Obsah

11. schůze ze dne 5.3.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 11. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 5. 3. 2007Rada města v Domažlicích:

528 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení

529 - bere na vědomí informaci o potvrzení zproštění Města Domažlice funkce opatrovníka nesv.Pavlu Löwenthalovi     (OSVZ)

530 - schvaluje návrh specifikace interierových úprav a vybavení zimního stadionu s možností dalšího doplnění nebo snížení rozsahu vybavení a úprav do 5.000.000,- Kč    (OISPRM)

531 - ukládá OISPRM vyhlásit výběrové řízení na dodávku rolby na ZS

532 - ukládá OKS ve spolupráci s OISPRM jednat o možnosti provozování malé vodní nádrže a objektů souvisejících s jejím provozem s příslušným SDH

533 - doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22.11.2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ:70890366 ve výši 324.240,- Kč, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

534 - a) bere na vědomí informaci OISPRM o řešení připomínek občanů ke skladbě JŘ linky MAD č. 405001 a ke koordinaci JŘ linky MAD s ostatní regionální autobusovou dopravou
b) schvaluje předložený jízdní řád linky městské autobusové dopravy č. 405001 se zapracovanými změnami dle připomínek občanů, který bude v platnosti od 11.3.2007     (OISPRM)

535 - ukládá OISPRM a OSM zahájit jednání o majetkovém vypořádání (převedení) pozemků a staveb v provozním areálu ČOV Domažlice, které budou dotčeny připravovanou stavbou „ČISTÁ BEROUNKA, etapa II, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3B Domažlice -ČOV“, dle předloženého návrhu

536 - souhlasí se snížením nájemného o 25% panu Jiřímu Kazimourovi za pronájem nebytových prostor v budově Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, a to s platností od 1.4.2007 s tím, že toto nebude mít vliv na výsledek hospodaření příspěvkové organizace PB a ubytovna Domažlice     (OF)

537 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 02/2006/OF uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. dne 8. 2. 2006, dle předloženého návrhu    (OF)

538 - schvaluje výpověď smlouvy o vydání platební karty k bankovnímu účtu města Domažlice č. 27-6462690277/0100     (OF)

539 - souhlasí s přípravou podání žádosti o dotaci na realizaci tréninkového hřiště pro fotbal s umělým povrchem v letošním roce     (OF)

540 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku na pozemkové parcele č.2779/13 v pozemku pozemkové parcele č. 2772/1, k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu s tím, že jakoukoliv opravou nesmí být poškozena komunikace     (OSM)

541 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádku na pozemkové parcele č.2829/43 v pozemku pozemkové parcele č. 2829/1, k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu za podmínky uvedení tohoto pozemku po provedených výkopových pracích do původního stavu     (OSM)

542 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Domažlice, Voborníkova, 171/2, Steinbach na pozemkových parcelách č. 5042/1, 5042/2, 5042/3, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-00000425/2     (OSM)

543 - bere na vědomí předloženou Studii Sborového domu Českobratrské Církve Evangelické zpracovanou Ing. arch. Ladislavem Schejbalem, Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, Domažlice a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu za podmínky předložení kladného stanoviska Ing. Arch. Vávry     (OSM)

544 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout parcely ve zjednodušené evidenci č. kat. 2171,2490/1, 2490/2, 2446, 2446 a pozemkovou parcelu č. 2490/1, vše v k. ú. Domažlice pro zemědělské účely     (OSM)

545 - bere na vědomí žádost Chodského bytového družstva, Bendova 39, Plzeň, zastoupeného p. Josefem Dzámou, o souhlas s povolením zřízení parkovacích míst u domu č. p. 272 v Petrovické ul., Domažlice     (OSM)

546 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umožnění vstupu na pozemky p.č. 136/1, 756/15 a 751/11 vše k.ú. Pasečnice v podílovém spoluvlastnictví paní Anny Němcové, pana Josefa Dufka a paní Marie Staviarské, a to za účelem umístění výpusti, kontroly a provádění oprav a úprav na výpusti z rybníka, jakož i oprav a úprav břehu a dna potoka, do kterého vytéká rybník ve vlastnictví města Domažlice nacházející se na pozemku p.č. 135/3 k.ú. Pasečnice, dle předloženého návrhu     (OSM)

547 - bere na vědomí žádost paní Anny Melecké a ukládá OSM připravit podklady pro navrhovanou směnu pozemků p.č. 3735/1 (KN) a p.č. 608(PK) oba k.ú. Domažlice, buď na základě digitalizace, nebo na základě zaměření předloženého paní Meleckou     (OSM)

548 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely 2211, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 226 v Kozinově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

549 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnické podíly ve výši 5008/48660, 6248/48660 a 6624/48660 ze stavební parcely 1968, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 212 v Palackého ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5008/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6248/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6624/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

550 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ve výši 8712/52040 ze stavební parcely 3352, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 586 v Ladově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8712/52040 ze stavební parcely č. 3352, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

551 - bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 302 v domě čp. 40 na nám. Míru v Domažlicích, mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR , Nuselská 39, Praha, k 30. dubnu 2007     (OSM)

552 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory – kancelář č. 302 o výměře 24,70 m2, v domě čp. 40 na stavební parcele č. 187/1 na nám. Míru v Domažlicích    (OSM)

553 - doporučuje ZM schválit převedení podílu k bytové jednotce č. 6, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu ve výši 843/23020, na stavebních parcelách č. 2933, 2934, 2935 za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

554 - schvaluje v souladu s Čl. VI „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytů Žižkova 222/10, Domažlice a Žižkova 222/3, Domažlice, dle předloženého návrhu, a za podmínky uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytů    (OSM)

555 - ruší platnost usnesení č. 310, ze dne 8. 1. 2007     (OSM)

556 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice paní Radce Gaiplové k umístění prodejního novinového stánku, na dobu neurčitou za cenu 10.583,- Kč/rok + inflace, výše kauce se stanoví 4měsíční nájem, dle předloženého návrhu     (OSM)

557 - ukládá DSN s.r.o. vypsat výběrové řízení na provedení „Úpravy plynového topení - LAS systémem“ v ul. Petrovické v Domažlicích     (OSM)

558 - souhlasí s konáním jubilejního 25. ročníku turistického pochodu "Přechod Haltravy - memoriál Jaroslava Danzera", konaného ve dnech 16. a 17. června 2007 v oblasti CHKO Český les     (OSM)

559 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za r. 2006 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.5.2001     (OSM)

560 - schvaluje záměr zveřejnit prodej pozemků pč. 1476/1 a 1481/6, k.ú. Chrastavice    (OSM)

561 - schvaluje záměr zveřejnit prodej pozemku pč.4820 k.ú. Domažlice     (OSM)

562 - ukládá OISPRM oslovit společnosti ELTODO Dopravní systémy s. r. o. Praha, INVESTTEL Klatovy s. r.o., VEGACOM a. s., Praha k předložení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace a provedení prací na přeložení rozvodných skříní z pozemku st. č. 505/1, k.ú. Domažlice na pozemkovou parcelu č. 4814/48, k. ú. Domažlice

563 - souhlasí s umístěním potrubí pro odběr vody pro zahrádku na pozemkové parcele č. 2829/9 a parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1 v pozemku pozemkové parcele č. 2829/1, vše v k.ú. Domažlice, dle předloženého náčrtu     (OSM)

564 - schvaluje záměr zveřejnit pronájem stavební parcely č. 4291 a části pozemkové parcely č. 644/1 nově označené dle geometrického plánu jako pozemková parcela č. 644/5, vše k.ú. Domažlice     (OSM)

565 - nesouhlasí s pokácením stromů na hrázi Černého rybníka na pozemku pč. 28/1, k.ú. Babylon dle požadavku PČR KDI Plzeň, které tvoří pevnou překážku silničního provozu u silnice I. třídy     (OSM)

566 - bere na vědomí nabídku pana Josefa Růžka ke koupi části pozemkové parcely č. 2673/3, k.ú. Domažlice, a ukládá OSM zajistit geometrické zaměření tohoto pozemku a připravit kupní smlouvu     (OSM)

567 - schvaluje předložený dodatek č. 9 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb se společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. s platností od 1. 4. 2007    (OSM)

568 - doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 229/5, pozemkovou parcelu č. 708/7 vše k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

569 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku pč. 953/16, označenou dle geometrického plánu č. 2986-183-2006 novým číslem 953/34 a pozemku pč. 953/17, k.ú. Domažlice, od Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 za cenu dle znaleckého posudku     (OSM)

570 - souhlasí s umístěním stavby vrtané studny na části pozemku p.č. 2760/2 k.ú. Domažlice pronajaté panu Zdeňku Hafnerovi za podmínky, že stavba bude provedena na náklady investora a při ukončení nájemního vztahu bude stavba na jeho náklady odstraněna, v případě požadavku města bude umožněn odběr vody dalším uživatelům     (OSM)

571 - a) bere na vědomí žádost společnosti DOMONT s. r. o., Janáčkova 490, Domažlice a neschvaluje pronájem pozemkových parcel č. 2760/3 v k. ú. Domažlice
b) bere na vědomí žádost společnosti Dseky s. r. o., Meclov 99
c) ukládá OSM připravit prodej pozemků v lokalitě Židova louka za účelem výstavby RD s tím, že zájemce vybuduje infrastrukturu     (OSM)

572 - odkládá projednání bodu č. 41 na dubnové jednání RM OKS

573 - a) ruší dle § 102 odst. 2 písm. f) k 31.3.2007 přestupkové oddělení odboru dopravy
b) dle § 102 a v souladu s § 109 odst. 2  zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zřizuje odbor pro projednávání přestupků od 1. 4. 2007     (OKS)

574 - bere na vědomí zápisy z jednání bytové komise

575 - zmocňuje pana Dalibora Kubů k jednání za účelem získání stanovisek dotčeného orgánu státní pam. péče v souvislosti s umístěním markýzy na domu čp. 56 v Branské ul., Domažlice     (OSM)

576 - schvaluje dočasné vyvěšení reklamního poutače KB a.s., pobočka Domažlice z textilie, o velikosti 1 x 6 m, s nápisem „Květen měsíc s hypotékami KB, a.s.,- zpracování zdarma-ušetříte až 28 tis. Kč“, na zábradlí bezbariérového přístupu k objektu U nemocnice 579 v době od 6. do 31. března 2007     (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 12. 3. 2007
Poslední aktualizace: 12. 3. 2007 00:00
Autor: