Obsah

Nabídka bytových jednotek k pronájmu

Typ: Z úřadu
Rada města svým usnesením č. 1205 a) ze dne 30. 8. 2011 schválila odlišný postup při pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 spočívající v tom, že na tyto bytové jednotky se nevztahují Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, tedy nebudou přidělovány žadatelům evidovaným v seznamu nejpotřebnějších, ale budou nabízeny k pronájmu veřejnosti na úřední desce MěÚ Domažlice.

V současné době město Domažlice nenabízí k pronájmu žádné bytové jednotky s užitnou plochou nad 90 m2.
 

Žadatelé o pronájem uvolněné bytové jednotky musí doložit současně s podáním žádosti, že:

  1. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti je zaměstnán v pracovním poměru a jeho čistý měsíční příjem z tohoto pracovního poměru dosahuje částky minimálně 12.000,- Kč, nebo

  2. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti provozuje podnikatelskou činnost (jako osoba samostatně výdělečně činná) a jeho průměrný čistý měsíční příjem z tohoto podnikání dosahuje minimálně 12.000,- Kč, nebo

  3. po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti vykonává funkci voleného orgánu právnické osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích a jeho čistý měsíční příjem (odměna) za výkon této funkce dosahuje minimálně 12.000,- Kč.

Žádosti o pronájem uvolněné bytové jednotky musí být řádně označeny a jejich nezbytnou náležitostí musí být kontaktní telefonníčíslo žadatele případně jeho e-mailová adresa. Město si vyhrazuje právo nepřihlížet k žádostem nesplňující náležitosti shora uvedené.

Doporučený postup při rozhodování o pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2:

Záměr pronajmout uvolněnou bytovou jednotku bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Domažlice po dobu 15 dní.

  1. V případě, že v tomto období bude městu doručena jediná žádost o pronájem uvolněné bytové jednotky, bude radě města předložen návrh na přidělení uvolněné bytové jednotky tomuto žadateli.

  2. V případě, že v tomto období bude městu doručeno více žádostí o pronájem uvolněné bytové jednotky, může být rozhodnuto o jejím přidělení na základě losování. Losování proběhne na jednání rady.

V případech uvedených ad 1) a 2) bude záměr města pronajmout uvolněnou bytovou jednotku po 15 dnech z úřední desky sejmut.

  1. V případě, že po dobu zveřejnění (15 dní) nebude městu doručena žádná žádost o pronájem uvolněné bytové jednotky, bude tento záměr na úřední desce ponechán. V případě doručení první žádosti o pronájem uvolněné bytové jednotky v tomto prodlouženém období (tedy po uplynutí 15 denní lhůty), bude záměr města pronajmout uvolněnou bytovou jednotku sejmut den následující po dni doručení žádosti a tato žádost o pronájem uvolněné bytové jednotky bude předložena na nejbližší schůzi rady města s návrhem na přidělení uvolněné bytové jednotky tomuto žadateli.

Nažádosti o pronájem uvolněné bytové jednotky, jež budou městu doručeny před zveřejněním příslušného záměru pronajmout uvolněnou bytovou jednotku, o jejíž pronájem žadatel žádá, nebude brán zřetel.


Vytvořeno: 10. 11. 2014
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: