Menu
Město Domažlice
Domažlice

Úplná aktualizace územně analytických podkladů 2020 (dále jen ÚAP) pro území obce s rozšířenou působností Domažlice byla pořízena v souladu s § 27 a 28 zákona č.183/2006 sb. stavebním zákonem v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Úplná aktualizace ÚAP byla s obcemi ve správním obvodu ORP Domažlice projednána, s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR, počátkem prosince 2020 formou individuálního obeslání. Obcím byla ponechána možnost se k úplné aktualizaci ÚAP vyjádřit do 19. prosince 2020.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

Úřad územního plánování si stanovil kritéria vč. vyhodnocení, kterými hodnotil udržitelný rozvoj území všech obcí ve svém správním území. Rozbor udržitelného rozvoje území byl zpracován pro každou obec zvlášť a je k dispozici na tzv. kartě obce - viz menu. Následující dokumenty obsahují metodický postup hodnocení vč. úkolů k řešení v krajské územně plánovací dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území.

Výkresová část

Povinnou součástí rozboru udržitelného rozvoje území je výkresová část skládající se z výkresů hodnot v území, záměrů v území, výkresu limitů a problémového výkresu.

Výkres hodnot v území

Výkres záměrů v území

Výkres limitů v území

Problémový výkres

Kartogramy

Kartogram je jednoduchá mapa, která graficky vyjadřuje intezitu sledovaného jevu vztaženého k určité prostorové jednotce, v našem případě ke správnímu území obce s rozšířenou působností Domažlice (ORP). V rámci úplné aktualizace ÚAP 2020 byly vytvořeny následující kartogramy.

Obce obsluhující a obsluhované - obce v ORP byly rozděleny na jednotlivé kategorie, podle významu v regionu. Způsob rozdělení je popsán zde na str. 13.

Geologické limity v území (5.06 MB) - kartogram obsahuje limity využití území spojené s využitím nerostných surovin v ORP Domažlice.

Zájmy Ministerstva obrany ČR (8.68 MB) - kartogram obsahuje území a druhy staveb, ke kterým uplatnilo svůj zájem Ministerstvo obrany ČR a ve kterých vyžaduje uplatnění § 175 stavebního zákona.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)