Menu
Město Domažlice
Domažlice

44. schůze ze dne 3.3.2008

-

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í
 
ze 44. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 3. 3. 2008


Rada města v Domažlicích:

2110 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2111 - a) rozšiřuje činnost komise pro regeneraci MPR na komisi pro regeneraci MPR a komisi státní památkové péče
b) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče p. Zdeňka Procházku a Bc. Janu Kauskovou    (
OŠKTVV-ÚPP)

2112 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí dopis společnosti AZ-CZECH s. r. o.,provozovna Meclov 185 ze dne 18. 2. 2008     (OSM)

2113 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnické podíly ve výši 7104/242824, 7104/242824, 6064/242824, 6064/242824 a 7074/242824 ze stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 520, 521 a 522 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření společné kupní smlouvy (OSM-MH)

2114 - odkládá projednání bodu č. 5 - Prodej pozemku č. 671 – podmínky prodeje    (OSM)

2115 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku 15 ks nádob na separovaný odpad mezi Městem Domažlice, IČ: 002533126 a DTS příspěvkovou organizací, IČ: 002533126 dle předloženého návrhu     (OSM)

2116 - schvaluje záměr pronájmu stavební parcely č. 478/7 a pozemkových parcel č. 5502 a 5500, vše v k. ú. Domažlice nacházejících se pod stavbou velkoprodejny potravin č. p. 269 v ul. U Nemocnice, Domažlice     (OSM)

2117 - schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 5185/1, k.ú. Domažlice za účelem umístění reklamního panelu     (OSM)

2118 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zrušení odběrného místa u domu čp. 49, 50 k domu čp. 51 (bývalému občerstvení) na nám. Míru, Domažlice a souhlasí se záměrem připojení těchto prostor ze stávajícího rozvodu objektu č.p. 51 nám. Míru, Domažlice (MKS)     (OSM)

2119 - nezmocňuje pana Libora Hammera a pana Marka Hikla k zastupování města jako vlastníka pozemkové parcely č. 345/3, k.ú. Domažlice za účelem získání stanovisek dotčených orgánů státní správy v souvislosti s projednáním investičního záměru „Přístavba zastřešeného výdejního stojanu PHM u domu č.p. 68 Msgre. Staška“     (OSM)

2120 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, podnikající pod označením Eva Kohoutová, za r. 2007 v prodejně smíšeného zboží čp. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatou od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 1.3.2007 ve znění dodatku č. I a II     (OSM)

2121 - zmocňuje DTS, příspěvkovou organizaci, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice, PSČ: 344 01, IČ 73733131 k zastupování ve věci vyřizování a podávání žádostí podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dle předloženého návrhu plné moci     (OSM)

2122 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2821 (PK), k.ú. Domažlice za účelem rozšíření zahrádky     (OSM)

2123 - neprojednala bod č. 14 - Prodej pozemku společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o. z důvodu, že nebyly předloženy nové skutečnosti     (OSM)

2124 - schvaluje uzavření dodatku č. II ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, dle předloženého návrhu s tím, že lamposter "Nebouráno" 1 ks bude umístěn dle varianty 2 a lampostery WaP 6 ks budou umístěny dle varianty 2,3,4,5,7,8 nebo 9     (OSM)

2125 - schvaluje zřízení věcného břemene na umístění a provozování potrubí DN 10000, práva vstupu, vjezdu, údržby a oprav na pozemcích p.č. 229/3 a 708/3 vše k.ú. Havlovice u Domažlic, bezúplatně, na dobu neurčitou, ve prospěch ČR – Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451, dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2126 - bere na vědomí odbornou technickou kontrolu č. 057/2007 dětského hřiště a ukládá DTS p.o. odstranění nevyhovujících herních prvků a opravu vahadlových houpaček dle této kontroly     (OSM)

2127 - odkládá projednání bodu č. 18 - Dohoda vlastníků kanalizace a vodovodu v Ladově ul.     (OSM)

2128 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytu č. 28, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání původního nájemníka bytu č. 28, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích a osoby, jíž bude byt nově přidělen, dle návrhu DSN. V případě, že nedojde k uzavření dohody s novým nájemcem, je povinností původního nájemníka úpravy odstranit a uvést byt do původního stavu.     (OSM)

2129 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytu č. 2, v budově čp. 54, v ulici Poděbradově v Domažlicích z hospodářské činnosti města     (OSM)

2130 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 507/17, spoluvlastnický podíl ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnický podíl ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/17, spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2131 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 549/5, spoluvlastnický podíl ve výši 607/22920 na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 549/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2132 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 506/2, spoluvlastnický podíl ve výši 429/18252 na stavební parcele č. st. 2573, 2574 a spoluvlastnický podíl ve výši 429/18252 na společných částech budovy čp. 505, 506 v ulici Kunešově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 506/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 429/18252 na stavební parcele č. st. 2573, 2574 a spoluvlastnickému podílu ve výši 429/18252 na společných částech budovy čp. 505, 506 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2133 - schvaluje změnu vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytových jednotek v majetku Města Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2134 - bere na vědomí žádost a neschvaluje nájemné v bytové jednotce č. 10, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích ve výši jednonásobku nájemného     (OSM)

2135 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 4, v budově čp. 547, v ulici Švabinského v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

2136 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, v budově čp. 440, v ulici Dvořákově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

2137 - ruší usnesení č. 1700, ze dne 13. 11. 2007, kterým bylo schváleno uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

2138 - schvaluje poskytnutí slevy na dítě z 92,- Kč/den na 46,- Kč/ den za ubytování na ubytovně čp. 177, v ulici Kozinově v Domažlicích a to na dobu určitou od 1.3.2008, do 31.5.2008 z důvodu dlouhodobé nemoci     (OSM)

2139 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Komenského 17, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2140 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Msgre. B. Staška, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2141 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2142 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2143 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2144 - ukládá Základní škole praktické Domažlice Msgre. B. Staška, příspěvkové organizaci odvod z rezervního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 84.300,-Kč (včetně penále) za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 22 odst. 2) a s § 30 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění     (OF)

2145 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2146 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městského kulturního střediska v Domažlicích, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje úhradu ztráty ve výši 140.617,05 Kč z rezervního fondu a zbývající část ztráty ve výši 136.370,32 Kč ponechat jako nerozdělenou ztrátu minulých let     (OF)

2147 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městské knihovny B. Němcové Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2148 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

2149 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městských lesů Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2007 a současně schvaluje úhradu ztráty ve výši 955.574,10 Kč z rezervního fondu a zbývající část ztráty ve výši 90.645,09 Kč ponechat jako nerozdělenou ztrátu minulých let     (OF)

2150 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace DTS Domažlice za rok 2007 a současně schvaluje ponechat ztrátu ve výši 2.877.864,90 Kč jako nerozdělenou ztrátu minulých let     (OF)

2151 - schvaluje položkový plán údržby hospodářské činnosti města na rok 2008 s tím, že se částka určená na výměnu oken v ul. Kozinova čp. 154-157 přesouvá na kompletní výměnu oken v ul. 17.listopadu čp. 245-248 a ul. Kovařovicova čp. 255-256. V případě nesouladu zdrojů a potřeb financí bude předložen požadavek na změnu.     (OF)

2152 - schvaluje zadání vypracování návrhů dohod mezi městem a nájemními družstvy advokátní kanceláři Křivánek, Šmehlík, Tomášek dle předloženého návrhu (stanovisko AK Křivánek, Šmehlík, Tomášek)     (OF)

2153 - schvaluje Dodatek ke smlouvě o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem uzavřené dne 1. 4. 2001 mezi Penzijním fondem České spořitelny, a.s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4 a Městem Domažlice, Nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS)

2154 - a) neschvaluje vypovězení smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené mezi Městem Domažlice a advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 40, uzavřené dne 1.1.2002
b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Mgr. Janem Křivánkem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května 46, Mgr. Timmem Šmehlíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května 46 a JUDr. Jaroslavem Tomáškem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května vykonávající společně advokacii jako účastníci sdružení Advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek dle předloženého návrhu     (OKS)

2155 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR ze dne 13.2.2008

2156 - bere na vědomí žádost pana Františka Holuba a Jiřího Holuba a s ohledem na stanovisko OŽP nesouhlasí se snížením nivelity komunikace bez odborného posouzení     (OSM)

2157 - souhlasí s provedením stavby Havlovice, p. Královec – kabel NN, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, dle předložené části projektové dokumentace za podmínek navržených odborem správy majetku (OSM)

2158 - schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2008 od 17 hod (OŠKTVV)

2159 - bere na vědomí zprávu o průběhu reklamačního řízení v rámci 15 b.j., Petrovická 281, 282, Domažlice a ukládá Domažlické správě nemovitostí s.r.o. uplatnit reklamaci na vady díla     (OSM)

2160 - schvaluje podání aktualizované žádosti o bezúplatný převod bývalého areálu roty PS na Malinové hoře na město Domažlice     (OSM)

2161 - schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Domažlice a Bohemia JazzFest, o.p.s., za účelem získání podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na konání jazzového festivalu dle předloženého návrhu. O podporu bude žádat Bohemia JazzFest, o.p.s., která zajistí konání jednoho festivalového dne 16. 7. 2008 v Domažlicích.     (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 11. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)