Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. schůze ze dne 5.2.2007

-

U S N E S E N Í
 
z 8. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 5. 2. 2007Rada města v Domažlicích:

402 - schvaluje dodatek č.2 k SOD č. 07/Z24/2006 předložený firmou POHL CZ a.s., odštěpný závod ZUD Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň na provedení víceprací – zrušení stávající pomocné vodoteče při stavbě PZ etapy I/D za cenu 171.145,- Kč + DPH    (OISPRM)

403 - odkládá projednání bodu č. 2 do příští RM s tím, že se bude ještě jednat s projektantem     (OISPRM)

404 - odkládá projednání bodu č. 3 - schválení návrhu mandátní smlouvy do schválení rozpočtu    (OISPRM)

405 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice - rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace" mezi městem Domažlice a spoluvlastníky parcely KN 1027/59 v k.ú. Domažlice Ing. Petrem Sukem, Josefem Křížem a Milošem Hrbáčkem, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

406 - a) schvaluje návrh na řešení náhradního vodního zdroje pro stavbu „Zimní stadion Domažlice“ v provedení vrtané studny v areálu zimního stadionu, včetně potřebného vyzbrojení a napojení instalace v souladu s hygienickými předpisy
b) ukládá OISPRM, aby po schválení rozpočtu města zahájil jednání ohledně potřebné projektové dokumentace a zahájil práce na průzkumném vrtu    (OISPRM)

407 - schvaluje Dodatek smlouvy o zhotovení zakázky (zak. 64/2006) "Studie rozvoje průmyslového území Domažlice - východ", ze dne 20.10.2006 uzavíraný mezi městem Domažlice a Regionální rozvojovou agenturou Plz. kraje, Riegrova 1, Plzeň, IČO 25245091, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

408 - vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003 a č. 2/2004 výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2007, dle předloženého návrhu     (OF)

409 - schvaluje návrh příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory na vyřazení parního konvektomatu GN6 1/1 – KD 6, v pořizovací ceně 190.710,- Kč, rok pořízení 1997     (OF)

410 - schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 5408/2 k.ú. Domažlice    (OSM)

411 - odkládá projednání bodu č. 10 a ukládá místostarostovi p. Kubů svolat jednání s p. Šuchmanem     (OSM)

412 - odkládá projednání bodu č. 11 do příští RM s tím, že se bude jednat ještě s projektantem    (OSM)

413 - neschvaluje záměr rozšíření bytové jednotky o půdní prostor v budově č. p. 155 ve Spálené ul., Domažlice     (OSM)

414 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 34.608,-- Kč     (OSM)

415 - doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy na byt č. 559/6 se spoluvlastnickým podílem 648/15425 na společných částech domu a pozemcích – stavebních parcelách 2927, 2928, umístěný v budově čp. 559, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice    (OSM)

416 - doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy na byt č. 558/3 se spoluvlastnickým podílem 647/15425 na společných částech domu a pozemcích – stavebních parcelách 2927, 2928, umístěný v budově čp. 558, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

417 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

418 - schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 221/3, spoluvlastnický podíl ve výši 627/9764 na stavební parcele č. 1942, 1943 a spoluvlastnický podíl ve výši 627/9764 na společných částech budovy čp.221, 222, v ulici Vojtěchově v Domažlicích    (OSM)

419 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 221/3, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9764 na stavební parcele č. 1942, 1943 a spoluvlastnického podílu 627/9764 na společných částech budovy čp. 221, 222, v ulici Vojtěchově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

420 - schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 543/11, spoluvlastnický podíl ve výši 427/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 a spoluvlastnický podíl ve výši 424/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích    (OSM)

421 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/11, spoluvlastnického podílu ve výši 427/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 a spoluvlastnického podílu 427/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

422 - schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 541/6, spoluvlastnický podíl ve výši 652/15276 na stavební parcele č. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích    (OSM)

423 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 541/6, spoluvlastnického podílu ve výši 652/15276 na stavební parcele č. 2608, 2609 a spoluvlastnického podílu 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

424 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o způsobu prodeje stánkových míst v ul.Hruškově a Waldhegerově o Chodských slavnostech     (OSM)

425 - bere na vědomí informaci OSM o 30 b. j. v areálu „bývalých Kasáren“ - budova čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným zveřejněním    (OSM)

426 - schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.11.1999 mezi právním předchůdcem Města Domažlice Vojenskou ubytovací a stavební správou, Radobyčická 25, 304 47 Plzeň, IČO 710474 a panem Josefem Turkem podnikajícím pod označením Josef Turek TUR BUS ve znění dodatků č. 1,2,3 na pronájem nebytových prostor v objektu č. 9 na stpč. 1161/13, objektu č. 65 na stpč. 1161/12 a části pozemku st. č. 1161/1, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců nebo do 30.4.2007     (OSM)

427 - schvaluje prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 3.2.2000 mezi Městem Domažlice a paní Naděždou Makarovičovou na pronájem části nebytových prostor v objektu č. 7 na stpč. 1161/17, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců nebo do 31.5.2007     (OSM)

428 - schvaluje záměr pronajmout pozemky pč. 1476/1 a 1481/6, k.ú. Chrastavice     (OSM)

429 - schvaluje uzavření dodatku č. I k nájemní smlouvě uzavřené dne 3.1.2000 mezi Městem Domažlice a ČR-Nemocnicí Domažlice, od 1.1.2004 příspěvková organizace Plzeňského kraje Nemocnice Domažlice, IČ 00073822, kterým se snižuje výměra pronajaté plochy a výše nájemného za pronájem části stpč. 2553, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

430 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ze stavební parcely 2586 a 2587, k.ú. Domažlice pod bytovými domy čp. 518 a 519 v Mánesově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ze stavební parcely č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

431 - a) schvaluje snížení počtu pískovišť na území města
b) ukládá OSM a OISPRM vypracovat studii na 2-3 centrální dětská hřiště    (OSM-MH)

432 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. , Zahradní 513, Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

433 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku č. 2779/14 v pozemku pozemkové parcele č. 2772/1, k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu    (OSM)

434 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Ivanu Rybárovi, řediteli ZŠ Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

435 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Václavu Bufkovi, řediteli ZŠ Domažlice, Msgre Staška 232, dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

436 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Mgr. Jiřině Holoubkové, ředitelce ZUŠ Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

437 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli ZŠ Praktické Domažlice, Msgre Staška 232, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

438 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Anně Bauerové, ředitelce MŠ Domažlice, dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

439 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Ivaně Sauerové, ředitelce Jeselského zařízení Domažlice, dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

440 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

441 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

442 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat p. Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli MKS Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

443 - a) bere na vědomí zprávu o 11 školních úrazech žáků v  Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci listopadu 2006
b) bere na vědomí zprávu o 9 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci prosinci 2006
c) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci prosinci 2006
d) bere na vědomí zprávu o 1 úrazu dítěte v Mateřské škole Domažlice, Michlova 565 v měsíci prosinci 2006     (OŠKTVV)

444 - bere na vědomí dopis města Pakrac o navázání spolupráce s městem Domažlice, doporučuje ZM zahájit jednání s Pakracem a smlouvu o partnerství neuzavírat     (OŠKTVV)

445 - a) schvaluje konání akce Město dětem dne 1. června 2006 v areálu letního kina a přilehlého parkoviště v době od 14.00 – 18.00 hodin
b) schvaluje uzavírku parkoviště ve Vojtěchově ulici dne 1. června 2007 od 8.00 do 20.00 hodin
c) schvaluje program a finanční náklady na akci Město dětem 2007 dle předložené varianty číslo 2     (OŠKTVV)

446 - bere na vědomí předložený návrh změny využití kapacity a financování organizační složky města Jeselského zařízení Domažlice     (OŠKTVV)

447 - nesouhlasí s vyjádřením ÚPP na neestetické umisťování zboží v prostoru podloubí a na fasádách měšťanských domů na území Městské památkové rezervace Domažlice a ukládá ÚPP řešit to okamžitě na domech, které jsou kulturními památkami, a u ostatních domů v MPR řešit to ve spolupráci s OVÚP a OŽÚ     (OŠKTVV - ÚPP)

448 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2006

449 - stanoví na základě § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a občanských obřadech, pokud neužívá odznak se státním znakem ČR starosta města, mohou jej užívat členové zastupitelstva města pan Jan Látka a pan Jaroslav Bauer     (OKS)

450 - vydává dle § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů nařízení č. 3/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu dle předloženého návrhu     (OŽP)

451 - schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce programového vybavení mezi městem Domažlice a spol. ORTEX s.r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, dle předloženého návrhu    (OICT)

452 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č.: KS13/07/R0133/1223 mezi městem Domažlice a spol. ORTEX s.r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, dle předloženého návrhu    (OICT)

453 - schvaluje opravu místního rozhlasu v Havlovicích za cenu 20.713,-- Kč firmou ELEKTRO HOJDA, Chodská 121, 344 01 Domažlice, IČ 453 83 776     (OKS)

454 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pč. 4814/9, k.ú. Domažlice za účelem umístění hodin s reklamou společnosti TIME:SERVICE, a.s., dle předloženého návrhu     (OSM)

455 - ukládá tajemnici MěÚ vést seznam nesplněných usnesení RM
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 12. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)