Obsah

13. schůze ze dne 20.3.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 13. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 3. 2007Rada města v Domažlicích:

580 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na koupi „Sněžného pásového vozidla na úpravu běžeckých tratí“ firmy BCE s.r.o., Na Staré 37, Praha 5 ve výši 1.470.588,- Kč bez DPH     (OISPRM)

581 - a) schvaluje zabezpečení požární vody do průmyslové a obytné zóny za kasárny v Domažlicích do prostoru MO 5 v souladu s navrženou variantou zpevněná cesta + lávka
b) schvaluje vypracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci pěšiny s lávkou Ing. Rojtem, spec. PO, ve spolupráci s oprávněným projektantem, za cenu max. 10.000,- Kč + DPH     (OISPRM)

582 - bere na vědomí zprávu o plnění jednotlivých investičních a neinvestičních akcí za rok 2006 a požaduje provést kontrolu a doplnění cen k jednotlivým akcím     (OISPRM)

583 - bere na vědomí předložené doklady dotýkající se zpomalovacího prahu v ulici Msgre. B.Staška v Domažlicích     (OISPRM)

584 - a) schvaluje koordinaci přeložky veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v Domažlicích s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-003042 přeložka kabelových rozvodů NN v ul. Fügnerova a Tyršova v Domažlicích
b) ukládá OISPRM v souvislosti s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-003042 provedení přeložky kabelových rozvodů NN v ulicích Fügnerova a Tyršova v Domažlicích     (OISPRM)

585 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů vrby na p. p. č. 274/2 v katastrálním území Domažlice     (OSM-MH)

586 - a) souhlasí s pokácením 2 kusů jasanů na p. p. č. 2349/44 v katastrálním území Domažlice s tím, že Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích provede kácení a náhradní výsadbu na vlastní náklady
b) zplnomocňuje dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně krajiny a přírody Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, se sídlem Kostelní 93, Domažlice k vyřízení povolení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 2349/44 v katastrálním území Domažlice     (OSM-MH)

587 - neschvaluje výjimku z pravidel pro povolování předzahrádek – předzahrádka bez oplocení panu Jaroslavu Dolhému    (OSM-MH)

588 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnické podíly ze stavební parcely č.2211 ve výši 8165/49010, 8175/49010, 8165/49010, 8175/49010, 8175/49010, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 226 v Kozinově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

589 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnické podíly ze stavební parcely č. 3352 ve výši 8751/52040, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 586 v Ladově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8751/52040 ze stavební parcely č. 3352, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

590 - schvaluje vyřazení tiskárny C-ITOH 660, inv. č. 10203, v hodnotě 82.594,- Kč    (OSM-MH)

591 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemkových parcelách č. 23487/1, 4784/2, 3495/24, 3485/1, 5048/1, 3486/1 , vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy č. IE-12-0002500/1     (OSM)

592 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku na pozemkové parcele č. 2829/11 v pozemku pozemkové parcele č. 2829/1 a v pozemku parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1 , vše k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu     (OSM)

593 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku na pozemkové parcele č. 2831/3 v pozemku pozemkové parcele č. 2829/34, k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu    (OSM)

594 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku na pozemkové parcele č. 2829/24 v pozemku parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, vše k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu     (OSM)

595 - souhlasí v souladu s odst. 9. článku IV. nájemní smlouvy uzavřené s Komerční bankou, a. s., Praha dne 16. 2. 2006 s provedením stavebních úprav - s instalací stropních podhledů v pronajímaných nebytových prostorech – v místnosti užívané jako "zasedací místnost" v budově č. p. 579 v ul. U nemocnice, Domažlice dle předloženého návrhu s podmínkou, že při skončení nájemního vztahu bude předmět nájmu uveden do původního stavu    (OSM)

596 - souhlasí v souladu s Čl. VIII – Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ s podnájmem bytu č. 10, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích na dobu určitou, a to od 1.4.2007 do 31.3.2008. Podnájemci tímto nevzniká nárok na případný přechod nájmu bytu nebo přidělení bytu.    (OSM)

597 - souhlasí v souladu s Čl. VIII – Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ s podnájmem bytu č. 8, v budově čp. 256, v ulici Kovařovicově v Domažlicích na dobu určitou, a to do 31.3.2008. Podnájemci tímto nevzniká nárok na případný přechod nájmu bytu, nebo přidělení bytu.    (OSM)

598 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 3, v budově čp. 251, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinným „Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu“ ze dne 11. 2. 1986.     (OSM)

599 - bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu č. 24, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích a vyřazuje v souladu s Čl. IV - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“     (OSM)

600 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 24, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

601 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích
c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích na dobu určitou 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy o nájmu předmětného bytu, dle předloženého návrhu     (OSM)

602 - bere na vědomí informace ohledně přidělení bytu č. 5, v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích a předkládá uvedený byt zpět na jednání bytové komise v měsíci dubnu 2007    (OSM)

603 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytu č. 21, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

604 - odkládá rozhodnutí o přidělení bytu č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích    (OSM)

605 - doporučuje ZM neschválit odpuštění poplatků z prodlení spojených s užíváním bytu č. 4 v ul. 17. listopadu č. p. 247, Domažlice za období od 9/1998 do 8/2001     (OSM)

606 - schvaluje odpuštění poplatků z prodlení spojených s užíváním bytu č. 24 v Michlově ul. č. p. 630, Domažlice za měsíc říjen 2006 a to ve výši 836,-- Kč    (OSM)

607 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

608 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 13, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích nájemci bytu    (OSM)

609 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

610 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, v budově čp. 62, na náměstí Míru v Domažlicích nájemci bytu    (OSM)

611 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 42/1, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

612 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 10, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

613 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 11, v budově čp. 162, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

614 - schvaluje uzavření nové, aktuální nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 442, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

615 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 543/6, spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 s spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje ZM schválit uzavření „Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/6, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 a spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

616 - doporučuje ZM schválit udělení výjimky ze „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ v případě prodeje bytu č. 11, v budově čp. 558, v ulici Švabinského v Domažlicích, přičemž prodej tohoto bytu se uskuteční formou prodeje zájemci vybranému na základě vyhodnocení nabídek všech zájemců (nejvyšší nabídnutá cena v obálkové metodě), a to za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem     (OSM)

617 - doporučuje ZM schválit doplnění „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ o Čl. 7 odst. 2, dle předloženého návrhu     (OSM)

618 - doporučuje ZM schválit Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

619 - schvaluje zveřejnění záměru pronájmu objektu chladírny a manipulační místnosti na stavební parcele č. 801 na hřbitově v Domažlicích     (OSM)

620 - a) souhlasí s předloženou studií obřadní smuteční síně Domažlice zpracovanou p. Tomášem Kupkou
b) ruší platnost usnesení č. 6387 ze dne 16. 10. 2006     (OSM)

621 - doporučuje ZM schválit záměr prodat objekt na stavební parcele č. 1204, stavební parcelu č. 1204(PK) a část pozemkové parcely č. 2598/3, vše k.ú. Domažlice     (OSM)

622 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku č. 5409 v k. ú. Domažlice se společností InterCora spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 30100, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu za cenu, kterou předloží cenový výbor     (OSM)

623 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemkové parcely č. 5408/2, k.ú. Domažlice se společností Bohdalecká obchodní s. r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ 27078698, dle předloženého návrhu za cenu, kterou předloží cenový výbor     (OSM)

624 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 11. 1992 mezi Českou republikou – Okresním úřadem v Domažlicích a manželi JUDr. Josefem a Věrou Štětinovými v souladu s občanským zákoníkem     (OSM)

625 - schvaluje uzavření dohody o podmínkách provedení stavebních úprav na pozemcích se spol. InterCora spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 30100, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu s termínem ohlášení odstranění stavby trafostanice do 30.5. 2007    (OSM)

626 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o přistoupení k závazku a jeho splacení na úhradu dlužného nájemného, nákladů soudních řízení a poplatků z prodlení za užívání bytu č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

627 - doporučuje ZM neschválit smlouvu o výstavbě, jejímž předmětem je půdní vestavba jednotky č. 5, v budově čp. 429, v ulici Škroupově v Domažlicích, částech obce Bezděkovské předměstí, postaveném na pozemku - stavební parcele č. st. 1518, dle předloženého návrhu     (OSM)

628 - schvaluje ceník za používání soukromých elektrospotřebičů v ubytovně čp. 177 v Kozinově ulici v Domažlicích, kterou spravuje a provozuje na základě nájemní smlouvy ze dne 22.9.2004 Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o., dle předloženého návrhu     (OSM)

629 - doporučuje ZM neschválit záměr odkoupit pozemky pč. 939(PK) a 940 (PK), k.ú. Domažlice     (OSM)

630 - nesouhlasí s úhradou nákladů na digitalizaci anténních rozvodů TV na bytovém domě čp. 86 v Kozinově ulici v Domažlicích     (OSM)

631 - bere na vědomí uzavření dohody o změně nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. 9 na stpč. 1161/13, objektu č. 65 na stpč. 1161/1 a části pozemku č. 1161/1 uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a Josefem Turkem, podnikajícím pod označením Josef Turek TUR BUS dle předloženého návrhu     (OSM)

632 - bere na vědomí uzavření dohody o změně nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v objektu č. 7 na stpč. 1161/17 uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a Naděždou Makarovičovou dle předloženého návrhu    (OSM)

633 - ruší platnost usnesení č. 296 ze dne 8. 1. 2007     (OSM)

634 - schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bývalé OVS čp. 117 na stavební parcele č. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích pro kancelářské účely    (OSM)

635 - schvaluje bezúplatné poskytnutí zahrady Chodského hradu ke konání oslav 1. máje dne 1.5.2007 od 9,00 do 12,00 hod. KSČM Domažlice s podmínkou zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu     (OSM)

636 - a) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v  Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci únoru 2007
b) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci únoru 2007     (OŠKTVV)

637 - zmocňuje k rozhodování o uzavírání dohod mezi městem Domažlice a příslušnými obcemi o úhradě neinvestičních nákladů ve školství na rok 2007 oddělení školství, kultury, tělovýchovy a VV dle schválené kalkulace neinvestičních nákladů v jednotlivých typech škol     (OŠKTVV)

638 - schvaluje na základě § 102 odst. 3, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů za 2 děti v Základní škole Mrákov na rok 2007     (OŠKTVV)

639 - a) bere na vědomí předběžný program Květnových oslav dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích dne 4. 5. 2007 od 6:00 - 20:00 hodin za účelem konání Květnových oslav     (OŠKTVV)

640 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Komenského 17, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje úhradu ztráty z rezervního fondu     (OF)

641 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Msgre. B. Staška, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)    (OF)

642 - ukládá Základní škole Domažlice Msgre. B. Staška, příspěvkové organizaci, odvod z rezervního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 20.213,50 Kč (včetně penále) za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 22 odst. 2) a s § 30 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění     (OF)

643 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

644 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

645 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

646 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku organizace Dům penzion – byty s pečovatelskou službou, příspěvková organizace, za rok 2006 a současně schvaluje úhradu ztráty z rezervního fondu     (OF)

647 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku organizace REHA – centrum, příspěvková organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)     (OF)

648 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městského kulturního střediska v Domažlicích, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje úhradu ztráty z rezervního fondu     (OF)

649 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městské knihovny B. Němcové Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)    (OF)

650 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b)    (OF)

651 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 30 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městských lesů Domažlice, příspěvkové organizace, za rok 2006 a současně schvaluje úhradu ztráty z rezervního fondu     (OF)

652 - schvaluje kalkulaci příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školy zřizované městem Domažlice pro rok 2007 dle předloženého návrhu    (OF)

653 - ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice rozšířit smlouvu o poskytování služeb mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice a Svazem PTP ČR o bezplatný vstup pro členy Svazu PTP ČR i na koupaliště Babylon     (OF)

654 - a) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2006 Hospodářská činnost města dle předloženého návrhu
b) schvaluje změny v Odpisovém plánu hospodářské činnosti města Domažlice dle předloženého návrhu a vydává Opisový plán hospodářské činnosti města Domažlice v platném znění     (OF)

655 - a) bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v účetní jednotce město Domažlice za rok 2006
b) schvaluje odpis pohledávek takto:

a) p. Skalický – pohledávka ve výši 588,- Kč,
b) stravné mateřské školy do roku 2002 dle předloženého návrhu,
c) pokuty a náklady řízení vyměřené komisí pro projednání přestupků do roku 2001 dle předloženého návrhu,
d) pokuty a náklady řízení uložené v blokovém řízení Městskou policií za období 2000 – 2001 dle předloženého návrhu     (OF)

656 - a) souhlasí s prodejem vozidla Ford Transit SPZ DOD 81-21 příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory s tím, že finanční prostředky získané za prodej vozidla budou převedeny na účet zřizovatele
b) souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory na úhradu dodatečných úprav nově pořízeného vozidla (přestavba na převoz imobilního klienty) do celkové výše 87.000,- Kč    (OF)

657 - a) ukládá jednateli společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. podat návrh soudu na jmenování znalce Ing. Karla Langa pro ocenění podniku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o.
b) ukládá jednateli společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. připravit ve spolupráci s Mgr. Endrštovou návrh smlouvy o prodeji podniku
c) ukládá odboru finančnímu připravit návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Domažlice
d) ruší své usnesení č. 347 ze dne 22. 1. 2007     (OF)

658 - bere na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole provedené u příspěvkové organizace Městská knihovna B. Němcové Domažlice     (OF)

659 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2006    (OF)

660 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2007 dle předloženého návrhu    (OF)

661 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat pana Pavla Wolfa zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ: 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 30. 3. 2007, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva     (OF)

662 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat pana JUDr. Zdeňka Nováka zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 29. 3. 2007, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva     (OF)

663 - souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Komenského 17 Domažlice na pořízení chlazeného salátového baru do celkové výše 80.000,- Kč    (OF)

664 - ponechává bod č. 56 na rozhodnutí zastupitelstva města Domažlice     (OVÚP)

665 - vydává vnitřní směrnici města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek     (OKS)

666 - bere na vědomí zápis z komise prevence kriminality

667 - souhlasí s uložením vytěženého (bahnitopísčitého) materiálu z  čištění koryta Zubřiny v Domažlicích společností Povodí Vltavy, s. p., Plzeň v období od 21. 3. do 10. 4. 2007 na skládku TKO Újezd – Havlovice za podmínky dodržení podmínek stanovených technickým dozorem p. Jiřím Hafičem, Domažlice     (OSM)

668 - žádá výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu o stanovisko k projednání možnosti otevření uličky mezi Arciděkanským kostelem Nanebevzetí panny Marie a sousedním domem čp. 132 na náměstí Míru na základě předložení žádosti panem Janem Halíkem     (OŠKTVV)

669 - a) souhlasí s pokácením 3 ks jasanů z důvodu zřízení vjezdu na p. p. č. 3487/3 v k.ú. Domažlice s tím, že pokácení provedou manželé Škardovi na vlastní náklady
b) zplnomocňuje dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně krajiny a přírody manžele Jitku a Libora Škardovi k vyřízení povolení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les na p. p.č .3487/3 v katastrálním území Domažlice    (OSM-MH)

670 - doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města následující:
Jednotka SDH Domažlice:
org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 20.000,- (pračka)
Správa budov:
org. 0223 § 6171 pol. 6121 + 90.000,- (klimatizace buněk)
org. 0223 § 6171 pol. 6123 + 500.000,- (nákup vozidla)

Opravy a rekonstrukce majetku:
org. 0287 § 3612 pol. 5341 + 3.500.000,- (dotace na výměnu kotlů – do hospodářské činnosti města)
Záležitosti kultury:
org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 10.000,- (kronika města – ostatní osobní výdaje)
org. 0219 § 3319 pol. 5031 + 2.600,- (sociální pojištění)
org. 0219 § 3319 pol. 5032 + 900,- (zdravotní pojištění)

Zimní sport na Čerchově:
org. 0430 § 3419 pol. 6123 + 1.440.000,- (výdaje na rolbu – hrazeno z dotace)
org. 0430 pol. 4216 + 1.440.000,- (dotace na rolbu)

Kamerový dohled:
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 350.000,- (kamery III. etapa – vlastní zdroje)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 350.000,- ÚZ 14669 (kamery III. etapa – hrazeno z dotace)
org. 0281 pol. 4216 + 350.000,- ÚZ 14669 (kamery III. etapa – dotace)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 40.000,- (PD realizace III. etapy)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 100.000,- (zřízení elektropřípojek pro MKIS III. etapa)

Havlovice – rekonstrukce:
org. 0284 § 3631 pol. 6121 + 135.000,- (rekonstrukce VO z vlastních zdrojů)
org. 0284 § 3631 pol. 6121 + 200.000,- (rekonstrukce VO z dotace kraje)
org. 0284 pol. 4222 + 200.000,- (dotace od kraje)

Projektová dokumentace:
org. 0245 § 2212 pol. 6121 + 17.000,- (PD rek. mostu Hruškova – Bartoškova - rozpracováno)
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 17.000,- (PD různá)

Půjčky poskytnuté městem:
org. 0238 § 3722 pol. 2141 – 26.300,- (snížení úrokových příjmů z půjčky poskytnuté spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o.)
org. 0238 pol. 2412 + 933.000,- (zvýšení splátky jistiny z půjčky poskytnuté spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o.)    (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 3. 2007
Poslední aktualizace: 27. 3. 2007 00:00
Autor: