Menu
Město Domažlice
Domažlice

56. schůze ze dne 7.7.2008

-

U S N E S E N Í

z 56. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 7. 7. 2008


Rada města v Domažlicích:

2631- schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +328.744,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 §1036 pol. 5169 +328.744,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)    (OF)

2632 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ 98216 ( příjem dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 395.420,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 102.810,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.810,-Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)    (OF)

2633 - schvaluje přijetí dotace na akci „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ ve výši 2 mil. Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje    (OF)

2634 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0407 pol. 4222 +2.000.000,- Kč (investiční dotace Plzeňský kraj-tréninkové hřiště)
org. 0407 § 3412 pol. 6121 +2.000.000,- Kč ( rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště)    (OF)

2635 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13101 +107.602,- Kč (příspěvek úřadu práce na SÚPM)
org. 0229 §6171 pol. 5011 ÚZ13101 +107.602,- Kč (výplata příspěvku úřadu práce na SÚPM)
org. 0229 §6171 pol. 5011 -107.602,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0264 §6409 pol. 6901 +107.602,- Kč (zvýšení investiční rezervy)    (OF)

2636 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5132 +15.000,- Kč (ochranné pomůcky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 15.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)    (OF)

2637 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 15. 5. 2008    (OF)

2638 - schvaluje ceník parkovného a parkovacích karet dle upraveného návrhu    (OF)

2639 - a) schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na výstavbu tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem uzavíranou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, IČ: 00253316 a TJ Jiskra Domažlice, se sídlem Fugnerova 647, Domažlice, IČ:00524123 dle upraveného návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 §6409 pol. 6901 -500.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0407 §3412 pol. 6121 +500.000,- Kč (tréninkové fotbalové hřiště)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0407 §3412 pol. 3122 +400.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra Domažlice na tréninkové hřiště)
org. 0407 §3412 pol. 6121 +400.000,- Kč (tréninkové fotbalové hřiště)    (OF)

2640 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ firmě Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů za cenu 18.880.003,- Kč vč. DPH
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu na akci „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ za cenu 18.880.003,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu    (OISPRM)

2641 - odkládá projednání bodu č. 10 z důvodu neusnášeníschopnosti    (OISPRM)

2642 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Revitalizace aleje k Vavřinečku“ firmy BAOBAB péče o zeleň s.r.o., Únětice 3, Horoměřice
b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Domažlice a firmou BAOBAB péče o zeleň s.r.o., Únětice 3, Horoměřice na realizaci akce „Revitalizace aleje k Vavřinečku“ dle předloženého návrhu ve výši 1.927.919.-- Kč vč. DPH     (OISPRM)

2643 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště – Mánesova ulice v Domažlicích“ firmy Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn
b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Domažlice a firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn na realizaci akce „Parkoviště – Mánesova ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu ve výši 2.257.028,-- Kč vč. DPH    (OISPRM)

2644 - a) schvaluje zadání rozboru problematiky právního postavení města Domažlice v konkurzním řízení na majetek Stavebního podniku Klatovy, a.s. v likvidaci a šancí města na úspěch v řízení a navržení dalšího postupu města advokátní kanceláři Janstová, Smetana a partneři se sídlem v Praze, Římská 104/14
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci s advokátní kanceláří Janstová, Smetana a partneři se sídlem v Praze, Římská 104/14, resp. advokátem této kanceláře JUDr. Tomášem Nevečeřalem, dle předloženého návrhu
c) schvaluje udělení plné moci Mgr. Tomáši Kaplanovi a JUDr. Tomáši Nevečeřalovi dle přiloženého návrhu    (OISPRM)

2645 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení pohledávky mezi městem Domažlice jakožto postupníkem a firmou Vlček – STAVBY s.r.o., U garáží 197, 346 01, Horšovský Týn, IČ: 26360837 jakožto postupitelem dle předloženého návrhu    (OISPRM)

2646 - schvaluje smlouvu o dílo se společností Vlček – STAVBY, s.r.o., U Garáží 197, 346 01, Horšovský Týn, IČ: 26360837, týkající se stavebních prací souvisejících s odstraňováním vad a nedostatků na objektu 30 b.j. v ul. Petrovická v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

2647 - a) schvaluje smlouvu o dílo na akci „ Domažlice - Havlovice - vodovod - kanalizace“ mezi městem Domažlice a společností Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice za cenu 256. 448,- Kč bez DPH
b) ukládá OISPRM zahrnout tuto cenu do smlouvy s CHVAKEM    (OISPRM)

2648 - a) souhlasí s provedením stavebních prací vymezených Dokumentací pro ohlášení stavby vyhotovenou společností CHEMOPRAG, s. r. o., Na Babě 1526/35, Praha 6, Středisko Plzeň,a to jako přípravných prací v rámci stavby NOVOSTAVBA "HYDRO DOMAŽLICE"
b) schvaluje projektovou dokumentaci stavby NOVOSTAVBA "HYDRO DOMAŽLICE" předloženou společností CHEMOPRAG, s. r. o., Na Babě 1526/35, Praha 6, Středisko Plzeň a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na umístění této stavby    (OSM)

2649 - souhlasí s poskytnutím žulových kostek na zadláždění mezipodesty na schodišti umístěného na pozemkové parcele č. 2338/1, k.ú. Domažlice v Hánově parku a části plochy u západního vchodu do církevního domu    (OSM)

2650 - bere na vědomí dopis společnosti Kaufland, Stiftung & Co, KG, Olgastrasse 67-59, Heilbronn     (OSM)

2651 - a) doporučuje ZM schválit koupi pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK č. 1066 k.ú. Domažlice o výměře 6032 m2 za cenu 71.151,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit koupi pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK č. 1332 k.ú. Domažlice o výměře 9168 m2 za cenu 115.501,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2652 - a) vydává nařízení města Domažlice č. 5/2008 o stání motorových vozidel na místních komunikacích
b) souhlasí se změnou dopravního značení dle předloženého návrhu    (OSM)

2653 - deleguje na předsedu družstva Nájemní družstvo Domažlice - družstvo, pravomoc rozhodovat ve věci povolování chovu domácího zvířectva v bytových domech: Petrovická 281, 282, Domažlice a v bytovém domě Vrchlického 656, Domažlice    (OSM)

2654 - deleguje na předsedu družstva Nájemní družstvo Golem - družstvo, pravomoc rozhodovat ve věci povolování chovu domácího zvířectva v bytovém domu Kozinova 87, Domažlice    (OSM)

2655 - doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 3, v budově čp. 562, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice    (OSM)

2656 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 540/10, spoluvlastnický podíl ve výši 652/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 540/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 652/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnickému podílu ve výši 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích , dle předloženého návrhu    (OSM)

2657- a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 429/3, spoluvlastnický podíl ve výši 686/2744 na stavební parcele č. st. 1518 a spoluvlastnický podíl ve výši 686/2744 na společných částech budovy čp. 429 v ulici Škroupově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 429/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 686/2744 na stavební parcele č. st. 1518 a spoluvlastnickému podílu ve výši 686/2744 na společných částech budovy čp. 429 v ulici Škroupově v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OSM)

2658 - a) bere na vědomí přechod nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 248, ulici 17. listopadu v Domažlicích v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (trvalé odstěhování původního nájemce) a Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 6. 2. 1986.
b) ruší usnesení č. 2404 ze dne 12.05.2008 z důvodu doložení přechodu nájmu    (OSM)

2659 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích    (OSM)

2660 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, v budově čp. 134, na náměstí Míru v Domažlicích nájemcům bytové jednotky    (OSM)

2661 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 7, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích    (OSM)

2662 - schvaluje prohlášení vlastníka budovy čp. 154-155 v Kozinově ulici v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OSM)

2663 - schvaluje prohlášení vlastníka budovy čp. 156-157 v Kozinově ulici v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OSM)

2664 - a) neschvaluje úhradu vložených investic do bytové jednotky č. 4 v budově čp. 241 v ulici 17.listopadu v Domažlicích z hospodářské činnosti Města Domažlice
b) souhlasí se zprostředkováním jednání mezi stávajícími nájemci a osobou, které bude bytová jednotka nově přidělena    (OSM)

2665 - schvaluje zvýšení ceny nájemného od 1. 1. 2009 dle předloženého návrhu    (OSM)

2666 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 40110/2007 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu    (OICT)

2667 - bere na vědomí změnu identifikačních údajů zhotovitele v návrhu smlouvy o dílo na realizaci akce „Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí na úrovni obcí s rozšířenou působností“ mezi městem Domažlice a firmou Ing. Petr Kohoutek    (OVÚP)

2668 - doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení města Domažlice ke smlouvě o založení Sdružení měst a obcí proti hazardu ze dne 5.6.2007    (OF)

2669 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2008

2670 - bere na vědomí zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 23.6.2008

2671 - odkládá projednání nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce BD Školní 169, Domažlice“ firmy DSP s.r.o., Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice na příští schůzi rady města    (OISPRM)

2672 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Opatření proti vlhkosti – Msgre.B.Staška 61 v Domažlicích“ firmy STAVOSAN s.r.o., Předenická 80/1, 301 00 Plzeň – Doudlevce
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a STAVOSAN s.r.o., Předenická 80/1, 301 00 Plzeň – Doudlevce na realizaci akce „Opatření proti vlhkosti – Msgre.B.Staška 61 v Domažlicích“ dle předloženého návrhu ve výši 226.327,- Kč bez DPH    (OISPRM)

2673 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken na objektu Zahradní 513 v Domažlicích“ firmy O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice na realizaci akce „Výměna oken na objektu Zahradní 513 v Domažlicích“ dle předloženého návrhu ve výši 148.359,- Kč bez DPH    (OISPRM)

2674 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken na objektu Kovařovicova 255-256 v Domažlicích“ firmy O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice na realizaci akce „Výměna oken na objektu Kovařovicova 255-256 v Domažlicích“ dle předloženého návrhu ve výši 1.104.190,- Kč bez DPH    (OISPRM)

2675 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken na objektu 17.listopadu 247-248 v Domažlicích“ firmy O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a O.K. OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice na realizaci akce „Výměna oken na objektu 17.listopadu247-248 v Domažlicích“ dle předloženého návrhu ve výši 985.188,- Kč bez DPH    (OISPRM)

2676 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava balkónů – 32 ks, ul. Kosmonautů“ firmu Dostav s.r.o., Chrastavická 224, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Dostav s.r.o., Domažlice na realizaci akce „oprava balkónů ul. Kosmonautů 161 - 164" dle předloženého návrhu ve výši 16 242,64 Kč/ks    (OISPRM)

2677 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy na objektu Masarykova 240, Domažlice “ firmu ANS STŘECHA s.r.o., Masarykova 124, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmu ANS STŘECHA s.r.o., Masarykova 124, Domažlice na realizaci akce „Rekonstrukce střechy na objektu Masarykova 240, Domažlice“ dle předloženého návrhu ve výši 346 024,- Kč    (OISPRM)

2678 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce střechy na objektu 28. října 325, Domažlice “ firmy ANS STŘECHA s.r.o., Masarykova 124, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou ANS STŘECHA s.r.o., Masarykova 124, Domažlice na realizaci akce „Rekonstrukce střechy na objektu 28. října 325, Domažlice“ dle předloženého návrhu ve výši 396 476,- Kč    (OISPRM)

2679 - souhlasí s prohlášením o úhradě nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku na ocenění věcného břemene na umístění stavby – malá vodní nádrž na pozemku stavební parcela č.4335 k.ú. Domažlice a správní poplatek za podání návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí    (OSM)

2680 - schvaluje rozpočtové opatření na doplnění finančních prostředků na úhradu nákladů stavby parkoviště v ulici Mánesova takto:
org. 0261 §6409 pol. 5901 -300.000,- Kč (snížení RZ)
org. 0246 §2219 pol. 6121 +300.000,- Kč (místní komunikace - stavba parkoviště Mánesova ul.)    (OISPRM)

2681 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0407 pol. 4211 ÚZ98858 +6.000.000,-(dotace ze státního rozpočtu-tréninkové hřiště)
org. 0407 §3412 pol. 6121 ÚZ98858 +6.000.000,- (rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště)    (OF)

2682 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0423 pol. 4113 +1.725.835,- Kč (dotace SFŽP - revitalizace aleje K Vavřinečku)
org. 0423 §3745 pol. 5169 +1.725.835,- Kč (čerpání dotace - revitalizace aleje K Vavřinečku)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol. 5901 -202.084,- Kč (rozpočtová rezerva - alej K Vavřinečku)
org. 0423 §3745 pol. 5169 +202.084,-Kč (vlastní prostředky - revitalizace aleje K Vavřinečku)    (OF)

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)