031 + 2.000,- Kč (jesle – navýšení zdrav.pojištění)
org. 0261 §6409 pol.5901 – 30.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 §3539 pol. 5166 -3.500,- Kč (jesle- snížení revize)
org. 0212 §3539 pol. 5137 +3.500,- Kč (jesle – zvýšení drobný hmotný majetek)     (OKS-ÚŠK)

2943 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2008

2944 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu paní Ing. Alenu Kučerovou vedoucí finančního odboru od 1.10. 2008     (OKS)

2945 - nedoporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 931 ze dne 30.4.2008 takto:
"schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5,5 mil. Kč" (OSM)

2946 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemkových parcel č.4814/45, 4814/43, 4814/40, 4779/3, k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Kaufland Domažlice SO 04 A1- napojení na silnici I/22“     (OSM)

2947 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 - 5,000.000,- Kč (domov pro seniory)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5,000.000,- Kč (zvýšení invest. rezervy)     (OF)

2948 - schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí č.3/2007 zadání zakázky provedení průmyslového plynovodu v areálu Střelnice firmě Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice za cenu 271.251,- Kč bez DPH     (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 19. 9. 2008
Poslední aktualizace: 19. 9. 2008 00:00
Autor: