Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Ochrana oznamovatelů

-

Ochrana oznamovatelů

Město Domažlice umožňuje prostřednictvím oznamovacího kanálu osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Kdo může oznamovat

Oznámení může učinit fyzická osoba, která se o možném protiprávním jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s výše uvedenou Směrnicí rozumí zejména zaměstnání (pracovněprávní vztah, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr), výkon funkce člena orgánu právnické osoby („volený orgán“), odborná praxe, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Co se oznamuje

Oznamuje se možné protiprávní jednání, které porušuje právo EU (např. jednání související se zadáváním veřejných zakázek, ochranou osobních údajů, jednání ohrožující finanční zájmy EU atd.)

Ochrana osob

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo jiné kompetentní osoby neinformují. Je zakázáno vůči oznamovateli uplatňovat odvětná opatření. Odvetným opatřením se rozumí takové jednání, které je vyvolané oznámením a může oznamovateli způsobit újmu (např. snížení ohodnocení, výpověď z pracovního poměru apod.)

Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a oznamované informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice a pokud podal oznámení v souladu se Směrnicí buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Ochrana osobních údajů

Jakékoliv zpracování osobních údajů se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Oznamovací kanál je realizován prostřednictvím aplikace a webového rozhraní společnosti FaceUp Technology s.r.o.

Přijímání oznámení

Oznamovací kanál města Domažlice funguje na principu on-line schránky důvěry a umožňuje podat oznámení písemně i ústně. Na uvedeném odkaze naleznete jednoduchý formulář, který se (anonymně) odešle příslušné osobě a vygeneruje kód, díky kterému si pak budete moci přečíst odpověď na Váš podnět. K formuláři se oznamovatel může dostat i pomocí webové či mobilní aplikace NNTB (uvedením kódu 00253316).

Podat oznámení je možné i telefonicky na tel. č. 379 719 148 nebo osobně po předchozí telefonické domluvě.

Oznamovatel může také podat oznámení v listinné formě, kterou osobně doručí či zašle prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb na adresu náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, přičemž na zalepené obálce zřetelně a jasně vyznačí jméno příslušné osoby s nápisem „NEOTEVÍRAT“.

Pokud oznamovatel k podání oznámení využije jinou než výše zmíněnou formu (např. podání prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky), nemůže město Domažlice zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Příslušná osoba: Mgr. Markéta Vlková

Oznamovací kanál neslouží k obecným dotazům, nahlašování závad a dalších stížností.


 


 

Datum vložení: 17. 12. 2021 8:31
Datum poslední aktualizace: 23. 12. 2021 11:23
Autor:

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)