Menu
Město Domažlice
Domažlice

60. schůze ze dne 18.8.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 60. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 8. 2008Rada města v Domažlicích:

2763 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2764 - bere na vědomí žádost p. Antonína Úškrta a pí Yvony Holomojové ze dne 29. 5. 2008 o koupi nemovitosti - objektu občanské vybavenosti - bývalé kuchyně umístěného na stavební parcele č. 450/3 a stavební parcely č. 450/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, vše v k.ú. Domažlice a ukládá OSM odpovědět žadateli, že objekt nelze prodat z důvodu 10 leté blokace     (OSM)

2765 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - domácí dílna s terasou a přístřeškem na dřevo na pozemku č. 260/23 v k.ú. Havlovice u Domažlice a souhlasí s vydáním tohoto rozhodnutí dle upravené projektové dokumentace     (OSM)

2766 - nesouhlasí s umístěním záměru výstavby fotovoltaické výrobny na pozemkové parcele č. 343/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

2767 - souhlasí s provedením stavebních prací v souvislosti s úpravou vjezdu do dvora areálu zdravotnické školy na Chodském náměstí č. p. 97 v Domažlicích a s výměnou vjezdových vrat na náklady Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Erbenova 184, Domažlice dle předložené projektové dokumentace za předpokladu dodržení podmínek závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče     (OSM)

2768 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit nemovitost - pozemkovou parcelu č. 1102/5, koryto vodního toku umělé o výměře 42 m2 v k. ú. Mrákov s ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem     (OSM)|

2769 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitosti - budovu bez č.p./č.e., průmyslový objekt, umístěnou na stavebních parcelách č. 498/4 a 498/5, budovu bez č.p./č.e., objekt technické vybavenosti, umístěnou na stavební parcele č. 1307/5, stavební parcelu č. 498/5, stavební parcelu č. 1307/5, pozemkové parcely č. 5507 a 5508, stavbu STL průmyslového plynovodu DN 150 bývalého pivovaru uloženou v pozemkových parcelách č. 5507 a 5508, vše v k. ú. Domažlice     (OSM)

2770 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kanceláře č. 302 v nemovitosti čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

2771 - bere na vědomí stanoviska Správy CHKO Český les a obce Česká Kubice v souvislosti se žádostí o odkoupení objektu č.p. 53 na st.p.č. 192 a st.p.č. 192 vše k.ú. Dolní Folmava    (OSM)

2772 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 7. 2008, dle předloženého návrhu     (OSM)

2773 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě s Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ: 26324261 dle předloženého návrhu     (OSM)

2774 - schvaluje uzavření mandátní smlouvy o obstarání prodeje bytových jednotek v rámci 2. vlny prodeje s Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ: 26324261 dle upraveného návrhu     (OSM)

2775 - doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovení „Ceny za poskytnuté služby – Cs“ v rámci 2. vlny privatizace ve výši 3.450,- Kč/byt     (OSM)

2776 - bere na vědomí dopis ředitele Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, příspěvkové organizace o obdržení výpovědi z příkazní smlouvy ze dne 1.10.2005 od TJ Jiskra Domažlice a souhlasí s navrhovanou variantou č. 1     (OSM)

2777 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 635/40, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/1, 661/13, 661/28, 661/41, 711/1, 711/6, 711/7, 711/9, 711/10, 711/11, 711/12, 711/13, 711/18, 711/20, 712 s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem     (OSM)

2778 - nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje stavební parcely č. 4028 a pozemkových parcel č. 3705/10 a 3705/11 vše v katastrálním území Domažlice    (OSM)

2779 - schvaluje podání žaloby na úhradu dlužného nájemného proti nájemci a pověřuje Mgr. Endrštovou k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení    (OSM)

2780 - mění a doplňuje usnesení č. 2579 ze dne 23. 6. 2008 takto:
"schvaluje pronájem stavební parcely č. 478/7 a pozemkových parcel č. 5502 a 5500, vše v k. ú. Domažlice společnosti MANHATTAN Development a. s. , se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 3/656, IČ 63079224 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)

2781 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a vlastníkem stavební parcely č. 23 k.ú. Domažlice panem Jaroslavem Šefčíkem dle předloženého návrhu     (OSM)

2782 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a vlastníkem parcel KN č. 4781/1, 4781/19, 4781/24, 4781/29, 4781/7, 4813/7, 4813/3, 4813/33, 4977/1, 4977/8 k.ú. Domažlice Správou a údržbou silnic Domažlice, Sadová 324, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2783 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod nemovitosti - stavební parcely č. 650/2, k.ú. Domažlice do vlastnictví města     (OSM)

2784 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2976/2, k.ú Domažlice v lokalitě Pískovny pro zahrádkářské účely     (OSM)

2785 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2389/5 a č. 2390/3, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu    (OSM)

2786 - a) bere na vědomí ukončení platnosti nájemní smlouvy ze dne 3.1.2005 uzavřené na pronájem stavební parcely č. 384, k.ú. Babylon, Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o., Palackého 230, IČ 71237666 a Václavem Pangrácem
b) ukládá OSM jednat s pí Annou Pangrácovou o odkoupení nemovitosti - budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, postavené na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon max. za cenu 5 000,- Kč, v opačném případě o odklizení     (OSM)

2787 - a) nesouhlasí s uzavírkou komunikace na horní části Náměstí Míru v prostoru od OVOCE ZELENINA - Ouřada, náměstí Míru 61 k lípě dne 12.9.2008 od 9. 00 do 22.00 pro OVV ČSSD Domažlice, se sídlem Spálená 157, Domažlice, IČ 00409171 za účelem pořádání akce „Dětský den – zahájení školního roku”
b) souhlasí s uzavírkou komunikace na výše uvedenou akci od objektu ČSOB k objektu čp. 138, nám. Míru     (OSM-MH)

2788 - souhlasí s umisťováním dočasných reklamních zařízení na sloupech VO s výjimkou MPR v rámci předvolebních kampaní jednotlivých politických stran     (OSM-MH)

2789 - souhlasí s uzavírkou silnice II/193 v úseku od křižovatky se silnicí III/19366 do křižovatky se silnicí III/19365 v souvislosti se stavbou Havlovice, protipovodňová opatření v období od 25. 8. do 30. 11. 2008 dle předloženého návrhu     (OSM)

2790 - ruší platnost usnesení č. 547 ze dne 5. 3. 2007     (OSM)

2791 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení části pozemku parc.č. 3679/1, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 v k.ú. Domažlice za cenu do 240,- Kč/m2     (OSM)

2792 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí stavby světelného signalizačního zařízení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland v Domažlicích    (OSM)

2793 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o provedeném vytýčení hranice pozemku č. 3732, k.ú. Domažlice a souhlasí s navrhovaným postupem a předáním věci uvedení pozemku č. 3732, k.ú. Domažlice do původního stavu právnímu zástupci města Mgr. J. Endrštové     (OSM)

2794 - a) bere na vědomí informaci OSM o vývoji záležitosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 15.2.2007 s obchodní společností Bohdalecká obchodní s.r.o.
b) schvaluje odpověď JUDr. Linhartové v souladu se stanoviskem Mgr. Endrštové dle předloženého návrhu     (OSM)

2795 - doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení demolice budovy č.p. 112, stavby občanského vybavení, na st. parcele č. 801 k.ú. Domažlice     (OSM)

2796 - doporučuje zastupitelstvu města schválit darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 434, v ulici Fibichově v Domažlicích a to za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

2797 - doporučuje zastupitelstvu města schválit darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 431, v ulici Hájkově v Domažlicích a to za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

2798 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 247, v ulici Hruškově v Domažlicích s výší nájemného dle předložené varianty a)     (OSM)

2799 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytové jednotky č. 10, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání mezi původním nájemcem bytové jednotky a novým nájemcem bytové jednotky o případné úhradě vložených investic     (OSM)

2800 - souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2. 2 v budově čp. 281, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

2801 - bere na vědomí výsledky nabídek města k případné směně neprodaných bytů v I. vlně privatizace a ukládá DSN spol. s r.o. pokračovat v privatizaci     (OSM)

2802 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2803 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2804 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 21, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2805 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2806 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnický podíl ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2807 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl ve výši 576/10368 na stavební parcele č. st. 1489, 1490 a spoluvlastnický podíl ve výši 576/10368 na společných částech budovy čp. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 444/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 576/10368 na stavební parcele č. st. 1489, 1490 a spoluvlastnickému podílu ve výši 576/10368 na společných částech budovy čp. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2808 - bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o. o výsledcích nabídky plynofikace domů Kozinova ul. čp. 154-155 a 156-157 a nesouhlasí s realizací plynofikace bytových domů čp. 154, 155, 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích     (OSM)

2809 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 216, v ulici Palackého v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu č. 1     (OSM)

2810 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 247, v ulici Hruškově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu č. 1    (OSM)

2811 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu č. 1     (OSM)

2812 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 513, v ulici Zahradní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu č. 1     (OSM)

2813 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

2814 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Chodská – U Zastávky “ firmě Josef Zíka – projektování elektrických zařízení za cenu 11.662,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby veřejného osvětlení v ulici Chodská – U Zastávky takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.662,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0245 § 3631 pol. 6121 + 11.662,-Kč (projektové dokumentace)     (OSM-I)

2815 - neschvaluje provedení změny místní úpravy provozu na silnici III. tř. č. 1903 v ulici Havlíčkova - změny dodatkové tabulky E 12 mimo zásobování za E 12 mimo dopravní obsluhu dle návrhu oboru dopravy MěÚ Domažlice     (OSM-I)

2816 - odkládá projednání bodu č. 44 - Uzavření smluv o dodávce prací a služeb v  oblasti automatizovaného zpracování dat s Českou poštou,. s.p. na příští schůzi rady města    (OICTaGIS)

2817 - schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Domažlice a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s., Riegrova 1, Plzeň, uzavírající se za účelem zpracování projektové žádosti města Domažlice pro kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3.     (OVÚP)

2818 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -1.094.800,- Kč (snížení rozp.rezervy – územně anal.podklady)
org. 0119 § 3635 pol. 5166 +1.094.800,- Kč (územně analytické podklady obcí)     (OF)

2819 - schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu od 1. 9. 2008 dle předloženého návrhu    (OF)

2820 - schvaluje úpravu a doplnění ceníku služeb příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice s platností od 19. 8. 2008 dle upraveného návrhu     (OF)

2821 - bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených u příjemců dotací z rozpočtu města Domažlice v roce 2007     (OF)

2822 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice odstranit zjištěné nedostatky v dokladové inventuře majetku do 31. 1. 2009     (OF)

2823 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace k realizaci projektu Víčka nás spojila, víčka nás baví, umíme si hrát společně a bez předsudků, aneb přes domažlickou věž až do knihy rekordů mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18,306 13 Plzeň a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0124         pol. 4122 + 20.000,- Kč (příjem dotace Plzeňský kraj- Den s víčky)
org. 0124 § 3319 pol. 5169 + 20.000,- Kč (nákup služeb Den s víčky)     (OF)

2824 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 341.880,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 88.889,- Kč (snížení výdajů na soc. poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 30.770,- Kč (snížení výdajů na zdr.poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 461.539,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

2825 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0431             pol. 4116 - 52.500,- Kč (přeúčtování dotace údržba lyž. tratí Čerchov-Gibacht)
org. 0431 § 3419 pol. 2324 + 52.500,- Kč (dotace údržba lyž.tratí Čerchov-Gibacht,změna položky)     (OF)

2826 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0253 § 6310 pol. 5141 - 87.670,- Kč (snížení hrazených úroků z úvěru)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +87.670,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

2827 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 1.835.697,- Kč (snížení výdajů Havlovice-kan./vodovod)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.835.697,- Kč (zvýšení investiční rezervy rozpočtu)     (OF)

2828 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0407 pol. 4211 ÚZ98858 + 4.000.000,- Kč (dotace ze stát. rozpočtu-tréninkové hřiště)
org. 0407 § 3412 pol. 6121 ÚZ98858 + 4.000.000,- Kč (rekonstrukce tréninkového fotbal. hřiště)    (OF)

2829 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2008     (OF)

2830 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0288 § 3113 pol. 2324 +588.199,39 Kč (příjem pohledávka STAPOM Rokycany v likv.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +588.199,39 Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

2831 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 14. 7. 2008
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2007 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2007 ve výši 2.300.481,40 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do rezervního fondu ve výši 115.024,07 Kč , příděl do sociálního fondu ve výši 109.827,- Kč (2% z vyplacených mezd roku 2007), nerozdělený zisk ve výši 2.075.630,33 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2007 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) schvaluje finanční plán a plán oprav společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. na rok 2008 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.     (OF)

2832 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.536.400,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 +1.536.400,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)     (OF)

2833 - schvaluje na základě příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění plat panu Jaroslavu Zavadilovi, řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 8. 2008     (OF)

2834 - schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 981213-0074/2007 mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, dle předloženého návrhu     (OKS)

2835 - schvaluje Dodatek č. 2 ke komisionářské smlouvě o provádění správy nemovitostí ze dne 30.3.2006 uzavřené mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1 a Domažlickou správou nemovitostí, s.r.o., Zahradní 513, Domažlice dle předloženého návrhu     (OKS)

2836 - schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ : 63839997     (OKS)

2837 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2008 na 7 dětí navštěvujících Mateřskou školu Pasečnice     (OKS-ÚŠK)

2838 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3399 pol. 5139 – 1 899,- Kč (nákup materiálu)
org. 0219 § 3399 pol. 5137 + 1 899,- Kč (nákup kufru -SPOZ)     (OKS-ÚŠK)

2839 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu    (OKS-ÚŠK)

2840 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Jiřině Holoubkové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2008     (OKS-ÚŠK)

2841 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2008     (OKS-ÚŠK)

2842 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2008     (OKS-ÚŠK)

2843 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2008    (OKS-ÚŠK)

2844 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2008     (OKS-ÚŠK)

2845 - schvaluje změnu platového výměru Ivaně Sauerové, ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2008    (OKS-ÚŠK)

2846 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené zastupováním ředitelky příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2008    (OKS-ÚŠK)

2847 - a) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 27. 9. 2008
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 12.000,- Kč na akci „Svatováclavská jízda koní“, která se koná dne 27. 9. 2008 z org. 0219 - Záležitosti kultury
c) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od čp. 51 a čp. 132 ke křižovatce ul. Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 27. 9. 2008 od 10.00 hod do 15.00 hod    (OKS-ÚŠK)

2848 - nesouhlasí s realizací akce „Ledová show“ a s použitím finančních prostředků ve výši cca 60.000,- Kč na tuto akci z org. 0219 - Záležitosti kultury    (OKS-ÚŠK)

2849 - odkládá projednání bodu č. 72 - Pronájem honitby ¨Město Domažlice¨ a požaduje doplnění podkladů     (OSM)

2850 - bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie Domažlice za měsíc červenec 2008

2851 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice dle předloženého návrhu     (MP)

2852 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu paní Bc. Dagmar Murínovou vedoucí odboru kancelář starosty od 1.9.2008     (OKS)

2853 - mění a doplňuje usnesení RM č. 109 ze dne 13.11.2006 takto:
" u Dalibora Kubů se vypouští Domažlické Technické služby spol. s r.o.,
u Dalibora Kubů se doplňuje DTS Domažlice, příspěvková organizace a Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o."     (OKS)

2854 - pověřuje pana Bc. Lukáše Minaříka, pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastupováním města Domažlice při jednáních týkajících se paní Ivany Leityové a v ostatních případech, kdy soud rozhodne svým usnesením, že opatrovníkem bude město Domažlice     (OSVZ)

2855 - ruší usnesení č. 2755 ze dne 8.8.2008, kterým byla schválena nabídka na uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nábytku pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. 232, Domažlice“ firmy Nábytek Interes, Břetislavova 568, 344 01 Domažlice z důvodu zjištění, že kvalita a masivnost nábytku je stejná u obou přijatých nabídek    (OSM-I)

2856 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nábytku pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. 232, Domažlice“ firmy Nábytek Paula, Husova 59, 344 01 Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Nábytek Paula, Husova 59, 344 01 Domažlice na dodávku „Nábytku pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. 232, Domažlice“     (OSM-I)

2857 - bere na vědomí nabídku firmy Architekt Vorel s.r.o., Černická 887/9, 301 00 Plzeň na zpracování studie „Domažlice, pivovar – objemová studie“ a ukládá OSM jednat s firmou o podmínkách     (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 8. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)