Menu
Město Domažlice
Domažlice

Trvalé označování psů

3. Základní informace:

 

- Povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů (dále jen "evidence")

- přihlášení do evidence se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města Domažlice (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 90 dnů.

 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- Fyzická a právnická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa.

- Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

Lhůty pro přihlášení do evidence označených psů a jejich chovatelů:

- Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem již označeného psa, případně označeného čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011.

Stávající chovatelé psů, kteří se již nahlásili do evidence označených psů mikročipem (dle OZV č. 2/2017, o trvalém označování psů) na odboru finančním města Domažlice, nemusí již nic nahlašovat.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- očkovací průkaz psa či pas psa

Oznamovací povinnost:

Ohlášení musí obsahovat ("Přihláška do evidence chovatelů psů označených mikročipem"):

- u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu

- u právnických osob název, sídlo a IČ

- kontaktní údaje pro případ ztráty psa

- datum narození, plemeno, pohlaví psa, evidenční číslo mikročipu, jímž byl pes označen a datum označení psa mikročipem, které doloží očkovacím průkazem nebo pasem psa

Chovatel je rovněž povinen oznámit odboru finančnímu ukončení chovu psa na území města, ztrátu, únik či úhyn, popřípadě další změny v evidenci psa a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečřnost nastala

Správce evidence označených psů:

Příslušným správcem evidence označených psů a jejich chovatelů na území města Domažlice je odbor finanční Městského úřadu Domažlice.

Sídlo pracoviště:

náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206 , tel. 379719165

Hodiny pro veřejnost:

Po,St – 8:00-12:00 hod., 12:30-17:00 hod.

Út, Čtv – 7:00-11:30 hod., 12:00-15:15 hod.

Pá – 7:00-11:30 hod., 12:00-14:00 hod

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o evidenci označených  psů a jejich chovatelů

- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)