Menu
Město Domažlice
Domažlice

43. schůze ze dne 18.2.2008

-

V Ý P I S    Z    U S N E S E N Í

 

ze 43. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 2. 2008Rada města v Domažlicích:

2048 - schvaluje udělení plné moci panu Bohuslavovi Lehmannovi k zastupování města ve věci účasti a hlasování na valných hromadách honebních společenstev, jejichž členem je Město Domažlice, a to v roce 2008     (OSM)

2049 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 1. 2008, dle předloženého návrhu     (OSM)

2050 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění provozu veřejných WC v objektu Hotelu Koruna s panem Jiřím Schlägelem dle předloženého návrhu     (OSM)

2051 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu CUKRÁRNY URAL s paní Helenou Vokáčovou, podnikající pod označením Helena Vokáčová, dle předloženého návrhu
b) ukládá odboru správy majetku zajistit prostřednictvím Agentury BOOM doplnění informačního systému města Domažlice o směrovky „Veřejné WC – CUKRÁRNA URAL“    (OSM)

2052 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0002207/10 na provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Česká Kubice, čp. 29 – 8 b. j. na pozemkové parcele č. 368, v k.ú. Česká Kubice se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 dle předloženého návrhu     (OSM)

2053 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za r. 2007 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.5.2001     (OSM)

2054 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout parcely ve zjednodušené evidenci kat.č. 2446, 2447, 2490/1, 2490/2, 2171, pozemkovou parcelu č. 2490/1 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely     (OSM)

2055 - souhlasí se zasláním dopisu – žádosti o udělení výjimky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň týkajícího se řešení věcných břemen umístění a provozování inženýrských sítí – kanalizačního a vodovodního systému v Domažlicích v pozemcích, které jsou součástí silnice I. třídy, dle předloženého návrhu     (OSM)

2056 - odkládá projednání bodu č. 9 - Žádost o odkoupení parcely č. 1650/8 a 5141/8     (OSM)

2057 - souhlasí s prodejem ryb Městskými lesy Domažlice na náměstí Míru před budovou MěÚ v Domažlicích ve dnech: 27. února, 5., 12., 19., 20. a 26. března, 2., 9., 16., 23. a 30. dubna, 7. a 14. května, 15., 22. a 29. října, 5., 12., 19. a 26. listopadu, 3., 10., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. prosince r. 2008 na ploše 15 m2    (OSM-MH)

2058 - bere na vědomí žádost TJ JISKRA Domažlice o snížení nájemného za pronájem Městského stadionu Střelnice a ukládá OSM vypracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě dle předloženého návrhu na 10.000,- Kč/rok     (OSM)

2059 - a) schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o zajištění veřejného WC uzavřené dne 21.12.2000 mezi Městem Domažlice a Vladimírem Dujčákem – obchodní centrum, ve znění dodatku č. 1, na zajištění provozu veřejného WC v Obchodním centru v ul. Spálená čp. 157 v Domažlicích, dle čl. 3. této smlouvy
b) ukládá OSM nabídnout spol. Vladimír Dujčák - obchodní centrum možnost uzavření příkazní smlouvy na provozování veřejných WC v Obchodním centru ve Spálené ulici čp. 157 v Domažlicích     (OSM)

2060 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností MIJAVA spol. s r. o., se sídlem v Domažlicích, Kozinova 259, PSČ 344 01 , IČ 63506629 na pronájem části pozemkové parcely č. 2760/3, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 31.251,- Kč/ročně a kauce ve výši 10.417,- Kč     (OSM)

2061 - schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2008 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

2062 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnické podíly ve výši 7054/242824, 6064/242824, 7104/242824, 6064/242824, 7054/242824, 7054/242824, 7104/242824 a 6064/242824 ze stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 520, 521 a 522 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření společné kupní smlouvy     (OSM-MH)

2063 - schvaluje prodej rehabilitační vany CASCADE VOD-68 s tím, že kupní cena ve výši 5.000,- Kč bude převedena na účet Města Domažlice     (OSM)

2064 - schvaluje uzavření dodatku č. I ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, dle upraveného návrhu     (OSM)

2065 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na měření čistoty ovzduší mezi Městem Domažlice a Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni dle předloženého návrhu     (OSM)

2066 - a) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.5141/13 o výměře 94 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Marii a Pavlovi Křenovým, dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 5141/14 o výměře 12m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Miloslavě a Václavu Karbanovým, dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 5141/28 o výměře 94m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Jiřině a Zdeňku Chlubnovým a panu Antonínu Chlubnovi, dle předloženého návrhu     (OSM)

2067 - schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti č. 0037/22-186/33021/2008, Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 0034/22-186/33021/2008, Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 0036/22-186/33021/2008, Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 0035/22-186/33021/2008 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň a společností InterCora, spol. s r. o., Plzeň dle předložených návrhů     (OSM)

2068 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků č.p. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3, 707/4 vše k.ú. Havlovice u Domažlic s ČR – zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno, IČO: 00020451 dle předloženého návrhu     (OSM)

2069 - doporučuje ZM schválit návrh kupní ceny na odkoupení pozemků dotčených stavbou cyklostezky Domažlice – Chrastavice ve výši 10,- Kč/m2     (OSM)

2070 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. st. 237 k.ú. Domažlice o výměře 50,59 m2 za 600,- Kč/m2     (OSM)

2071 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově čp.222, v ulici Žižkově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

2072 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 7, v budově čp. 254, v ulici 17. listopadu v Domažlicích.
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o užívání bytu ze dne 30. 12. 1991.     (OSM)

2073 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 3, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích.
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o odevzdání a převzetí bytu, který byl uzavřen dne 14. 1. 1986.     (OSM)

2074 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 24, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

2075 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 10.072,-- Kč vzniklého za neplacení nájemného za užívání bytové jednotky č. 7, v budově čp. 507, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

2076 - bere na vědomí informace DSN spol. s r.o. ohledně dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

2077 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 30, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

2078- a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 463/2, spoluvlastnický podíl ve výši 511/10979 na stavební parcele č. st. 1481, 1482 a spoluvlastnický podíl ve výši 511/10979 na společných částech budovy čp. 463, 464 v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 463/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 511/10979 na stavební parcele č. st. 1481, 1482 a spoluvlastnickému podílu ve výši 511/10979 na společných částech budovy čp. 463, 464 v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

2079 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“ přidělení holobytové jednotky č. 30, IV. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

2080 - vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004 a č. 4/2007 výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2008, dle předloženého návrhu     (OF)

2081 - bere na vědomí finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2007, provedené dle vnitřní směrnice Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice     (OF)

2082 - neschvaluje poskytnutí nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2007 příspěvkové organizaci Základní škola Komenského 17, Domažlice     (OF)

2083 - a) souhlasí se zřízením účtu termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou na období 1 měsíce ve výši 15 mil. Kč u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Domažlice, který bude při splatnosti obnovován podle potřeby finančních prostředků na výdaje z běžného účtu města
b) souhlasí se zřízením účtu termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou na období 3 měsíce ve výši 15 mil. Kč u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Domažlice, který bude při splatnosti obnovován podle potřeby finančních prostředků na výdaje z běžného účtu města     (OF)

2084 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. finanční plán společnosti na rok 2008 dle předloženého návrhu
b) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2008 dle předloženého návrhu     (OF)

2085 - odkládá projednání bodů č. 37 - Dodatek č.1 k SOD se společností MOTT MACDONALD na zajištění administrace projektu „Analýza projektu Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ a č. 38 - Dodatek č.1 k SOD se společností Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP)     (OISPRM)

2086 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2543/1, 2543/7 a 2543/13 v k.ú. Domažlice FUN SPORT CLUB Domažlice, obecně prospěšná společnost, Doubova 298, 344 01 Domažlice, IČO: 25224051, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2087 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2543/9 a PK 2575/2 v k.ú. Domažlice panem Josefem Hánou, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2088 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2590/10 a podílovým spoluvlastníkem parcely 2590/11 v k.ú. Domažlice paní Jitkou Hříbalovou, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2089 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2590/1 a podílovým spoluvlastníkem parcely 2590/11 v k.ú. Domažlice panem Petrem Procházkou,dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2090 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely PK 2575/1 v k.ú. Domažlice panem Josefem Novým,dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2091 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci: „ Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ dle předloženého návrhu v celkové výši 201.749,- Kč bez DPH (240.081,- Kč vč. 19%DPH). Smlouva bude uzavřena až po zařazení částky do rozpočtu města na rok 2008.
c) doporučuje zastupitelstvu města zahrnout náklady ve výši 240.081,- Kč vč. DPH na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2092 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště a volejbalového hřiště“
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště a volejbalového hřiště“ dle předloženého návrhu v celkové výši 120.331,- Kč bez DPH (143.194,-Kč vč. 19% DPH). Smlouva bude uzavřena až po zařazení částky do rozpočtu města na rok 2008.
c) doporučuje zastupitelstvu města zahrnout náklady ve výši 143.194,-Kč vč. DPH na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště a volejbalového hřiště“ do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2093 - a) schvaluje Smlouvu o dílo se společností Mott Macdonald Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1, na vypracování studie proveditelnosti pro projekt „Domov pro seniory Domažlice“ dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena až po zařazení částky do rozpočtu města na rok 2008.
b) doporučuje ZM zahrnout náklady ve výši 178.500,- Kč na vypracování studie proveditelnosti pro projekt „Domov pro seniory Domažlice“ do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2094 - a) schvaluje cenovou nabídku na zpracování ověřovací studie na využití kina Čakan v Domažlicích předloženou Ing. arch. L. Schejbalem, atelier Sah, ve výši 50.000,- Kč
b) doporučuje ZM zahrnout náklady ve výši 50.000,- Kč na zpracování ověřovací studie na využití kina Čakan v Domažlicích do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2095 - a) schvaluje cenovou nabídku na zpracování studie využití území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Bábě“ (obytná zóna) předloženou Ing. arch. L. Schejbalem, atelier Sah, ve výši 120.000,- Kč
b) doporučuje ZM zahrnout náklady ve výši 120.000,- Kč na zpracování studie využití území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Bábě“ (obytná zóna) do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2096 - a) schvaluje cenovou nabídku na zpracování PD na stavbu veřejného osvětlení v ul. Čapka Choda II. etapa předloženou projektantem panem P. Gruberem, ve výši 5.950,- Kč vč. DPH
b) doporučuje ZM zahrnout náklady ve výši 5.950,- Kč vč. DPH na zpracování PD na stavbu veřejného osvětlení v ul. Čapka Choda II. etapa do rozpočtu města na rok 2008     (OISPRM)

2097 - schvaluje provést v období od 1.10. do 30.3. pokácení stromů na ppč. 4847 (PK) v lokalitě Malý Škarman dle upřesněného návrhu PD stavby cyklostezky Domažlice – Chrastavice     (OISPRM)

2098 - bere na vědomí zprávu společnosti GIA, Plzeň, o průběhu stavby zimního stadionu v Domažlicích v měsících leden – únor 2008     (OISPRM)

2099 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve složení:
předseda: Ing. Miroslav Mach
členové: Mgr. Martina Lindová, Mgr. Vlasta Skřivan, Ladislava Becková, PaedDr. Ondřej Kožíšek, Dagmar Murínová, Pavel Wolf
b) pověřuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemníkem konkurzní komise     (OŠKTVV)

2100 - souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup počítačových sestav v celkové ceně 44 254,- Kč     (OŠKTVV)

2101 - ukládá řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, zpracovat cenové porovnání výše pojistného a rozsah pojistného krytí pro pojištění věcí movitých a pojištění odpovědnosti za škodu mezi jednotlivými pojišťovnami     (OŠKTVV)

2102 - a) bere na vědomí zprávu o 7 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci lednu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci lednu 2008     (OŠKTVV)

2103 - bere na vědomí podnět školské rady Základní školy praktické Domažlice
    (OŠKTVV)

2104 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2008 za 2 děti navštěvující Mateřskou školu Nový Kramolín     (OŠKTVV)

2105 - a) ruší usnesení č. 1998 a), kterým se schvaluje konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2008
b) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 5. 5. 2008
c) schvaluje konání akce „Oslavy osvobození“ dne 6. 5. 2008     (OŠKTVV)

2106 - bere na vědomí zvýšení ceny stravného v Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace, od 1. 2. 2008, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2107 - bere na vědomí udělení výjimky KHS pro Mateřskou školu Domažlice, příspěvkovou organizaci     (OŠKTVV)

2108 - odkládá projednání bodu č. 55 - Smlouva s advokátní kanceláří     (OKS)

2109 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2008

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 25. 2. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)