Obsah

9. schůze ze dne 19.2.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 9. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 19. 2. 2007Rada města v Domažlicích:

456 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 76/2007 na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a ČR, právo hospodaření s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.     (OISPRM)

457 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Domažlice a kolektivním systémem ASEKOL s. r. o. se sídlem U pejřárny 97, 142 00 Praha 4 – Libuš, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

458 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 21. 04. 2006 mezi městem Domažlice a kolektivním systémem ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4-Michle, dle předloženého návrhu    (OSM-MH)

459 - schvaluje uzavření změny dohody č. O/2006/149 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi městem Domažlice a kolektivním systémem EKOLAMP s. r. o. se sídlem Korytná 47/3, Praha 10 – Strašnice, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

460 - souhlasí s prodejem ryb na náměstí Míru v posledním oblouku před budovou MěÚ v Domažlicích ve dnech: 28. února, 7., 14., 21. a 28. března, 4., 5., 11., 18. a 25. dubna, 2. a 5. května, 7., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu, 5., 12., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. prosince 2007 na ploše 15 m2 a 2 parkovací místa pro Městské lesy Domažlice    (OSM-MH)

461 - schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2007 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu    (OSM-MH)

462 - a) bere na vědomí částečné splnění usnesení č. 5674 - bodu b) ze dne 10.5.2006 společností DTS spol. s.r.o., Domažlice
b) ruší bod d) usn. č. 5674 ze dne 10.5.2006
c) ukládá DTS s.r.o. do 31. 12. 2008 opravit kompletně 16 ks skluzavek     (OSM-MH)

463 - schvaluje záměr rozšíření „hospodářské činnosti“ města     (OSM)

464 - souhlasí s provedením stavby „Domažlice, Dubina – oprava kabelu NN“, jejímž investorem je ČEZ Distribuce, a. s., za podmínek daných odborem správy majetku    (OSM)

465 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout stavební parcelu č. 4256 v k. ú. Domažlice    (OSM)

466 - schvaluje záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Českými radiokomunikacemi, a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 dne 13. 8. 2001 a ukládá OSM připravit návrh dodatku č. 2 dle předloženého návrhu     (OSM)

467 - odkládá projednání bodu č. 11     (OSM)

468 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění distribučního zařízení – kabelového vedení NN a sloupů na parcelách ve zjednodušené evidenci č. 1822, 1859 a pozemkové parcele č. 1859/2, k.ú. Domažlice a přístupu na pozemek z důvodu provozování, udržování, provádění oprav a výměny distribučního zařízení ve prospěch pana Karla Buršíka a každého dalšího vlastníka distribučního zařízení, dle předložené návrhu     (OSM)

469 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 290 ze dne 8. 1. 2007
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcelu č. 1 a pozemkovou parcelu č. 1 v katastrálním území Babylon za podmínek daných upraveným návrhem kupní smlouvy a schválit zveřejnění záměru prodat tyto nemovitosti dle upraveného návrhu     (OSM)

470 - schvaluje záměr pronájmu budovy č. p. 38 na stavební parcele č. 113 v Havlovicích za účelem provozování prodejny smíšeného zboží paní Evě Kohoutové na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 1,-- Kč ročně s tím, že bude nájemci poskytnut příspěvek na úhradu nákladů spojených s dodávkou služeb spojených s provozem prodejny ve výši 2 000,-- Kč měsíčně     (OSM)

471 - schvaluje udělení plné moci panu Bohuslavovi Lehmannovi k zastupování města ve věci účasti a hlasování na valných hromadách honebních společenstev, jejichž členem je Město Domažlice, a to v roce 2007     (OSM)

472 - souhlasí s provedením obnovy části cesty - veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 4864/2 k.ú. Domažlice panem Václavem Hinterholzingerem na jeho náklady a zplnomocňuje jej k podání žádosti o kácení mimolesní zeleně na části cesty - veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 4864/2 k.ú. Domažlice v nezbytném rozsahu     (OSM)

473 - ukládá OSM navrhnout správci konkursní podstaty za převod vodovodního řadu v bývalém areálu Stavebního podniku v Domažlicích na město Domažlice cenu 1,- Kč     (OSM)

474 - doporučuje ZM schválit záměr prodat stavební parcelu č. 403 k.ú. Babylon
    (OSM)

475 - doporučuje ZM neschválit záměr odkoupení nemovitosti – parcely ve zjednodušené evidenci č. 3885/2 (PK), k.ú. Domažlice     (OSM)

476 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi vybavení prodejny v Havlovicích od paní Jiřiny Duffkové dle předloženého návrhu     (OSM)

477 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení žadatelů do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"     (OSM)

478 - neschvaluje změnu v osobě nájemce u bytu č. 17, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích a to z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu dle § 706-708 OZ a ani nesplnění „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“- Čl. VII. - Změna v osobě nájemce     (OSM)

479 - bere na vědomí žádost paní Marie Tauerové a doporučuje paní Tauerové
jednat prostřednictvím bytové komise     (OSM)

480 - bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu a nevyřazuje v souladu s Čl. III - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 3     (OSM)

481 - bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu a vyřazuje v souladu s Čl. III - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

482 - bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu a vyřazuje v souladu s Čl. III - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

483 - bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu a vyřazuje v souladu s Čl. III - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 (2)+ 1     (OSM)

484 - schvaluje v souladu s Čl. IX. a v součinnosti s Čl. IV. „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 3 v DPS, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

485 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 34, I. kategorie, o velikosti 1 + KK (29, 4 m2), budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

486 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 20, I. kategorie, o velikosti 1 + 3 (65, 3 m2), budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích, za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu     (OSM)

487 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 35, I. kategorie, o velikosti 1 + KK (32, 7 m2), budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

488 - a) schvaluje výjimku ze “Zásad pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“
b) schvaluje v souladu se „Zásadami pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 2, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 (57, 2 m2), v budově čp. 140, v ulici 28. října v Domažlicích     (OSM)

489 - doporučuje ZM neschválit odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytu č. 10 v budově čp.115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích     (OSM)

490 - schvaluje záměr udělení výjimky ze „Zásad pro prodej bytů … „ na prodej bytové jednotky č. 558/11 v budově č. p. 558 ve Švabinského ul., Domažlice – Týnské Předměstí, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 2927, 2928 ve výši 602/15425 a ukládá DSN s.r.o. ve spolupráci s OSM připravit návrh na způsob prodeje, stanovení ceny a výběr kupujícího této bytové jednotky na jednání ZM v březnu     (OSM)

491 - bere na vědomí žádost o snížení nájemného za byt č. 21, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích a neschvaluje poskytnutí jakékoliv slevy na nájemném za výše uvedený byt     (OSM)

492 - bere na vědomí žádost o výměnu holobytu     (OSM)

493 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o přenechání části fasády na budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích za účelem umístění reklamní plachty s firmou Parasol, spol. s r. o., Manětínská 545/79, Plzeň, IČ 26403986, na dobu 1 roku od podpisu smlouvy za cenu 1.500,-Kč/měsíc, dle upraveného návrhu     (OSM)

494 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 28, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

495 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 343 ze dne 8. 1. 2007
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí, spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice předložit vedení města zprávu o průběhu reklamačních řízení     (OSM)

496 - a) doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 5141/12, pozemkovou parcelu č. 5141/13 a část pozemkové parcely č. 2578/6 vše k.ú. Domažlice
b) ukládá OSM jednat s uživateli sousední pozemkové parcely č. 5141/2 k.ú. Domažlice o legalizaci užívacího vztahu     (OSM)

497 - a) bere na vědomí dopis spol. PLYNOMA s.r.o., P. Velikého 652, Domažlice, ze dne 7.2.2007
b) pozastavuje plnění usnesení RM č. 380 ze dne 22. 1. 2007 do příští RM    (OSM)

498 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit zrušení stanov společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ 25241958    (OF)

499 - projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice a Svazem PTP ČR dle předloženého návrhu. Na základě této smlouvy bude členům Svazu PTP ČR umožněn bezplatný vstup do plaveckého bazénu v Domažlicích.     (OF)

500 - schvaluje uzavření Dohody o nakládání s informacemi mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1 a společností CENTROPOL CZ, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, dle předloženého návrhu     (OF)

501 - schvaluje, jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Miloslavem Millerem dne 1. 11. 2005, dle předloženého návrhu     (OF)

502 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit Statut fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury dle předloženého návrhu     (OF)

503 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2007 dle předloženého návrhu     (OF)

504 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, 4/2003 a 2/2004, dle předloženého návrhu     (OF)

505 - bere na vědomí informaci o průběhu posuzování možností transformace společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. na příspěvkovou organizaci    (OF)

506 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice projednat návrh rozpočtu města Domažlice dle upraveného návrhu     (OF)

507 - schvaluje, jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.,kalkulaci ceny tepla na rok 2007 takto:
kotelna
ul. Školní 551,63 Kč bez DPH (5%),
ostatní 493,87 Kč bez DPH (5%),
U nemocnice – byty 449,46 Kč bez DPH (5%),
U nemocnice – nebyty 468,88 Kč bez DPH (5%),
Petrovická čp. 276 457,27 Kč bez DPH (5%),
Petrovická čp. 117 515,92 Kč bez DPH (5%).     (OF)

508 - schvaluje, jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., finanční plán společnosti na rok 2007 dle předloženého návrhu     (OF)

509 - schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2007 dle upraveného návrhu s hospodářským výsledkem 0     (OF)

510 - bere na vědomí a souhlasí se zařazením pana Jiřího Houšky do příslušné platové třídy s využitím ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění     (OF)

511 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2007

512 - schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ : 63839997, dle předloženého návrhu     (OKS)

513 - a) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci lednu 2007
b) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci lednu 2007     (OŠKTVV)

514 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice v období od 23.7. do 12. 8. 2007 z provozních důvodů     (OŠKTVV)

515 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
b) ukládá ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace, odstranit zjištěné závady do 31.3.2007     (OŠKTVV)

516 - bere na vědomísouhlasí se zařazením paní Ivany Sauerové do příslušné platové třídy s využitím ustanovení § 3 odst. 4 nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění     (OŠKTVV)

517 - schvaluje měsíční odměny pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, takto:
předsedové 900,- Kč za podmínky účasti min. 1x v měsíci
členové 200,- Kč za podmínky účasti min. 1x v měsíci.
Odměny budou vypláceny čtvrtletně.     (OKS)

518 - doporučuje ZM schválit odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 200,- Kč za podmínky min. 1 účasti za měsíc     (OKS)

519 - schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o dílo na opravu krovu, střechy, fasády, obnovu původních oken, izolace proti vodě budovy býv. kuchyně v areálu „Starých kasáren“ na p.č.st. 450/1, 450/3 v kat. území Domažlice mezi městem Domažlice a fi. Vlček - stavby spol. s r.o., U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn, IČO 26360837     (OISPRM)

520 - schvaluje plnou moc pro projektanta spol. Šumavaplan s.r.o. Sušice, jako zmocněnce pro účel zastupování investora – Města Domažlice při jednáních se všemi fyzickými a právnickým osobami v souvislosti s přípravou stavby „Domov pro seniory Domažlice“    (OISPRM)

521 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení

522 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice navrhnout zástupce města Domažlice pana Ing. Miroslava Macha na funkci člena představenstva společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s.     (OF)

523 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice navrhnout zástupce města Domažlice pana Ing. Pavla Faschingbauera na funkci člena dozorčí rady společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s.     (OF)

524 - garantuje finanční příspěvek na projekt dotačního programu KÚ KLUBY otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež ve výši 20 % z celkové částky     (OŠKTVV)

525 - souhlasí s bezplatným využitím schodiště radnice za účelem konání koncertu dne 24. 3. 2007     (OŠKTVV)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 26. 2. 2007
Poslední aktualizace: 26. 2. 2007 00:00
Autor: