Menu
Město Domažlice
Domažlice

57. schůze ze dne 21.7.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 57. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 7. 2008Rada města v Domažlicích:

2683 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112,Domažlice, 34401, IČ.:45349576 na provedení pokládky kabelových rozvodů pro veřejné osvětlení v ulici Kozinova za cenu 93.269,- Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 93.269,- Kč (snížení RZ)
org. 0262 § 3631 pol. 5171 + 93.269,- Kč (inženýrské sítě – VO - oprava kabelových rozvodů v ulici Kozinova)     (OISPRM)

2684 - schvaluje návrh smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie číslo: Z_S24_12_8120000196 uzavřené mezi městem Domažlice a firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ:27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, vyvolané stavbou protipovodňových opatření v Havlovicích, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2685 - a) souhlasí s pokácením mimolesních dřevin (stromů S1-S9, keřů K1-K14) v místě výstavby „Tréninkového fotbalového hřiště a beach volejbalového hřiště, volejbalového hřiště“ a „Plaveckého bazénu Domažlice – parkoviště“ nacházejících se na pozemcích města Domažlice
b) nesouhlasí s pokácením všech břehových porostů na levém břehu Zubřiny     (OISPRM)

2686 - souhlasí s pokácením 34 ks smrků ve vlastnictví města Domažlice v místě výstavby „víceúčelového hřiště Sídliště Šumava“ nacházejících se na pozemku parc. číslo 962/2, k.ú. Domažlice     (OISPRM)

2687 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště“ společnosti GIA s.r.o. Plzeň, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a společností GIA s.r.o., Barrandova 28, Plzeň na výkon inženýrské činnosti na realizaci akce „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště„     (OISPRM)

2688 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon technického dozoru stavby „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ pana Jiřího Krumla
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a p. Jiřím Krumlem na výkon technického dozoru stavby “Plavecký bazén Domažlice – parkoviště„     (OISPRM)

2689 - ruší výběrové řízení na dodávku mobilního měřiče rychlosti pro město Domažlice z důvodu legislativní nejasnosti pravomocí městské policie     (OISPRM)

2690 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za kopírování projektové dokumentace k akci „Odbahnění rybníka Babylon“ a „Oprava objektů rybníka Babylon“ + doplněk takto:
org. 0292 § 2341 pol. 6121 + 11.000,- Kč (odbahnění rybníka Babylon)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM)

2691 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 se společností Peška – židle a křesla s.r.o., Zelinářská 5, 301 00 Plzeň, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2692 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007 (článek 3, odstavec 6), kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek a přiděluje přímo zakázku na dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) na akci: „Dům pro seniory Domažlice“ firmě ŠUMAVAPLAN s.r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice
b) schvaluje nabídku předloženou firmou ŠUMAVAPLAN s.r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice na dopracování projektu pro provádění stavby dle ceníku UNIKA se slevou 25%, tj. 745.000,- vč. DPH
c) ukládá OISPRM jednat s firmou ŠUMAVAPLAN s.r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice ohledně uzavření smlouvy o dílo     (OISPRM)

2693 - bere na vědomí odstoupení paní MUDr. Marie Ihové od žádosti o prodej pozemku a ruší platnost usnesení č. 2576 ze dne 23. 6. 2008     (OSM)

2694 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp.515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
e) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 8251/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8251/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
g) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
i) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
j) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice.
k) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
l) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
m) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
n) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
o) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
p) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
q) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
r) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
s) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
t) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice     (OSM-MH)

2695 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitosti - pozemkové parcely č. 2571/2, k.ú. Domažlice s Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, PSČ: 306 13 Plzeň, IČ: 70 89 03 66 dle předloženého návrhu     (OSM)

2696 - schvaluje pronájem nemovitostí - stavební parcely č. 2936, části pozemkových parcel č. 2311/18, 2311/19 a 968/6, vše v k. ú. Domažlice Centru sociálních služeb Domažlice, p. o., se sídlem Baldovská 583, Domažlice a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 10.540,-Kč/rok a kauce ve výši 4 násobku měsíční částky nájemného     (OSM)

2697 - a) bere na vědomí konání „Jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru dne 23. 8. 2008 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru od věže k Sokolskému domu dne 23. 8. 2008 od 8.00 hod. do 15.00 hod. z důvodu konání „Jízdy historických vozidel“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel     (OSM)

2698 - a) bere na vědomí zprávu z hlavních mostních prohlídek ve správním území města Domažlice provedených dne 1.6.2008 specializovanou fi KH Mosty Ing. Naděždou Hájkovou, Sosnova 105, 470 01 Česká Lípa na základě komisionářské smlouvy ze dne 12.4.2006
b) ukládá OISPRM předložit nabídku na vyhotovení projektové dokumentace na opravu rozšířené části mostu M-05 Ul. Elišky Krásnohorské a projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostu M-12 u čp.31 v Havlovicích a M-01 u prodejny-Havlovice     (OSM-MH)

2699 - ukládá DTS zajistit na základě zprávy z hlavních mostních prohlídek ve správním území města Domažlice provedených dne 1. 06. 2008:
a) opravu mostu M – 03 /U staré vodárny/
Termín do 31. 12. 2008
b) opravu zábradlí mostu M-09 /do Bořic/
Termín do 30. 09. 2008
c) opravu u mostu M-07 / ul. Chodská / napojení komunikace na mostovku
d) opravu kamenného dláždění u mostu M-08 /U hasičů
Termín do 31. 10.2008
e) odstranění koroze u ocelových nosníků všech lávek a provést jejich následné ošetření nátěrem
Termín do 30. 11.2008     (OSM-MH)

2700 - schvaluje uzavření dohody vlastníků souvisejících kanalizací a vodovodů o zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace a vodovodu v Ladově ul. v Domažlicích mezi První chodskou stavební společností s.r.o., 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, IČ 14704013 a městem Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že smluvní pokuta v čl. V se stanoví ve výši 75 tis. Kč     (OSM)

2701 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 29.5.2007 mezi městem Domažlice a Josefem Pitterem, podnikajícím pod označením Josef Pitter IČ 103 33 207 na pronájem nebytových prostor - chladírny a přilehlé manipulační místnosti v budově čp. 112 na stavební parcele č. 801 na hřbitově v Domažlicích     (OSM)

2702 - ruší platnost usnesení č. 1965 ze dne 21. 1. 2008     (OSM)

2703 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek:
1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61 a jejich správa na náklady Muzea Chodska v Domažlicích dle Smlouvy o společném užívání části sbírek národopisného muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne 14. 6. 1999
2. zřízení věcného břemene k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka
3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice za kupní cenu i v případě změny organizace, které jsou nemovitosti předávány k vlastnímu hospodářskému využití     (OSM)

2704 - a) ukládá odboru správy majetku podat žádost ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Domažlice o zřízení věcného břemene umístění zaklenutého potoka jako součásti kanalizačního řadu města k pozemku parcelní č. st. 650/2, k.ú. Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku zajistit vyhotovení návrhu souhlasného prohlášení týkajícího se vlastnictví sbírek Jindřicha Jindřicha     (OSM)

2705 - schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi AK Křivánek, Šmehlík, Tomášek, advokátem, Sady 5. května 46, 301 00 Plzeň jako schovatelem na straně jedné, kupujícím HELDOVNA MILLENIUM - správa nemovitostí s.r.o. , 344 01 Domažlice, Baldovská 19, IČ 25249274 jako složitelem na straně druhé a prodávajícím Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 jako příjemcem na straně třetí dle předloženého návrhu    (OSM)

2706 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 05 Brno, IČ: 37935311, Lenkou Thomayerovou a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,-- Kč     (OSM)

2707 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 8, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice". Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 17. 03. 1983.     (OSM)

2708 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice". Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu uzavřenou dne 25. 06. 2007.     (OSM)

2709 - bere na vědomí, ze došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 14, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro zavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu ze dne 1. 11. 2006.     (OSM)

2710 - schvaluje obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 19, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích z důvodu vyčerpání předplaceného nájemného, dle předloženého návrhu     (OSM)

2711 - schvaluje obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích z důvodu vyčerpání předplaceného nájemného, dle předloženého návrhu     (OSM)

2712 - schvaluje obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 24 v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích z důvodu vyčerpání předplaceného nájemného dle předloženého návrhu     (OSM)

2713 - schvaluje obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 7 v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích z důvodu vyčerpání předplaceného nájemného, dle předloženého návrhu     (OSM)

2714 - schvaluje obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 18 v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích z důvodu vyčerpání předplaceného nájemného, dle předloženého návrhu    (OSM)

2715 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Domažlice, ul. Voborníkova - rekonstrukce vedení NN na pozemkových parcelách č. 5042/12, 5042/13, 5042/14, 5042/1, 5042/16, 4784/1 a stavební parcele č. 1451/1 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0002541/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

2716 - a) mění usnesení č.2581 ze dne 25.6.2008 takto: "souhlasí s využitím objektu bývalých jeslí v Benešově ul. čp. 97, Domažlice pro výcvik služebních psů Policie ČR"
b) schvaluje dohodu o užívání nemovitosti - budovy č.p. 97 v Benešově ulici, Domažlice, mezi městem Domažlice, DSN spol. s r.o. a Policejním prezidiem ČR dle upraveného návrhu
c) schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 117 na st.p. 1161/23 k.ú. Domažlice     (OSM)

2717 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 12, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 162 v ulici Kosmonautů v Domažlicích s tím, že bytová jednotka č. 4, v budově čp. 547, v ulici Švabinského v Domažlicích bude vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

2718 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 160 v ulici Kosmonautů v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2719 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 2 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 12, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 612 v ulici Michlově v Domažlicích a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky, a s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2720 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 24, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 630 v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2721 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, v ulici na náměstí Míru v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s podmínkou, že ke dni podpisu smlouvy budou uhrazeny všechny pohledávky za užívání předmětné bytové jednotky     (OSM)

2722 - ukládá OSM připravit smlouvu budoucí kupní s ČRS MO Domažlice dle usnesení č.2023 ze 4.2.2008     (OSM)

2723 - souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek č. st. 1390/2, k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníků pozemku č. 3687, k. ú. Domažlice a ukládá odboru správy majetku předložit návrh příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene a zajistit vyhotovení geometrickému plánu, kterým bude dán územní rozsah věcného břemene     (OSM)

2724 - souhlasí s umístěním sušáku na prádlo v areálu bývalých „kasáren“ v átriu budovy čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích s tím, že jako součást občanské vybavenosti budou instalovány na náklad nájemního družstva Golem dle varianty 1     (OSM)

2725 - ukládá OSM prověřit možnosti dopravního značení „obytná zóna“ v areálu bývalých „kasáren“ v átriu budovy čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích doložením stanoviska DI PČR Domažlice     (OSM)

2726 - a) schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 250 000,- Kč od společnosti TLM s. r. o. se sídlem ul. 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ: 140 21, IČ: 263 17 273 na dovybavení učeben výpočetní techniky základních škol v Domažlicích
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3421 pol. 3121 +250.000,- Kč (přijetí daru)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +250.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM, OF)

2727 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v pořadu „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“ televize PUBLIC TV
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 17 850,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 17 850,- Kč (pořad PUBLIC TV)     (OŠKTVV)

2728 - schvaluje uzavření smlouvy o inzerci v trasovém turistickém průvodci č. 57 Chodsko – Domažlicko, česká verze – I. vydání v rozsahu 4 stran mezi městem Domažlice a firmou S a D, Nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Bělohorská 237, 169 00 Praha 6     (OŠKTVV)

2729 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2008 na 1 dítě navštěvující Mateřskou školu Mrákov    (OŠKTVV)

2730 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 k budově čp. 137) za účelem konání akce „Evropský den bez aut“ dne 22. 9. 2008 od 7.30 hodin do 14.30 hodin     (OŠKTVV)

2731 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 15 000,- Kč na akci „Evropský den bez aut“, který se koná dne 22. 9. 2008 z org. 0219 - Záležitosti kultury     (OŠKTVV)

2732 - a) doporučuje ZM schválit poskytnutí fin. příspěvku Nájemnímu družstvu Golem ve výši 155.000,- Kč na pořízení vybavenosti dětského mobiliáře (rozpočtové opatření bude provedeno až v případě schválení příspěvku zastupitelstvem města)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 155.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy )
org. 0114 § 3429 pol. 6329 + 155.000,- Kč (příspěvek – hřiště „Kasárna“)     (OŠKTVV)

2733 - schvaluje úhradu nákladů na dopravu na akci "Přeshraniční běh přátelství" dne 6. 7. 2008 z org. 0219 - Záležitosti kultury     (OŠKTVV)

2734 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci červnu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci červnu 2008
c) bere na vědomí zprávu o 1 školním úrazu dítěte v Mateřské škole Domažlice, v měsíci červnu 2008     (OŠKTVV)

2735 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v letní verzi image prospektu Užij si Šumavu – léto     (OŠKTVV)

2736 - schvaluje změnu platového výměru p. Anně Bauerové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2008     (OŠKTVV)

2737 - a) schvaluje nákup kopírky TA DCC 2625 s příslušenstvím dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 5137 - 157.000,- (drobný hmotný dl. majetek )
org. 0230 § 6171 pol. 6125 + 157.000,- (nákup výpočetní techniky)     (OICTaGIS)

2738 - a) schvaluje smlouvu o dílo se společností Mott Macdonald Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, na vypracování studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce a přístavba plaveckého bazénu v Domažlicích“ za cenu 178.500,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 178.500,- (snížení investiční rezervy)
org. 0408 § 2212 pol. 5166 + 178.500,- (studie proveditelnosti na projekt „Rekonstruk. a přístavba plaveckého bazénu v Domažlicích)    (OISPRM)

2739 -  rozhodla přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ firmě Silnice Horšovský Týn a.s., nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za cenu 11.450.397,--Kč vč. DPH     (OISPRM)

2740 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu na akci „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ za cenu 10.152.477,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu na stavební úpravy a přístavbu - Plavecký bazén Domažlice - ubourání terasy PB a vybudování nového vstupu za cenu 1.297.920,- Kč     (OISPRM)

2741 - schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 132.800,- (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0408 § 2212 pol. 6121 +132.800,- ( projektová dokumentace „Rekonstrukce a přístavba plavecký bazén Domažlice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 300.000,- (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0408 § 2212 pol. 6121 +300.000,- (stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 300.000,- (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0408 § 3412 pol. 6121 +300.000,- (stavební úpravy a přístavba)     (OISPRM)

2742 - a) schvaluje cenovou nabídku společnosti Šumavaplan, s.r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice, na vypracování zjednodušené studie na projekt „Rekonstrukce a přístavba plaveckého bazénu v Domažlicích“ za cenu 208.250,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 208.250,- (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0408 § 2212 pol. 5166 + 208.250,- (zjednodušená studie na projekt „Rekonstruk. a přístavba plavec. bazénu v Domažlicích“ )    (OISPRM)

2743 - ruší výběrové řízení na realizaci akce "Rekonstrukce bytového domu Školní 169, Domažlice"     (OISPRM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)