Obsah

Elektronické občanské průkazy

Typ: Z úřadu
Informace o elektronických občanských průkazech a cestovních pasech

Elektronické občanské průkazy
 

Vážení občané,
s účinností od 1. ledna 2012 bude zavedeno vydávání nových typů občanských průkazů. Takzvané elektronické občanské průkazy.
V žádné případě nepůjde o plošnou výměnu občanských průkazů. Stávající typy občanských průkazů jsou platné do data, které je na nich vyznačeno.
Od ledna 2012 při prvním vydání občanského průkazu nebo běžné výměně dostanou občané nově na výběr. Buď si vyberou standardní verzi občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, která bude i nadále bez správního poplatku. Nebo si zvolí lepší variantu a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za správní poplatek 500,-- Kč, kam bude možné nahrát elektronický podpis. Domníváme se, že druhá varianta nebude občany hromadně využívána. Do občanského průkazu nebude již možno zapisovat nepovinné údaje (děti, manžel, manželka).
Pokud občan rovněž sdělí, že si nepřeje zapsat údaj o rodinném stavu, tento údaj se nezapíše.
Nový typ občanského průkazu bude plastová karta, doklad o velikosti kreditní karty. Bude obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu.
 
Elektronické občanské průkazyElektronické občanské průkazy
 
K vydání nového průkazu si už občané tudíž nemusí přinést fotografii a vyplňovat žádost. Tyto úkony zajistí přímo úřednice pomocí speciální aplikace a technického vybavení podobně jako už nyní u cestovních pasů. Občané se tudíž budou muset dostavit osobně jak k podání žádosti, tak vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu.
Pro občany s omezenou pohyblivostí to znamená, že budou kontaktovat správní odbor, úřednice na občanských průkazech, které dohodnou osobní návštěvu a zajistí fotografování a naskenování podpisu na žádosti přímo v jeho bydlišti nebo místě, kde se občan zdržuje. Rovněž stejným způsobem bude probíhat předání vyhotoveného občanského průkazu. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na přepážku úřadu a jejichž platnost občanského průkazu bude končit během prvního pololetí roku 2012 mají možnost ještě požádat o výměnu občanského průkazu dle stávající právní úpravy, tzn. vyplnění žádosti, doložení 1ks fotografie, ale nejpozději do 14. 12. 2011.
V souvislosti s touto změnou budou nutné odstávky centrálního informačního systému.
Žádosti o stávající typ občanského průkazu je možné podávat do 30. listopadu 2011 na matrikách a do 14. prosince 2011 na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana.Od 2. ledna 2012 bude možné zažádat již jen o nový typ elektronického občanského průkazu a to jen na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, nikoliv již na matričních úřadech, což je další zásadní změna pro občana.
V praxi to znamená, že žádosti o elektronické občanské průkazy a jejich vydávání bude na stejných pracovištích jako cestovní pasy s biometrickými údaji.
Veškeré změny vedou k celkové elektronizaci státní správy, která je jednou z deklarovaných priorit a měla by občanům usnadnit komunikaci s úřady. Od 1. července roku 2012 by měly být zprovozněny základní registry. Systém základních registrů má především zrychlit správní procesy a odstranit zbytečnou byrokracii při styku občana s úřady. Občané by již neměli opakovaně dokládat své osobní údaje a dokumenty různým úřadům.

Cestovní pasy

Odstávka centrálního informačního systému se dotýká i cestovních dokladů.
V termínu od 23. prosince 2011 do 1. ledna 2012 nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů a nebude možné ani tyto cestovní pasy vydávat. Termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011.

Zapisování dětí do cestovních pasů rodičů již skončilo 30. června 2011. Platnost zápisů, které byly provedeny skončí 26. června 2012.
Po tomto datu bude muset mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad i dítě. Jedna osoba = jeden cestovní doklad. Buď cestovní pas nebo elektronický občanský průkaz. Toto opatření má zamezit nekontrolovanému mezistátnímu pohybu dětí, zabránit či alespoň ztížit možnost mezistátních únosů dětí a také obchodu s dětmi.
Od 1. ledna 2012 si mohou rodiče požádat o vydání elektronického občanského průkazu i pro dítě mladší 15ti let, teoreticky jej může dostat i dítě už krátce po porodu. Půjde však jen o možnost, nikoliv povinnost, za správní poplatek 50,-- Kč, platnost omezena na pět let.
Pro cesty do států Evropské unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz.
Vydání cestovního pasu pro dítě je za správní poplatek 100,-- Kč, platnost omezena na pět let. Při podání žádosti zákonný zástupce (rodič) předloží rodný list dítěte, rodné listy rodičů. Nebude muset již předkládat Osvědčení o státním občanství vydávané Krajským úřadem Plzeňského kraje. Státní občanství bude posuzovat úřednice na přepážce, zde dochází také k zásadní změně.
Fotografie ale musí odrážet aktuální podobou dítěte a to jak u elektronických občanských průkazů, tak cestovních pasů. Pro rodiny s dětmi to nejspíše bude znamenat každoroční vyřizování cestovních dokladů nebo elektronických občanských průkazů kvůli dovolené mimo území České republiky z důvodu změny podoby jejich dětí.
Prosíme rodiče, aby vyřizování cestovních dokladů a to jak elektronických občanských průkazů nebo cestovních pasů (jedná se o stejný způsob pořízení ve fotokabině) nenechávali na poslední chvíli a požádali o nové cestovní doklady již průběžně od měsíce ledna 2012. Upozorňujeme, že v příštím roce vzhledem ke všem přijatým změnám lze očekávat delší čekací doby na správním odboru Městského úřadu Domažlice.

Další změnou bude, že po 1. lednu roku 2012 nelze již do cestovních pasů zapisovat titul.


Dále bych chtěla upozornit občany na povinnost odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností občanský průkaz po zemřelém občanu, nalezený občanský průkaz. Tato povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu platí i pro neplatné cestovní doklady. Dotyčný občan se při nesplnění povinnosti dopouští přestupku.

Veškeré dotazy rády zodpovíme na číslech telefonů – 379719242, 243, 244, 245.

Marie Buršíková, vedoucí správního odboru

Vytvořeno: 10. 11. 2014
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: