Menu
Město Domažlice
Domažlice

49. schůze ze dne 14.4.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 49. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 4. 2008Rada města v Domažlicích:

2263 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2264 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5 mil. Kč     (OSM)

2265 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost společnosti HAAS Bohemia, spol. s r.o., Dělnická 48, Kdyně
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 9. 7. 2007 v souladu se zápisem ze dne 4. 4. 2008     (OSM)

2266 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 05 Brno, IČ: 37935311, Josefem Doubkem, Žižkova 160, Domažlice a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,-- Kč     (OSM)

2267 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2821 (PK), k.ú. Domažlice za účelem rozšíření zahrádky na dobu neurčitou za cenu 10,-Kč/m2/rok manželům JUDr. Jaromíru a Janě Zubíkovým a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2268 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2821 (PK), k.ú. Domažlice za účelem rozšíření zahrádky na dobu neurčitou za cenu 10,-Kč/m2/rok paní Daně Pavlisové a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2269 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání oslav 1. máje dne 1.5.2008 od 9,00 do 12,00 hod. KSČM Domažlice za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu     (OSM)

2270 - bere na vědomí podání výpovědi společností Domažlické Technické služby, spol. s r.o. , IČ 25241958 z nájemní smlouvy, uzavřené dne 19.6.2003 na pronájem části opěrné zídky na jižní straně Městského stadionu Střelnice k umístění reklamní tabule s tím, že reklamní tabule bude dle článku VIII. smlouvy odstraněna     (OSM)

2271 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č.657/1 k.ú. Domažlice panu Petru Bartošovi za účelem umístění stavby schodiště na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 100,- Kč/m2/rok, bez kauce a bez inflačního nárůstu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2272 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 644/1 k. ú. Domažlice o výměře 10 m2     (OSM)

2273 - neschvaluje záměr pronajmout část objektu bývalé OVS – garáže v Petrovické ulici, Domažlice     (OSM)

2274 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zřizování věcných břemen umístění vodovodního systému a kanalizačního řadu ve vlastnictví města v pozemcích pod silnicí I/22 v Domažlicích     (OSM)

2275 - odkládá projednání bodu č. 13 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě - PDA     (OSM)

2276 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Kopera s. r. o., se sídlem Týn 1049/3, 11000 Praha 1, IČ 27908321 na prodej části pozemkových parcel č. 2185/19, 2170/2, 2181/1 a 2170/7, vše k.ú. Domažlice a prodej staveb přípojek inženýrských sítí k těmto částem pozemku dle předloženého návrhu    (OSM)

2277 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 2423/15 o výměře 91 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví pana Antonína Sladkého dle předloženého návrhu     (OSM)

2278 - a) doporučuje ZM zrušit platnost usnesení č. 329 ze dne 28. 3. 2008, kterým byl schválen záměr prodat pozemkovou parcelu č. 229/5, pozemkovou parcelu č. 708/7 vše k.ú. Havlovice u Domažlic
b) doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemky p.č. 229/5 a 708/7 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 638/25 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice“ ve vlastnictví pana Františka Jakla tak, že pozemek p.č. 638/25 bude ve vlastnictví města Domažlice a pan František Jakl se stane vlastníkem pozemků p. č. 229/5 a 708/7 a poskytne městu částku 50.000,--Kč jako finanční vypořádání, když jemu nabývaný pozemek má o 250 m2 větší výměru než pozemek, který při směně nabude město     (OSM)

2279 - a) souhlasí s umístěním 3 ks nových "lamposterů" na sloupech VO č. 132 - ul. P. Velikého (Digitální Chodsko - David Rácz ), č. 131 - ul. P. Velikého a č. 143 - ul. Kozinova (oba Chára Sport PNEU)
b) schvaluje uzavření dodatku č. IV. ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM dle předloženého návrhu     (OSM)

2280 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. 7 umístěného na stavební p.č. 1161/17 v areálu bývalých kasáren v Petrovické ulici v Domažlicích za účelem rozšíření prodejny nápojů Cash and Carry Pilsner Urquel     (OSM)

2281 - a) bere na vědomí žádost paní Zdeňky Podskalské o snížení nájemného za užívání části nebytových prostor nemovitosti č. p. 56 , Domažlice - Město
b) neschvaluje snížení výše nájemného za užívání těchto prostor v objektu čp. 56, Domažlice - Město     (OSM)

2282 - a) ruší platnost usnesení č. 2234 ze dne 17.3.2008
b) bere na vědomí žádost členů místní organizace Českého rybářského svazu Domažlice ze dne 18.3.2008 a odkládá rozhodnutí v této věci do doby předložení vyjádření VUSS Plzeň    (OSM)

2283 - a) bere na vědomí žádost Okresní rady Klubu českého pohraničí, Občanské sdružení Domažlice o provedení opravy pomníků válečných hrobů na hřbitově v Domažlicích
b) ukládá OISPRM podat žádost o dotaci na opravu válečných hrobů
c) ukládá DTS Domažlice, p. o. provést nejnutnější opravu a zabezpečení 8 ks válečných hrobů     (OSM)

2284 - a) doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku p.č. 2996(PK) o výměře 1903 m2 k.ú. Domažlice za cenu 10,--Kč/m2, od pana Antonína Královce do vlastnictví města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemku p.č. 2967/2(PK) o výměře 2489 m2 k.ú. Domažlice za cenu 10,--Kč/m2, od pana Jana Ničovského do vlastnictví města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

2285 - a) bere na vědomí uzavření podnájemní smlouvy na pozemek p.č. 28/1 k.ú. Babylon mezi Městskými lesy Domažlice, Tyršova 611, 344 01 Domažlice IČ: 00574929 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dle předloženého návrhu
b) bere na vědomí uzavření podnájemní smlouvy na pozemek p. č. 7/1 k.ú. Babylon mezi Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM schválit záměr prodat části pozemků p.č. 28/1 a 7/1 k.ú. Babylon Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dotčené stavbou „I/26 Babylon, most ev. č. 26-040“     (OSM)

2286 - a) bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o. o stavu vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví města
b) schvaluje bezúplatné převody vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví města do majetku města, a to formou dohody dle předloženého návrhu
c) ukládá Domažlické správě nemovitostí, spol. s r. o. oslovit vlastníky vodoměrů v bytových domech ve vlastnictví města a pověřuje ji jednáním ve věci převodu vodoměrů do vlastnictví města a podpisu dohod o bezplatném převodu vodoměrů dle schváleného návrhu    (OSM)

2287 - schvaluje posunutí termínu vyklizení a předání holobytové jednotky č. 40, v budově čp. 141,v ulici Masarykově v Domažlicích a to z termínu 30. 4. 2008 na termín 31.7.2008, a to za podmínky uzavření splátkového kalendáře v termínu do 30.4.2008     (OSM)

2288 - a) nedoporučuje ZM schválit odpuštění nájemného za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích
b) nedoporučuje ZM schválit odpuštění soudních výloh     (OSM)

2289 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 543/10, spoluvlastnický podíl ve výši 447/12174 na stavební parcele č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnický podíl ve výši 447/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 447/12174 na stavební parcele č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnickému podílu ve výši 447/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

2290 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 448/6, spoluvlastnický podíl ve výši 566/3646 na stavební parcele č. st. 1493 a spoluvlastnický podíl ve výši 566/3646 na společných částech budovy čp. 448 v ulici Doubově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 448/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na stavební parcele č. st. 1493 a spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na společných částech budovy čp.448 v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2291 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 567/4, spoluvlastnický podíl ve výši 646/23020 na stavební parcele č. st. 2933, 2934, 2935 a spoluvlastnický podíl ve výši 646/23020 na společných částech budovy čp. 566, 567, 568 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 567/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 646/23020 na stavební parcele č. st. 2933, 2934, 2935 a spoluvlastnickému podílu ve výši 646/23020 na společných částech budovy čp.566, 567, 568 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

2292 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, v budově čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích nájemcům bytu     (OSM)

2293 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, v budově čp. 159, v ulici Kosmonautů v Domažlicích nájemci bytové jednotky    (OSM)

2294 - doporučuje ZM schválit změnu zakladatelské listiny spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o. o : změnu názvu firmy na Správa sportovních zařízení Domažlice s.r.o. a rozšíření předmětu činnosti     (OF)

2295 - doporučuje zastupitelstvu města schválit plán investic na rok 2008 dle předloženého návrhu s doplněním neproinvestované částky 7.090. 000,- Kč za zimní zabezpečení ZS     (OISPRM)

2296 - doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22.11.2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ:70890366 ve výši 325.200,- Kč     (OISPRM)

2297 - schvaluje předloženou studii stavby „Cyklostezka – Malý Škarman“ zpracovanou firmou Ptáčník - dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Cihlářská 552 Domažlice     (OISPRM)

2298 - schvaluje předloženou projektovou dokumentaci stavby parkoviště v ulici Mánesova v Domažlicích zpracovanou Projekční kanceláří Ing. Rojt se sídlem Vodní 27 Domažlice    (OISPRM)

2299 - bere na vědomí investiční záměr ČEZ Distribuce, a.s. provést v roce 2010 rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v ulici Kosmonautů v Domažlicích s tím, že tato akce bude zařazena do výhledového plánu investic města na rok 2009/2010     (OISPRM)

2300 - a) schvaluje cenovou nabídku společnosti PPAA, a.s. Plzeň, Barandova 28, 32600 Plzeň, na zpracování dodatečných podkladů nutných k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ za cenu 19.278,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 6901 - 19.300,- Kč (snížení investiční rezervy)
org 0245 § 3744 pol. 6121 +19.300,- Kč (zpracování projektové dokumentace)     (OISPRM)


2301 - a) schvaluje cenovou nabídku společnosti PPAA, a.s. Plzeň, Barandova 28, 32600 Plzeň, na zpracování dodatečných podkladů nutných k vypracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na akci „Havlovice – vodovod a kanalizace – kanalizační přípojky I.etapa“ za cenu 17.850,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0261 § 6409 pol. 6901 - 17.900,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 +17.900,- Kč (aktualizace části projektové dokumentace)    (OISPRM)


2302 - doporučuje ZM schválit předloženou Technickoekonomickou studii protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice zpracovanou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha     (OISPRM)

2303 - schvaluje smlouvu číslo : Z-S42_12-4120153709 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. IČ:27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, na úhradu podílu nákladů ve výši 2.000,- Kč spojených se zřízením přípojného místa pro připojení kamery městského kamerového systému na síť NN v ulici Masarykova v Domažlicích     (OISPRM)

2304 - schvaluje zadání zakázky na výkon funkce TDI staveb veřejného osvětlení a optických trubek městského kamerového systému v ulicích Fügnerova – Tyršova – Hánův park s propojením do ulice U Nemocnice firmě Antonín Beck, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, se sídlem : Meclov 187, 345 21 Meclov za cenu 26.507,- Kč vč. DPH    (OISPRM)

2305 - odkládá bod č. 39 - Projednání realizace stavby veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova I. část     (OISPRM)

2306 - schvaluje výpověď dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Havlovice panu Luďkovi Grebačovi     (OKS)

2307 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Havlovice s panem Lukášem Jírovcem     (OKS)

2308 - schvaluje dočasné vyvěšení reklamního poutače Komerční banky, a.s., pobočka Domažlice, z textilie, o velikosti 1 x 6m, s nápisem „Měsíc s hypotékou KB! Zpracování úvěru zdarma!“, na zábradlí bezbariérového přístupu k objektu a v hale budovy U nemocnice 579 v době od 28. 4. do 16. 5. 2008     (OKS)

2309 - bere na vědomí výsledek šetření stížnosti ČŠI-1093/08-04 na ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace     (OŠKTVV)

2310 - bere na vědomí výsledek šetření stížnosti ČŠI-1102/08-04 na postup ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace     (OŠKTVV)

2311 - bere na vědomí výsledek hlasování konkurzní komise a uzavírá konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace     (OŠKTVV)

2312 - souhlasí s použitím fin. prostředků ve výši 40 tis. Kč na akci "Oslavy osvobození" dne 6.5.2008     (OŠKTVV)

2313 - bere na vědomí vyjádření ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, p. Václava Bufky k výtce nezavírání oken v ZŠ s tím, že výtka je oprávněná     (OŠKTVV)

2314 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Martinu Wimmerovi a Janu Wimmerovi na opravu jižní fasády směrem do nám. Míru, měšťanského domu čp. 128, nám. Míru, ve výši 20.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice, na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, měšťanského domu čp. 136, nám. Míru, ve výši 470.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 Marcele Buršíkové a Ladislavu Szabó na celkovou obnovu fasád na severní (dvorní) a jižní (směrem do nám. Míru) straně domu včetně výměny klempířských prvků a oken za repliky, měšťanského domu čp. 142, nám. Míru, ve výši 110.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

2315 - bere na vědomí přidělení a návrh na rozdělení státní dotace 200.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 takto:
1)Martin Wimmer, Jan Wimmer
- na opravu jižní fasády směrem do nám. Míru, měšťanského domu čp. 128, nám. Míru, ve výši 10.000,- Kč
2)Římskokatolická farnost Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice
- na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, měšťanského domu čp. 136, nám. Míru, ve výši 170.000,- Kč
3)Marcela Buršíková, Ladislav Szabó
- na celkovou obnovu fasád na severní (dvorní) a jižní (směrem do nám. Míru) straně domu včetně výměny klempířských prvků a oken za repliky, měšťanského domu čp. 142, nám. Míru, ve výši 20.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

2316 - schvaluje kalkulaci příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školy zřizované městem Domažlice pro rok 2008 dle předloženého návrhu     (OF)

2317 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2008 mezi městem Domažlice a TJ Jiskra Domažlice dle předloženého návrhu     (OF)

2318 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ 98216 ( příjem dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 395.420,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeny z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 102.810,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.810,-Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)


2319 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol. 5901 -8.913,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0820 §6171 pol. 5363 +8.913,- Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně)     (OF)


2320 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 §6399 pol. 5362 +4.920.080,- Kč (platba daně z příjmů za město)
org. 0800 pol. 1122 +4.920.080,- Kč (příjem daň z příjmů právnických osob za obce)    (OF)

2321 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0212 §3539 pol.5154 - 2.919,- Kč (jesle-snížení výdajů na el. energii)
org.0212 §3539 pol.5151 +2.669- Kč (jesle-zvýšení výdajů na vodné,stočné)
org.0212 §3539 pol.5152 -11.169,- Kč (jesle-snížení výdajů na teplo)
org.0212 §3539 pol.5137 +11.419,- Kč (jesle-navýšení výdajů na drobný hm.majetek)    (OF)


2322 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. k 31. 12. 2007 dle předloženého návrhu     (OF)

2323 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady nevyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2007 jednateli společnosti z důvodu utlumení činnosti společnosti     (OF)

2324 - nedoporučuje ZM změnu vyhlášky č. 2/2008 o provozování výherních hracích přístrojů o zařazení nám. Míru 48, Domažlice do přílohy č. 1 této vyhlášky     (OF)

2325 - ukládá starostovi města podat trestní oznámení ve věci podezření z podvodu při fakturaci na akci ZŠ Komenského 17 – výstavba tělocvičny

2326 - schvaluje uzavření dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách mezi městem Domažlice a Evropskou databankou a.s., Hviezdoslavova 53, 627 00 Brno dle předloženého návrhu     (OICT)

2327 - souhlasí s umístěním elektronického banneru Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na stránkách města (na titulní straně v oblasti novinek) v období od 13. června do 27. června 2008     (OICT)

2328 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2008

2329 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, dle předloženého návrhu     (OKS)

2330 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Schuman´s day“ dne 9. 5. 2008 od 10.00 hodin do 24.00 hodin     (OŠKTVV)

2331 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 1. 6., 6. 7. a 3. 8.od 14.00 hodin do 21.00 hodin     (OŠKTVV)

2332 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Bohemia JazzFest“ od úterý 15. 7. od 17.00 hodin do čtvrtka 17. 7. 2008 do 02.00 hodin    (OŠKTVV)

2333 - neschvaluje darování žulových desek v rozsahu 12 m2, které budou použity na výměnu stávající zámkové dlažby, jenž je součástí venkovního schodiště ke galerii umístěného na pozemku č. 4820 v Kostelní ul., Domažlice společnosti DORKA, spol. s r.o, Kostelní 1, Domažlice     (OSM)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 22. 4. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)