Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor živnostenský úřad

Příloha č. 2/10 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídila rada města Domažlice odbor obecní živnostenský úřad (dále jen ObŽÚ) jako svůj výkonný orgán.

ObŽÚ vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání ve svém správním obvodu.

Odbor se člení na dva úseky – kontrolní a registrační.

II. Hlavní úkoly odboru

 • provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro koncesované živnosti, živnosti ohlašovací volné, řemeslné a vázané v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • vykonává činnosti uložené zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • vede živnostenský rejstřík

Úsek registrace:

 1. Přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncese fyzických a právnických osob.

 2. Prověřuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, v souladu s ustanoveními živnostenského zákona vydává rozhodnutí o udělení koncese a výpisy ze živnostenského rejstříku.

 3. Přiděluje podnikatelům identifikační čísla.

 4. Na základě oznámení změn a předložení dokladů podnikatelem podle okolností případu provádí změnu v živnostenském rejstříku a vydává výpis ze živnostenského rejstříku, změní rozhodnutí o udělení koncese, rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší a nebo písemně podnikatele vyrozumí o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku.

 5. U změn týkajících se odpovědného zástupce provádí zápis změny v živnostenském rejstříku, popřípadě schvaluje nového odpovědného zástupce v samostatném řízení.

 6. Kontroluje zaplacení správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, spojené s ohlášením živnosti, se žádostí o koncesi, a správní poplatky spojené s výpisy ze živnostenského rejstříku. V případě nezaplacení správního poplatku při přijetí podání vyzývá poplatníky k zaplacení samostatnou výzvou a sleduje jeho zaplacení.

 7. Přerušuje provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší na žádost podnikatele.

 8. V případě překážek dle § 8 živnostenského zákona, postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními živnostenského zákona – zapíše překážku do živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění zruší.

 9. Provádí činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění.

 10. Zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko, jestliže podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy, popřípadě na návrh OSSZ.

 11. Sděluje údaje o živnostech a podnikatelích orgánům stanoveným živnostenským zákonem.

 12. Vede živnostenský rejstřík podnikatelů a poskytuje z něj informace v rozsahu a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 13. Vede fyzickou evidenci spisů podnikatelů – fyzických a právnických osob, kam průběžně ukládá veškeré doklady týkající se jejich činnosti, a zároveň ukládá trvale platné dokumenty (TPD) do živnostenského rejstříku.

 14. Plní funkci tzv. "Centrálních registračních míst" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi, popřípadě ohlášení změn, rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům — finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

 15. Zajišťuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze živnostenského zákona, zákona o živnostenských úřadech a zvláštních právních předpisů.

Úsek kontroly:

 1. Provádí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob – podnikatelů, kteří podnikají podle živnostenského zákona.

 2. Sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese.

 3. Při kontrole postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o kontrolním zjištění sepisuje protokol.

 4. Požaduje na kontrolované osobě poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby.

 5. Při zjištění porušení povinností stanovených živnostenským zákonem nebo jiných zvláštních právních předpisů ukládá podnikatelům pokuty příkazem na místě nebo vede správní řízení ve věci uložení sankce.

 6. Informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.

 7. Vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 8. Při kontrolách podnikatelů spolupracuje s dalšími orgány státní správy a Policií ČR.

 9. Písemné oznámení o pokutách uložených podnikatelům ve správním řízení průběžně předává finančnímu odboru.

 10. O provedených kontrolách vede evidenci.

 11. Údaje zjištěné při kontrolách včetně uložených sankcí průběžně ukládá do informačního systému IS RŽP.

 12. Vyřizuje a přešetřuje stížnosti či podněty občanů, které se týkají živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných.

 13. Zajišťuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze živnostenského zákona, zákona o živnostenských úřadech a zvláštních právních předpisů.

III. Ostatní úkoly odboru:

 1. Plní další úkoly dle pokynů tajemníka MěÚ a jeho prostřednictvím plní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města.

 2. Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní mocí a vykonatelností, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.

 3. Vede evidenci a provádí další činnosti s ní spojené, zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ode dne účinnosti tohoto zákona.

 4. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou v rámci svých kompetencí.

 5. V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)