Obsah

17. schůze ze dne 2.5.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 17. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 2. 5. 2007Rada města v Domažlicích:

817 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

818 - schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby, provozu a stavby přechodu pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích na silnici II/193, na ppč. 4813/33 v k.ú. Domažlice uzavíranou mezi městem Domažlice a majetkovým správcem silnice Správou a údržbou silnic, p.o. Plzeňského kraje, se sídlem Sadová 324, 344 01 Domažlice, v souladu s § 25 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 151 zákona č. 132/2000 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

819 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a spoluvlastníkem parcely PK 4923 v k.ú. Domažlice Českým rybářským svazem, místní organizace, se sídlem v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

820 - schvaluje záměr vybudování nového čerpacího stanoviště, nového trubního vedení a zhotovení zpevněné štěrkové cesty pro požární techniku     (OISPRM)

821 - ukládá OISPRM nechat zpracovat studii dopravní obslužnosti (parkování) v okolí domů Kunešova ul. čp. 510, 511 v Domažlicích     (OISPRM)

822 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí znění stanov MAS Český les a souhlasit s přistoupením Města Domažlice prostřednictvím „Svazku Domažlicko“ do územní působnosti MAS Český les     (OISPRM)

823 - schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o nákladech spojených s připojením zařízení městského kamerového systému – kamery č. 12 v ulici Masarykova v Domažlicích uzavíranou s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ: 27232425, která je vlastníkem distribuční sítě NN, v souladu s § 289 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, v souladu s § 25 odst. 11 a § 28 odst.2 písm. i) zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

824 - ukládá řediteli ZŠ Msgre. B. Staška v Domažlicích zajistit pročištění ležatého i svislého odpadního (kanalizačního) potrubí v provozních prostorách kuchyně ZŠ Msgre. B. Staška. Náklady na tyto údržbové práce budou hrazeny z provozních prostředků základní školy.     (OISPRM)

825 - schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Městem Domažlice, společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698, a Mgr. Janem Křivánkem, advokátem AK Plzeň, dle předloženého návrhu     (OSM)

826 - odkládá projednání bodu č. 10 na příští schůzi rady města     (OSM)

827 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrady na pozemcích parc. č. 2689/31 – 2689/55, v pozemcích ve vlastnictví města - pozemkových parcelách č. 2772/2, 2760/8, 4989, parcele ve ZE č. 2689/2, vše k.ú. Domažlice     (OSM)

828 - souhlasí s provedením stavby „Domažlice, TS Elna - TS Hradská - kVN“, jejímž investorem je ČEZ Distribuce, a. s., za podmínek daných odborem správy majetku     (OSM)

829 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2007, dle předloženého návrhu     (OSM)

830 - doporučuje ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod části pozemků p.č. 709/11 o výměře 69 m2, 744/2 o výměře 251m2 a 770/1 o výměře 6m2, vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072, do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

831 - bere na vědomí žádost ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Domažlice ze dne 6.4.2007 týkající se sdělení kupní ceny za převod nemovitostí objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 797 a této stavební parcely v k.ú. Domažlice (objekt tělocvičny v areálu stadionu Střelnice) a doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od záměru odkoupení stavební parcely č. 797 a objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 797, vše k.ú. Domažlice za cenu 2.993.040,- Kč    (OSM)

832 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníky přilehlých pozemkových parcel – zahrad v pozemcích, pozemkových parcelách č. 2772/1, 2781, 2183/1, 4989, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

833 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/29 v pozemku – parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

834 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Domažlice, DOLP s. r. o. – TS, k.NN, IV-120001913 na pozemkové parcele č. 5048/1V v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-00001913/1     (OSM)

835 - bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „Most přes Zubřinu v ul. npor. O. Bartošky v Domažlicích u DI Policie ČR“ zpracovanou společností Valbek spol. s r. o., Plzeň     (OSM)

836 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit uzavření kupní smlouvy na odkoupení části pozemku pč. 953/16, označenou dle geometrického plánu č. 2986-183-2006 novým číslem 953/34 a pozemku pč. 953/17, k.ú. Domažlice, od Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 za cenu dle znaleckého posudku, dle předloženého návrhu    (OSM)

837 - odkládá projednání bodu č. 20 na příští schůzi rady města a ukládá OSM pozvat na schůzi RM pana Pečeného     (OSM)

838 - bere na vědomí podání výpovědi p. Jaroslava Šimáčka z nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pč. 345/3, k.ú. Domažlice     (OSM)

839 - ukládá DTS provozovat veřejné WC na pozemku pč. 345/3, k.ú. Domažlice, na parkovišti u KB     (OSM)

840 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 345/3, k.ú. Domažlice za účelem umístění prodejního stánku novin a časopisů     (OSM)

841 - schvaluje udělení plné moci pro Domažlickou správu nemovitostí spol. s r. o, Zahradní 513, Domažlice k zastupování Města Domažlice při podávání žalob na vyklizení městských bytů dle předloženého návrhu     (OSM)

842 - schvaluje udělení plné moci pro Domažlickou správu nemovitostí spol. s r. o, Zahradní 513, Domažlice k zastupování Města Domažlice při podávání žalob na vymáhání nedoplatků nájemného a poplatků za služby od nájemců městských bytů     (OSM)

843 - odkládá projednání bodu č. 23 a 24 a ukládá OSM najít možnosti zvyšování smluvního nájemného     (OSM)

844 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

845 - schvaluje odpuštění nájemného ve výši 600,- Kč za pronájem nebytových prostor v budově čp. 258, umístěné na stavební parcele č. 1161/22 v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

846 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic a ukládá OSM znovu oslovit pana Václava Stiebra s nabídkou odkoupení     (OSM)

847 - zmocňuje pana Mgr. Aleše Hájovského, advokátní kancelář, jako právního zástupce společnosti Bohemia Venture, a.s., se sídlem Krátkého 4, č. p. 250, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČ 49241630 k podání žádosti u příslušného orgánu státní správy v souvislosti se získáním povolení ke kácení náletových dřevin v rámci staveb „Vrtaná studna pro hotel Praha na p. p. č. 84/1, Babylon“ a „Přípojka elektro k napojení čerpadla ve vrtu vodního zdroje pro hotel Praha Babylon“ na pozemkové parcele 84/1 v k.ú. Babylon v nezbytně nutném rozsahu s tím, že budou dodrženy podmínky dané Domažlickými městskými lesy, spol. s.r o., Domažlice jako správcem tohoto pozemku a po provedení prací bude se zástupci prováděcí firmy a této společnosti sepsán protokol o předání pozemku     (OSM)

848 - a) bere na vědomí kontrolní protokol o dohlížecí činnosti nad projektem podporovaným z prostředků Státního fondu životního prostředí, týkající se akce Rekultivace skládky TKO a pískovny Újezd, ze dne 16. 4. 2007
b) ruší platnost usnesení č. 713 ze dne 2. 4. 2007 a zakazuje ukládat jakýkoliv materiál na skládku     (OSM)

849 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru ve městě Domažlice dne 3. května 2007 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod., pro druh vozidla – autobus, který bude zajišťovat přepravu těžce postižených lidí, kteří se zúčastní Regionální přehlídky zájmových činností zařízení sociálních služeb v Městském kulturním středisku     (OSM-MH)

850 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30 .9. 2005 na pronájem kanceláře č. 302 v domě čp. 40 na nám. Míru v Domažlicích mezi Městem Domažlice a Českým svazem ochránců přírody Libosváry 22/07 – základní organizace, Libosváry 19, 346 01 Horšovský Týn, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

851 - ukládá OISPRM ve spolupráci s místostarostou města oslovit výrobce a dovozce zařízení dětských hřišť s možností předložení variant vybavení dětského hřiště v lokalitě parku pod budovou bývalého okresního úřadu (zpracování studie)

852 - ukládá OSM-MH oslovit provozovatele tenisových kurtů na sídlišti „Šumava“ ohledně možnosti provozování dětského hřiště v sousedství

853 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., který se konal dne 11 .4. 2007
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. za rok 2006 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. za rok 2006 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti s tím, že nerozdělený zisk ve výši 1.800.000,- Kč bude vyplacen jedinému společníkovi
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6310 pol. 2142 + 1.800.000,- Kč (podíl na zisku DTS spol. s r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 5901 + 1.800.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2006 jednateli společnosti dle upraveného návrhu     (OF)

854 - bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory a ukládá ředitelce odstranit zjištěné nedostatky do 30. 6. 2007     (OF)

855 - schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 253316 a Penzijním fondem České spořitelny, a.s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ : 61672033, dle předloženého návrhu     (OKS)

856 - žádá výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu o posouzení obsahu kronikářského zápisu roku 2005 a ukládá tajemnici MěÚ zjistit možnost zveřejňování kronikářského zápisu na internetu     (OŠKTVV)

857 - a) souhlasí se zveřejněním informací o městě Domažlice v publikaci Almanach - obce.info
b) schvaluje uzavření dohody o zařazení do Almanachu - obce.info č.00253316 mezi městem Domažlice a Jiřím Křížem - DATATRADE s.r.o., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, IČ 27794679, dle předloženého návrhu
c) neschvaluje nákup publikace Almanach – obce.info za cenu 840,- Kč/ks (bez DPH a balného)     (OŠKTVV)

858 - doporučuje ZM vzít na vědomí dopis Konfederace politických vězňů a žádá výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu o stanovisko k možnosti pojmenování některé z ulic města Domažlic po generálu Bohumilu Bočkovi a jeho předložení do ZM     (OŠKTVV)

859 - bere na vědomí návrh výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu o možnosti otevření uličky mezi Arciděkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sousedním domem čp. 132, náměstí Míru, Domažlice a ukládá OSM jednat s agenturou BOOM o odstranění výlepové plochy a OISPRM vypracovat návrh mříží a projednat s patřičnými orgány     (OŠKTVV)

860 - projednala dopis občanského sdružení MCT CZ o.s. a doporučila řediteli Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice uzavřít novou smlouvu     (OF)

861 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2007

862 - odkládá projednání bodu č. 42 na příští schůzi rady města

863 - bere na vědomí žádost pana Ladislava Váchala a sděluje, že není možné udělit výjimku z nařízení č.3/2007     (OKS)

864 - bere na vědomí zápis z jednání komise bytové ze dne 5. 3. 2007

865 - bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ Komenského 17, Domažlice, o konání zotavovací akce ve dnech 10. - 15. května 2007     (OŠKTVV)

866 - bere na vědomí informaci o připojení MěÚ k síti Internet     (OICT)

867 - schvaluje zveřejnění záměru směnit nemovitý majetek – část pozemkové parcely č. 2660/8 nově označené č. 2660/5, stavební parcelu č. 2907 a budovu bez č. p./č. e. na stavební parcele č. 2907 v katastrálním území Domažlice, obec Domažlice     (OSM)

868 - a) schvaluje podání žádosti o dodání zařízení LTC na konvertování domovního odpadu rakouské fi A.G.T., zastoupené p. Svatoplukem Pospíšilem, se sídlem Hochmanova 6, 628 00 Brno „Proces LTC znovuzískávání energie z organických mas a odpadu“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr „znovuzískávání energie z organických mas a odpadu“ procesem LTC technologií rakouské fi A.G.T., zastoupené Svatoplukem Pospíšilem, se sídlem Hochmanova 6, 628 00 Brno     (OSM - MH)

869 - ukládá DTS umístit 3 ks odpadkových košů na cyklostezku     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 9. 5. 2007
Poslední aktualizace: 9. 5. 2007 00:00
Autor: