Obsah

Pronájem volných bytů s užitnou plochou nad 90 m2 - obecná informace

Typ: ostatní
-

Rada města svým usnesením č. 1205 a) ze dne 30. 8. 2011 schválila odlišný postup při pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 spočívající v tom, že na tyto bytové jednotky se nevztahují Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, tedy nebudou přidělovány žadatelům evidovaným v seznamu nejpotřebnějších, ale budou nabízeny k pronájmu veřejnosti na úřední desce MěÚ Domažlice.

Záměr pronajmout uvolněnou bytovou jednotku s užitnou plochou nad 90 m2 (uvolněný byt) je zveřejněn na úřední desce MěÚ Domažlice, na těchto internetových stránkách v sekci Městský úřad - Úřední deska, a to po dobu 15 dní.

  1. V případě, že v tomto období bude městu doručena jediná žádost o pronájem uvolněného bytu, bude radě města předložen návrh na přidělení uvolněného bytu tomuto žadateli.

  2. V případě, že v tomto období bude městu doručeno více žádostí o pronájem uvolněného bytu, může být rozhodnuto o jejím přidělení na základě losování. Losování probíhá na jednání rady.

V případech uvedených ad 1) a 2) bude záměr města pronajmout uvolněný byt po 15 dnech z úřední desky sejmut.

  1. V případě, že po dobu zveřejnění (15 dní) nebude městu doručena žádná žádost o pronájem uvolněného bytu, bude tento záměr na úřední desce ponechán. V případě doručení první žádosti o pronájem uvolněného bytu v tomto prodlouženém období (tedy po uplynutí 15 denní lhůty), bude záměr města pronajmout uvolněnou bytovou jednotku sejmut po doručení žádosti a tato žádost o pronájem uvolněného bytu bude předložena na nejbližší schůzi rady města s návrhem na přidělení uvolněného bytu tomuto žadateli.

Na žádosti o pronájem uvolněného bytu, jež budou městu doručeny před zveřejněním příslušného záměru pronajmout tento uvolněný byt, o jehož pronájem žadatel žádá, není brán zřetel.

Žadatelé o pronájem uvolněného bytu musí doložit současně s podáním žádosti, že:

  1. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti je zaměstnán v pracovním poměru a jeho čistý měsíční příjem z tohoto pracovního poměru dosahuje částky minimálně 12.000 Kč, nebo

  2. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti provozuje podnikatelskou činnost (jako osoba samostatně výdělečně činná) a jeho průměrný čistý měsíční příjem z tohoto podnikání dosahuje minimálně 12.000 Kč, nebo

  3. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti vykonává funkci voleného orgánu právnické osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích a jeho čistý měsíční příjem (odměna) za výkon této funkce dosahuje minimálně 12.000 Kč.

Žádosti o pronájem uvolněného bytu musí být řádně označeny a jejich nezbytnou náležitostí musí být kontaktní telefonní číslo žadatele případně jeho e-mailová adresa. Město si vyhrazuje právo nepřihlížet k žádostem nesplňující náležitosti shora uvedené.

Přidělování bytů ve vlastnictví města (s užitnou plochou do 90 m2) se řídí Zásadami pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, ty jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v sekci Samospráva - Vyhlášky a nařízení - Další dokumenty.

 


Vytvořeno: 18. 4. 2016
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Jindřiška Deckerová