Obsah

21. schůze ze dne 11.6.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 21. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 6. 2007Rada města v Domažlicích:

1009 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1010 - a) bere na vědomí informaci OISPRM o splnění úkolu vyplývajícího z usnesení 11. schůze RM ze dne 5.3.2007 č. 562 o zajištění přeložky kabelových skříní SSZ a městského kamerového systému v ulici Komenského v Domažlicích
b) neschvaluje zpracování PD „Přeložky kabelových skříní SSZ a městského kamerového systému v ulici Komenského v Domažlicích“ a zadání formou objednávky firmě Investtel Klatovy, s.r.o., se sídlem Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy za celkovou cenu 18.445,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

1011 - schvaluje záštitu města Domažlice nad regionálním jednáním společnosti AGA, o.s. Praha v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR – odborem prevence kriminality a Úřadem pro ochranu osobních údajů na téma Bezpečnost v ulicích – realizace bezpečnostních systémů ve spolupráci s městy a jejich bezpečnostními složkami v Domažlicích a za tímto účelem i bezplatné poskytnutí zasedací místnosti     (OISPRM)

1012 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a spoluvlastníky parcel PK 2221 a PK 4923 v k.ú. Domažlice Mgr. Hanou Halovou a Ing. Jiřím Bautzem dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1013 - a) schvaluje postup financování stavby nového požárního stanoviště pro odběr požární vody v průmyslové zóně Za Kasárny
b) schvaluje použití rozpočtové rezervy stavby ve výši 296.337,- Kč na financování stavby nového požárního stanoviště pro odběr požární vody v průmyslové zóně Za Kasárny
c) schvaluje rozpočtové opatření k dofinancování potřebné částky stavby čerpacího stanoviště takto:
org. 0419 § 3639 pol. 6121 + 83.886,- Kč (Etapa I/D – PZ – nové čerpací stanoviště)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 83.886,- Kč (investiční rezerva)     (OISPRM)


1014 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Náhrady plynového topení – včetně stavebních úprav v domech v Petrovické ulici čp. 257 a 258“ firmy Plynoma s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice
b) ukládá jednateli DSN spol. s r.o. ve spolupráci s místostarostou Pavlem Wolfem svolat jednání ve věci doladění smlouvy o dílo - snížení ceny zakázky (průtočný ohřev vody, kouřovod) na realizaci akce „Náhrady plynového topení – včetně stavebních úprav v domech v Petrovické ulici čp. 257 a 258“ s firmou Plynoma s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice     (OISPRM)

1015 - odkládá projednání bodů 3,4, 9, 10 a 11 na příští schůzi rady města     (OISPRM)

1016 - ukládá jednateli Domažlických Technických služeb spol. s r.o., Chrastavická 170, 344 01 panu Jaroslavu Zavadilovi, jako zadavateli veřejné zakázky, provést ve spolupráci s OISPRM MěÚ Domažlice výběrové řízení na dodávku rolby na úpravu ledu pro zimní stadion Domažlice a nákup této rolby do vlastnictví společnosti     (OISPRM)

1017 - a) ukládá OISPRM provést výběrové řízení na dodavatele stavby „Zřízení přechodu pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“
b) ukládá OISPRM provést v souladu s vnitřní směrnicí města o zadávání zakázek výběrové řízení na výkon inženýrské činnosti – TDI stavby „Zřízení přechodu pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“

1018 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníky pozemkových parcel č. 2779/10 a 2779/9 v pozemkové parcele č. 2772/1, vše v k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu s tím, že v budoucnu jakoukoliv opravou na tomto potrubí nebude poškozen povrch komunikace – cyklostezky na pozemkové parcele č. 2772/1, k.ú. Domažlice     (OSM)

1019 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/7 v pozemcích – pozemkové parcele č. 2829/1 a parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM

1020 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/26 v pozemku - parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu OSM

1021 - souhlasí s umístěním stavby vrtané studny na části pozemku p.č.2760/2 k.ú. Domažlice pronajaté panu Jiřímu Nachtigalovi za podmínky, že stavba bude provedena na náklady investora a při ukončení nájemního vztahu bude stavba na jeho náklady odstraněna, v případě požadavku města bude umožněn odběr vody dalším uživatelům     (OSM)

1022 - souhlasí s provedením úpravy části účelové komunikace na pozemkové parcele č. 1027/3,k.ú. Domažlice v areálu bývalého stavebního podniku společností Jandečka, Fanturová & partners s. r. o. , Prokopa Velikého 572, Domažlice na její náklady dle předloženého návrhu za podmínky, že v rámci této úpravy bude řešeno odvodnění komunikace a vložené investice budou bezplatně převedeny městu Domažlice     (OSM)

1023 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitostí budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1 v katastrálním území Babylon – hájenky na Babyloně
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitosti budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1 v katastrálním území Babylon dle nově předloženého návrhu     (OSM)

1024 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 a spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru ve výši 602/15425 ve Švabinského ulici, Domažlice, Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 a spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru ve výši 602/15425 ve Švabinského ulici, Domažlice, Týnské Předměstí a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 701.000,- Kč    (OSM)

1025 - nesouhlasí s převodem parcely ve zjednodušené evidenci č. 1332, k.ú. Domažlice z ČR – ÚZSVM do vlastnictví obchodní firmy MIRABO, a. s., se sídlem Milavče čp. 119    (OSM)

1026 - schvaluje zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 84/1 a 84/14 vše k.ú. Babylon, na dobu neurčitou, ve prospěch paní Stanislavy Martínkové a paní Dany Paterové za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene     (OSM)

1027 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnické podíly ve výši 6574/48304, 6586/48304, 4970/48304, 6210/49304, 6210/48304, 6574/48304, 2485/48304, 2485/48304 a 6210/48304 ze stpč. 1969, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 213 v ul. Palackého, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření společné kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

1028 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se převodu vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných v rámci stavby nové nemocnice v Domažlicích do systému veřejných sítí města Domažlice     (OSM)

1029 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 571 ze dne 7. 3. 2007
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části nemovitosti pozemkové parcely č. 2760/3, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za část nemovitosti pozemkové parcely č. 2760/1, k.ú. Domažlice o stejných výměrách     (OSM)

1030 - bere na vědomí odmítnutí bytu č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích a nevyřazuje v souladu s ČL. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2     (OSM)

1031 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 1, v budově čp. 157, v ulici Kozinově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1032 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 18, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1033 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 5, v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1034 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu     (OSM)

1035 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 468/3, spoluvlastnický podíl ve výši 526/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnický podíl ve výši 526/3186 na společných částech budovy čp. 468, v ulici Doubově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 468/3, spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na společných částech budovy čp. 468, v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1036 - a) bere na vědomí žádost o přidělení bytu
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2 OF,     (OSM)

1037 - bere na vědomí informace týkající se 2. vlny privatizace bytových domů ve vlastnictví Města Domažlice     (OSM)

1038 - ukládá OSM jednat s Generálním ředitelstvím cel Praha o podmínkách zřízení věcného břemene umístění stavby místní komunikace – chodníku na pozemkových parcelách č. 953/34 a č. 953/17 ve prospěch Města Domažlice

1039 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice dle předloženého návrhu včetně příloh s úpravami v čl. III 1d) v tomto znění: "5% z částky měsíčního předepsaného nájemného u spravovaných nebytových prostor, minimálně však 10,- Kč za objekt /měsíc"     (OSM)

1040 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 2821 v k.ú. Domažlice     (OSM)

1041 - schvaluje pronájem nebytových prostor nemovitosti čp. 214 na stavební parcele č. 1523 v Jindřichově ulici v Domažlicích Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum, Jindřichova 214, 344 01 Domažlice, IČ 73733148, na dobu neurčitou, za cenu 5.088,- Kč a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s inflačním nárůstem, bez kauce     (OSM)

1042 - souhlasí s poskytnutím zahrady Chodského hradu z důvodu konání prázdninového multižánrového hudebního festivalu Hudba pod hradem ve dnech 5.7. - 7.7.2007 MKS Domažlice s podmínkou zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu    (OSM)

1043 - a) ruší usnesení č. 366 a 367 ze dne 22. 1. 2007
b) schvaluje uzavření smlouvy o vzájemném využívání technologických zařízení umístěných v požární zbrojnici čp. 243 v Břetislavově ulici v Domažlicích určených pro údržbu požárních vozidel mezi Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 a Městem Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu    (OSM)

1044 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku pč. 577/1 a 577/4, k.ú. Domažlice a potřebných činností k provozu chemické čistírny, případných oprav zařízení a kanalizace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 a věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku pč. 577/2, k.ú. Domažlice pro Město Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

1045 - bere na vědomí žádost pana Josefa Berouška a paní Miroslavy Berouškové a ukládá OSM oslovit obec Babylon ve věci využití pozemku p.č. 84/1 k.ú. Babylon     (OSM)

1046 - a) ruší platnost usnesení č. 6245 ze dne 25. 9. 2006
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr úplatného převodu staveb – kanalizační stoky, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, stavby místní obslužné komunikace a části parcely č. kat. 2292/1 pod touto komunikací vybudovaných v rámci stavby nových byt. jednotek v Ladově ul. a v Domažlicích do vlastnictví Města Domažlice formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní po dokončení a vydání rozhodnutí o užívání stavby 64 b.j.    (OSM)

1047 - schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů na výstavbu požární nádrže se společností proHeq (CZ) spol. s.r o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826 dle návrhu předloženého společností proHeq (CZ) spol. s r. o. s tím, že termín v článku II., odst 4. smlouvy se stanoví 30.10. 2007     (OSM)

1048 - schvaluje rozpočtové opatření na vyhotovení odborných monitoringů v souvislosti se stavbou Rekultivace skládky TKO a pískovny Újezd takto:
org. 0239 § 3639 pol. 5169 - 60.000,- Kč (komisionářská smlouva)
org. 0239 § 2310 pol. 5169 + 60.000,- Kč (rozbory vody, monitoring skládky Havlovice)     (OSM)


1049 - doporučuje ZM nesouhlasit se zřízením zástavního práva k bytové jednotce č.3, v budově čp. 449, v ulici Hruškově v Domažlicích     (OSM)

1050 - zmocňuje DTS Domažlice, příspěvkovou organizaci, k vybírání nájemného za hrobová místa a za služby spojené s užíváním hrobového místa     (OSM)

1051 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2006 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad včetně přijetí následujících opatření:
a) ukládá radě města zajistit vnitřní kontrolu města Domažlice
b) ukládá radě města zpracovat plán kontroly v oblasti účetnictví
c) ukládá radě města zajistit provedení mimořádné inventarizace pohledávek po splatnosti za účelem odepsání nevymahatelných pohledávek
d) ukládá radě města zajistit v rámci inventarizace za rok 2007 posouzení nehmotného majetku a jeho využitelnosti a využitelnosti nedokončených investic     (OF)

1052 - ukládá Ing. Kučerové, pracovnici odboru finančního, prověřit reklamaci proti vyúčtování tepla za rok 2006 ze dne 7. 5. 2007    (OF)

1053 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 1. 6. 2007
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2006 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2006 ve výši 642.760,37 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do rezervního fondu ve výši 32.138,02 Kč, příděl do sociálního fondu ve výši 100.606,- Kč (2% z vyplacených mezd roku 2006), nerozdělený zisk ve výši 510.016,35 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2006 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) schvaluje finanční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. na rok 2007 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.
f) schvaluje investiční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. na rok 2007 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.    (OF)

1054 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace DTS Domažlice dle předloženého návrhu    (OF)

1055 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810             pol. 4111 + 10.000,00 Kč ÚZ 98074 (dotace na volby v roce 2007)
org. 0223 § 6115 pol. 5164 + 132,45 Kč ÚZ 98074 (pronájem nebytových prostor)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 + 3.356,00 Kč ÚZ 98074 (mzdy)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 + 873,00 Kč ÚZ 98074 (pojistné na sociální zabezpečení)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 + 302,00 Kč ÚZ 98074 (pojistné na zdravotní pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5162 + 2.000,00 Kč ÚZ 98074 (telefony)
org. 0261 § 6409 pol. 5169 + 3.336,55 Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)     (OF)


1056 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116             pol. 4216 + 25.985,- Kč ÚZ 29516 (dotace na zprac. lesních hosp. osnov)
org. 0116 § 1039 pol. 6119 + 25.985,- Kč ÚZ 29516 (zprac. lesních hosp. osnov)     (OF)


1057 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtové opatření, kterým bude poskytnut příspěvek na provoz příspěvkové organizaci DTS Domažlice takto:
org. 0233 § 2212 pol. 5169 – 1.867.710,- Kč
org. 0233 § 2212 pol. 5171 – 714.000,- Kč
org. 0233 § 3639 pol. 5171 - 314.160,- Kč
org. 0234 § 3631 pol. 5171 – 3.391.500,- Kč
org. 0235 § 3631 pol. 5171 – 1.451.800,- Kč
org. 0236 § 3632 pol. 5169 - 469.460,- Kč
org. 0237 § 3639 pol. 5164 - 48.500,- Kč
org. 0242 § 3722 pol. 5169 – 6.803.830,- Kč
org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 13.000.000,- Kč (přísp. na provoz DTS Domažlice na 2. pololetí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2. 060.960,- Kč (navýšení investiční rezervy)     (OF)


1058 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit vytvoření organizace 0251 – DTS Domažlice a pověřit správou této organizace odbor správy majetku     (OF)

1059 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtové opatření, kterým budou poskytnuty příspěvkové organizaci DTS Domažlice finanční prostředky na pořízení podniku:
org. 0260 § 3412 pol. 5331 – 1.500.000,- Kč (příspěvek na provoz zimního stadiónu)
org. 0260 § 3412 pol. 6351 – 5.000.000,- Kč (příspěvek na investice – rolba apod.)
org. 0260 § 3412 pol. 6121 + 1.000.000,- Kč (finanční prostředky na případné investice – technické zhodnocení stavby)
org. 0251 § 3639 pol. 6351 + 5.500.000,- Kč (příspěvek pro DTS Domažlice na pořízení podniku)
    (OF)


1060 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice     (OF)

1061 - schvaluje uzavření Smlouvy o provádění odborných prací na úseku požární ochrany mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ : 00253316 a firmou BEZPO Domažlice, s.r.o., Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice, IČ : 26351951, dle předloženého návrhu     (OKS)

1062 - doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu     (OKS)

1063 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování hlasového řešení mezi Městem Domažlice,Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 253316 a společností Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336 dle předloženého návrhu ve variantě B    (OKS)

1064 - schvaluje konání koncertu pěveckého souboru Canzonetta s houslistou Eduardem Bayerem bezplatně na schodech radnice dne 20.6. 2007 v 18,00 hodin     (OŠKTVV)

1065 - souhlasí s  úplnou uzavírkou náměstí Míru v  prostoru od ČSOB po MKS ve dnech 1. července a 5. srpna 2007 v době od 15,00 do 22,00 hodin z důvodu konání koncertů v rámci cyklu „Hudba na náměstí“     (OŠKTVV)

1066 - schvaluje změnu platu p. Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli ZŠ Praktické Domažlice, Msgre Staška 232, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1067 - schvaluje nákup nového elektrického sporáku do Mateřské školy Domažlice, Zahradní 471 od firmy Bohuslav Buršík prodej, montáž a opravy elektroinstalace z důvodu havárie v ceně 82 000,-- Kč a souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace na tento účel     (OŠKTVV)

1068 - a) bere na vědomí zprávu o 3 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci dubnu 2007
b) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci květnu 2007
c) bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci květnu 2007     (OŠKTVV)

1069 - a) schvaluje na základě § 102 odst. 3, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů za 5 dětí v Mateřské škole Pasečnice na rok 2007
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 10.000,- Kč (neinvestiční náklady pro Pasečnici)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OŠKTVV)


1070 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na II.kolo v požárním sportu (okresní kolo)     (OŠKTVV)

1071 - neschvaluje uzavření smlouvy ve věci chemické likvidace bolševníku mezi městem Domažlice, obcí Otov, obcí Postřekov, obcí Pocinovice, městem Poběžovice a panem Janem Bezděkem dle předloženého návrhu     (OŽP)

1072 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2007

1073 - bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru investic, strategického plánování a rozvoje města pana JUDr. Jana Regala k datu 31.07. 2007     (OKS-PaP)

1074 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu pana Ing. Luďka Hlavatého vedoucím odboru investic, strategického plánování a rozvoje města od 01.08. 2007     (OKS-PaP)

1075 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu pana Bc. Michala Hájka vedoucím odboru správy majetku od 01.08. 2007     (OKS-PaP)

1076 - neschvaluje přesunutí lavičky v alejích naproti vstupu do dvora kostela v Domažlicích     (OSM-MH)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 18. 6. 2007
Poslední aktualizace: 18. 6. 2007 00:00
Autor: