Obsah

23. schůze ze dne 2.7.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 23. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 2. 7. 2007


Rada města v Domažlicích:

1173 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Zimní stadion – interiérové úpravy a dodávka vnitřního vybavení“ firmy Merkury expo s.r.o., Milan Šimek, Koterovská 177, Plzeň, na druhém místě se umístila nabídka firmy EXPO, IGC GROUP s.r.o., Sýkora Miroslav, Tržní 818, Blovice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1337 mezi městem Domažlice a firmou Merkury expo s.r.o., Milan Šimek, Koterovská 177, Plzeň, jejíž předmětem je vybavení interiéru zimního stadionu, dle předloženého návrhu s omezením čl. 3 na položku 1 - vstupní část a položku 2 - bufet     (OISPRM)

1174 - schvaluje smlouvu o dílo č. 1/I/2007/Pl mezi firmou Plynoma s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice a Městem Domažlice, dle upraveného návrhu     (OISPRM)

1175 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se společností Domažlické Technické služby, spol. s r.o., IČ 25241958 se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, Chrastavická 170 dle předloženého návrhu     (OSM)

1176 - schvaluje pronájem nemovitostí v areálu DTS v Chrastavické ulici v Domažlicích: administrativní budovy čp. 170, garáží, dílen, skladů na stavebních parcelách č. 3556, 3431 a 3430 a stavebních parcel č. 3556, 3430, 3431, pozemkových parcel č. 599/4, 599/8, 599/23, 599/17, 599/34, 599/33, 604/6, 2398/22, vše k.ú. Domažlice, DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, IČ 73733113, za účelem uvedeným jako předmět činnosti ve zřizovací listině nájemce a schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)

1177 - a) souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace ve výši 120 000,- Kč od Plzeňského kraje na akci“Výměna střešní krytiny a fasády“ u nemovité kulturní památky – měšťanský dům čp. 144 na náměstí Míru
b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 55/P/2007 uzavíranou mezi poskytovatelem dotace Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a příjemcem dotace Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1178 - nesouhlasí s odesláním průvodního dopisu k nabídce na odkoupení bytu dle předloženého návrhu a odkládá projednání bodu č. 5 na příští schůzi rady města     (OSM)

1179 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Sokol Domažlice - oddíl všestrannosti a oddíl rodičů a dětí, v částce 3 tis. Kč

1180 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Fun Sport Club Domažlice, v částce 5 tis. Kč

1181 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku panu Karlu Duchkovi na akci „Běžec Chodska“ v částce 5 tis. Kč

1182 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na 9. ročník soutěže Chodský pohár v chůzi pro Babylon Athletic's Stars, v částce 3 tis. Kč

1183 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení tanečního oblečení pro Taneční skupinu Hanka – TJ Sokol Domažlice, v částce 3 tis. Kč

1184 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uskutečnění maškarního plesu Šibřinky pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané

1185 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Automoto klub Domažlice

1186 - odkládá poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl basketbalu s tím, že oddíl doloží výši nákladů na ozvučení tělocvičny

1187 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na účast v mezinárodním volejbalovém turnaji v holandském městě Budel, v částce 25 tis. Kč

1188 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uskutečnění 10. ročníku přejezdu z Gibachtu do Capartic pro Sněhaře Domažlice

1189 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na turistické akce pro Klub českých turistů Domažlice, v částce 5 tis. Kč

1190 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu Kurzovy věže pro Klub českých turistů Domažlice, v částce 10 tis. Kč

1191 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pro Pionýrskou skupinu Čtyřlístek Domažlice, v částce 13 tis. Kč

1192 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořízení hangáru pro Pionýrskou skupinu Ptáčata Domažlice, v částce 15 tis. Kč

1193 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pro Pionýrskou skupinu Mír Domažlice, v částce 13 tis. Kč

1194 - souhlasí s úhradou nákladů za pronájem sálu pro účely konání soutěže v tanečním sportu ve výši 8.400,- Kč pro Taneční skupinu Dance Stod

1195 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na turnaje v kopané pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané, v částce 25 tis. Kč

1196 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akce pro TJ Sokol Domažlice – oddíl sportovní gymnastiky, v částce 7 tis. Kč

1197 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na soutěž v pohybových skladbách pro VOŠ,OA a SZŠ Domažlice, v částce 5 tis. Kč

1198 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci Běh Terryho Foxe v částce 5 tis. Kč pro Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích

1199 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na turistickou akci 5. setkání turistů na Čerchově, které se koná v sobotu dne 8. září t.r. v částce 10 tis. Kč Klubu českých turistů Domažlice    (OŠKTVV)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Stanislav Antoš
člen rady města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 9. 7. 2007
Poslední aktualizace: 9. 7. 2007 00:00
Autor: